Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania w pracy socjalnej. Na przykładzie Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania w pracy socjalnej. Na przykładzie Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie."— Zapis prezentacji:

1 Działania w pracy socjalnej. Na przykładzie Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie.

2

3 Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie z dniem 01 kwietnia 2008r. realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej poprzez Udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina określonego w umowie zawartej pomiędzy Miastem Koszalin a Kołem Koszalińskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie, ul. Mieszka I 16. Wcześniej odpowiedzialny za w/w realizację zadania gminy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie.

4 Osoba bezdomna i bezdomność. Bezdomność – to sytuacja osób, która z różnych przyczyn, czasowo lub trwale nie są w stanie zapewnić sobie schronienie spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać za pomieszczenie mieszkalne. Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Chodzi tu przy tym zarówno o niemożność prawną, jak i faktyczną. Może ona dotyczyć osób niezamieszkujących w lokalu z powodu konfliktu z rodziną, czy też sytuacji, w której stan prawny nieruchomości po śmierci właściciela nie został ustalony. Dłuższe pozostanie w stanie bezdomności prowadzi z czasem do nabycia zespołu postaw i zachowań określonych przez psychologów jako syndrom bezdomności (jest to faza, kiedy bezdomny w pełni przystosowuje się do warunków bezdomności). Dalsza faza bezdomności, kiedy bezdomny traci wszelką motywację do podejmowania prób wychodzenia z bezdomności. Jego ambicje i zainteresowania idą w kierunku znalezienia w schronisku jakieś stałej funkcji. Przystosowuje się do warunków bezdomności i nie potrafi samodzielnie funkcjonować w środowisku.

5 Przyczyny bezdomności; konflikty rodzinne, trwały rozpad związku małżeńskiego z koniecznością opuszczenia mieszkania, bezrobocie, utrata źródeł utrzymania, uzależnienie alkoholowe, brak możliwości powrotu do mieszkania po opuszczeniu zakładu karnego, utrata mieszkania z powodu eksmisji za zaległości czynszowe, brak motywacji do podjęcia zatrudnienia, przemoc w rodzinie.

6 Terenem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Wrocław. Teren działania KKTPBA.

7 Statusowy cel działania KKTPBA. Statusowym celem działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, samotnym matkom, w duchu Patrona św. Brata Alberta. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tą przywraca się nie tylko poprzez zaspokojenie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego – przez doświadczenie miłości i wspólnoty, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

8 Cel działania KKTPBA Koszalin. Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez; prowadzenie domu całodobowego pobytu ( schronisko dla mężczyzn, schronisko kobiet, matek z dziećmi) prowadzenie domu tymczasowego pobytu ( noclegownia dla mężczyzn, noclegownia kobiet) działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, a szczególności; udzielanie pomocy socjalnej przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz MGOPS, OPS, MOPS odpowiednimi dla danych podopiecznych udzielania wsparcia duchowego udzielania pomocy medycznej organizowanie pracy na rzecz schroniska pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej prowadzenie działalności wychowawczo – oświatowej stawianie wymagań i egzekwowanie odpowiedzialności przygotowuje bezdomnych i potrzebujących do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swój los.

9 Zakładane rezultaty Towarzystwa KKTPBA to ; przełamanie bariery izolacji trening umiejętności społecznych dbanie o wygląd zewnętrzny planowanie dnia próba życiowego usamodzielniania się.

10 W celu lepszego funkcjonowania placówki, KKTPBA pozyskało środki z ; programu Powrót osób bezdomnych do społeczności – Tor nr 2 Wojewódzki programu Powrót osób bezdomnych do społeczności – Tor nr 1 Centralny ROPS I 35/2009 z 04.05.2009 Stwórzmy szansę osobom marginalizowanym społecznie ROPS I 38/2009 z 04.05.2009 Aktywny Senior nawiązki darowizny

11 Informacje o Schronisku dla Osób Bezdomnych Informacje o Schronisku rozpropagowane są w Zakładach Karnych oraz instytucjach pomocowych. Do placówki zgłaszają się osoby przeważnie kierowane przez pracownika socjalnego MOPS, natomiast pobyt na zasadach tzw. jedno-, dwu-, lub trzydobówek udostępniamy codziennie wszystkim zgłaszającym się z zapewnieniem noclegu, środków czystości, odzieży oraz w miarę możliwości porcji żywnościowej.

12 Kontakty KKTPBA z innymi organizacjami pozarządowymi. CARITAS – wydawanie gorących posiłków, odzieży, zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego (możliwość kąpieli) Polski Czerwony Krzyż – wydawanie odzieży i żywności Stowarzyszenie SOS – wydawanie gorących posiłków Ośrodek Terapii i Opieki Nad Nietrzeźwymi – zapewnienie opieki i schronienia osobom będącym pod wpływem alkoholu, kierowanie do odpowiednich placówek pomocowych Policja, Straż Miejska ( we współpracy z MOPS Koszalin) – patrolowanie miejsc, w których koczowały osoby bezdomne, akcja informacyjna o placówkach pomocowych, monitorowanie dworców PKP i PKS

13 Etapy prowadzonych działań podczas przyjmowania osoby bezdomnej; każda nowoprzybyła osoba przechodzi obowiązkową dezyterację (odwszawianie), otrzymuje nową odzież oraz posiłek. Do procedury przyjęcia należy też założenie karty mieszkańca – dopełnia dyżurujący wychowawca osoba przyjmowana przedstawia jakiego rodzaju pomocy oczekuje ze strony naszej placówki pracownik schroniska informuje czy jesteśmy w stanie spełnić te potrzeby i w jakim zakresie i gdzie musi udać się po skierowanie do KKTPBA po uzyskaniu skierowania osoba przed zakwaterowaniem w schronisku bądź w noclegowni zapoznaje się z regulaminem placówki, ponieważ jego znajomość i pełna akceptacja decyduje o przyjęciu regulamin ustanawia podstawowe wzajemne zobowiązania mieszkańca wobec ośrodka i jego pracowników oraz pracowników placówki wobec osoby bezdomnej zakwaterowanie osoby, zapoznanie z pracownikami, przedstawienie organizacji dnia i obowiązujących zasad przeprowadzenie przez pedagoga wywiadu środowiskowego oraz założenia karty mieszkańca analiza problemów osoby w sferze materialnej ( socjalno – bytowej i ekonomicznej ), zdrowotnej, emocjonalnej, psychologicznej analiza trudności uniemożliwiających rozwiązanie poszczególnych problemów, rozmowa z kierownikiem schroniska KKTPBA.

14 Zadania do realizowania osoby bezdomnej w pierwszym tygodniu pobytu w ośrodku KKTPBA. Osoby nowoprzybyłe zobowiązane są w ciągu trzech dni do uzupełnienia dokumentacji. Należy: każda nowoprzybyła osoba przechodzi obowiązkową dezyterację (odwszawianie). Do procedury przyjęcia należy też założenie karty mieszkańca – dopełnia dyżurujący wychowawca dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do przebywania w Schronisku dla Osób Bezdomnych dokonać rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie – karta bezrobotnego (jeśli osoba nie jest zarejestrowana) uzyskać skierowanie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyć wniosek do ZBM Koszalin o przydział mieszkania.

15 W Towarzystwie z osobami bezdomnymi wykorzystywane są metody pracy. rozmowa luźna, rozmowy psychologiczne obserwacja wywiad nadzór doradztwo indywidualne praca indywidualna z osobą ( terapia podtrzymująca mieszkańca) pracownicy schroniska dokonują okresowych notatek o sytuacji podopiecznych. Każdy z pracowników ma pod opieką określoną ilość osób którą się opiekują i przeprowadzają z nimi rozmowy na temat odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz dokonywania pozytywnych zmian osobistych mieszkańcy schroniska meldowani są na czas określony.

16 Placówki prowadzone przez KKTPBA Koszalin. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie prowadzi Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, kobiet,matek z dziećmi oraz Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, kobiet oraz byłych więźniów, którzy nie mają dokąd wrócić. Łącznie schronisko może zapewnić całodobowe schronienie przez cały rok 76 osobom z miasta Koszalina Mężczyźni Schronisko- 28 miejsc ( dodatkowo 8 miejsc sypialnych) - sala chorych- 4 miejsc Noclegownia -20 miejsc Kobiety Schronisko - 14 miejsc ( w tym kobiety z dziećmi) Noclegownia -10 miejsc. W okresie zimowym możliwość zwiększenia do 24 miejsc noclegowych w Schronisku i do 15 miejsc w innych pomieszczeniach obiektu.

17 Mieszkańcy Schroniska KKTPBA - oddział męski mają do dyspozycji ; 7 pokoi mieszkalnych, 1pokój - ( Izba Chorych) Mieszkańcy mają dostęp do; łazienki i pralki dyżurki biblioteki magazynu odzieżowego.

18 W skład Schroniska oddział damski wchodzi; pomieszczenia biurowe Towarzystwa, 6 pokoi 1-,2-,3-,4- osobowe Mieszkanki mają całodobowy dostęp do ; zaplecza sanitarnego łazienki pralki, suszarki biblioteki magazynu odzieżowego.

19 Osoby korzystające z Noclegowni na oddziale damskim mają dostęp do; otwarta od 18.00 do 8.00 ( w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych noclegownia otwarta jest 24h ) miejsca noclegowego zaplecza sanitarnego pralki niezbędnego ubrania biblioteki środków czystości.

20 Osoby korzystające z Noclegowni - oddział męski mają dostęp do; otwarta od 18.00 do 8.00 ( w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych noclegownia otwarta jest 24h ) miejsca noclegowego zaplecza sanitarnego pralki środków czystości biblioteki magazynu odzieżowego.

21 Schronisko ponadto oferuje; świetlico – stołówkę, w której mieszkańcy KKTPBA mogą za niewielką opłatą zaprowiantować się, natomiast jeden gorący posiłek jest wydawany każdej potrzebującej osobie łaźnię, która jest dostępna przez całą dobę. Część osób po skorzystaniu z w/w zabiegów sanitarnych oraz po przeprowadzeniu rozmów z personelem placówki postanowiło pozostać w placówce korzystając ze schronienia produkty żywnościowe; (płatki kukurydziane, mleko, makaron, kasza jęczmienna, masło, mąka, ser żółty, ser topiony, dżemy, dania gotowe, cukier). Żywność pochodzi z zapasów Unii Europejskiej, również KKTPBA otrzymuje w formie darowizny od firmy DEGA ( Karnieszewice 5 Sianów) sałatki warzywne.

22 Bractwo prowadzi także następujące działania ; 1 x na dwa tygodnie przez 2 godz. funkcjonuje nieodpłatnie Biuro Poradnictwa Obywatelskiego mające na celu udzielaniu świadczeń w formie fachowej, rzetelnej i bezpłatnej pomocy doradców Biura Porad Obywatelskich. Biuro jest prowadzone przez Stowarzyszenie Apperto, prowadzone są Warsztaty terapii zajęciowej Grupy Wsparcia ze specjalistą ds. uzależnień z podopiecznymi Schroniska dla Osób Bezdomnych spotkania z psychologiem Zajęcia z psychologiem, jak i terapeutą odbywały się regularnie 1 x w tygodniu po 2 godziny, w każdy wtorek o godz. 18°° odmawiany jest wraz z mieszkańcami Różaniec Święty, natomiast codziennie o godz. 15 °° odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, która prowadzona jest głównie przez mieszkańców KKTPBA w czwartki odbywają się spotkania formacyjne z O. Piotrem, podczas spotkania czytane jest Pismo Święte w każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się posługa kapłańska do chorych celebrowana przez Ojca Piotra.

23 Szkolenia/ projekty Koszalińskiego Programu Integracji Społecznej- START współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ; Mieszkańcy KKTPBA dokształcają się poprzez uczestniczenie w/w szkoleniach / projektach KAPIS – START; Prawo jazdy kat. B Opiekun osoby starszej i chorej Podstawy obsługi komputera ( obsługa Pakietu MS Office oraz Internetu) Podstawy języka angielskiego kurs ABC przedsiębiorczości z aspektami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej – w ramach projektu Droga do zatrudnienia mieszkańcy uczestniczą w zajęciach grupowych w warsztatach aktywizacji zawodowych, w grupach wsparcia w Klubie Integracji Społecznej w Koszalinie Trening kompetencji i umiejętności społecznych

24 Przykłady pomocy w aktywizacji zawodowej mieszkańców KKTPBA. niektórzy mieszkańcy wykonywali pracę na rzecz Schroniska byli zatrudnieni przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach aktywizacji społecznej na stanowisku Konserwator, na podstawie umowy z PUP jedna mieszkanka TPBA Koszalin ukończyła naukę w Policealnej Szkole dla Dorosłych Optima - kierunek – Opiekunka środowiskowa w ramach powrotu do społeczności oraz poprawy aktywizacji zawodowej KKTPBA sfinansowało jednemu z mieszkańców egzamin na Uprawnienia energetyczne w Gr. I.

25 Niezbędna pomoc medyczna dla mieszkańców KKTPBA. Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie zawarło umowę z MEDICAL Beta ul. Modrzejewskiej na odpłatne usługi medyczne dla mieszkańców KKTPBA, którym niezbędna jest pomoc medyczna, a nie posiadają ubezpieczenia w NFZ. Ponadto korzystamy również z usług Agencji Ochrony Szabel ul. Morska 11, Koszalin w formie bez zwłocznego wysyłania w razie konieczności Grupy Interwencyjnej w postaci patrolu samochodowego.

26 BWSH w Koszalinie Wydział Humanistyczny Kierunek; Pedagogika. Specjalność; Praca socjalna. Zaoczne studia I stopnia Semestr IV Temat; Działania w pracy socjalnej – na przykładzie Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie.


Pobierz ppt "Działania w pracy socjalnej. Na przykładzie Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google