Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego"— Zapis prezentacji:

1 Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego

2 Uwagi ogólne Celem zajęć jest przedstawienie dwóch zagadnień:
analizy służącej określaniu specyfiki struktury przewag komparatywnych danego kraju, analizy służącej określaniu udziału handlu wewnątrzgałęziowego w wymianie międzynarodowej danego kraju. W czasie zajęć przedstawiamy kilka przykładów z obu obszarów. W pracy domowej analizę tę należy rozwinąć (np. porównanie dla różnych par krajów czy porównanie w czasie). W czasie zajęć omówimy oba zagadnienia na przykładzie Polski. W pracy domowej należy przeprowadzić analizę dla innego kraju oraz skomentować wyniki w świetle poznanych teorii.

3 Przewaga komparatywna w praktyce: indeks Balassy
Szukamy grup produktowych, które zajmują szczególnie ważne miejsce w eksporcie danego kraju Aby ustalić, czy np. Polska posiada szczególnie silną pozycję w eksporcie samochodów, porównujemy udział eksportu samochodów w eksporcie Polski z udziałem eksportu tej grupy produktowej w innej, referencyjnej grupie krajów (np. UE-27). Indeks Balassy (BI) dla j-tej grupy produktowej w kraju A, w odniesieniu do referencyjnej grupy krajów REF: gdzie sj – oznacza udział danej grupy produktowej w eksporcie. Interpretacja tego indeksu jest niezwykle prosta. Wartości większe od 1 wskazują na grupy produktów, w których dany kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną względem referencyjnej grupy krajów Jakich danych potrzebujemy?

4 Przewaga komparatywna w praktyce: indeks CRCA
Inne podejście, opiera się na policzeniu indeksu ujawnionej przewagi komparatywnej: gdzie Xi reprezentuje wielkość eksportu w danej grupie produktowej, a Mi – importu w tej grupie produktowej. Gdy RCAi przyjmuje wartości większe od jedności, oznacza to, że kraj ma przewagę komparatywną w danej grupie produktowej. Indeks RCA nie jest jednak porównywalny w czasie w sytuacji, gdy zmienia się saldo handlowe. Stosuje się wtedy skorygowaną miarę ujawnionej przewagi komparatywnej, CRCA: Wartości CRCA większe od zera wskazują na grupy produktowe, w których dany kraj posiada ujawnioną przewagę komparatywną. Jakich danych potrzebujemy?

5 Handel wewnątrzgałeziowy
Pierniczki toruńskie Ciasteczka korzenne Autobusy Solaris Autobusy Volvo

6 Pomiar handlu wewnątrzgałeziowego
1 mln € Pierniczki toruńskie Ciasteczka korzenne 6 0,75 mln € Handel wewnątrzgałęziowy: Ta część wymiany w obrębie danej gałęzi, gdzie strumienie eksportu i importu pokrywają się W przykładzie wynosi on 0,75 mln € Ogólnie jest on równy (E + I) - |E – I|, gdzie E to wartość eksportu w obrębie danej gałęzi, zaś I to wartość importu Aby móc dokonywać porównań miedzy gałęziami, otrzymany wynik „normalizujemy”, to jest dzielimy przez całkowitą wartość handlu w danej gałęzi Wskaźnik Grubela-Lloyda wymiany wewnątrzgałęziowej:

7 Bilateralny indeks G-L
Jeśli w obrębie jakiejś gałęzi, eksport jest równy importowi, wskaźnik GL będzie miał wartość 1 (całość wymiany ma charakter wymiany wewnątrzgałęziowej) Jeśli w obrębie jakiejś gałęzi, będziemy tylko eksportować albo tylko importować jakieś dobro, wskaźnik GL będzie miał wartość 0 (całość wymiany ma charakter wymiany międzygałęziowej) Im szerzej zdefiniujemy gałąź, tym większa wartość wskaźnika GL

8 Struktura handlu wewnątrzgałęziowego (IIT)
Czy to faktycznie są identyczne (bardzo podobne) dobra? Teoria i badania empiryczne: duża część wymiany wewnątrzgałęziowej to dobra wytwarzane w tej samej gałęzi, ale różniące się jakością (zaawansowaniem technologicznym, jakością wykonania etc.) IIT można podzielić na dwa typy: Handel poziomo zróżnicowany (wymiana podobnymi towarami, podobnej jakości i o podobnych cenach) Handel pionowo zróżnicowany (wymiana towarami, różniącymi się jakością i ceną) Różnice zarówno co do przyczyn handlu, jak i skutków

9 Jak w praktyce rozdzielić oba rodzaje IIT?
Najczęściej stosowane kryterium: różnica wartości jednostkowych (jako proxy ceny) Metodologia Fontagne, Freudenberga i Gaulier (2005): dla każdej gałęzi (na możliwie niskim poziomie agregacji) stosowana jest procedura klasyfikacji wg następującego kryterium: Stopień zachodzenia na siebie wartości eksportu i importu Podobieństwo jednostkowej wartości importu i eksportu Czy mniejszy z przepływów stanowi przynajmniej 10% większego z przepływów? Czy jednostkowa wartość importu i eksportu różni się o mniej niż 25%? Brak dostępnej informacji o jednostkowej wartości importu i eksportu Tak Nie IIT poziomo zróżnicowanymi produktami IIT pionowo zróżnicowanymi produktami IIT bez zaklasyfikowany do żadnej z grup Handel „w jedną stronę”

10 Zadania empiryczne na dziś
Jaka jest struktura przewag komparatywnych Polski – ogółem oraz w relacji do Niemiec, głównego partnera handlowego Polski? Jak struktura ta wyglądała 10 lat wcześniej? Jakie cechy gospodarki Polski mogą ją wyjaśnić? Jaki jest udział wymiany wewnątrzgałęziowej w wymianie Polski? Ogółem oraz w relacji z Niemcami? Jak zmieniło się to w relacji do sytuacji sprzed 10 lat? W jakich gałęziach wymiana wewnątrzgałęziowa ma największy udział? Jaki jest udział wymiany pionowo-, a jaki poziomo zróżnicowanej w handlu Polski z Niemcami?

11 Skąd dane?

12 Parametry Wybór klasyfikacji Do wpisania: Sumbit querry
Kody produktów: AG0, AG1, … AG6 Reporters Partners Years Trade flows: Import, Export Sumbit querry

13 Klasyfikacje towarów HS i SITC – dwie różne klasyfikacje produktów: SITC - bardziej zorientowana na ekonomiczne funkcje poszczególnych towarów na różnym etapie ich produkcji; HS – stosuje bardziej precyzyjny i metodyczny podział poszczególnych kategorii HS – do 6 (nawet 8 cyfr) – ponad 5000 kategorii SITC – do 5 cyfr – nieco ponad 3000 kategorii CN – klasyfikacja stosowana przez UE, oparta na HS: Problem modyfikacji klasyfikacji co kilka lat – tabele przejść, ale…. Klasyfikacje towarów a klasyfikacje działalności – jak je połączyć?

14 Wynik Pobranie danych (Direct download); uwaga na ograniczenia w liczbie ściąganych rekordów Plik w CSV  zamiana na tabelę

15 Jakie dane potrzebne? Klasyfikacja: SITC Rev. 3 Do wpisania:
Kody produktów: AG5 Reporters: Poland (616), Germany (276) Partners: World (0), Germany (276) Years: 2000, 2010 (ew. osobno) Trade flows: Import (1), Export (2) Pliki wynikowe csv

16 Supplmentary Quantity w COMTRADE

17 Pomocne operacje w Excelu i Stacie
Tabela przestawna w Excelu Merdżowanie zbiorów danych: Kiedy przydatne? Konieczność zapisania dwóch zbiorów – w obu występuje ta sama zmienną (identyczna nazwa), po której łączymy zbiory Posortowanie po zmiennej i zapisanie obu W jednym z plików wywołanie polecenie: merge sitc using clas.dta Interpretacja zmiennej _merge Agregowanie danych Stworzenie nowej zmiennej np. gen sitc4d = substr (sitc5d,1,4) Wywołanie polecenia: collapse (sum) exp_pol exp_ger, by (sitc4d)

18 Zadania do domu Praca w grupach 2-osobowych
Do oddania: plik w Excelu z rachunkami oraz tekst Pierwszy krok: wybór kraju Pytania: Jaka jest struktura przewag komparatywnych tego kraju – ogółem oraz w relacji do konkretnego partnera? (uzasadnij dobór partnera) Czy struktura ta jest stabilna, czy zmienia się w czasie? Jakie cechy tej gospodarki mogą ją wyjaśnić? Jaki jest udział wymiany wewnątrzgałęziowej w wymianie tego kraju? Ogółem oraz z dwoma partnerami? Oblicz indeks GL na trzech poziomach agregacji danych? W jakich gałęziach wymiana wewnątrzgałęziowa ma największy udział? Czy udział wymiany wewnątrzgałęziowej zmienia się w czasie? Dla chętnych: jaki jest udział wymiany pionowo-, a jaki poziomo zróżnicowanej?

19 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Analiza empiryczna struktury handlu międzynarodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google