Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii"— Zapis prezentacji:

1 Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii
Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Poznań, 12 grudnia 2011r.

2 Unijne cele 3x20% Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii, zwiększenie do 20% udziału energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w całkowitym zużyciu energii, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.

3 Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa określa: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9% do 2016 r.), zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

4 Poprawa efektywności energetycznej
Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, przebudowa lub remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej. Pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

5 Ustawa o efektywności energetycznej - Rola sektora publicznego
wprowadzenie obowiązku opracowywania i wdrażania planów działań dotyczących efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym informowanie społeczeństwa o osiąganych efektach w zakresie oszczędności energii za pośrednictwem stron internetowych

6 Ustawa o efektywności energetycznej
Jednostki sektora publicznego Jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje co najmniej dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej: zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu albo ich modernizacja, nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500m², których jest właścicielem lub zarządcą

7 Ustawa o efektywności energetycznej
Świadectwa efektywności energetycznej Świadectwo jako produkt końcowy projektu poprawy efektywności energetycznej: zobowiązanie podmiotów sprzedających energię odbiorcom końcowym do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej bądź uiszczenia opłaty zastępczej, wysokość zobowiązania wyznacza 3% ilorazu przychodów ze sprzedaży energii (bez kosztów innych systemów wsparcia i akcyzy) i jednostkowej opłaty zastępczej – wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), wyłączenie z systemu dla tzw. odbiorców specjalnych (co najmniej 400 GWh zużycia rocznego, koszt energii w wartości produkcji na poziomie przynajmniej 15%, zakończony projekt poprawy efektywności energetycznej ograniczający zużycie energii na jednostkę produkcji o co najmniej 1%), wpływy z opłat zastępczych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej świadectwo efektywności energetycznej stanowi towar giełdowy.

8 Ustawa o efektywności energetycznej
Przetargi wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, którym przysługują certyfikaty dokonuje Prezes URE w drodze przetargu, rozbudowana dokumentacja przetargowa, kryterium oceny stanowi wartość efektu energetycznego projektu (ω), co najmniej jeden przetarg w roku z ustaloną przez Prezesa URE wartością świadectw przewidzianych do wydania (toe) oraz ustalonym przez MG współczynnikiem akceptacji ofert (t) - dla pierwszego przetargu na poziomie 0,5, szansę na uzyskanie certyfikatów mają projekty, w których wartość efektu energetycznego jest wyższa niż

9 Ustawa o efektywności energetycznej
Audyt efektywności energetycznej zasady powoływania audytorów – (kryteria akceptacji, komisje kwalifikacyjne, egzaminy na audytora), obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem audytu efektywności energetycznej, komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes URE przy stowarzyszeniach naukowo- badawczych, agencjach i fundacjach, uczelniach wyższych, instytutach badawczych – których działalność jest związana z problematyką oszczędnego gospodarowania energią, audyt wstępny jako warunek przystąpienia do przetargu mającego na celu wybór przedsięwzięć efektywności energetycznej, audyt następczy jako potwierdzenie realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej przy określonych parametrach, wymóg przeprowadzenia audytów przez dwóch różnych audytorów.

10 Oczekiwania w zakresie praktyki
powstanie produktów dedykowanych dla samorządu (dostawa energii oraz obrót certyfikatami), wspólne realizowanie projektów proefektywnościowych (umowy o współpracy przy realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych), wsparcie w procesach audytu i obrotu certyfikatami.

11 Obszary współpracy: przedsiębiorstwo energetyczne - samorząd
wymiana lamp oświetleniowych, przebudowa instalacji, termomodernizacja obiektów komunalnych, budowa i rozbudowa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

12 Efektywność a rynek energii - Nowy obszar kompetencji sprzedawców
Doradztwo w zakresie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, Kontrakty handlowe jako odzwierciedlenie zrealizowanych działań w zakresie efektywności energetycznej, Produkty handlowe motywujące do podejmowania działań proefektywnościowych.

13 Dziękuję za uwagę! Rafał Soja
Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google