Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Dlaczego partnerstwo na rzecz polityki rynku pracy? Wrocław, 21-22 marca 2013 dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka

3 partnerstwo polityka rynku pracy jak? dlaczego?

4 partnerstwo

5 Partnerstwo lokalne jest formą trwałej, efektywnej, ukierunkowanej na cele i transfer wiedzy współpracy, w której podmioty wzajemnie się wspierają i lepiej rozwijają, dzięki otwarciu na doświadczenia innych wraz z ich odmiennym sposobem myślenia i działania.

6 Wrocław, 22.05.2010 Walka o Kozanów www.wroclaw.gazeta.pl

7 por. Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, 2007, s. 8. Partnerstwo lokalne jest definiowane jako platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno- gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności

8 równość wszystkich partnerów wobec siebie budowanie partnerstw oddolnie na poziomie lokalnym wspólne planowanie i podejmowanie decyzji a następnie ich wspólne wdrażanie innowacyjność i kompleksowość podejmowanych działań zaufanie, otwartość i jawność działań koncentracja na rzeczywistych problemach społeczności lokalnych łagodzenie konfliktów poszerzanie kręgu partnerskiego por. Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, 2007, s. 22.

9 Wrocław, 10.04.2010 Po katastrofie smoleńskiej www.wroclaw.gazeta.pl

10 Polacy oprócz tego, że niezmiennie wierzą w sens współpracy, coraz częściej wyrażają przekonanie o skuteczności wspólnego działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. Obecnie opinię taką podziela dwie trzecie ankietowanych (66%), a poczucie swoistej bezradności w tym wymiarze cechuje co czwartego respondenta (25%). por. Gotowość Polaków do współpracy. CBOS, Warszawa 2010.

11 Niezwykle mało ankietowanych wyraża chęć wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej z osobami spoza rodziny. Deklaracje takie składa dwie piąte badanych (39%), a ponad połowa (54%, spadek o 2 punkty w stosunku do 2008). twierdzi, że nie zna nikogo, z kim mogłaby współdziałać na tym polu. Wprawdzie od 2008 roku niewiele w tym względzie się zmieniło, jednak z dłuższej perspektywy widoczne są pewne niekorzystne symptomy. W ciągu ostatnich sześciu lat deklarowana gotowość do współpracy biznesowej zmniejszyła się o 8 punktów i kształtuje się na poziomie z 2002 roku. por. Gotowość Polaków do współpracy. CBOS, Warszawa 2010.

12 Deklarowana chęć współdziałania w różnych dziedzinach cechuje przede wszystkim respondentów młodszych i lepiej wykształconych. Częściej niż inni wyrażają ją również mieszkańcy największych miast, osoby uzyskujące dochód powyżej 1500 zł per capita, badani zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, a ze względu na status zawodowy: kadra kierownicza i wyżsi specjaliści, średni personel techniczny, pracownicy administracyjno- biurowi, prywatni przedsiębiorcy, a także uczniowie i studenci oraz rolnicy. Na ogół większą otwartością na współpracę charakteryzują się mężczyźni niż kobiety. por. Gotowość Polaków do współpracy. CBOS, Warszawa 2010.

13 polityka rynku pracy

14 polityka versus Polityka

15 polityka publiczna, której celem jest efektywne równoważenie popytu i podaży na lokalnym rynku pracy

16 Footer2013-02-2216

17 jak?

18 Trudności może przysporzyć zagadnienie, czy partnerstwo jest celem samym w sobie, czy też instrumentem do osiągnięcia celu. Partnerstwo może być postrzegane wyłącznie jako instrument finansujący i/lub a nie jako strategiczna metoda działania i/lub możliwość zdobywania wiedzy i uczenia się. Co to jest partnerstwo na rzecz rynku pracy?

19 Footer

20 partnerstwo nie musi posiadać statusu prawnego skupia uczestników kluczowych dla danego sektora lub obszaru angażuje istotne instytucje sektora obywatelskiego, publicznego i prywatnego celem partnerstwa jest znalezienie rozwiązania konkretnego problemu Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

21 wspólna strategia działania szczegółowy program pracy oraz plan finansowy podział kompetencji i zadań partnerów wybór organizacji zarządzającej i kontaktowej jasne określenie ram czasowych identyfikacja przyszłych rezultatów i sposobów ich upowszechniania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju zawiązywane na etapie Działania 1 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

22 prostota (im prościej – tym lepiej) elastyczność (wszystko się zmienia) przejrzystość (wszyscy wiedzą wszystko) konsensus (wspólne cele i sposoby ich osiągnięcia) wsparcie i równość (podejście demokratyczne i partycypacyjne) wiedza, kwalifikacje i rozwój umiejętności (szkolenia, konsultacje, doradztwo) czas (prawie nigdy nic nie jest za późno) Doświadczenia Partnerstw na Rzecz Rozwoju po zakończeniu realizacji Działania 2 (ew. Działania 3) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

23 dlaczego?

24 Sektor publiczny Rynek Sektor obywatelski Obywatel in actu

25 Sektor publiczny Rynek Sektor obywatelski Obywatel in actu

26 Footer DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka aldona.wiktorska@governance.org.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google