Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości"— Zapis prezentacji:

1 Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości
Program PHARE 2003: Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości Autor: Śląska Fundacja ETOH-Błękitny Krzyż PL-2003/ /WS/29/18

2 „Wolność – Odpowiedzialność” czyli pilotażowy program readaptacji byłych więźniów
Bielsko-Biała 2005

3 Cele generalne projektu:
Pilotażowe wdrożenie programu ergoterapii (terapii przez pracę); Powstanie sieci miejsc w hostelach na okres: - znalezienia stałego zatrudnienia; - do czasu znalezienia miejsca zamieszkania; Prezentacja założeń ergoterapii i efektów realizacji projektu osobom odpowiedzialnym za proces reintegracji byłych więźniów (kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele władz samorządowych i inni odpowiedzialni za proces readaptacji byłych więźniów); Promocja efektów działań w projekcie.

4 Cele szczegółowe projektu (1):
Wyposażenie hostelu przeznaczonego do zamieszkania dla 10 osób opuszczających Zakłady Karne czy Areszty Śledcze, nie mających miejsca gdzie mogliby zamieszkać po odbyciu kary; Wyposażenie warsztatów zajmujących się rozbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stwarzającego podstawy proekologicznej utylizacji sprzętu z głównym naciskiem na sprzęt komputerowy;

5 Cele szczegółowe projektu (2):
Przyuczenie do pracy i podjęcie zatrudnienia przez 10 byłych więźniów w warsztatach; Zbadanie efektów działania warsztatów, ewentualne wsparcie i korekta działań; Przekształcenie warsztatów w spółdzielnię socjalną pod opieką Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż; Szkolenie osób odpowiedzialnych za proces reintegracji byłych więźniów (prezentacja hostelu i warsztatów);

6 Cele szczegółowe projektu (3):
Opracowanie i wydanie materiałów promujących ergoterapię jako element sprzyjający reintegracji społecznej byłych więźniów, wstęp do budowy sieci hosteli i spółdzielni socjalnych; Organizacja konferencji podsumowującej projekt.

7 Uzasadnienie (1) Resocjalizacja (w Z.K. i A.Ś.) jest wprowadzeniem i może stanowić bazę reintegracji społecznej byłych więźniów po wyjściu na wolność; Prócz opieki kuratorskiej wskazane są działania wspierające ten proces; Praca jest narzędziem terapeutycznym (doświadczenia w tej dziedzinie ośrodków w Szwajcarii, Niemczech i Czechach są podstawą, na której merytorycznie opierają się założenia projektu „Wolność - Odpowiedzialność” czyli pilotażowy program readaptacji byłych więźniów oparty na ergoterapii);

8 Uzasadnienie (2) Ergoterapia nie jest powszechnie stosowana w Polsce jako metoda oddziaływań readaptacyjnych; Trudności z jakimi mogą się zetknąć byli więźniowie po wyjściu na wolność, mogą okazać się zbyt trudne, destrukcyjne dla woli kontynuacji powrotu do społeczeństwa: - trudności w znalezieniu mieszkania; - trudności w znalezieniu pracy; - niechęć pracodawców do zatrudniania byłych więźniów; Stosowane dotychczas metody nie zawsze okazują się skuteczne;

9 Uzasadnienie (3) Projekt mobilizuje do podjęcia własnej aktywności;
Przejście procesu readaptacji po wyjściu na wolność pod okiem specjalistów; Wypracowanie skutecznych działań skierowanych na reintegrację społeczną byłych więźniów zwiększa ich szansę na powrót do społeczeństwa; Możliwość zamieszkania w hostelu daje czas na znalezienie własnego miejsca; Możliwość przyuczenia się do pracy i kontynuowania jej daje perspektywę dalszego budowania podwalin życia w społeczeństwie na równi z wszystkimi pozostałymi jego członkami;

10 Uzasadnienie (4) Praca staje się wartością, o którą warto zabiegać i dbać; Praca staje się narzędziem pełnej reintegracji społecznej byłych więźniów; Projekt wzbogaca kompetencje merytoryczne grupy docelowej (kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci ...) Projekt otwiera drogę – grupie docelowej – do poszukiwań nowych sposobów sprawiających, że ich rutynowe działania okażą się bardziej skuteczne;

11 Działania w projekcie (1)
Organizacja biura projektu; Przygotowanie zaplecza lokalowego dla hostelu i warsztatów; Zapewnienie superwizji działania hostelu i warsztatów; Rekrutacja beneficjentów bezpośrednich; Podjęcie działania przez warsztaty oraz otwarcie hostelu; Informacja o Projekcie na stronie www; Opracowanie wstępnych wyników pierwszych miesięcy funkcjonowania hostelu i warsztatów;

12 Działania w projekcie (2)
Opracowanie materiałów i szkolenie: kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, terapeutów, pracowników policji, pracowników organów samorządowych i innych osób związanych z readaptacją społeczną byłych więźniów; Przygotowanie materiałów informacyjnych, kampania promocyjna; Przygotowanie i realizacja konferencji podsumowującej Projekt, promującej proces readaptacji społecznej byłych więźniów; Rozliczenie Projektu.

13 Harmonogram projektu (1)
Czas trwania projektu: 9 miesięcy Planowane rozpoczęcie projektu: 1grudnia 2005 r. Planowane zakończenie projektu: 31 sierpnia 2006 r. Miejsce realizacji projektu: Bielsko-Biała (miasto)

14 Harmonogram projektu (2) Grudzień 2005 r. – pierwszy miesiąc:
Przygotowanie biura projektu; Przygotowanie planów adaptacji pomieszczeń dla potrzeb hostelu i warsztatów; Zatrudnienie personelu projektu; Rozpoczęcie prac adaptacyjno remontowych

15 Harmonogram projektu (3) Styczeń 2006 – drugi miesiąc
Zakończenie remontu i adaptacji warsztatów; Przygotowania do wyposażenia stanowisk pracy; Przygotowanie do rekrutacji osób mających zamieszka w hostelu i podjąć pracę w warsztatach; Przygotowanie informacji na stronę Przygotowanie zasad funkcjonowania hostelu i warsztatów.

16 Harmonogram projektu (4) Luty 2006 – trzeci miesiąc
Wyposażenie stanowisk pracy; Rekrutacja osób mających zamieszkać w hostelu i podjąć pracę w warsztatach; Pozyskanie materiałów do pracy warsztatów; Wprowadzenie danych na stronę www.

17 Harmonogram projektu (5) Marzec 2006 – czwarty miesiąc
Podjęcie funkcjonowania ośrodka; Wprowadzenie zasad funkcjonowania, zapoznanie z nimi odbiorców; Superwizja działalności; Wprowadzenie danych na stronę www.

18 Harmonogram projektu (6) Kwiecień 2006 – piąty miesiąc
Podjęcie funkcjonowania ośrodka; Superwizja pracy ośrodka; Przygotowanie pierwszych sprawozdań; Przygotowanie programu szkoleń; Rekrutacja grupy beneficjentów ostatecznych; Aktualizacja danych na stronie www.

19 Harmonogram projektu (7) Maj 2006 – szósty miesiąc
Kontynuacja pracy ośrodka; Superwizja pracy ośrodka; Przygotowanie pierwszych sprawozdań; Realizacja 1 części szkoleń; Przygotowanie konferencji; Przygotowanie materiałów promocyjnych; Aktualizacja danych na stronie www.

20 Harmonogram projektu (8) Czerwiec 2006 – siódmy miesiąc
Kontynuacja pracy ośrodka; Superwizja pracy ośrodka; Przygotowanie pierwszych sprawozdań; Realizacja 2 części szkoleń; Druk materiałów promocyjnych; Aktualizacja na stronie www.

21 Harmonogram projektu (9) Lipiec 2006 – ósmy miesiąc
Kontynuacja pracy ośrodka; Superwizja pracy ośrodka; Przygotowanie pierwszych sprawozdań; Realizacja konferencji – promującej projekt; Aktualizacja danych na stronie www.

22 Harmonogram projektu (10) Sierpień 2006 – dziewiąty miesiąc
Zamknięcie projektu, rozliczenie finansowe i merytoryczne; Przejęcie opieki nad ośrodkiem przez wnioskodawcę; Podsumowanie projektu na stronie www.

23 Beneficjenci w projekcie:
Beneficjenci bezpośredni – kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, policjanci, inni zaangażowani w proces readaptacji byłych więźniów; Beneficjenci pośredni - byli więźniowie (obecnie mieszkańcy hostelu); Beneficjenci ostateczni – Wymiar Sprawiedliwości (uzyskujący kolejne narzędzie w procesie resocjalizacji postpenitencjarnej)

24 Struktura organizacyjna w PHARE 2003
 Struktura organizacyjna w PHARE 2003 Dyrektor Fundacji księgowa ← Koordynator projektu → pracownik biurowy wolontariusz kierownik hostelu kierownik warsztatów superwizorzy kierownik działu (psycholog, remontowo-budowlanego kurator sądowy, doradca zawodowy) kierownik ośrodka pracownik hostelu pracownik socjalny pracownik warsztatów

25 Rezultaty (1) Rezultaty twarde:
Utworzenie ośrodka tj.: hostelu dla 10 osób (byłych więźniów) oraz warsztatów; Szkolenia dla osób zaangażowanych w proces readaptacji byłych więźniów; Konferencja podsumowująca projekt; Wydanie materiałów szkoleniowych i reklamowych; Powołanie do życia spółdzielni socjalnej.

26 Rezultaty (2) Rezultaty miękkie:
Zapoznanie i propagowanie - poprzez szkolenie – wśród beneficjentów bezpośrednich, ergoterapii jako wsparcia i bazy procesu readaptacji społecznej byłych więźniów; Zapoznanie i propagowanie – poprzez konferencję – założeń ergoterapii jako proponowanego aspektu nowych działań wspierających readaptację zawodową beneficjentów pośrednich;

27 Rezultaty (3) Rezultaty miękkie:
Zebranie doświadczeń na podstawie pracy z beneficjentami pośrednimi; Podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów pośrednich;

28 Oddziaływanie (1) Działania projektowe będą kontynuowane po r. Przekształcenie - w przyszłości - warsztatów w spółdzielnię socjalną; Beneficjenci bezpośredni korzystać będą z wiedzy empirycznej zdobytej dzięki projektowi, będą mogli ją weryfikować i przekazywać dalej;

29 Oddziaływanie (2) Włączenie do grupy beneficjentów bezpośrednich urzędników samorządowych; Działalność proekologiczna zgodna ze standardami Unii Europejskiej; Nowe rozwiązania w działaniach i metody pracy beneficjentów bezpośrednich.

30 Źródła finansowania Całkowity kwalifikowany koszt projektu: ,51 € Środki finansowe Unii Europejskiej stanowią : 75 % Środki własne (25 %): Instytucja współpracująca: 22 % Wkład własny wnioskodawcy: 3 %

31 Opracował: Piotr Styks
Dziękuję za uwagę Opracował: Piotr Styks


Pobierz ppt "Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google