Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Wręczenie Aktów Powołania nowo powołanym członkom 3.Zatwierdzenie erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za IV kwartał 2004 r. i rok 2004 4.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. 6.Prezentacja propozycji realokacji środków w ramach działań ZPORR 2004 - 2006 w województwie małopolskim – Marszałek Województwa Małopolskiego 7.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w związku z realokacją środków w ramach działań ZPORR 2004 – 2006 w województwie małopolskim 8.Prezentacja dotycząca stanu przygotowań do nowej edycji Kontraktu Wojewódzkiego dla wojewódzkiego małopolskiego na 2005 r. – Marszałek Województwa Małopolskiego. 9.Sprawy wniesione. 10.Zakończenie posiedzenia.

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za IV kwartał 2004 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu B)Wskaźniki realizacji Programu Nr i nazwa Programu/Priorytetu/Dz iałania j/m Wartość wskaźników określona w ZPORR Osiągnięta wartość wskaźnika w okresie spraw. Osiągnięta wartość wskaźnika od początku realizacji Programu % stopień realizacji wskaźnika (5/3*100) Wartość wsk. planowana do osiągnięcia w następnym okresie 1234567 Działanie 3.1 Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi szt85000b/m po dokonanej korekcie Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi szt85 111,18 b/m

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za 2004 rok z realizacji Programu w województwie małopolskim II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu B)Wskaźniki realizacji Programu Nr i nazwa Programu/Priorytetu/Dz iałania j/m Wartość wskaźników określona w ZPORR Osiągnięta wartość wskaźnika w okresie spraw. Osiągnięta wartość wskaźnika od początku realizacji Programu % stopień realizacji wskaźnika (5/3*100) Wartość wsk. planowana do osiągnięcia w następnym okresie 1234567 Działanie 1.5 Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej......... szt500000b/m Liczba projektów wspartych w ramach Działania sztb/m000 po dokonanej korekcie Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej......... szt500 220,4 b/m Liczba projektów wspartych w ramach Działania sztb/m 22-

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za IV kwartał i 2004 rok z realizacji Programu w województwie małopolskim Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim A. Ogółem Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno - informacyjnych I 2004II 2004III 2004IV 20042004 Działalność wydawnicza Liczba egzemplarzy biuletynów 300 153 900154 800 po dokonanej korekcie Liczba egzemplarzy biuletynów 300 145 900146 800

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Errata do Sprawozdania za IV kwartał i 2004 rok z realizacji Programu w województwie małopolskim Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim B. Urzędy Marszałkowskie Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno - informacyjnych I 2004II 2004III 2004IV 20042004 Działalność wydawnicza Liczba egzemplarzy biuletynów 000153 900153 600 po dokonanej korekcie Liczba egzemplarzy biuletynów 000 145 600

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 9/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za IV kwartał 2004 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za IV kwartał 2004 r. 2.Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 10/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za rok 2004 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za rok 2004. 2.Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stosunek ilości umów podpisanych w I kwartale 2005 roku do ilości umów podpisanych od początku realizacji Programu 42%

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego 37 %

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zawartych umów od początku realizacji Programu (rok 2004 + I kwartał 2005 r.) Zawarto łącznie 154 (66) umowy, w tym: w ramach priorytetu I zawarto 32 (10) umowy o wartości dofinansowania z EFRR 229.877.115 zł; w ramach priorytetu II zawarto 57 (28) umów o wartości dofinansowania z EFS 17.545.432,81 zł; w ramach priorytetu III zawarto 36 (23)umów o wartości dofinansowania z EFRR 38.986.709 zł; w ramach priorytetu IV zawarto 29 (5) umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1.547.517,67 zł;

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków do I kwartału 2005 r. w stosunku do alokacji (kurs 4,1118) Alokacja 2004- 2006 Alokacja 2004- 2005 Kwota zakontraktowana Priorytet I455.151.589,20258.298.526,87229.877.115,00 Priorytet II117.379.554,6066.612.897,2317.545.432,81 Priorytet III189.220.924,20107.382.874,4838.986.709,00 Priorytet IV10.069.331,805.714.345,801.547.517,67 Razem771.821.399,80438.008.644,38287.956.774,48

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania alokacji 2004 - 2005 r.

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu w I kwartale 2005 r. 1.mikroprzedsiębiorstwa - 16 sztuk; 2.obiekty ochrony zdrowia - 15 sztuk (2); 3.obiekty dydaktyczne - 8 sztuk (2); 4.drogi - 12 sztuk (7); 5.kanalizacja - 7 sztuk (3); 6.oczyszczalnie ścieków - 3 sztuki (1); 7.sieci informatyczne - 2 sztuki; 8.obiekty kulturalne – 2 sztuki; 9.zabezpieczenia przeciwpowodziowe - 1 sztuka; 10.składowisko odpadów komunalnych - 1 sztuka; 11.strefa aktywności gospodarczej - 1 sztuka.

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I i III priorytetu w I kwartale 2005 r. 1.Gminy – 23 sztuki (10); 2.Mikroprzedsiębiorstwa – 16 sztuk; 3.Szpitale – 10 sztuk (1); 4.Starostwa Powiatowe – 9 sztuk (4); 5.Szkoły Wyższe – 6 sztuk (1); 6.Samorząd Województwa – 1 sztuka; 7.Ośrodki zdrowia – 1 sztuka; 8.Instytucja Kultury – 1 sztuka; 9.Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne – 1 sztuka.

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania pomocy technicznej W I kwartale 2005 r. z realizowanych 29 projektów: 24 projekty kontynuowano z poprzedniego okresu sprawozdawczego, a 5 nowych projektów rozpoczęto. Nowe projekty dotyczą: w Działaniu 4.1- zatrudnienia personelu (1) w Działaniu 4.2- szkoleń dla pracowników uczestniczących we wdrażaniu ZPORR (1), wykonania ekspertyzy (1) w Działaniu 4.3- działań informacyjnych (2)

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w I kwartale 2005 roku. Na konta beneficjentów przekazano 1.256.506 zł. z EFRR, w tym: -w Priorytecie I 420.296 zł. z EFRR -w Priorytecie III 836.210 zł. z EFRR

20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w I kwartale 2005 r. w stosunku do planowanej realizacji 1.Priorytet I: zawarto 10 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 19 zakładanych; 2.Priorytet II: zawarto 28 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 15 zakładanych; 3.Priorytet III: zawarto 7 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 9 zakładanych; 4.Priorytet IV: zawarto 5 nowych umów.

21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w I kwartale 2005 r. w stosunku do przewidywanej

22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Zrealizowane projekty w I kwartale 2005 r. w stosunku do planowanej realizacji 1.W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 projektów, w tym: w Priorytecie I zrealizowano 100% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (1/1) w Priorytecie IV zrealizowano 73% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (11/15)

23 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w I kwartale 2005 roku. Zanotowano niewielki przyrost wartości wskaźników: 1.w priorytecie I i III: projektów związanych z zakupem sprzętu medycznego (4 szt.) projektów związanych z modernizacją infrastruktury kulturalnej (876,7 m2) 2. w ramach Priorytetu II nastąpił znaczny wzrost wartości wskaźnika w zakresie liczby osób uczestniczących w szkoleniach dla osób pracujących (842 osoby).

24 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w II kwartale 2005 r. Planuje się: Zawarcie ok. 30 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 9 umów w priorytecie I i 2 umowy w priorytecie III oraz 19 umów w priorytecie II. Zakończenie realizacji 13 projektów w ramach ZPORR; w tym 12 projektów w priorytecie IV i 1 projektu w ramach priorytetu III (Modernizacja ośrodka zdrowia w Gdowie) 1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

25 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy przy realizacji Programu 1.Brak ostatecznie zatwierdzonych dokumentów 2.Brak interpretacji zapisów umów 3.Rozwiązania informatyczne 4.Terminy 5.Wytyczne rozbieżne z obowiązującymi ustawami 6.Audyt i przepływ informacji 7.Zmiany kursu euro

26 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 11/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

27 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 9 sierpnia 2005 r.

28 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 12/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii i wydania rekomendacji dotyczących realokacji środków pomiędzy działaniami 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego oraz 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 – 2006 Na podstawie §4 pkt 4 Zarządzenia nr 159/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r., uchwala się, co następuje: §1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki pozytywnie opiniuje i rekomenduje ustalenia przyjęte w drodze uchwały Nr 2/XXI/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie realokacji środków w ramach Priorytetu I ZPORR 2004 – 2006 pomiędzy działaniami 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego oraz 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

29 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 13/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii i zarekomendowania dotyczących realokacji środków pomiędzy działaniami 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, 3.3 Zdegradowane obszary mieskie, poprzemysłowe i powojskowe oraz 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 – 2006 Na podstawie §4 pkt 4 Zarządzenia nr 159/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2004 r., uchwala się, co następuje: §1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki pozytywnie opiniuje i rekomenduje ustalenia przyjęte w drodze uchwały Nr 3/XXI/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie realokacji środków w ramach Priorytetu III ZPORR 2004 – 2006 pomiędzy działaniami 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, 3.3 Zdegradowane obszary mieskie, poprzemysłowe i powojskowe oraz 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

30 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2005 r.

31 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google