Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy kierunek dla Data Center - koncepcja DCIM zarz ą dzania infrastruktur ą fizyczn ą centrum danych na przyk ł adzie platformy Trellis firmy Emerson.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy kierunek dla Data Center - koncepcja DCIM zarz ą dzania infrastruktur ą fizyczn ą centrum danych na przyk ł adzie platformy Trellis firmy Emerson."— Zapis prezentacji:

1 Nowy kierunek dla Data Center - koncepcja DCIM zarz ą dzania infrastruktur ą fizyczn ą centrum danych na przyk ł adzie platformy Trellis firmy Emerson Krzysztof Krawczyk k.krawczyk@alstor.com.pl

2 Avocent, cz ęść Emerson Network Power Przej ę cie przez Emerson – Grudzie ń 2009 Lider w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania IT : –85% firm z listy Fortune 1000 wykorzystuje Avocenta –HP, IBM, Lenovo … wbudowują rozwiązania Avocenta Przychód: ~$24.2B ~120,000 pracowników Emersona (1.800 w Avocencie) Rozwiązania i Usługi: –Zarządzania infrastrukturą Data Center –Centralizacja dostępu zdalnego –Systemy dostępowe –Dystrybucja zasilania Partner i dostawca dla: –Apple, Acer, Dell, Fujitsu Siemens, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, NEC, Novell –1,000+ certyfikowanych partnerów na całym świecie 2© 2010 Avocent Corporation

3 Control Room Performance Management Automatic Transfer Switch Uninterruptible Power Systems & Batteries Infrastructure Management & Monitoring Systems Power Distribution Units Server Power Supplies Board Level Power Supplies Fire Pump Controller Integrated Racks Surge Suppression Rack Monitoring UPS KVM Power Distribution Unit Rack Cooling Cable Management RACK Precision Cooling Extreme Density Precision Cooling Obecno ść Emersona w Data Center - $2.6B

4 Globalne wsparcie 24x7 i lokalne centrum kompetencji 4© 2010 Avocent Corporation

5 Wybrani klienci w Polsce

6 Rozwi ą zania programowe Access & Control DC Documentation & Planning Power Management Avocent Rack Power ManagerAvocent Data Center PlannerAvocent DSView 4 Management Software

7 7 Data Center Planner © 2010 Avocent Corporation

8 ++ Wiele arkuszy kalkulacyjnychStatyczne rysunki CAD Konfiguratory racków Zamiast tego jedno kompletne rozwi ą zanie: Zamiana wielu narz ę dzi w jedno 8© 2010 Avocent Corporation

9 9 Data Center wy ś wietla informacje o u ż ytych i dost ę pnych zasobach U ż ytkownicy otrzymuj ą przejrzysty podgl ą d pomieszcze ń w Data Center Widok globalny serwerowni © 2010 Avocent Corporation

10 10 Porównywanie szaf pozwala optymalizowa ć wykorzystanie zasobów Wybranie urz ą dzenia pozwala ujawni ć informacje o ko ń cu gwarancji czy numerze inwentarzowym Podgl ą d przodu i ty ł u szafy celem zapoznania si ę z jej prawdziw ą reprezentacj ą Wizualizacja zale ż no ś ci pomi ę dzy portami urz ą dze ń, np. listwa zasilaj ą ca do serwera czy serwer do prze łą cznika ethernetowego Wgl ą d w szczegó ł y szafy, urz ą dze ń w niej oraz po łą cze ń © 2010 Avocent Corporation

11 Data Center Planner upraszcza planowanie projektu poprzez intuicyjny kalendarz DCP zapewnia, ż e wszystkie zespo ł y: -Utrzymuj ą plan serwerowni w rzeczywistej postaci -Planuj ą przysz ł e projekty bez konfliktów zwi ą zanych z miejscem, zasilaniem itd. -Mog ą porówna ć stworzone scenariusze i rozpozna ć przysz ł e problemy -Mog ą tworzy ć raporty o stanie projektów (uko ń czony, uko ń czony w %, nie rozpocz ę ty) Zarz ą dzania zmianami w Data Center © 2010 Avocent Corporation 11

12 Projekty w danej szafie 12 © 2010 Avocent Corporation

13 13 Trellis © 2010 Avocent Corporation

14 WARSTWA APLIKACJI WARSTWA IT WARSTWA FIZYCZNA PlanDesignDeployOperateMaintain Deliberate Design Stable Operation IT Managed Facilities Managed Tradycyjne podej ś cie 14

15 Strategia DCIM By 2014, DCIM tools and processes will become main stream in data centers, growing from 1 % penetration (in 2010) to 60 %. To take advantage of the benefits as they evolve, I&O leaders should begin the DCIM evaluation process in 2010 and 2011, said David Cappuccio, managing vice president and chief of research for Gartners Infrastructure Teams in his March 2010 report, DCIM: Going Beyond IT. Eliminacja Przerwy celem zwiększenia Efektywności Datacenter IT Datacenter Facility 10% = 10 Billion $

16 Strategia DCIM Bridging the Gap to Increase Efficiency The only holistic DCIM platform of hardware, software and services for managing the critical operations of the data center

17 Universal Management Gateway Komunikacja wieloplatformowa Wsparcie dla wielu protokołów Pomiar w czasie rzeczywistym Dwustronna komunikacja Aplikacje platformy Trellis Konstrukcja modułowa Wsparcie dla wielu protokołów Dwustronna komunikacja Potrzebne zintegrowane rozwi ą zanie - DCIM 17

18 Platforma Trellis 18

19 Change Mgr Inventory Mgr Virtualization Insight Process Mgr Scenario Mgr Trellis Inventory Manager Modelowanie całej infrastruktury Data Center Zarządzanie relacjami pomiędzy urządzeniami i zasobami Architektura sterowana danymi z automatycznie generowaną wizualizacją Zaawansowane raportowanie i silnik analityczny Trellis Inventory Manager Stwórz jedno repozytorium informacji o wszystkich zasobach Wydanie 1

20 Virtualizaion Insight Inventory Mgr Change Planner Process Mgr Scenario Mgr Trellis Change Planner Standaryzacja procesów w Data Center oraz wymuszanie polityk wraz z przypisaniem i śledzeniem zadań Utrzymywanie historii zmian w infrastrukturze Redukcja błędów i poprawek z funkcją inteligentnego umieszczania urządzeń w Data Center Redukcja ryzyk powiązanych ze zmianami poprzez przeprowadzanie szczegółowej analizy wpływu zmian Trellis Change Planner Zacznij proaktywną współpracę pomiędzy IT a Facility Wydanie 1

21 Process Mgr Change Planner Inventory Mgr Virtualization Insight Scenario Mgr Trellis Virtualization Insight Manager Analiza wpływu obciążeń maszyn wirtualnych na infrastrukturę fizyczną, redukcja ryzyka przeciążenia bezpieczników Nawigacja z urządzeń zasilania do aplikacji poprzez warstwę wirtualizacji celem zredukowania MTTR Poprawienie zarządzania zasobami poprzez identyfikację poprzednio ukrytych obciążeń zasobów Przewidywanie wpływu na warstwę wirtualną, redukując ryzyko przestoju Trellis Virtualization Insight Śledzenie lokalizacji maszyn wirtualnych w DC i uwzględnienie wykorzystania zasobów na planowanie i zarządzanie Wydanie 2

22 Scenario Planner Virtualization Insight Change Planner Inventory Mgr Process Manager Trellis Process Manager Zarządzanie i śledzenie wszystkich wymaganych zadań i podzadań Uwzględnienie infrastruktury fizycznej w ramach procesów ITIL celem uzyskania kompletnego cyklu życia urządzeń Automatyczne przypisywanie rutynowych zadań do odpowiednich osób celem poprawy wydajności Raportowanie i śledzenie KPI dla procesów i podzadań Trellis Process Manager Zaplanuj i wykonaj procesy celem poprawy wydajności Wydanie 3

23 Process Mgr Scenario Planner Virtualization Insight Change Planner Inventory Mgr Trellis Scenario Planner Tworzenie alternatywnych scenariuszy na bazie obecnych planów Modelowanie i zrozumienie wpływu zmian w ramach DC lub pomiędzy DC w różnych lokalizacjach Zapewnienia bardziej dokładnej informacji, które zmniejsza ryzyko i zwiększa pewności podczas zmian Trellis Scenario Planner Szybko i łatwo projektuj zmiany w DC i obserwuj ich wpływ Wydanie 3

24 Energy Insight Site Manager Power System Mgr Cooling System Mgr Trellis Site Manager Konfiguracja i zarządzanie programi w urządzeniach Podgląd lokalizacji urządzeń i wykorzystanie zasobów urządzenia Zarządzanie powiadomieniami o alarmach poprzez SMS i email Monitorowanie warunków środowiskowych w DC Trellis Site Manager Redukuj czas na identyfikację i rozwiązwanie krytycznych problemów urządzeń w DC Wydanie 1

25 Power System Mgr Site Manager Energy Insight Cooling System Mgr Trellis Energy Insight Kalkulacja poboru mocy w czasie rzeczywistym Identyfikacja kosztów użytkowania na poziomie systemu i urządzenia Podgląd metryk energetycznych PUE i DCiE Trellis Energy Insight Określaj obecne i przyszłe potrzeby energetyczne bazując na danych historycznych Wydanie 1

26 Cooling System Mgr Energy Insight Site Manager Power System Mgr Trellis Power System Manager Przedstawienie i zarządzanie zależnościami pomiędzy systemami zasilania Podgląd diagramów liniowych wszystkich urządzeń w DC Ocena ryzyka Assess risk poprzez identyfikację zależności pomiędzy sprzętem IT a systemami zasilania Trellis Power System Mgr Zdobądź dynamiczny podgląd stanu zasilania w DC Wydanie 1

27 Power System Mgr Energy Insight Site Manager Cooling System Mgr Trellis Cooling System Mgr Pomiary aktualnych możliwości i wykorzystania systemu klimatyzacji oraz identyfikacja ukrytych zasobów Zapewnienie podglądu projektu i obecnego stanu systemu klimatyzacji i wszystkich jego urządzeń Zrozumienie zależności i relacji pomiędzy urządzeniami systemu klimatyzacji, dzieki czemu problemy mogą być szybciej rozwiązywane Trellis Cooling System Mgr Bądź proaktywny w planowaniu i użytkowaniu systemu klimatyzacji w DC Wydanie 2

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Trellis Platform – Change Planner - Screenshots 33

34 34

35 35

36 Ekrany kontrolne platformu Trellis 36

37 Platforma Trellis – pe ł ny pakiet 37

38 38 Rozwi ą zania sprz ę towe (UMG) © 2010 Avocent Corporation

39 Universal Management Gateway Infra- structure Data (Physical Sensor Monitoring) (Facilities Infrastructure Monitoring: Power Chain/ Environmental/ Security)

40 Uniwersalne urz ą dzenia pozwalaj ą ce na monitorowanie oraz dost ę p zdalny Pomiar i monitorowanie – Czujniki ś rodowiskowe – Procesory serwisowe – Dodatkowe elementy pomiarowe (zasilanie, bezpiecze ń stwo) Zdalny dost ę p – Digital KVM – Serial Console Management – Service Processor Management Universal Management Gateway

41 Modele 41 UMG 2000 UMG 4000 UMG 6000 40 portów RJ45 40 portów automatycznie wykrywających rodzaj (KVM lub SP lub Serial) Max. 512 SP Czujniki środowiskowe 5,000 punktów pomiarowych na minutę 40 portów RJ45 40 portów automatycznie wykrywających rodzaj (KVM lub SP lub Serial) Max. 1024 SP Czujniki środowiskowe 10,000 punktów pomiarowych na minutę UMIQ-V1 UMIQ-V2 40 portów RJ45 8 portów automatycznie wykrywających rodzaj (SP lub Serial) Max. 256 SP 1,000 punktów pomiarowych na minutę Jedna platforma, trzy innowacyjne rozwiązania

42 Cechy fizyczne urz ą dzenia Wygodna obudowa 1U Wbudowana redundancja – Dwa zasilacze – Dwa gigabitowe porty sieciowe Wsparcie dla modemów podpinanych przez USB i port szeregowy w przypadku potrzeby pilnej interwencji Uniwersalne mo ż liwo ś ci pod łą czania urz ą dze ń – 40 portów (KVM/Serial/SP) – Czujniki ś rodowiskowe Interfejs webowy lub tekstowy do zarz ą dzania Lokalny port szeregowy i konsola graficzna Wbudowane autowykrywanie urz ą dze ń podpi ę tych przez port szeregowy Bez dodatkowego licencjonowania

43 Zarządzania procesorami serwisowymi w UMG

44 Przej ś ciówki dla UMG Zamiana na sygna ł cyfrowy odbywa si ę w przej ś ciówce Przetwarzanie sygna ł u bez degradacji zwi ą zanej z zak ł óceniami elektromagnetycznymi Zwi ę kszona wspierana d ł ugo ść kabla z 30 m do 80 m Dwie opcje dost ę pne: – Pojedynczy port = dost ę p tylko przez KVM – Podwójny port = dost ę p przez KVM i SP Drugi port spi ę ty mostem z pierwszym i wykorzystywany dla celów SP, podczas gdy g ł ówn ą funkcj ą przej ś ciówki jest KVM Taka przej ś ciówka zapewnia dwa tryby dost ę pu do serwera przy wykorzystaniu jednego portu

45 Czujniki ś rodowiskowe - COM/SNSR: Temperatura, Wilgotność i Woda - Liebert SN (TH) : Temperatura, Wilgotność oraz kontakt - Digital Inputs: Ruch, Dym - Digital Outputs : Brzęczyk / Światło / Blokada drzwi Wsparcie dla czujników ś rodowiskowych zapewnia wgl ą d w ś rodowisko w i obok racka Czujniki Liebert SN – Sta ł e/Modularne – Instalowane z przodu i/lub ty ł u racka – Zapewnia 3 poziomy odczytu temp/wilgotno ś ci Czujniki cyfrowego wej ś cia – Wykrywanie ruchu/dymu Cyfrowe wyj ś cie – Przeka ź niki, które mog ą by ć kontrolowane przez intefejs webowy UMG COM/SNSR: produkty ENP China

46 46 Pytania?


Pobierz ppt "Nowy kierunek dla Data Center - koncepcja DCIM zarz ą dzania infrastruktur ą fizyczn ą centrum danych na przyk ł adzie platformy Trellis firmy Emerson."

Podobne prezentacje


Reklamy Google