Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 15.05.2013 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 15.05.2013 1."— Zapis prezentacji:

1 Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 15.05.2013 1

2 Aby zgłosić się na LEK we wrześniu trzeba mieć Dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w momencie ZGŁASZANIA – CEM będzie to weryfikował z Uczelniami – jest to informacja uzyskana od Dyrektora CEM. Niestety potwierdza on, że pytania z LEKu i odpowiedzi, nie będą oficjalnie publikowane. 2

3 WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA 3

4 www.wil.org.pl Marcin Karolewski m.karolewski@poczta.fmm.karolewski@poczta.fm (tel.691 957 929) Bartosz Urbański (zastępca przewodniczącego, KML NIL) Katarzyna Wiśniewska Patryk Szczęśniewski Marcin Żytkiewicz 4

5 5 LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU IZBY LEKARSKIEJ DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWA RADA LEKARSKAPREZES ORL OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA DELEGACI NA NZL

6 6 OKRĘGOWA RADA LEKARSKA PREZYDIUM ORL SEKRETARZ ZASTĘPCY PREZESA KOMISJE PROBLEMOWE SKARBNIK

7 7 OKRĘGOWA RADA LEKARSKA CHÓR WIL ZESPÓŁ MUZYCZNY PLENERY MALARSKIE REPREZENTACJE W ZAWODACH SPORTOWYCH INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI ??? SPOTKANIA TOWARZYSKIE ???

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Próby – środy godz.18.00 siedziba WIL 13

14 STAŻ PODYPLOMOWY 14

15 Zawód regulowany Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty 15

16 TE SAME PRZEPISY DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW !!! 16

17 Artykuł 15, ustęp 3a Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej opiekunem. 17

18 Artykuł 15, ustęp 3b Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. 18

19 Artykuł 15, ustęp 3b (…) Stażysta jest uprawniony w szczególności do: 1)przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem, 2)wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich, 3)wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, 4)samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna, (…) 19

20 Artykuł 15, ustęp 3b (…) Stażysta jest uprawniony w szczególności do: (…) 5)wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu, 6)prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji medycznej, 7)udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treści tych informacji, 8)zlecania czynności pielęgnacyjnych, 9)w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii jednego lekarza. 20

21 Artykuł 15, ustęp 3c Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i orzeczeń lekarskich. 21

22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 22

23 Najważniejsze informacje umieszczone są na stronie WIL www.wil.org.pl -> Kształcenie -> Staż podyplomowy www.wil.org.pl Informacje dotyczące stażu podyplomowego Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów (szpitale macierzyste – podpisanie umowy) Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy dentystów stażystów Wzór podania o staż podyplomowy Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu 23

24 Staż jest przydzielany przez okręgową izbę lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy) WIL obejmuje obszar woj. wielkopolskiego Podanie o przyznanie miejsca stażowego należy złożyć na adres: Wielkopolska Izba Lekarska Aleja Niepodległości 37 61-734 Poznań Budynek C (parking) Pani mgr Katarzyna Bukiewicz, mgr Monika Gumna tel. 61 852 58 60 wewn.220; kom.601-799-706 ksztalcenie@wil.org.pl 24

25 Przyjmowanie podań o staż od początku czerwca Nieprzekraczalny termin złożenia podania o staż: 30 czerwca Aby złożyć podanie nie trzeba mieć zdanych wszystkich egzaminów 25

26 WZÓR PODANIA O STAŻ NA STRONIE WIL i w BIP WIL http://wil.poznan.ibip.pl/public/?id=42988 26

27 W podaniu należy podać: dane osobowe i PESEL miejsce zamieszkania – jeśli chce się odbywać staż w ramach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej należy podać wielkopolski adres i podawać go już na wszystkich innych dokumentach do końca stażu sugerowane miejsce odbywania stażu - wybrane przez siebie dwie jednostki (z listy)– ważna kolejność! 27

28 JEDNOSTKA, KTÓRA ZAPEWNIA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO STAŻU I SĄ WPISANE NA LISTĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 28

29 POZNAŃ (ŚREDNIE OCEN) Grunwaldzka 2,66-4,44 Długa 2,73-4,53 Centrum Medyczne HCP 2,98-4,85 Szwajcarska 3,03-4,75 Juraszów 3,30-4,61 Przybyszewskiego 3,31-4,74 Dojazd 3,39-4,11 Mickiewicza 3,98-4,71 29

30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (ŚREDNIE OCEN) Puszczykowo 3,05-4,44 Kościan 3,07-4,66 Koło 3,15 Wolsztyn 3,17-3,98 Pleszew 3,24 Oborniki Wlkp. 3,32-4,27 Turek 3,38-3,48 Trzcianka 3,40 30

31 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (ŚREDNIE OCEN) Konin 3,44-4,19 Kalisz 3,55-4,30 Września 3,58-3,65 Szamotuły 3,59-4,32 Ostrów Wlkp. 3,83-4,23 Leszno 3,84-4,69 31

32 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (ŚREDNIE OCEN) Gniezno 3,85-4,17 Kępno 3,89 Złotów 3,98 Środa Wlkp. 4,00 Piła 4,05 32

33 Po ostatnim egzaminie należy w Dziale Rejestracji Lekarzy (pokój nr 2/4) złożyć: wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (wniosek W-1) zaświadczenie o średniej wydawane przez dziekanat UM (średnia decyduje o pierwszeństwie przyznania miejsca stażowego) 33

34 Do tego podania należy załączyć: arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty dyplom ukończenia studiów (odpis dyplomu - 1 z 3, które otrzymuje się w Dziekanacie) orzeczenie o stanie zdrowia na druku z izby lekarskiej wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do badań profilaktycznych 2 zdjęcia legitymacyjne ksero dowodu osobistego ksero decyzji o nadaniu NIP-u – jeśli się posiada 34

35 Termin złożenia podania o Ograniczone PWZ: 9 sierpnia 2013 Z tego względu należy rozważyć termin ostatniego egzaminu, bo wyrobienie dyplomu trwa ok. 2-3 tygodni (zależy od natłoku zajęć w dziekanacie) 35

36 Termin przyznawania miejsc stażowych - przełom sierpnia i września. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone będą i dostępne w WIL oraz na www.wil.org.pl -> BIP niedługo później www.wil.org.pl Podania o staż nie będą rozpatrywane jeśli nie będzie się miało OPWZ 36

37 UWAGA dla spóźnialskich i w przypadkach losowych niezłożenie podania do 9 sierpnia nie zamyka jeszcze szansy na planowe rozpoczęcie stażu po 10 września planowane jest drugie posiedzenie Komisji przyznającej miejsca stażowe 37

38 Po przyznaniu miejsca stażowego, ale nie wcześniej niż pod koniec września należy zgłosić się do WIL po: uchwałę o przydzielonym miejscu Kartę stażu podyplomowego – potrzebną do wpisywania zaliczeń szkoleń i staży anonimową ankietę oceny stażu 38

39 W JEDNOSTCE MACIERZYSTEJ KAŻDY STAŻYSTA MA PRZYDZIELONEGO KOORDYNATORA STAŻU, Z KTÓRYM UZGADNIA M.IN.KOLEJNOŚĆ STAŻY. NA KAŻYM STAŻU CZĄSTKOWYM STAŻYSTA MA PRZYDZIELONEGO OPIEKUNA STAŻU. 39

40 Należy zgłosić się do przyznanego szpitala (najlepiej 2 tyg.przed), aby: uzgodnić kolejność staży z koordynatorem stażu zrobić badanie lekarskie u lekarza zakładowego donieść książeczkę sanepidowską dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP – niektóre szpitale robią je już we wrześniu podać nr konta, na które ma być wpłacana pensja 40

41 Należy zawsze zabrać ze sobą: dowód osobisty ograniczone prawo wykonywania zawodu dyplom ukończenia studiów zdjęcie i ewentualnie uchwałę o przyznaniu miejsca stażowego 41

42 Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu należy wyrobić sobie pieczątkę: OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone tylko: imię i nazwisko tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i PWZ: lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek.med.) lekarz dentysta (lek.dent.) nr (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze: np. telefon komórkowy umieszczanie adresu jest bez sensu Numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu nie zmienia się po stażu i jest identyczny z normalnym pełnym prawem wykonywania zawodu – nie trzeba zmieniać pieczątki po stażu 42

43 Początek 1 październik – i ta data ma być na umowie o pracę Następny termin rozpoczęcia stażu: 1 marca 43

44 Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni roboczych urlopu) Początek 1. października i 1. marca (inna data tylko za zgodą Ministra Zdrowia) Umowa o pracę na czas określony uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży chorobowe Szpitale macierzyste – podpisanie umowy 44

45 KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO WYDŁUŻA STAŻ !!! 45

46 2007 zł brutto, 1 dyżur w tygodniu (10 godz. i 5 min) lub 2 dyżury (5 godzin oraz 5 godz. i 5 min) - płatny 125% stawki godzinowej lekarza stażysty Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony na Święta, wczasy pod gruszą – wnioski trzeba złożyć dużo wcześniej) – każdy szpital ma swój regulamin funduszu 46

47 Staż podyplomowy lekarza obejmuje dziedziny: choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. Krwiodawstwo i HIV/AIDS) 11 tyg. pediatria w tym neonatologia 6+2 tyg. chirurgia ogólna, w tym chirurgia urazowa 6+2 tyg. położnictwo i ginekologia 7 tyg. psychiatria 4 tyg. intensywna terapia, anestezjologia, medycyna ratunkowa 2+1+3 tyg. medycyna rodzinna w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej 6 tyg. 47

48 Staż podyplomowy lekarza dentysty obejmuje dziedziny: stomatologia ogólna, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej10 tygodni (w tym 1 dzień szkolenie HIV/AIDS) stomatologii dziecięcej10 tyg. chirurgii stomatologicznej8 tyg. periodontologii4 tyg. ortodoncji5 tyg. protetyki stomatologicznej 8 tyg. kurs z ratownictwa medycznego2 tyg. 48

49 Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje: Orzecznictwo lekarskie – 3 dni Bioetyka - 3 dni Prawo medyczne – 3 dni 49

50 Uznanie stażu podyplomowego za granicą Paragraf 16 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego 50

51 LEKARSKI I LEKARSKO- DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY 51

52 Lekarski Egzamin Państwowy Pierwszy był w 2004 roku (wcześniej przeprowadzano TEM) Egzamin kwalifikacyjny do specjalizacji Za przeprowadzenie odpowiedzialne jest Centrum Egzaminów Medycznych (ma siedzibę w Łodzi) – www.cem.edu.plwww.cem.edu.pl 52

53 Terminy LEKu: 15-30 września i 15-28 luty Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty Lekarz zamierzający przystąpić do LEKu składa wniosek do dyrektora CEM, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada Formularz wniosku - www.cem.edu.plwww.cem.edu.pl 53

54 200 zadań: 5 możliwych odpowiedzi do wyboru test jednokrotnego wyboru Należy mieć 56% aby zdać Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony przez Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Końcowego (www.cem.edu.pl)www.cem.edu.pl Treść zadań wynika z programu stażu UWAGA !!! NA LEK I LDEK ZABIERAMY DYPLOM LUB ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STUDIÓW. 54

55 Tematyka pytań testowych obejmuje: Stomatologia zachowawcza – 46 zadań Stomatologia dziecięca– 35 zadań Chirurgia stomatologiczna– 25 zadań Protetyka stomatologiczna– 25 zadań Peridontologia – 14 zadań Ortodoncja – 20 zadań Medycynę ratunkową, intensywną terapię i anestezjologię – 10 zadań Bioetykę i prawo medyczne – 10 zadań Orzecznictwo – 7 zadań Zdrowie publiczne - 8 zadań 55

56 Tematyka pytań testowych obejmuje: Choroby wewnętrzne – 39 zadań Pediatrię – 29 zadań Chirurgię – 27 zadań Położnictwo i ginekologię – 26 zadań Psychiatrię – 14 zadań Medycynę rodzinną – 20 zadań Medycynę ratunkową, intensywną terapię i anestezjologię – 20 zadań Bioetykę i prawo medyczne – 10 zadań Orzecznictwo – 7 zadań Zdrowie publiczne - 8 zadań 56

57 Ok. 3-4 tygodnie przed LEP-em kurs przygotowawczy do LEPu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej 57

58 SPECJALIZACJA I INNE SPRAWY 58

59 Wniosek o PWZL z załącznikami http://wil.poznan.bip-i.pl (www.wil.org.pl -> BIP -> prawo wykonywania zawodu)www.wil.org.pl 59

60 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO wczp.poznan.uw.gov.pl 60

61 Miejsce akredytowane (nie akredytacyjne) – posiadające akredytację do prowadzenia specjalizacji (lista na www.cmkp.edu.pl)www.cmkp.edu.pl Specjalizacje podstawowe i szczegółowe Formy realizowania specjalizacji: rezydentura pozarezydenckie: etat oddelegowanie studia doktoranckie umowa cywilnoprawna 61

62 Kwalifikacja na podstawie wyniku LEKu i LDEKu (maks. 200 punktów) Dodatkowe punkty za doktorat, pracę w jednostce akredytowanej, publikacje naukowe – tylko w trybie pozarezydenckim Dwie sesje w roku – jesień (termin zgłoszeń do 30 września) i wiosna (zgłoszenia do 28 lutego) Wnioski elektroniczne – wors.cmkp.edu.pl 62

63 Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl www.mz.gov.pl Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) www.cem.edu.pl www.cem.edu.pl Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) www.cmkp.edu.plwww.cmkp.edu.pl 63

64 Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl www.nil.org.pl Wielkopolska Izba Lekarska www.wil.org.pl 64

65 Wielkopolska Izba Lekarska 61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51 (skrzyżowanie z al. Niepodległości) Delegatury: Kalisz Konin Leszno Piła Ostrów Wlkp. Tel. 061 852 58 60 www.wil.org.pl 65

66 PRZEWODNIK STAŻYSTY facebook Portal Młody Lekarz www.mlodylekarz.pl 66

67 Dziękuję za uwagę Pytania? 67


Pobierz ppt "Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 15.05.2013 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google