Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za trzeci kwartał 2011 roku Warszawa, listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za trzeci kwartał 2011 roku Warszawa, listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za trzeci kwartał 2011 roku Warszawa, listopad 2011

2 2 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A.

3 3 Dane rynkowe Spółka:MAGELLAN S.A. Liczba akcji 6 514 088 sztuk Kapitalizacja 237,8 mln PLN (kurs 36,50 PLN za akcję na dzień 07.11.2011) Free float: 13% Index WIG Rynek: Podstawowy Ticker: MAG Zarząd Spółki: Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski – Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Strona internetowa: www.magellan.pl Kontakt IR:

4 4 Agenda Podsumowanie trzech kwartałów 2011 Sprzedaż 1-3Q 2011 Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2011 Finansowanie zewnętrzne MEDFinance i spółki zagraniczne

5 5 Podsumowanie trzech kwartałów 2011

6 6 Podsumowanie trzech kwartałów 2011 roku 22,1 mln PLN zysku netto po trzech kwartałach 2011 - wzrost o 32% r/r wynik netto po trzech kwartałach 2011 r. równy 94% wyniku netto za cały 2010 rok; kontraktacja na poziomie 863 mln PLN – wzrost o 38% r/r, w tym: kontraktacja bilansowa na poziomie 538 mln PLN – wzrost o 15% r/r, kontraktacja pozabilansowa na poziomie 325 mln PLN – wzrost o 107% r/r, kontraktacja bilansowa spółek zależnych na poziomie 88 mln PLN – wzrost o 209 % r/r; 621 mln PLN portfela aktywów finansowych – wzrost o 47% r/r 448 mln PLN łącznych wpływów gotówkowych - wzrost o 23% r/r przychody ze sprzedaży na poziomie 63,9 mln PLN – wzrost o 42% r/r dostęp do 568 mln PLN finansowania zewnętrznego (wolne limity na poziomie ok. 23%) – wzrost o 208 mln PLN w stosunku do końca 2010 r. – przy atrakcyjnym koszcie długu; 2,53 dźwignia finansowa (dług odsetkowy / kapitał własny) – przy dopasowaniu wiekowym struktury portfela aktywów i zadłużenia odsetkowego bazą do dalszego, zrównoważonego rozwoju skali biznesu; utrzymana pozycja rynkowego lidera.

7 7 Sprzedaż 1-3Q 2011

8 8 kontraktacja bilansowa na poziomie 538 mln PLN – wzrost o 15% r/r kontraktacja pozabilansowa o wartości 325 mln PLN – wzrost o 107% r/r +44% r/r wzrost (do 1 906) liczby zawartych umów średnia wartość umowy to 282 tys. PLN 581 współpracujących klientów na koniec 3Q 2011 roku, w tym 129 pozyskanych nowych klientów w ciągu trzech kwartałów 2011 (59 jednostek służby zdrowia, 70 dostawców) Wysoka kontraktacja bilansowa w trzech kwartałach 2011 roku zapowiedzią kolejnego roku dynamicznych wzrostów wyników Grupy

9 9 Kontraktacja 1-3Q 2011 – dane skonsolidowane relatywne zmniejszenie wzrostu poziomu kontraktacji w 2011 r. przy wzrastającym popycie rynkowym odpowiedzią na sytuację na rynkach finansowych i związaną z tym bardziej konserwatywna polityką budowania portfela; dalsze zwiększenie stopnia dywersyfikacji portfela aktywów odpowiedzią Grupy na wzrastającą zmienność i nerwowość obserwowaną na rynkach finansowych; ponad dwukrotny wzrost kontraktacji pozabilansowej w trzech kwartałach 2011 r. (r/r) naturalnym źródłem dla kontraktacji bilansowej w kolejnych okresach. /kontraktacja bilansowa trzy kwartały łącznie, w mln PLN/ +154 % +15 % +108 % +107 % /kontraktacja pozabilansowa trzy kwartały łącznie, w mln PLN/

10 10 Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2011

11 11 Skonsolidowane wyniki za 3Q i 1-3Q 2011 32% r/r wzrost zysku netto w trzech kwartałach 2011 i 35% r/r wzrost w 3Q 2011 42% r/r wzrost przychodów Grupy w 1-3Q 2011 roku zmniejszenie poziomów rentowności w 3Q 2011 jako efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży produktów w obszarze finansowania bezpośredniego charakteryzującego się nieco niższym poziomem generowanej marży (tys. PLN)1-3Q 2011 1-3Q 2010 Zmiana zmiana r/r 3Q 2011 3Q 2010 Zmiana zmiana r/r wpływy, prowizje i zrównane z nimi 315 976 264 880 +51 096+19% 113 558 95 735 +17 823+19% koszt własny odp. zrealizowanym wpływom 252 096 219 943 +32 153+15% 90 325 79 820 +10 505+13% przychody ze sprzedaży 63 88044 937 +18 943+42%+42% 23 23315 915 +7 318+46% koszty finansowania portfela 22 592 12 657 +9 935+78% 8 971 4 770 +4 201+88% Wynik brutto na sprzedaży 41 28832 280 +9 008+28% 14 26211 145 +3 117+28% pozostałe koszty operacyjne 13 511 11 296 +2 215+20% 4 429 3 667 +762+21% EBIT 27 611 21 111 +6 500+31%+31% 9 903 7 514 +2 389+32% zysk netto 22 10416 708 +5 396+32% 8 0515 970 +2 081+35% rentowność brutto na sprzedaży 64,6% 71,8%71,8%-7,2 p.p. -- 61,4% 70,0%70,0%-8,6 p.p. -- rentowność EBIT 43,2%43,2% 47,0%47,0%-3,8 p.p. -- 42,6%42,6% 47,2%47,2%-4,6 p.p. -- rentowność netto 34,6% 37,2%-2,6 p.p. -- 34,7%34,7% 37,5%37,5%-2,9 p.p. -- Wpływy razem ze spłatą udzielonych pożyczek447 907363 576+84 331 + 23% 172 480133 827+38 653 +29%

12 12 Wyniki kwartalne 3Q 2009 - 3 Q 20 11 w 3Q 2011 r. zanotowano historycznie najwyższe kwartalne przychody ze sprzedaży, EBIT oraz wynik netto; dynamiczny wzrost wyniku operacyjnego oraz wyniku netto w głównej mierze spowodowane wzrostem efektywności operacyjnej Grupy; wynik netto po trzech kwartałach 2011 r. równy 94% wyniku netto z całego 2010 r.; portfel aktywów o wartości ponad 621 mln PLN bazą pod wyniki przyszłych okresów. * różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów finansowania portfela (w mln PLN)

13 13 Finansowanie zewnętrzne

14 14 Finansowanie zewnętrzne stała współpraca z 9 bankami zapewniająca dostęp do ponad 193 mln PLN limitów kredytów bankowych – wykorzystanie limitów kredytowych na dzień 30.09.2011 na poziomie 146 mln PLN; pozyskanie przez Grupę nowych limitów kredytowych w trzech kwartałach 2011 r. w wysokości 76 mln PLN, w tym 12,5 mln PLN dla Spółek zależnych ; zmniejszanie kosztu finansowania poprzez negocjowanie korzystniejszych warunków finansowych; centralne zarządzanie i monitoring płynności finansowej w ramach Grupy. Kredyty i pożyczki Obligacje własne programy emisji obligacji o wartości 375 mln PLN (125 mln PLN w dwóch programach emisji obligacji krótkoterminowych oraz 250 mln PLN w programie emisji obligacji średnioterminowych), wzrost o 135 mln w stosunku do końca 2010 r. – wykorzystanie programów na dzień 30.09.2011 na poziomie 290 mln PLN; zawarcie w 3Q umowy emisyjnej dotyczącej nowego programu emisji obligacji z Alior Bank – program emisji obligacji krótkoterminowych o wartości 60 mln PLN; zgoda NWZA na podniesienie do 300 mln PLN wartości programu emisji obligacji średnioterminowych; 178 mln PLN obligacji własnych wyemitowanych w trzech kwartałach 2011 r., przy jednoczesnej spłacie obligacji własnych o wartości 85 mln PLN.

15 15 MEDFinance i spółki zagraniczne

16 (w mln PLN) + 79% + 126% + 37% 16 * dane spółek zagranicznych na Słowacji i w Republice Czech Dynamiczny rozwój rynków zagranicznych* Kontraktacja bilansowa Portfel aktywów finansowych Przychody Zysk netto + 246 tys. PLN

17 MEDFinance po trzech kwartałach 2011 r. 17 Wpływy razem ze spłatą udzielonych pożyczek Portfel aktywów finansowych Kontraktacja bilansowa (w mln PLN) + 221% + 165% +186 tys. PLN Wynik netto * dotyczy okresu od czerwca do końca 2010 r. + 23% + 36% + 83%

18 Instytucja finansowa specjalizująca się w finansowaniu procesów inwestycyjnych realizowanych przez podmioty działające na dużym i szybko rosnącym rynku medycznym Stabilny wzrost wartości portfela implikuje stały i długoterminowy wzrost wartości Spółki W perspektywie trzech lat jeden z trzech największych komercyjnych podmiotów finansujących inwestycje w ochronie zdrowia Odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w jednostkach medycznych Przynależność do Grupy Kapitałowej Magellan – znajomość rynku i rozpoznawalność marki, efekt synergii operacyjnej, przejrzysta struktura finansowania 18 MEDFinance S.A. – główne drivery sukcesu

19 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz własnej analizy rynku. regulacje UE w sprawie wyrównywania standardów opieki medycznej dodatkowym źródłem popytu inwestycyjnego (ca. 10-15 mld PLN do 2016 r.); w ramach projektów z UE w latach 2007- 2013 uzyskujemy 16 MLD PLN wymogi i standardy wymagane przez NFZ rosnące r/r; Ustawa o działalności leczniczej zwiększa konkurencję między szpitalami co generuje popyt na inwestycje; konieczność wymiany zamortyzowanego technologicznie sprzętu medycznego; możliwość pozyskania finansowania inwestycyjnego w oparciu o posiadane środki trwałe (np. leasing zwrotny); kreacja rynku przez zespół MEDFinance; prognoza 19 MEDFinance - potencjał rynku finansowania inwestycji 2008- 2015 Bardzo perspektywiczny rynek i dynamicznie rosnący w perspektywie długoterminowej.

20 OBSŁUGA TRANSAKCJI : o Dział Obsługi Transakcji – obsługa przetargów oraz umów; o Dział Zarządzania Należnościami ; o Dział Ryzyka; o Dział Treasury; o Dział Prawny i Kancelaria Karnowski i Wspólnik. POZOSTAŁE DZIAŁY: o Dział Kontrolingu; o Dział Księgowości. znajomość potrzeb i specyfiki rynku – ponad 11 letnie doświadczenie Magellan S.A.; umiejętność kreowania rynku poprzez oferowanie innowacyjnych produktów dopasowanych do potrzeb kontrahentów; możliwość wykorzystania istniejących w Grupie kanałów sprzedaży przy jednoczesnym budowaniu własnego modelu sprzedaży; unikatowy, zbudowany w Grupie system oceny ryzyka związanego z działalnością na rynku medycznym oraz efektywny system zarzadzania tym ryzykiem ; wykształcony zespół specjalistów mających wieloletnie doświadczenia w działalności na rynku usług finansowych dla sektora medycznego; wykorzystanie know how Magellana w zakresie back office i systemu procedur. 20 MEDFinance - efekty synergii wynikające z przynależności do GK Magellan Rozliczenia wzajemne w Grupie oparte o zasady rynkowe uwzględniające pokrycie ryzyk podatkowych


Pobierz ppt "MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za trzeci kwartał 2011 roku Warszawa, listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google