Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa Opracowała Agnieszka Adamowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa Opracowała Agnieszka Adamowicz."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa Opracowała Agnieszka Adamowicz

2 Obecne standardy edukacyjne nakazują poprawnie opisać źródła, Obecne standardy edukacyjne nakazują poprawnie opisać źródła, z których czerpiemy wiedzę. z których czerpiemy wiedzę. Spis takich źródeł to: Spis takich źródeł to: bibliografia załącznikowa bibliografia załącznikowa

3 Bibliografia – z (gr.) biblion (biblios) graphein książka pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniającym zadania informacyjne.

4 Dlaczego musimy zamieszczać bibliografię? Obowiązek ten wynika z ustawy: O prawie autorskim i prawach pokrewnychO prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z dnia 4 lutego 1994 r. (DzU Nr 24, poz. 83)

5 Autorskie prawa majątkowe -obejmują całe życie twórcy i 70 lat po jego śmierci -jeżeli twórca nie jest znany – 70 lat od daty pierwszego rozpowszechniania utworu.

6 Autorskie prawa osobiste -wskazują na ojcostwo utworu – to prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska Prawo to nigdy nie wygasa! -obligują do zachowania niezmienionej treści i formy utworu

7 Sporządzenie bibliografii jest formą podziękowania autorowi, Sporządzenie bibliografii jest formą podziękowania autorowi, jest też dowodem posiadania pewnej wiedzy o zasadach korzystania z dóbr kultury.

8 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części. PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

9 Co trzeba wiedzieć o opisie bibliograficznym?

10 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

11 Informacji do opisów dokumentów drukowanych szukamy zawsze na stronie tytułowej dokumentu (nie z okładki!!!).

12 Inicjał -zamiast imienia - podajemy tylko wówczas, gdy nie utrudni to identyfikacji osoby, np. Śniadecki J. to: Jan czy Jędrzej Śniadecki? Autor:

13 Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia, oddzielając od siebie przecinkami. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wpisujemy dane autora umieszczonego jako pierwszy – dodając napis: i in.

14 Pomijamy w opisie autora informacje o jego funkcjach, stopniach naukowych czy wojskowych: prof. ks. gen.

15 Można go skrócić gdy jest zbyt długi. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Tytuł: Pamiętaj, że w cudzysłowie umieszczamy tylko tytuł czasopisma!!! Victor ale Balladyna

16 Nie należy podawać informacji o pierwszym wydaniu! Informacje o kolejnym wydaniu podaje się zawsze za pomocą cyfr arabskich. (1, 2, 3 itd.) Wydanie:

17 Skróty Użyj tych skrótów kiedy w wydaniu dokonane są zmiany: Wyd. 7 popr. skr. uzup. zmien.

18 Np. Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy: Wydawca:

19 Obowiązkowe jest podanie roku wydania!!! Trzeba go określić nawet wówczas, gdy nie ma go w książce. Zapis taki wygląda następująco: [1964] lub ok.1964

20 ISBN – (ang.) International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - jest to symbol zawierający zakodowane informacje o książce. Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku Jeśli go nie ma w książce – ten element opisu pomijamy. Obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego ( od 2002r.) jest numer ISBN:

21 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

22 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. * Kolor niebieski oznacza elementy nieobowiązkowe Przykład: Słowacki Juliusz: Balladyna. Wyd. 3. Warszawa: Prószyński i S-ka, ISBN

23 Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ: Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup ISBN

24 Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowej pracy zbiorowej: Poezja polska : antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz ISBN

25 Opis bibliograficzny ROZDZIAŁU książki napisanej przez jednego autora: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, stronice.

26 Przykład : Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: WP, Ekspresjonizm, s Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

27 Opis bibliograficzny rozprawy ( eseju, rozdziału) Z PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), stronice.

28 Przykład : Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza. Wyd. 2. Red. Zofia Stefanowska i Janusz Tazbir. Warszawa: PWN s. 67 – 88.

29 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

30 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma rok, numer czasopisma, stronice mieszczące ten artykuł.

31 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. Polonistyka 2005 nr 5 s

32 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł tej książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji.Tytuł czasopisma rok numer czasopisma stronice.

33 Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. Tygodnik Powszechny 2004 nr 32 s. 11.

34 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. Tytuł Czasopisma rok numery stronic.

35 Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004 nr 3 s

36 Opis bibliograficzny MAP, PLANÓW i ATLASÓW dane do opisu map i planów należy przejmować z ramki; (w przypadku jej braku z innych miejsc) dane do opisu map i planów należy przejmować z ramki; (w przypadku jej braku z innych miejsc) jako autora w opisie map należy traktować kartografa jako autora w opisie map należy traktować kartografa mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo należy opisywać jak wydawnictwa zwarte, mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo należy opisywać jak wydawnictwa zwarte, a zamieszczone w wydawnictwach zwartych a zamieszczone w wydawnictwach zwartych lub ciągłych należy opisywać jak artykuły. lub ciągłych należy opisywać jak artykuły.

37 Obowiązkowe jest: -określenie rodzaju dokumentu: mapa, plan, atlas, jeśli nie występuje ono w tytule i podanie jego skali i podanie jego skali

38 PRZYKŁAD Beskid Sądecki i Żywiecki. Mapa. 1 : Wyd. 10. Warszawa ISBN Plan centrum Warszawy. W: Atlas Architektury Warszawy. Warszawa 1977 luź. wkładka.

39 Opisy bibliograficzne DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

40 Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM]. Wersja Łódź: Promedia CD, ISBN Książka na płycie CD-ROM:

41 Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005].Dostęp- ny w Internecie: pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/ osmy.htm. Książka w Internecie:

42 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w: Word Wide Web: krakow.pl/whk/. Strona www:

43 Karpiel Anna.: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: Konspekt [on- line] nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: arpiel.htm. ISSN Artykuł w czasopiśmie internetowym:

44 Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

45 Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

46 Opis bibliograficzny FILMU: Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

47 Wśród wielu rodzajów bibliografii, najczęściej spotykane to literatura podmiotu literatura przedmiotu literatura przedmiotu

48 LITERATURA PODMIOTU to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne. Literaturę podmiotu masz prawo uporządkować według przyjętego przez siebie klucza (według alfabetu, rodzaju tekstów lub kolejności występowania tekstów w prezentacji). /

49 LITERATURA PRZEDMIOTU to publikacje o przedmiocie pracy, to publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł. Literaturę przedmiotu porządkuj zawsze alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (autor, tytuł pracy zbiorowej). Literaturę przedmiotu porządkuj zawsze alfabetycznie według pierwszego elementu opisu (autor, tytuł pracy zbiorowej).

50 Gdzie umieszczamy bibliografię? Bibliografię załącznikową należy umieszczać: - po tekście głównym i uzupełniających - po tekście głównym i uzupełniających go materiałach (aneksach, przypisach) go materiałach (aneksach, przypisach) - przed materiałami informacyjno - pomocniczymi (słownikiem terminów, indeksami, streszczeniami, spisem treści itp.) - przed materiałami informacyjno - pomocniczymi (słownikiem terminów, indeksami, streszczeniami, spisem treści itp.) - dopuszcza się zamieszczanie bibliografii po poszczególnych rozdziałach. - dopuszcza się zamieszczanie bibliografii po poszczególnych rozdziałach.

51 Bibliografia: Artykuł: Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w szkole 2004 nr 11 s. 26 – 27. Lucjan Biliński - Autorskie prawa majątkowe a praktyka ich stosowania. Biblioteka w szkole 2008 nr 4 s Strony www: Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html. Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://kan gur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa Opracowała Agnieszka Adamowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google