Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 czwarta edycja 2013/2014. uczymy i uczymy się z TIK Pracujemy zespołowo. Komunikujemy się. Dzielimy się wiedzą. Mądrze korzystamy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 czwarta edycja 2013/2014. uczymy i uczymy się z TIK Pracujemy zespołowo. Komunikujemy się. Dzielimy się wiedzą. Mądrze korzystamy."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 czwarta edycja 2013/2014

2 uczymy i uczymy się z TIK Pracujemy zespołowo. Komunikujemy się. Dzielimy się wiedzą. Mądrze korzystamy z e-zasobów. Jesteśmy bezpieczni w sieci. Używamy nowych technologii w szkole

3 Szkoła z klasą 2.0 to program, który ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Skierowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii. Stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. W ciągu całego roku szkolnego 2013/2014 w ramach programu będziemy realizowali szereg zadań, które będą miały pomóc rozwinąć umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Planujemy oprzeć nasze działania na zasadach bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, na uświadomieniu uczniom nie tylko korzyści wynikających z rozwoju technologii informacyjnej, ale i zagrożeń (cyber przemoc, łamanie praw autorskich itp.). Poprzez udział w programie Szkoła z klasą 2.0 chcemy zwrócić uwagę rodziców na możliwości jakie daje technologia informacyjno – komunikacyjna w edukacji, a tym samym nauczyć młodzież racjonalnego korzystania z tych dobrodziejstw współczesnych czasów.

4 Szkoła z klasą 2.0 – 2013/2014 – plan działania W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 doświadczone szkoły będą, zamiast debat, organizowały Targi 2.0, które pozwolą wszystkim uczniom w szkole poznać praktyczne zastosowanie zasad wypracowanego w szkole Kodeksu 2.0. W ramach tego zadania uczniowie przygotują i przeprowadzą ćwiczenia uczące konkretnych umiejętności związanych z wybraną zasadą. Jednak największe zmiany przygotowaliśmy dla Was w drugim semestrze. Nauczyciele wybiorą jedną z czterech ścieżek zadaniowych: 1. Odwrócona lekcja to zupełnie nowe podejście do nauczania, zmieniające tradycyjny sposób myślenia o pracy nauczyciela i ucznia. Badania pokazują, że nauczanie i uczenie się może być skuteczniejsze, jeśli uczniowie nową wiedzę będą gromadzić wykorzystując to, co już wiedzą i potrafią. 2. Uczymy innych, podobnie jak odwrócona lekcja, wymaga zmiany myślenia o nauczaniu, w którym to nauczyciel przekazuje uczniowi wiedzę. Uczniowie, ucząc innych sami gromadzą znaczące doświadczenia edukacyjne. 3. Uczniowskie Forum Naukowe, celem tej ścieżki jest ćwiczenie przez uczniów prezentacji, rozumianych jako wystąpienia publiczne. Inspiracją do stworzenia tej ścieżki stały się popularne konferencje TED, podczas których znani ludzie ze świata nauki, kultury, polityki wygłaszają krótkie prezentacje na temat swoich osiągnięć, odkryć, wyników badań i spostrzeżeń. 4. Projekt edukacyjny to metoda pracy, która przynosi uczniom (jak i nauczycielom) ogromne korzyści które czerpią w trakcie jego realizacji. Również w tym roku nie rezygnujemy z tej metody pracy. Każda ze ścieżek opiera się na regularnej pracy nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami nauczania, które aktywizują i włączają uczniów w proces uczenia się oraz rozwijają w młodych ludziach konkretne umiejętności: samodzielnego uczenia się, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w grupie i publicznego prezentowania efektów pracy w ciekawy i angażujący publiczność sposób. W tegorocznej edycji przewidzieliśmy również nowe zadania dla dyrektorów szkół: 1. Zapraszamy inne szkoły 2. Spacer edukacyjny TIK 3. Szkoła otwartych zasobów

5 Zadania Dyrektora - doświadczona szkoła Zadaniem dyrektora szkoły jest przedstawienie propozycji wykorzystania lub/i rozwoju zasobów TIK w szkole, oraz wprowadzenie tej propozycji w życie. 1.Nasz pomysł na e-szkołę (opracowanie i wdrożenie projektu e-nauczania w całej szkole); 2.Nasi e-nauczyciele (zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach); 3.Szkoła z Wi-Fi (zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi); 4.Szkoła w sieci (założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i zastosowanie jej w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami); 5.Szkoła na platformie (wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, na której będą gromadzone i udostępniane szkolne materiały edukacyjne); 6.Szkoła z e-dziennikiem (wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły); 7.Komputery po lekcjach (udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami); 8.Zapraszamy inne szkoły (zaproszenie innych szkół i pokazanie, jak można ciekawiej i skuteczniej uczyć różnych kompetencji i przedmiotów z wykorzystaniem TIK) 9.Spacer edukacyjny (wprowadzenie w szkole zwyczaju systematycznej obserwacji sposobów wykorzystania nowych technologii) 10.Szkoła Otwartych Zasobów (zapewnienie, aby cała społeczność szkolna w świadomy i przemyślany sposób korzystała z otwartych zasobów edukacyjnych, a także – w miarę możliwości współtworzyła materiały, których będą mogli używać inni odbiorcy). Dyrektor wybiera jedno zadanie z proponowanej przez organizatorów listy, zgodnie z możliwościami i potrzebami swojej szkoły: Po zrealizowaniu wybranych zadań dyrektor opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie Szkoły z klasą 2.0. Termin zamieszczenia opisu na platformie (zadanie może być wykonane wcześniej) Zadanie 31.10.2013Wypełnienie profilu 20.12.2013Zadanie dyrektora - planowanie 20.05.2014Zadanie dyrektora - realizacja

6 Termin zamieszczenia opisu na platformie (zadanie może być wykonane wcześniej) Zadanie 31.10.2013Wypełnienie profilu 31.10.2013Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 30.11.2013Podsumowanie pracy szkoły w programie I 18.12.2013Targi 2.0 21.01.2014Kodeks 2.0 25.02.2014Podsumowanie pracy szkoły w programie II 03.06.2014Szkolny Festiwal 18.06.2014Spotkanie podsumowujące Ukończenie programu Zadania Koordynatora - doświadczona szkoła Koordynator programu jest osobą wybraną spośród nauczycieli ze szkoły. Wspiera Zespół 2.0 w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, czuwa nad grafikiem pracy, jak również organizuje wydarzenia ogólnoszkolne. Powinien monitorować przebieg działań projektowych w szkole. Koordynator organizuje następujące wydarzenia: 1.Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0; 2.Targi 2.0 – uczniowie przygotują i przeprowadzą dla swoich kolegów i koleżanek ćwiczenia uczące konkretnych umiejętności związanych z wybraną zasadą; 3.Kodeks 2.0 – jest efektem dyskusji toczącej się wśród całej szkolnej społeczności, na temat tego jak ma wyglądać wykorzystywanie TIK w szkole; 4.Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy – projektów, kodeksu, zadań i innych prac uczniów; 5.Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, mocnych i słabych stron. Po ich zrealizowaniu opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie programu Szkoły z klasą 2.0.platformie programu Szkoły z klasą 2.0

7 Termin zamieszczenia opisu na platformie (zadanie może być wykonane wcześniej) Zadanie 31.10.2013Wypełnienie profilu 27.11.2013 TIK na Targach 12.02.2014 Ścieżka (Projekt edukacyjny, Odwrócona lekcja, Uczymy innych, Uczniowskie forum naukowe) – zadanie I 09.04.2014 Ścieżka (Projekt edukacyjny, Odwrócona lekcja, Uczymy innych, Uczniowskie forum naukowe) – zadanie II 03.06.2014 Ścieżka (Projekt edukacyjny, Odwrócona lekcja, Uczymy innych, Uczniowskie forum naukowe) – zadanie III Zadania nauczycieli - doświadczona szkoła - doświadczona szkoła Nauczyciele realizują zadania programowe wraz z uczniami i zachęcają ich do samodzielnej pracy, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem TIK. Wspierają uczniów w prowadzeniu blogów, tworzą i testują materiały edukacyjne oraz dzielą się nimi i dyskutują o nich w pracowniach przedmiotowych. Regularnie spotykają się z całym Zespołem 2.0 I semestr: TIK na Targach - nauczyciele prowadzą z uczniami zaplanowane działanie, które prezentują podczas szkolnych Targów 2.0. II semestr: Realizacja trzech zadań z jednej, wybranej ścieżki zadaniowej: Ścieżka Projekt edukacyjny; Ścieżka Odwrócona lekcja; Ścieżka Uczymy innych; Ścieżka Uczniowskie forum naukowe. Zadania nauczyciela: Po ich zrealizowaniu opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie programu Szkoły z klasą 2.0.platformie programu Szkoły z klasą 2.0

8 ZADANIETERMIN Powołanie zespołu nauczycieliSierpień 2013 Rejestracja szkoły na platformieWrzesień 2013 Rejestracja członków zespołu na platformiePaździernik 2013 Spotkanie otwierające Zespołu 2.0Październik 2013 Założenie bloga i rejestracja uczniów na platformie blogówListopad 2013 Debaty klasowe na temat KodeksuListopad 2013 TIK na Targach27.11.2013 Zadanie dyrektora - planowanie20.12.2013 Targi 2.0Grudzień 2013 Zadania TIK - projekt edukacyjny Planowanie, realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIKStyczeń – maj 2014 Praca nad Kodeksem 2.0 i działania w szkoleStyczeń 2014 Ścieżka (Projekt edukacyjny, Odwrócona lekcja, Uczymy innych, Uczniowskie forum naukowe) – zadanie I12.02.2014 Ścieżka (Projekt edukacyjny, Odwrócona lekcja, Uczymy innych, Uczniowskie forum naukowe) – zadanie II09.04.2014 Zadanie dyrektora - realizacja20.05.2014 Ścieżka (Projekt edukacyjny, Odwrócona lekcja, Uczymy innych, Uczniowskie forum naukowe) – zadanie III03.06.2014 Szkolny Festiwal - organizowane w szkołach, prezentacja projektu edukacyjnegoCzerwiec 2014 Opublikowanie wszystkich informacji dotyczących realizacji programu na wizytówkach uczestników i szkół.Czerwiec 2014 Spotkanie podsumowująceCzerwiec 2014 Zarys ogólnego harmonogramu pracy zespołu.

9 Zespół 2.0

10 Skład zespołu 2.0: Dyrektor – Mariola Adamczyk Koordynator – Małgorzata Kubicka Nauczyciel – Jadwiga Jabłońska - Rudowska Nauczyciel – Halina Pałasz Nauczyciel – Iwona Florkowska Nasza szkoła jest mała. W klasach 1-6 jest 75 uczniów. Pracuje w niej łącznie z dyrekcją 12 nauczycieli oraz 1 katechetka i ksiądz.

11 Pięć ważnych argumentów za pracą zespołową nauczycielek i nauczycieli: 1. Praca nauczyciela, chociaż wymaga samodzielności, nie jest zajęciem dla indywidualistów. Wspólnie wychowujemy i uczymy tego samego ucznia czy uczennicę. 2. To, co im oferujemy, musi być spójne. Nie zapewnią tej spójności same zapisy w dokumentach - plany, programy, podstawy - zwłaszcza jeśli nie czujemy się ich autorkami czy autorami. 3.Rozwój zawodowy następuje najszybciej, gdy pracujemy w zespole otwarcie rozmawiającym o swojej pracy. Wymiana doświadczeń jest jednym z najskuteczniejszych sposobów doskonalenia warsztatu. 4.Nie uda się osiągnąć wyznaczonych wspólnych celów, jeśli zadaniami obciążymy tylko nielicznych. To rodzi frustracje i poczucie krzywdy, psuje atmosferę. W źle pracujących zespołach te same osoby stale biorą pracę na siebie, inne nie mogą, bo - jak twierdzą - szkoda im na to czasu! 5.W zespole łatwiej o nowe pomysły i inspiracje, mnoży się satysfakcja, jaką przynosi sukces, i lżej się znosi ewentualne porażki.

12 Rady dla członkini/ka Zespołu 2.0: 1. Licz na siebie i innych członków swojego zespołu; nie żałuj, że niektórzy nie pracują z wami. 2.Koncentruj się na wybranych zadaniach, nie staraj się naprawić i zmienić wszystkiego naraz. 3.Pamiętaj, że twoja opinia jest ważna, a pomysł może być bezcenny, ale uważnie słuchaj także innych. 4.Przygotowuj się na każde spotkanie zespołu - przynieś przydatne twoim zdaniem materiały, linki, uczniowskie prace. 5.Przygotuj na spotkanie krótką relację z wykonanej pracy i pomysły dalszych działań. 6. Szanuj czas własny i pozostałych - bądź punktualna/y na zebraniach i przestrzegaj wszystkich ustalonych terminów.

13 Zasady mojej pracy w Zespole 2.0 1. Czuję się odpowiedzialny za rezultaty pracy całej grupy, także za to, co robią inni. 2. Jestem zaangażowany w pracę grupy do końca. 3. Dzielę się z innymi pomysłami, niczego nie chomikuję. 4. Szanuję zdanie kolegów. 5. Uprzejmie odnoszę się do innych, unikam złośliwości. 6. Potrafię słuchać innych. 7. Potrafię przyjąć krytyczne uwagi. 8. Pomagam innym w pracy. 9.Gdy nie mogę przyjść na spotkanie, przekazuję to, co zrobiłem/łam. 10.Przestrzegam wyznaczonych terminów.

14 Kodeks 2.0

15 Siedem wątków szkolnego kodeksu: 1. Ucz i ucz się z TIK! Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy zajęcia nie odbywają się w pracowni i nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera (tu giełda pomysłów np. dwoje uczniów oddelegowanych do wyszukiwania i sprawdzania informacji w internecie - na laptopie)? Jakie narzędzia komputerowe/internetowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań - które programy, jakie strony? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK? Kiedy i jak używać sieci w sprawdzaniu wiedzy? Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z internetu, komputera i komórek można dopuścić na szkolnych sprawdzianach i egzaminach? 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie typu ctrl c - ctrl v", lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Kiedy ściąganie z sieci jest dobre a kiedy złe? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów (szkolny poradnik Googlarza) Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa, błędy? Jak reagować na przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji? 3. Nie kradnij i nie daj się okraść! Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów do wykorzystania w nauce? Jak podawać autorów i źródła? Jak czytać i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy i jak korzystać z wolnych licencji? 4. Komunikujmy się! Jak używać TIK do komunikacji w szkole miedzy nauczycielami, nauczycieli z uczniami oraz szkoły z rodzicami (maile, portale społecznościowe itp.)? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? Jak stworzyć system monitorowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć (zasady dostępu, systemy ostrzegawcze, linki do materiałów dodatkowych dla uczniów)? Czy w kontaktach nauczycieli z uczniami używać sms-ów? Jaka powinna być szkolna strona internetowa (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w internecie (Q-mam i inne narzędzia) – czy i jak nauczyciele powinni ją kontrolować? Co publiczne, a co prywatne – etykieta dla nowych czasów?

16 5. Komputery pod ręką! Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty, różnych uczniów? Czym się kierować, żeby optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie? 6. Bądź bezpieczny w sieci. Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz serfując po Internecie? Jak bez ryzyka korzystać z portali społecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Czy dane na szkolnych dyskach powinny być szyfrowane? Kontakty z nieznajomymi – kiedy i czym to grozi młodym ludziom? Czy i jak szkoła może uczyć zasad bezpieczeństwa? Co powinno się znaleźć na liście zagrożeń - [np. skimming (kradzież karty kredytowej, kradzież tożsamości przez Internet), phishing (wyłudzanie informacji o koncie bankowym przy pomocy fałszywych formularzy), grooming (nakłanianie przy pomocy czatów i forów internetowych do flirtu i spotkania z intencją seksualnego wykorzystania)? Na jakie strony lepiej nie wchodzić (pornografia, hazard, podejrzane stowarzyszenia i organizacje)? Jak reagować na propozycje do robienia interesów? Jak się bronić przed internetowymi przestępcami? 7. Nauczcie tego dorosłych! W jaki sposób uczniowie - jako "tubylcy" w dziedzinie nowych technologii - mogą wesprzeć nauczycieli we wprowadzaniu TIK w nauczanie i do szkolnej komunikacji? W jaki sposób stworzyć szkołę ucząca się od swoich uczniów? Czy i jak uczniowie - ze wsparciem nauczycieli - mogą szkolić innych dorosłych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzinie TIK? Jak zbadać potrzeby informacyjno-komunikacyjne osób starszych, potencjalnych uczestników szkoleń, jakie umiejętności najbardziej by się im przydały i jak ich nauczać? Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

17 8 punktów Kodeksu 2.0 opracowane przez naszych uczniów pod opieką pani Agnieszki Kotleszki w ubiegłym roku szkolnym 2012/2013: 1. W domu i w szkole z TIK korzystamy, przez co większą wiedzę mamy. 2. Na niebezpieczne strony nie wchodzimy i konsekwencji nie ponosimy. 3. Nielegalne oprogramowania w spokoju zostawiamy i bardzo czyste sumienie mamy. (Na kary grzywny nie narażając mamy.) 4. Podczas czatowania nie galopujemy, niebezpiecznych znajomości nie nawiązujemy. 5. Dane osobowe to prywatna sprawa, publikowanie ich to nie jest zabawa. 6. Jeśli mama, tata, dziadek TIK nie kapują, to się nie śmiej, tylko pomóż - tego potrzebują. 7. Jeśli ktoś was gnębi w necie, szybko tacie (lub pani) to powiecie. 8. Bez podawania źródła nic nie kopiujemy, bo to obciach i plagiat, dobrze o tym wiemy.

18 NARZ Ę DZIA TIK W slajdach 2, 4-7, 11-13, 15-16 wykorzystano materiały ze strony: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zerohttp://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero Ucząc się z TIK zdobywasz wiedzę w mig! W slajdach 1,3, 8-10, 14, 17 umieszczono opracowanie własne. Opracowanie: koordynator – Małgorzata Kubicka.


Pobierz ppt "SZKO Ł A Z KLAS Ą 2.0 czwarta edycja 2013/2014. uczymy i uczymy się z TIK Pracujemy zespołowo. Komunikujemy się. Dzielimy się wiedzą. Mądrze korzystamy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google