Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryzys re ż imu komunistycznego- pot ę pienie stalinizmu w tajnym referacie Nikity Chruszczowa na XX Zje ź dzie KPZR ( Komunistyczna Partia Zwi ą zku Radzieckiego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryzys re ż imu komunistycznego- pot ę pienie stalinizmu w tajnym referacie Nikity Chruszczowa na XX Zje ź dzie KPZR ( Komunistyczna Partia Zwi ą zku Radzieckiego)"— Zapis prezentacji:

1 kryzys re ż imu komunistycznego- pot ę pienie stalinizmu w tajnym referacie Nikity Chruszczowa na XX Zje ź dzie KPZR ( Komunistyczna Partia Zwi ą zku Radzieckiego) 14 II 1956 r. krytyka okresu b łę dów i wypacze ń niezadowolenie z warunków pracy i ż ycia: chleba i wolno ś ci brutalne zetkni ę cie wielkopolskiej rzetelno ś ci i gospodarno ś ci z warunkami realnego socjalizmu propaganda i ideologizacja ż ycia codziennego, narastaj ą cy konflikt w du ż ych zak ł adach pracy ( niskie pensje, socjalistyczne normy pracy, ignorowanie zwi ą zków zawodowych

2

3

4 nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzenia, nierealne wskaźniki produkcji i wydajności złe warunki pracy w Zakładzie Hipolita Cegielskiego ( po wojnie ZASPO- Zakłady Przemysłu Metalowego im. J ó zefa Stalina w Poznaniu) pobieranie podatku od więcej zarabiających, braki surowc ó w, zła kooperacja,

5

6 Delegaci ZISPO 26 czerwca 1956 roku w Ministerstwie Przemys ł u Maszynowego w Warszawie przedstawili ministrowi Romanowi Fidelskiemu nast ę puj ą ce żą dania: zwrotu nies ł usznie potr ą conego podatku (ok. 11 mln z ł ), cofni ę cia zawy ż onych norm pracy, przestrzegania 8- godzinnego dnia pracy i zlikwidowania godzin nadliczbowych, poprawy kooperacji, wprowadzenia wolnej soboty, skrócenia czasu pracy, dla kobiet: 6-godzinny dzie ń pracy i dla kobiet wielodzietnych jeden dzie ń w miesi ą cu wolny na przepierki, poprawy bezpiecze ń stwa i higieny pracy, przywrócenia cen artyku ł ów ż ywno ś ciowych sprzed ukrytej podwy ż ki cen, realizowanie deputatu w ę glowego w dobrym gatunku w ę gla lub ekwiwalentu gotówkowego wed ł ug aktualnych cen w ę gla, uwzgl ę dniania stanowiska za ł óg w sprawach dotycz ą cych fabryki. W sprawie najwa ż niejszych postulatów delegacja uzyska ł a aprobat ę ministra tj. zwrot nies ł usznie potr ą canego podatku oraz podwy ż k ę 29 procentow ą. Minister odrzuci ł postulaty nie wchodz ą ce w zakres jego kompetencji tj. skrócenie czasu pracy kobiet oraz przywrócenie cen artyku ł ów ż ywno ś ciowych sprzed cichej podwy ż ki

7 W nocy z 26 na 27 czerwca delegacja z poczuciem zadowolenia powróciła do Poznania. Następnego dnia rano przybył do zakładów Cegielskiego minister Przemysłu Maszynowego, działając zgodnie z decyzjami kierownictwa partyjnego (PZPR), wycofał się częściowo z warszawskich uzgodnień z robotnikami. Sytuacja stawała się napięta, niepokój powstawał i w innych zakładach poznańskich, gdzie robotnicy, którzy na skutek podwyższenia planu stracili w czerwcu premię stanowiącą 20–30% ich zarobków.

8 Rankiem 28 czerwca ok. 100 tys. os ó b wyszło na ulice, demonstrując pod hasłem Chleba i wolności. Zajmowano gmachy publiczne, rozbito więzienie, podjęto pr ó bę opanowania siedziby Wojew ó dzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie najpierw obrońcy, a p ó źniej atakujący użyli broni.

9 28 czerwca dosz ł o w Poznaniu do wyst ą pie ń robotniczych, które przebiega ł y w dwóch etapach.

10 Pierwszy etap trwał od godziny 6:00 do 10:30. W tym czasie robotnicy zorganizowali strajk w największych zakładach miasta. Następnie wyszli na ulice formując poch ó d, kt ó ry przekształcił się z demonstracji robotniczej w manifestację społeczeństwa, czego wyrazem było zgromadzenie się około 100 tysięcy mieszkańc ó w przed poznańskim ratuszem.

11 Po godzinie 10 nast ą pi ł wzrost napi ę cia w ś ród demonstrantów. Z opanowanego radiowozu podano informacj ę o aresztowaniu delegacji robotniczej, która przebywa ł a 26 czerwca w Warszawie. Spowodowa ł o to marsz kilku tysi ę cy demonstrantów pod wi ę zienie, rozbicie go i wypuszczenie na wolno ść ponad dwustu wi ęź niów- czasem zwyk ł ych kryminalistów.

12 Cz ęść demonstrantów przyst ą pi ł a do niszczenia akt wi ę ziennych. Inni opanowali budynki prokuratury i s ą du. Akta wyrzucano na ulic ę i palono, a sprz ę ty zdemolowano. Dokonano te ż kradzie ż y broni palnej. Zamieszki w rejonie wi ę zienia, s ą du i prokuratury trwa ł y do godziny 12:00.

13 Po ich zako ń czeniu grupa demonstrantów ruszy ł a pod budynek Wojewódzkiego Urz ę du Bezpiecze ń stwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego, do którego w tym czasie przyby ł a grupa operacyjna UBP. Około 10:40 z tego budynku pad ł y pierwsze strza ł y.

14 Po po ł udniu w ł adze skierowa ł y do miasta regularne jednostki wojskowe, którymi na miejscu mia ł dowodzi ć wiceminister Obrony Narodowej gen. Stanis ł aw Pop ł awski. Pocz ą tkowo 19 Dywizj ę Pancern ą, pó ź niej jeszcze 10 Dywizj ę Pancern ą oraz 4 i 5 Dywizj ę Pancern ą. Łą cznie skierowano do pacyfikacji miasta ponad

15 Si ł y te prowadzi ł y walki uliczne z grupami cywilów, przewa ż nie m ł odymi wiekiem, uzbrojonymi tylko w 188 sztuk broni, oraz butelki z benzyn ą. Wymiana ognia trwa ł a w ró ż nych punktach miasta do godzin południowych 29 czerwca, a sporadycznie strza ł y pada ł y do 30 czerwca.

16

17 To zwyczajowe okre ś lenie pierwszego w PRL- u strajku generalnego niezaprzeczalnie przesz ł o do historii polski jako bunt przeciwko narzuconemu systemowi. Wszyscy uczestnicy pami ę tnych demonstracji pozna ń skich z 28 czerwca 1956, robotnicy i ludno ść cywilna, bez w ą tpienia przeszli do historii jako bojownicy o spraw ę polsk ą i dziejow ą sprawiedliwo ść.

18 W toku walk i pacyfikacji miasta zgin ęł y przynajmniej 63 osoby cywilne oraz 10 osób spo ś ród ż o ł nierzy i aparatu bezpiecze ń stwa, oko ł o tysi ą ca osób zosta ł o rannych.

19 (ur. 20 marca 1943, zm. 28 czerwca 1956 w Poznaniu) – absolwent Pa ń stwowej Szko ł y Muzycznej I stopnia im. Karola Kurpi ń skiego w Poznaniu, ucze ń VII klasy Szko ł y Podstawowej nr 40 w Poznaniu, który zgin ął w wieku 13 lat od kuli w czasie szturmu robotników na gmach Komitetu do spraw Bezpiecze ń stwa Publicznego podczas Pozna ń skiego Czerwca 1956. Ś mier ć Strza ł kowskiego uros ł a do rangi symbolu Pozna ń skiego Czerwca 1956.

20 Koszula Romka Strza ł kowskiego nale ż y dzi ś do ksi ęż y Marianów w Anglii. Mo ż na j ą ogl ą da ć w muzeum, które jest ich w ł asno ś ci ą w Fowley Court. Koszula nosi ś lady krwi Romka. Z kieszonki wystaje 10-z ł otowy zakrwawiony banknot, który ch ł opiec mia ł przy sobie w chwili ś mierci. Chcia ł za te pieni ą dze kupi ć chorej matce szynk ę. Jak koszula znalaz ł a si ę w Fowley Court?

21 Lat 28, technik kre ś larz, do marca 1955 r. zatrudniony w Pozna ń skiej Fabryce Maszyn Ż niwnych. Zmar ł w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia 28.06.1956 r. o godz. 19.00. Przyczyna zgonu: rana postrza ł owa klatki piersiowej

22 Lat 16, ucze ń tokarski Zasadniczej Szko ł y Zawodowej Centralnego Urz ę du Szkolenia Zawodowego przy ul. In ż ynierskiej. Zmar ł w 111 Wojskowym Szpitalu Rejonowym 8.07.1956 r. o godz. 22.30. Przyczyna zgonu: postrza ł klatki piersiowej brzucha i ko ń czyn dolnych, rana postrza ł owa uda i podudzia.

23 Lat 15, ucze ń Technikum Łą czno ś ci. Zmar ł w Pa ń stwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 Akademii Medycznej im. Heliodora Ś wi ę cickiego 28.06.1956 r. godz. 21.00. Przyczyna zgonu: postrza ł twarzowo-czaszkowy

24 Aresztowania uczestników rozpocz ęł y si ę ju ż 28 czerwca, nasili ł y si ę w dniach nast ę pnych, obchodzono si ę z nimi brutalnie. Ś ledztwo po łą czone z torturowaniem podejrzanych, prowadzone przez grup ę funkcjonariuszy z Warszawy, mia ł o potwierdzi ć tez ę w ł adz, ż e sprawcami wydarze ń 28 czerwca byli prowokatorzy z opozycyjnych organizacji i obca agentura.

25 O wszystkich tych dramatycznych wydarzeniach poza Poznaniem w ł a ś ciwie nic nie wiedziano, gdy ż miasto zosta ł o odizolowane od reszty kraju. Tymczasem o godzinie 10:00 zebra ł o si ę w Warszawie Biuro Polityczne. Zatwierdzono tre ść oficjalnego komunikatu, z którego mo ż na by ł o dowiedzie ć si ę, i ż sprawcami zaj ść w Poznaniu by ł a "agentura imperialistyczna i reakcyjne podziemie", którym uda ł o si ę sprowokowa ć zamieszki uliczne.

26 Najs ł ynniejsze pokazowe procesy, tzw. "proces trzech", "proces dziewi ę ciu" oraz "proces dziesi ę ciu" rozpocz ęł y si ę we wrze ś niu i w pa ź dzierniku 1956 r.

27 Początek: 27 września 1956. Oskarżeni: J ó zef Foltynowicz, Kazimierz Żurek, Jerzy Sroka, Akt oskarżenia zarzucał bestialskie zamordowanie wraz z innymi sprawcami, idącego bez broni kaprala Zygmunta Izdebnego, funkcjonariusza UB. Ponadto w akcie oskarżenia zawarto wobec wszystkich oskarżonych zarzut ograbienia kiosków z winem, papierosami i słodyczami, a K. Żurkowi i J. Sroce demolowanie urządzeń w gmachach publicznych i palenie akt urzędowych. Wyrok zapadł 8 października - orzeczono kary 4 i 4,5 roku pozbawienia wolności.

28 Autor: Kinga Przyborowska Wydawnictwo: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych data wydania: 2009 (data przybliżona) kategoria: historyczna Książka opowiadająca o procesie trzech, czyli proces ludzi z czerwca '56. Autorka dedykuje publikację nieżyjącym już: J ó zefowi Foltynowiczowi, Jerzemu Sroce i Kazimierzowi Sroce. "Foltynowicz, Sroka i Żurek mieli tego pecha, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu o nie- właściwym czasie. Skazanych w procesie trzech powinno się uznać za ofiary systemu" – uważa Przyborowska.

29 Pocz ą tek: 27 wrze ś nia 1956. Oskar ż eni: Zenon Urbanek Józef Pocztowy, Stanisław Jaworek, Ludwik Wierzbicki, Łukasz Piotrowski, Stanisław Kaufmann, Leon Olejniczak, Jan Suwart, Janusz Biegański Akt oskar ż enia zarzuca ł udzia ł w demonstracji, a nast ę pnie w walkach zbrojnych. Wyrok wydano 12 pa ź dziernika 1956, 7 oskar ż onych skazano na kary od 2 do 6 lat pozbawienia wolno ś ci, a 2 uniewinniono.

30 Pocz ą tek: 5 pa ź dziernika 1956. Oskar ż eni: Janusz Kulas, Mikołaj Pac-Pomarnacki, Roman Bulczyński,i Władysław Kaczkowski, Hieronim Zielonacki, Marian Joachimiak, Antoni Klimecki, Jan Łuczak, Zygmunt Majcher, Zbigniew Błaszczyk, Akt oskar ż enia stwierdza ł m. in., ż e: "w czasie strajku i demonstracji, grupy awanturników i elementy kryminalne rozpocz ęł y wrog ą akcj ę, w wyniku której dopuszczono si ę aktów gwa ł tu i terroru. W rezultacie tej przest ę pczej dzia ł alno ś ci padli zabici i ranni oraz wynik ł y powa ż ne straty materialne. Aktywnymi uczestnikami wyst ą pie ń antypa ń stwowych byli mi ę dzy innymi wszyscy oskar ż eni". Do wydania wyroku jednak nie dosz ł o. S ą d Wojewódzki w Poznaniu zwróci ł akta prokuraturze celem uzupe ł nienia ś ledztwa.

31 pierwszy masowy bunt przeciw narzuconemu systemowi komunistycznemu, Pozna ń ski czerwiec 1956 przyczyni ł si ę do odwil ż y pa ź dziernikowej 1956 roku, zgin ęł o 75 osób, 800 rannych, pierwsza ofiara: 13-letni Romek Strza ł kowski procesy uczestników manifestacji rok 1956 by ł rokiem prze ł omu w stosunkach mi ę dzy w ł adz ą a spo ł ecze ń stwem. Partia zrezygnowa ł a z w ł adzy ideologicznej ograniczaj ą c si ę do obrony systemu politycznego, pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR wybrano W ł adys ł awa Gomu ł k ę, by ł ego wi ęź nia stalinowskiego.

32 Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 kierownik - Krzysztof Głyda ul. Św. Marcin 80/82 (Zamek) 61-809 Poznań tel./fax +48 (61) 8529 464 mail: muzeum[AT]czerwiec1956.pl

33 W tramwaju będzie można wysłuchać słuchowiska radiowego Czarny czwartek opisującego wydarzenia sprzed 55 lat oraz obejrzeć niepublikowane dotąd zdjęcia z archiwum IPN przedstawiające udział pracownik ó w MPK Poznań w wydarzeniach Czerwca 56.

34 Michał Dąbrowicz, Czesław Milanowski i Leszek Raś. Młodzi mężczyźni, kt ó rzy przypadkowo wpadli w wir wydarzeń czerwcowych. Wszyscy trzej niewinni studenci Politechniki Poznańskiej, zostali zastrzeleni 28 czerwca 1956 r. Właśnie ich pamięć uczczono w przeddzień 55. rocznicy strajku. W budynku Politechniki Poznańskiej przy placu Marii Skłodowskiej Curie delegacje złożyły kwiaty, by uczcić pamięć trójki studentów – ofiar strajku sprzed 55 lat.

35 pomnik na placu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, upamiętniający wydarzenia Poznańskiego Czerwca 56, oraz p ó źniejszych wystąpień w PRL, kt ó ry stanął 19 czerwca, a został oficjalnie odsłonięty 28 czerwca 1981 roku, w 25. rocznicę wydarzeń czerwcowych. Pomnik składa się z dwóch 21-metrowych stalowych krzyży (symbole śmierci i zmartwychwstania) połączonych razem ze sobą, oraz monumentu z głową orła. Na lewym krzyżu widnieje data 1956, nawiązująca do Poznańskiego Czerwca 56, zaś na prawym umieszczone są daty 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981Po prawej stronie pomnika znajdują się główne hasła protestujących robotników: "O Boga, Za wolność, prawo i chleb.", oraz podpis "Czerwiec 1956".

36 Miniatura pomnika na Wildzie – przed bramą gł ó wną do Zakład ó w Hipolita Cegielskiego

37 –upami ę tniaj ą cy pracowników komunikacji miejskiej z Poznania – ofiary Powstania Pozna ń skiego z 1956.Pomnik stoi przy g ł ównej bramie dawnej Zajezdni Tramwajowej Gajowa i sk ł ada si ę z coko ł u, z którego wyrastaj ą dwie szyny tramwajowe na kszta ł t litery V (z ł aciny: Victoria – zwyci ę stwo) oraz ż eliwnej tablicy pami ą tkowej z cytatem z Kazimiery I łł akowiczówny:...lecz zbryzgano mózgiem bruk / i bruk się wzdyma powoli / krew nie płynie już, już tylko skrzep / rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Cytat umieszczono tutaj nie bez przyczyny – Kazimiera I łł akowiczówna mieszka ł a w domu naprzeciw zajezdni i by ł a ś wiadkiem wielu wydarze ń Pozna ń skiego Czerwca. Dzi ś znajduje sie w tym miejscu muzeum biograficzne poetki. Obiekt ods ł oni ę to 27 czerwca 1981 o godzinie 11.00.

38

39

40 Pomnik Adwokat ó w Czerwca '56 – pomnik przy ulicy Stanisława Hejmowskiego w Poznaniu (przy gmachu Prokuratury Okręgowej), upamiętniający adwokat ó w – obrońc ó w w procesach poznańskiego Czerwca 1956. Obelisk został oficjalnie odsłonięty 19 czerwca 2010 roku, w przededniu 54. rocznicy wydarzeń czerwcowych. Napis na pomniku, kt ó rego autorem jest Andrzej Kurzawski [ głosi: ADWOKATOM / NIEZŁOMNYM OBROŃCOM W PROCESACH CZERWCA 1956 / I PROCESACH POLITYCZNYCH. [

41 – polskie święto, obchodzone 28 czerwca od 2006 roku na mocy uchwały Sejmu RP. Znaczenie daty 28 czerwca 1956 wybuchł w Poznaniu pierwszy w PRL-u strajk generalny połączony z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję – Poznański Czerwiec. Przez propagandę PRL bagatelizowany jako wypadki czerwcowe lub przemilczany, obecnie przez część historyków i kombatantów określany także jako poznański bunt, rewolta lub powstanie poznańskie. Uchwalenie święta Święto zostało ustanowione 21 czerwca 2006, z okazji 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Dzieje obchod ó w Pierwsze obchody święta miały miejsce w Poznaniu, w dniu 28 czerwca 2006 z okazji 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. W uroczystościach wzięło udział pięciu prezydentów: Polski – Lech Kaczyński, Czech – Václav Klaus, Niemiec – Horst Köhler, Słowacji – Ivan Gašparovič i Węgier – László Sólyom.


Pobierz ppt "Kryzys re ż imu komunistycznego- pot ę pienie stalinizmu w tajnym referacie Nikity Chruszczowa na XX Zje ź dzie KPZR ( Komunistyczna Partia Zwi ą zku Radzieckiego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google