Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w 2011 r.

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu. Funkcjonuje od 13 lat. W 2011 r. zatrudnienie wynosiło 5 osób, w tym jedna osoba zatrudniona została do realizacji Projektu AKTYWNI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Są to pracownicy merytoryczni posiadający kwalifikacje zgodne z zaleceniami ustawy o pomocy społecznej.

3 Realizujemy głównie zadania w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych, oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Realizowane zadania to:

4 - Wspieranie rodziny w kryzysie - Zapewnianie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki - Pomoc rodzinom zastępczym - Pomoc usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego - Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie

5 - Prowadzenie działań profilaktycznych - Pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych - Budowanie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych kryzysem - Organizowanie pomocy rodzinom z osobami niepełnosprawnymi - Organizacja rodzinnej opieki zastępczej - Inicjowanie działań na rzecz pomocy materialnej i rzeczowej dla rodzin najuboższych

6 - Rozwijanie współpracy z instytucjami zajmującymi się opieką
nad dzieckiem i rodziną - Organizowanie pomocy dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze - Konsultacje pedagogiczne dla osób zgłaszających trudności wychowawcze - Interwencja i monitorowanie w sprawach przemocy w rodzinie - Rozmowy ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie

7 - Pomoc rodzinom osób uzależnionych - Pomoc socjalna w załatwianiu spraw urzędowych - Pomoc w rozwiązywaniu problemów, kierowanie do odpowiednich instytucji, wspomaganie - Interwencje i monitorowanie w sprawach przemocy w rodzinie - Pomoc w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

8 Budżet W 2011r. budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pochodził ze środków własnych powiatu i wykorzystany był w następujący sposób: Na koszty obsługi zadań wykorzystano kwotę – zł. Na pomoc dla rodzin zastępczych wykorzystano kwotę – zł. Na usamodzielnienia wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych wykorzystano kwotę – zł.

9 Pozostałe zadania realizowane w zakresie polityki społecznej:
– realizacja Projektu „AKTYWNI”, Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL zł.

10 Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało również środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystując kwotę zł. (wykonano 100% budżetu). W najszerszym zakresie realizowana była pomoc na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez:

11 - dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych w uzdrowiskach na terenie całego kraju, z pomocy skorzystało 83 osoby (w tym 33 opiekunów) na kwotę zł,

12 - dofinansowywano do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wypłacono dofinansowania ogółem na kwotę zł,

13 - dofinansowywano do likwidacji barier w komunikowaniu się, z pomocy skorzystały 2 osoby na kwotę zł i barier architektonicznych 1 osoba na kwotę zł, była to budowa podjazdu dla osoby z trudnością w poruszaniu się, ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

14

15 W ramach likwidacji barier technicznych z pomocy skorzystały 4 osoby na kwotę zł dofinansowano zakup 2 łóżek elektrycznych sterowanych pilotem, 1 krzesła prysznicowego i 1 krzesła schodowego na szynie prostej z montażem. Działania te ułatwiają osobom niepełnosprawnym samoobsługę i codzienne funkcjonowanie.

16 W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 60 000 zł i z tego zostały przystosowane dwa stawiska pracy dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu.

17 Z uwagi na fakt, iż powiat skierniewicki nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi ani bazą lokalową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.

18 Powiat na te zadania przeznacza kwotę 4 000zł.
W ramach konkursu wsparciem były objęte następujące zadania: wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Powiat na te zadania przeznacza kwotę 4 000zł.

19 Z tych środków dzieci niepełnosprawne były objęte:
- zajęciami terapeutycznymi – 5 razy w tygodniu, - psychologicznymi – 2 razy w tygodniu, - logopedycznymi - 2 razy w tygodniu - z zakresu rehabilitacji ruchowej i masażu 5 razy w tygodniu. Zadaniem objętych było 32 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Skierniewickiego.

20 10% kosztów zobowiązany jest ponosić powiat.
Jak co roku Powiat nasz dofinansowuje uczestnictwo naszych mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r., art. 10 b. pkt. 6 - Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Art. 68 c. pkt. 1 określa procent dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON działalności warsztatów wynosi 90%, 10% kosztów zobowiązany jest ponosić powiat.

21 W 2011r. na jednego uczestnika była to kwota 1 644 zł
W 2011r. na jednego uczestnika była to kwota 1 644 zł. Biorąc pod uwagę 4 uczestników WTZ w Skierniewicach kwota 6 576zł i 3 uczestników Rawie Maz. tj. kwota 4 932 zł.

22 Zadania opiekuńczo-wychowawcze

23 W ramach realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje stałą opieką 66 dzieci. Są to dzieci pozbawione opieki rodziców naturalnych. W r. zostało utworzonych 12 rodzin zastępczych (w tym 11 spokrewnionych i 1 niespokrewniona). W rodzinach tych zostało umieszczonych 19 dzieci. Dla tych rodzin zostało wypłacone 14 świadczeń na zagospodarowanie dziecka w nowoutworzonej rodzinie zastępczej na ogólną kwotę 34 587 zł (wysokość świadczenia dla jednego dziecka 2 470, 50 zł).

24 Pomoc organizowana jest dla 58 dzieci w rodzinach zastępczych
Pomoc organizowana jest dla 58 dzieci w rodzinach zastępczych. Opiekujemy się również 9 wychowankami, którzy usamodzielniają się w związku z opuszczeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na indywidualną pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wykorzystano kwotę zł. Na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę wykorzystano kwotę 18 776 zł.

25 W zależności od potrzeb rodzin zastępczych jak również usamodzielniających się wychowanków Centrum na bieżąco świadczy na ich rzecz pomoc w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa. Praca z usamodzielniającymi się wychowankami oparta jest na opracowanym „Programie usamodzielnienia”, nakierowana jest na uzyskanie wykształcenia zgodnego z możliwościami wychowanka, uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających zatrudnienie, udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz uzyskaniu przysługujących świadczeń.

26 W ubiegłym roku został zakończony proces usamodzielniania 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Otrzymał on jednorazowe świadczenie na usamodzielnienie w wysokości zł. Wychowanek ma zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz posiada stałe źródła dochodów. Wychowanek po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej zamieszkał w mieszkaniu z zasobów gminnych, gminy Słupia. Przy czym gmina wspiera go również finansowo i kadrowo w remoncie i przystosowaniu budynku gospodarczego na mieszkalny należącego do rodziców wychowanka.

27 10 wychowanków z rodzin zastępczych, 6 wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 2 z młodzieżowego ośrodka wychowawczego którzy opuścili już pieczę zastępczą, w związku z podjętą nauką, objętych zostało comiesięcznym świadczeniem pieniężnym na kontynuowanie nauki w wysokości 494,10 zł.

28 W celu szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło umowę z Ośrodkiem Rodzin Zastępczych Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” w Skierniewicach, na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych opartym na programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W 2011r. zostało przeszkolonych 9 osób – będących spokrewnioną rodziną zastępczą na ogólną kwotę zł. (Koszt szkolenia jednej osoby wynosił 200zł).

29 Kierownik PCPR zapraszany jest do udziału w Komisji Kwalifikacyjnej, dopuszczającej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na naszym terenie. Najczęściej są to osoby, które: - na skutek sytuacji rodzinnej dzieci już znane są pracownikom PCPR bo same zgłosiły się - była prowadzona praca socjalna w rodzinie, ale rodzina naturalna nie podjęła konstruktywnych działań w celu poprawy sytuacji dzieci i poszukiwane były przez pracowników PCPR inni członkowie rodziny celem zaopiekowania się dziećmi - są zainteresowane opieką nad dziećmi

30 Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 r
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 r. wpłynęło 68 wniosków dotyczących umieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych – 95 dzieci. Wydano 22 skierowania i przyjęto 19 wychowanków do Domu Dziecka w Strobowie. W 2011 r. średnio w okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 45 (44,5) wychowanków, z czego średnio w roku najwięcej 16 dzieci to wychowankowie pochodzący z naszego powiatu. W 2011 r. 8 wychowanków z Domu Dziecka w Strobowie zostało umieszczonych w rodzinach, w tym 5 dzieci powróciło do rodzin naturalnych, 3 do rodzin zastępczych.

31 Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na skutek wydanego przez sąd postanowienia, wydania przez PCPR skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej i w momencie umieszczenia dziecka w placówce zawarciu porozumienia z powiatem, z terenu którego dziecko pochodzi. Zawarto 17 porozumień z powiatami z terenu, których pochodzą dzieci. PCPR przygotowuje odpowiednią dokumentację. Zwrot kosztów pobytu następuje w drodze miesięcznego rozliczenia, w oparciu o wystawiane noty księgowe do powiatów, z terenu których dzieci przebywają w naszej placówce.

32 Wspieranie rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
Podobnie jak w poprzednich latach osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych mogą korzystać z poradnictwa specjalistycznego pracowników merytorycznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgłaszając się do Centrum osobiście lub telefonicznie. Sporządzane przez Centrum sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykazuje potrzebę prowadzenia tych zadań. W 2011 r. były to 53 sprawy, pomocy w tym zakresie udzielono średnio w każdej rodzinie około 4 osoby tj. około 200 osobom z terenu naszego powiatu (pomoc socjalna, prawna, psychologa, pierwszy kontakt).

33 Z uwagi na fakt, iż powiat skierniewicki nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi ani bazą lokalową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje ze Skierniewickim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Ametyst”, które w ramach „Programu wspierania rodzin w kryzysie” prowadzi Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy. Zajmuje się on udzielaniem pomocy psychologicznej, terapeutycznej zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy. Powiat przeznacza na ten cel kwotę 4 000zł jest to dotacja powiatu na zdania, zgodne z „Programem współpracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

34 W ramach konkursu wsparciem były objęte następujące zadania:
Ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub przemoc, pomocy psychologicznej, społecznej i prawnej, - umacnianie zdrowia przez edukację zdrowotną, - propagowanie zdrowego stylu życia, - organizacja i uczestnictwo w olimpiadach, konkursach z zakresu promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia.

35 - osoby objęte pomocą żywnościową z Banku Żywności – 1740 osób.
W 2011 r. z terenu Powiatu Skierniewickiego w systemie ciągłym skorzystało: - osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione (I kontakt motywujący, grupa wstępna edukacyjna, praca z psychologiem, imprezy integracyjne) – 25 osób - ofiary przemocy (rozmowa diagnozująca, indywidualna i grupowa praca psychologiczna, porady prawne, konsultacje resocjalizatora, grupa wsparciowa) – 79 kobiet - ofiary przemocy w projekcie „Życie kobiety – Od-Nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 9 kobiet - dzieci i młodzież uczestniczące w letnim obozie profilaktyczno integracyjnym – 20 osób - osoby objęte pomocą żywnościową z Banku Żywności – 1740 osób.

36 W nagłych przypadkach Stowarzyszenie udziela także schronienia w hostelu, w którym dysponuje 14 miejscami. W 2011 r. z pobytu w hostelu skorzystała 1 osoba, przebywała w hostelu 7 dni. Okres pobytu w Ośrodku wynosi od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

37 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku kontynuowało realizację Projektu „Aktywni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej”, w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Na realizację Projektu wykorzystano w roku kwotę 348 714 zł.

38

39 W Projekcie systemowym pt. „Aktywni” w 2011 r
W Projekcie systemowym pt. „Aktywni” w 2011 r. udział wzięło 57 osób z terenu Powiatu Skierniewickiego. Byli to: - wychowankowie rodzin zastępczych - wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych - osoby nieaktywne zawodowo - osoby niepełnosprawne - opiekunowie osób niepełnosprawnych - osoby wykluczone społecznie - osoby zatrudnione stanowiące środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - korzystające z pomocy społecznej

40 W ramach projektu realizowane były:
- kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów tj. : kurs ochrony osób i mienia 3 osoby, kosmetyki i wizażu I i II stopnia – 5 osób, kurs masażu – 2 osoby, rachunkowości – 1 osoba, prawa jazdy kat. C- 1 osoba, kwalifikacje do prawa jazdy kat. C – 2 osoby, prawo jazdy kat. B – 2 osoby, pracownik administracyjno-biurowy – 3 osoby, kosmetyki i wizażu II stopnia – 1 osoba, - turnusy rehabilitacyjne z kursem komputerowym dla 15 osób niepełnosprawnych z 5 opiekunami - wyjazd integracyjny dla 15 osób uzależnionych, współuzależnionych, z przemocy

41

42

43

44

45

46

47

48

49 - zorganizowano trening kompetencji psychospołecznych dla 31 osób
- uczestnicy zostali objęci pomocą doradców zawodowych w formie udziału w warsztatach aktywności zawodowej i indywidualnie tj. 57 osób - zorganizowano trening kompetencji psychospołecznych dla 31 osób - zorganizowano kurs małej przedsiębiorczości związany z gospodarowaniem budżetem domowym i firmowym dla 25 osób - zorganizowano wyjazd integracyjny dla 15 osób wykluczonych - wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek otrzymali świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej (mogli zakupić sprzęt gospodarstwa domowego i meble celem wyposażenia po opuszczeniu rodzin i placówek).

50

51

52

53 Osoby spełniające ww. kryteria zainteresowane udziałem w projekcie składały deklaracje udziału. Deklaracje oceniała komisja pod względem kryteriów, które są wymienione wyżej. Osoby, które spełniły ww. kryteria były uczestnikami projektu. Każda z osób biorących udział w projekcie była objęta 4 formami aktywności. Na formy realizacji zadań w projekcie z uwagi na wysokość środków finansowych i ilość uczestników były ogłaszane przetargi na turnus rehabilitacyjny i kursy.

54 W ramach projektu została zatrudniona 1 osoba, której wynagrodzenie w całości było finansowane z projektu. Do biura projektu zostały zakupione szafy, biurko i niezbędne materiały do realizacji projektu. Dnia 15 grudnia 2011 r. o godz w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Aktywni” w ubiegłym roku. W spotkaniu tym wzięli udział tegoroczni Beneficjenci wraz z opiekunami, władze powiatu, przedstawiciele instytucji szkolących, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz goście zaproszeni przez Beneficjentów.

55

56

57

58 Rok rocznie PCPR organizuje imprezę integracyjną dla osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w 2010r odbyła się impreza integracyjna ze środków Unijnych w dniu 17 czerwca 2011 roku w sali Starostwa Powiatowego spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników Projektu „Aktywni” z mieszkańcami powiatu w dniu Światowego Dnia Inwalidy pod hasłem „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie osób niepełnosprawnych”. Spotkanie to było jednym z zadań Projektu i odbywało się pod patronatem Starosty Skierniewickiego.

59

60 Wszyscy zaproszeni goście obejrzeli występy artystów
Wszyscy zaproszeni goście obejrzeli występy artystów. Przeprowadzone też były liczne konkursy z nagrodami. Odbyła się również dyskoteka, która wciągnęła w wir zabawy wszystkich uczestników spotkania. Integrowały się osoby niepełnosprawne, pełnosprawne i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wspólna zabawa zbliżyła wszystkie grupy i zatarła bariery związane z niepełnosprawnością. Okazuje się, że wszystkie grupy mogą wspólnie świetnie funkcjonować, uczą się wzajemnie reagować na swoje potrzeby, stają się bardziej czuli i wrażliwi na swoje otoczenie.

61

62 Największe bariery my mamy w sobie, inne nie stanowią barier, których nie można by było pokonać. Te wewnętrzne są o wiele większe i pozornie niewidoczne, przez co stanowią bariery nie do pokonania. Dla wszystkich uczestników Święta zorganizowany był poczęstunek. Na stołach każdy znalazł dla siebie coś dobrego. Można było też obejrzeć wystawę rękodzieła artystycznego i użytkowego, przygotowaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Były to między innymi prace akrylowo olejne, obrazki malowane na szkle, hafty, pięknie zdobione butelki a także różnorodne wyroby z wikliny.

63

64

65

66 Podczas trwania imprezy firma REHAMOBIL z Łodzi prezentowała sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

67

68

69 Współpraca z instytucjami
Kontynuowana jest współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają w sferze polityki i pomocy społecznej takimi jak: Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Sądy, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, placówki służby zdrowia, czy szkoły. Bardzo korzystną jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AMETYST, Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” z Ośrodkiem Rodzin Zastępczych, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” z działającymi przy Stowarzyszeniu Warsztatami Terapii Zajęciowej, Hospicjum im. Anny Olszewskiej.

70 Współdziałanie z tymi organizacjami sprzyja wymianie doświadczeń, pogłębianiu wiedzy oraz rozwiązywaniu problemów osób zgłaszających się o pomoc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na co dzień współdziałamy również z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Współpraca dotyczy głównie promocji rodzinnej opieki zastępczej, alternatywnych rozwiązań zapobiegających umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększaniu współpracy instytucji lokalnych działających w obszarze pomocy społecznej oraz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

71 Dziękuję


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google