Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji"— Zapis prezentacji:

1 Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji
Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

2 ICT Technologie telekomunikacyjne i informatyczne - Information and Communications Technologies – ICT Czy tak często podkreślany wyjątkowy wpływ rozwoju technologii telekomunikacyjnych i informatycznych na rozwój społeczno-gospodarczy jest w skali rozwoju cywilizacji kapitalistycznej czymś wyjątkowym?

3 Fale rozwoju Alvin Tofler – trzy fale: rozwoju agrarnego,
rozwoju przemysłowego (wczesnoprzemysłowy i późnoprzemysłowy), rozwoju społeczeństwa informacyjnego (postindustrialnego, dualnego).

4 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)
cykliczność zmian - innowacje radykalne Teorii rozwoju gospodarczego (1912), Business Cycles (1939), Kapitalizm, Socjalizm,Demokracja (1942). cykle długie (fale Kondratiewa, lat), cykle klasycznych (Juglara, ok. 9 lat) cykle krótkie (Kitchina, ok. 3 lat)

5 Fale rozwoju gospodarczego i technologicznego
Przybliżony czas trwania Nazwa cyklu Kondratiewa Rozwój technologiczny (innowacje radykalne) Dominujące systemy transportu i komunikacji Dominujące źródła energii Produkty wzrostu gospodar-czego (1) Rewolucja przemysłowa Mechanizacja w przemyśle tekstylnym Kanały, drogi bite, poczta siła wiatru i wody Bawełna (2) Wiek pary i kolei Rozprzestrzenienie napędu parowego, mechanizacja produkcji Kolej (‘żelazna’), telegraf ‘para wodna’ Węgiel, żelazo (3) Wiek elektryczności i stali Rozwój elektryczności i przemysłu stalowego Kolej (‘stalowa’), telefon Elektrycz-ność Stal (4) Wiek produkcji masowej (Fordyzm) i materiałów syntetycznych Linia produkcyjna, plastyki, samochody Drogi i autostrady, radio, telewizja, linie lotnicze ropa naftowa ropa naftowa, plastyki (5) (?) Wiek mikroelektroniki i sieci komputerowych Technologie komunikacyjne i informacyjne (ICT) Autostrady informacyjne, sieci cyfrowe gaz/ropa naftowa Mikroelektroni-ka

6 Informacja analogowa i cyfrowa
analogowa – ciągłość zmian cyfrowa – dyskretność zmian transformowalność, transmitowalność, replikowalność, niezniszczalność.

7 Informacja a działalność gospodarcza
Informacja cyfrowa staje się produktem cyfrowym. Cztery główne rodzaje produktów cyfrowych: dokumenty, czyli informacje o zaszłych faktach lub przyjętych zobowiązaniach, pieniądze, czyli informację o instrumentach finansowych, takich jak gotówka, akcje, obligacje itp., utwory autorskie, czyli dzieła literackie, publicystyczne i naukowe, muzykę oraz obrazy zarówno nieruchome (zdjęcia), jak i ruchome (filmy, nagrane spektakle, reportaże); oprogramowanie.

8 Telekomunikacja w ostatnich 50 latach

9 Telekomunikacja w ostatniej dekadzie

10 Liczba tranzystorów w jednym chipie RAM
Prawo Moora „moc obliczeniowa komputerów podwaja się średnio co 18 miesięcy” pierwszy chip (‘kość’) z 1971 roku tranzystorów; procesor Pentium 4 ( ) – 42 mln tranzystorów

11 Zmiana ceny 1 Mb pamięci komputerowej

12 Koszt trzyminutowej rozmowy pomiędzy Nowym Jorkiem a Londynem ($1990)

13 Całkowita długość międzynarodowych rozmów telefonicznych i przychodów z tej usługi

14 Usługi telefoniczne - wydatki i ceny
W UE, w 2002 r. średnie miesięczne wydatki na usługi telekomunikacyjne wynosiły 62,8 EUR dla linii biznesowej (bez VAT) i 30,5 EUR dla linii domowej (w tym VAT). W 2003 roku wydatki spadły odpowiednio o 2,5%. i 0,3%. W porównaniu z 1998 r. zmniejszyły się odpowiednio o 21,5% i 13,8%. Ceny rozmów międzynarodowych spadły średnio w UE w 2002 roku o 3,9% (klienci biznesowi) i 4,5% (klienci indywidualni), a od 1998 r. odpowiednio o 41,1% i 37,4%. Ceny rozmów lokalnych w 2002 roku nie zmieniły się, a rozmów międzymiastowych spadły o 5,1 proc. Od 1998 r. do 2002 r. ceny rozmów lokalnych wzrosły średnio o 8,5% do 0,14 EUR za trzy minuty, a międzymiastowych spadły o 46,7% do 0,355 EUR za 3 minuty.

15 Od monopolu do konkurencji
do lat – monopol telekomunikacyjny (najczęściej państwowy) lata początki transformacji sektora (m.in. prywatyzacja, konkurencja)

16 Prywatyzacja w skali całego świata

17 Konkurencja w różnych sektorach rynku telekomunikacyjnego

18 Globalizacja w telekomunikacji
globalna aktywność firm i globalne usługi Aktywność globalna - zróżnicowana struktura własnościowa. (inwestorzy strategiczni z zagranicy). GATT (General Agreement on Tax and Tariffs); od 1995 roku Światowa Organizacjia Handlu (WTO, World Trade Organization). Globalne usługi; roaming w telefonii komórkowej; globalne systemy satelitarne; karty pozwalają klientowi nadal korzystać z danej usługi przebywając z dala od rodzimego kraju. usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G) od początku projektowane jako usługi o zakresie bardziej globalnym niż krajowym.

19 Wskaźniki penetracji telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej
stosunek penetracji: rozwinięte/ rozwijające się, obniżył się o ponad połowę z 15:1 do 6:1. rozwijające/ najuboższe zwiększył się z 12:1 do 17:1.

20 Udział użytkowników internetu
Jakość! 400 tys. obywateli Luksemburga korzysta z większej międzynarodowej przepustowości łącza internetowego niż 760 mln ludzi w Afryce.

21 Telefonia komórkowa

22 Telefonia komórkowa

23 Rewolucyjne zmiany w wybranych krajach Afryki

24 Liderzy w rozwoju telefonii komórkowej

25 SMSy (kontekst kulturowy i historia)

26 Zróżnicowanie dostępu do ICT w zależności od dochodu, 2001 rok

27 Zróżnicowanie działań!
Brakujące ogniwo (1984,Sir Donald Maitland) - raport Komisji ds. Rozwoju Telekomunikacji na Świecie: brak infrastruktury telekomunikacyjnej w krajach rozwijających się hamuje wzrost gospodarczy – należy rozwijać telefonię stacjonarną; „do końca XX wieku zapewnić wszystkim na świecie dostęp do telefonu”! Prawo do telekomunikacji (1996) – program ONZ zainicjowany w 1996; zmniejszanie ubóstwa informacyjnego w krajach rozwijających się - rozwój technologii pokrewnych (komputerowych, satelitarnych, radiowych, telekomunikacyjnych).

28 Internet a dobrobyt

29 . Sukces transformacji sektora telekomunikacyjnego:
udział sektora prywatnego, konkurencja rynkowa, istnienie w pierwszym etapie transformacji niezależnego organu regulacyjnego. .

30 Konkurencja i rozwój

31 Zwycięzcy w telefonii

32 Przegrani w telefonii

33 Konkurencja na rynku telefonii komórkowej

34 Milenijne cele ICT (wg ITU, z perspektywy 2001 roku)
Cele w dziedzinie telekomunikacji do zrealizowania przed 2006 r. Gospodarki należące do klasy wyższej i wyższej klasy średniej Penetracja telefonów w gospodarstwach domowych > 90% Penetracja komputerów w gospodarstwach domowych > 50% Penetracja internetu w gospodarstwach domowych > 50% Gospodarki należące do niższej klasy średniej i klasy o najniższym dochodzie Wskaźnik objęcia populacji zasięgiem telefonii komórkowej > 90% Uwaga: Penetracja telefonów obejmuje telefony komórkowe i stacjonarne. Wskaźnik objęcia populacji zasięgiem telefonii komórkowej odnosi się do możliwości otrzymywania naziemnych bezprzewodowych sygnałów telefonii komórkowej.

35 Telefonia komórkowa w Europie

36

37 Internet – krótka historia
początek lat 1960.:ARPA – Advanced Research Project Agancy ARPAnet, sieć czterech komputerów stworzona przez ARPA. 1971 sieć liczy 13 węzłów, w 1973 roku Pierwsza publiczna prezentacja ARPAnet w październiku 1972 roku; 1972 powołanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Sieci – International Network Working Group 1970 pierwsza wersja protokołu FTP (File Transfer Protocol), Telnet, aplikacja pozwalająca na zdalną pracę na odległych komputerach. umiędzynarodowienie ARPANET (łączami satelitarnymi pierwsze dwa węzły zagraniczne – w Wielkiej Brytanii i w Norwegii); Na początku lat 80-tych , ARPANET podzielił się na dwie odrębne sieci – ARPANET i MILNET (sieć wojskową) – umożliwiono jednak wymianę między sieciami. Zastosowane połączenie międzysieciowe nazwano DARPA Internet, -skrót "Internet". od 1983 z Internetem zaczęto łączyć uczelniane sieci lokalne. Na początku lat 80-tych - Computer Science Network (CSNET) i BITNET – specjalne bramki umożliwiały połączenie z internetem; w roku 1986, sieć NSFNET (ang. National Science Foundation Network - Sieć Krajowej Fundacji Naukowej). W marcu 1990, ARPAnet został uroczyście odłączona i rozmontowana. na internet składają się - małe lokalne sieci komputerowe LAN, sieci miejskie MAN (ang. Metropolitan Area Networks) oraz ogromnie rozbudowane sieci WAN łączące komputery organizacji na całym świecie.

38 Eksponencjalny wzrost liczby użytkowników internetu na świecie

39 Przeglądarka internetowa – krótka historia
Mosaic - pierwsza w pełni użyteczną przeglądarka (20 kwietnia 1993) - grupa studentów z Uniwersytetu Illinois pod przewodnictwem Marca Andreessena. Viola i World Wide Web (napisana przez ‘ojca’ sieci WWW Tima Bernersa-Lee) poprzedniczki Mosaic; Najważniejszym pomysłem Tima Bernersa-Lee, wówczas pracownika szwajcarskiego instytutu badań CERN były ‘hiperlinki’; Netscape Navigator r. Marc Andreessen - Netscape Communications; W 1995 r. Netscape miał 80% rynku przeglądarek, Explorer - ledwie 2,9%, r. Netscape 54%, rok później - 30,7%: obecnie dominacja Microsoft ze swoim Internet Explorerem. W 2003 rou Netscape to 3,7%, Explorer - 95,9%

40 Nowe technologie WAP – Wireless Access Protocol (1999);
UMTS rozwinięcie WAPu; Wi-Fi (Wireless Fidelity) umożliwiającą bezprzewodowe, szybkie i niezawodne połączenie komputerów do internetu.

41 POLSKA

42 Teleinformatyka w Polsce Ceny usług telefonii stacjonarnej w 1999roku

43 Rozpowszechnienie technik informacyjnych w 1999roku

44 Średnioroczne tempo przyrostu liczby abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach

45 Wydatki na telekomunikację w 1999

46 Wydatki na informatykę i telekomunikację w 1999 roku

47 Wydatki na techniki informacyjne na osobę oraz jako procent PKB w 1999

48 Średnioroczne tempo wzrostu wydatków na techniki informacyjne1992-1999

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Pobierz ppt "Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google