Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Radziejów, 15 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Radziejów, 15 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Radziejów, 15 listopada 2010 r.

2 Projekt systemowy WUP – Monitoring regionalnego rynku pracy II Projekt realizowany na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego nr 65/1106/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 3 Cel projektu Monitoring regionalnego rynku pracy II Rozwój systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w zakresie badania popytu i podaży pracy w województwie 1. skoordynowanie działań związanych z prowadzeniem MZDiN na poziomie całego województwa; 3. opracowanie analiz regionalnego rynku pracy w zakresie popytu i podaży pracy; Cztery cele szczegółowe 3 2. zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy; 4. rozpowszechnianie idei i wyników monitoringu w jednostkach oświatowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

4 Główne zadania zaplanowane w projekcie systemowym: 1.Realizacja monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim; 2.Przeprowadzenie we współpracy z powiatowych urzędów pracy, badań sondażowych 2.000 pracodawców województwa kujawsko- pomorskiego.

5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozdział 4 - Publiczne służby zatrudnienia Art.8. ust. 1 pkt 3 Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Art.9. ust. 1 pkt 9 Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

7 Definicja monitoringu: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – jest to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Źródło: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, MGPiPS, Warszawa 2003

8 Monitoring ZDiN w województwie kujawsko- pomorskim w 2009 r. W I półroczu 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z wskaźnikiem intensywności nadwyżki (deficytu)* spośród 1.461 zawodów, którymi legitymowali się bezrobotni z regionu: 18,7% stanowiły zawody deficytowe (rok wcześniej 15,6%), 4,4% stanowiły zawody zrównoważone (rok wcześniej 4,5%), 76,9% stanowiły zawody nadwyżkowe (rok wcześniej 79,9%). *

9 Nowe rejestracje bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według wielkich grup zawodowych

10 Zawody deficytowe i zrównoważone w I półroczu 2010 r. według wskaźnika intensywności deficytu i poziomu wykształcenia Wśród osób z wykształceniem wyższym: specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych specjalista do spraw projektów, programów unijnych nauczyciel przedszkola Wśród osób z wykształceniem średnim: doradca inwestycyjny telemarketer sekretarka opiekunka środowiskowa opiekun w domu pomocy społecznej Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym: pomoc domowa monter sprzętu radiowego i telewizyjnego monter wyrobów z tworzyw sztucznych operator koparek i zwałowarek zbrojarz brukarz

11 Zawody nadwyżkowe w I półroczu 2010 r. według wskaźnika intensywności nadwyżki i poziomu wykształcenia Wśród osób z wykształceniem wyższym: ekonomista pedagog specjalista administracji publicznej specjalista ds. marketingu i handlu Wśród osób z wykształceniem średnim: asystent ekonomiczny kucharz technik mechanik technik rolnik Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym: sprzedawca ślusarz krawiec robotnik budowlany

12 Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno- zawodowym 12

13 Cel badania Głównym celem badania była diagnoza planów zatrudnieniowych w województwie kujawsko- pomorskim. Sondaż pozwolił na zdiagnozowanie popytu na pracę w przebadanych jednostkach, uwzględniając zapotrzebowanie na konkretne zawody. Sondaż pozwolił także na zacieśnienie współpracy pup z lokalnymi pracodawcami. 13

14 Dobór próby - dobór celowy na podstawie bazy REGON W 2010 roku w próbie uwzględnione zostały wszystkie klasy wielkości przedsiębiorstw: Małe – o liczbie zatrudnionych do 9 osób; 548 podmiotów Średnie – o liczbie zatrudnionych od 10 do 49 osób; 498 podmiotów Duże – o liczbie zatrudnionych powyżej 49 osób; 1.008 podmiotów. Jednostki zostały wylosowane według struktury sekcji PKD podmiotów województwa 14

15 Ankieta Kwestionariusz wywiadu zawierał pytania dotyczące m.in. : -stanu zatrudnienia -planów zatrudnieniowych (planowane przyjęcia jak i zwolnienia), -oczekiwań wobec kandydatów do pracy, -sposobu rekrutacji pracowników, -oceny sytuacji firmy oraz kondycji branży, w której firma prowadzi działalność. 15

16 Charakterystyka respondentów Ostatecznie w badaniu udział wzięły 2.054 podmioty (z terenu powiatu radziejowskiego – 30 podmiotów), z których: 75,9% należało do sektora prywatnego 46,5% stanowiły podmioty duże; 24,1% podmioty średnie; 29,4% podmioty małe 24,4% jednostek działało w zakresie przetwórstwa przemysłowego; 17,5% w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle; 11,4% w edukacji; 10,4% w budownictwie W zbadanych podmiotach w końcu grudnia 2009 r. zatrudnionych było 176.735 osób (ok. 25% pracujących w województwie)

17 Ocena aktualnej kondycji branży i podmiotu Ocena aktualnej sytuacji branży Ocena aktualnej sytuacji podmiotu Ocena przewidywanej sytuacji branży Ocena przewidywanej sytuacji podmiotu

18 Plany respondentów dotyczące zmniejszenia zatrudnienia (do końca 2010 r.) Zwolnienie pracowników deklarowały 102 podmioty (5% ogółu) Planowane zwolnienia dotyczyłyby 1.788 osób, z których 34,2% pracowało w sektorze publicznym Przewidywane zwolnienia dotyczyłyby w szczególności osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (robotników gospodarczych, pracowników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, pracowników administracyjnych, szwaczek, robotników budowlanych)

19 Zatrudnienie pracowników deklarowało 614 podmiotów (29,9% ogółu) 614 podmiotów deklarowało chęć zatrudnienia (bez miejsc stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) 4.943 pracowników Plany respondentów dotyczące zwiększenia zatrudnienia (do końca 2010 r.)

20 * Do pozostałych grup należą: pracownicy biurowi; przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy kierownicy oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy.


Pobierz ppt "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Radziejów, 15 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google