Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karolina Machalska III E. . SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karolina Machalska III E. . SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA."— Zapis prezentacji:

1 Karolina Machalska III E

2 . SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA

3 SMOG Nazwa powsta ł a z dwóch angielskich s ł ów smoke- dym, fog- mg ł a Nienaturalne zjawisko spowodowane dzia ł alno ś ci ą cz ł owieka Mieszanina dymu i mg ł y utrzymuj ą ca si ę bardzo nisko nad Ziemi ą Powstaje poprzez du żą emisje zanieczyszcze ń do atmosfery przy bezruchu powietrza i inwersji temperatury ( wzrost temperatury wraz z wysoko ś ci ą ) Przewa ż nie wyst ę puje w du ż ych o ś rodkach miejskich i przemys ł owych

4 Smog londyński a kalifornijski Smog londy ń ski (zimny, kwa ś ny)- powstaje z wilgotnym klimacie, zim ą (temp. -5-5*C). Jego toksyczno ść wynika g ł ównie z obecno ś ci tlenków siarki i w ę gla które pochodz ą ze spalania paliw kopalnych. Smog kalifornijski (fotochemiczny, utleniaj ą cy)- powstaje w upalne w dni (temp.24-35*C ) przy du ż ym nasileniu ruchu samochodowego. Czynnikami toksycznymi s ą tlenki azotu, ozon, w ę glowodoru które ulegaj ą przemian ą fotochemicznym.

5 Choroby i smog Wp ł ywa na rozwój czynników alergizuj ą cych Niewydolno ść oddechow ą Parali ż uk ł adu krwiono ś nego Podra ż nienia skóry Powoduje korozj ę w ś rodowisku

6 KWA Ś NE DESZCZE

7 . Opady deszczu, ś niegu mg ł y, krup ś nie ż nych oraz sadzi o niskim zawarto ś ci pH (poni ż ej 5,6 tzn. kwa ś ne ), niskie pH spowodowane jest g ł ównie obecno ś ci ą silnych kwasów siarkowego i azotowego. Trudno zauwa ż y ć go go ł ym okiem Po łą czenie wody z poch ł oni ę tymi z powietrza gazami (dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek w ę gla, chlorowodór) wyprodukowanych przez dzia ł alno ść cz ł owieka jak i naturalny Szybkie i swobodne przemieszczanie si ę szkodliwych substancji

8 KWAŚNE OPADY W ŚRODOWISKU Niszczenie lasów (szczególnie iglastych) Obumieranie ro ś lin ( porosty jako bio-wska ź niki) Zakwaszanie wód powierzchniowych (strumienie, rzeki na terenach zalesionych) Zastopowanie rozmna ż ania ryb oraz ptaków ż yj ą cych nad wod ą Uszkodzenie budynków, pomników, zabytków Rozwój w glebach toksycznego glinu oraz wymywanie substancji od ż ywczych

9 CHOROBOTWÓRCZE WPŁYWY KWAŚNEGO DESZCZU Atakuj ą nasz uk ł ad nerwowy i krwiono ś ny oraz wydalniczy Dolegliwo ś ci oddechowe Bóle g ł owy, oczu, gard ł a Rozwój chorób nowotworowych Rozwój chorób psychicznych (Alzheimera)

10 STĘŻENIA POZCZEGÓLNYCH TLENKÓW Średnioroczne wartości zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z normą (górna linia)

11 EFEKT CIEPLARNIANY

12 JAK POWSTAJE EFEKT CIEPLARNIANY

13 . GAZY CIEPLARNIANE Lotne substancje które zatrzymuj ą i magazynuj ą energie ciepln ą i przekazuj ą j ą w postaci promieniowania podczerwonego Naturalne substancje wyst ę puj ą ce w ś rodowisku raz z tymi które wytworzy ł cz ł owiek Du ż y udzia ł pary wodnej oraz dwutlenku w ę gla Ś redni czas ż ycia zwi ą zków silnie absorbuj ą cych promienie wyprodukowanych przez dzia ł alno ść cz ł owieka to nawet 50 000lat Rozpad ozonu w tlen przy obecno ś ci freonów czego skutkiem jest dziura ozonowa

14 KONSEKWENCJE OCIEPLENIA KLIMATU Wzrost ś redniej temperatury powietrza oraz wilgotno ś ci Ogrzanie wód w morzach i oceanach Przesuniecie stref klimatycznych ku biegunom (nowe warunki klimatyczne, kl ę ski ż ywio ł owe ) Zmiana systemu pr ą dów morskich Wygini ę cie fauny oraz flory Brak urodzajnych gleb G ł ód na ś wiecie Ś mier ć wielu osób z powodu kl ę sk ż ywio ł owych

15 ROZWIĄZANIA PROBLEMU Segregacja ś mieci i u ż ywanie surowców wtórnych Zmniejszenie wydzielania energii Poszukiwanie alternatywnych ź róde ł energii Przemy ś lane wykorzystanie energii wydzielanej przez ciep ł ownie i elektrownie Korzystanie z publicznych ś rodków transportu oraz rowerów Zaprzestanie wycinania lasów i wypalania ich pozosta ł o ś ci Sadzenie nowej ro ś linno ś ci Wspó ł praca wszystkich pa ń stw

16 DZIURA OZONOWA

17 DZIURA OZONOWA NAD ANTARKTYDĄ

18 ROZPAD CZĄSTECZEK 1 ) i 2) Atomy chloru uwalniane z rozpadaj ą cej si ę cz ą steczki freonu atakuj ą cz ą steczk ę ozonu i odrywaj ą c jeden atom tlenu pozostawiaj ą cz ą steczk ę normalnego tlenu. 3) Zwi ą zek chloru i tlenu nie jest zbyt trwa ł y, atom tlenu odrywa si ę i przy łą cza do innej cz ą steczki ozonu. 4) Powstaj ą 2 cz ą steczki tlenu. Tak wi ę c 2 cz ą steczki ozonu staj ą si ę 3 cz ą steczkami tlenu.

19 POWSTAWANIE DZIURY OZONOWEJ NAD ANTARKTYDĄ Mimo, ż e najwi ę ksza emisja gazów niszcz ą cych ozon produkowana jest w pó ł kuli pó ł nocnej to najwi ę ksze spustoszenie siej ą one w strefie arktycznej. Dzieje si ę to przez ró ż nice ci ś nienia, wprowadzenie w ruch i przenoszenie przez pr ą dy powietrzne na dalekie odleg ł o ś ci szkodliwych substancji. W okresie kiedy na pó ł kuli pó ł nocnej zaczyna si ę wiosna na Antarktydzie zaczyna panowa ć noc polarna wówczas tworzy si ę regularny, stabilny trwaj ą cy pó ł roku wir w którym powietrze kr ąż y wokó ł bieguna po ł udniowego. Masy powietrza s ą wtedy odizolowane od powietrza równikowego zawieraj ą cego wysokie st ęż enie ozonu atmosferycznego.

20 SKUTKI NISZCZENIA WARSTWY OZONOWEJ Zmniejszenie efektywno ś ci poch ł aniania promieniowania UV Przenikanie przez wod ę promieni czego skutkiem jest wymieranie wra ż liwych organizmów ro ś linnych oraz zwierz ę cych produkuj ą cych plankton Zanik rybo ł ówstwa Niszczenie ro ś lin uprawnych (zbó ż ), co prowadzi do g ł odu na ś wieci Zmniejszenie odporno ś ci systemu immunologicznego oraz odporno ś ci na infekcje i choroby, Liczne choroby oczy (za ć ma), oraz szybkie starzenie si ę skóry

21 Bibliografia www.google.pl www.wikipedia.pl www.biologia.xiv-lo.krakow.pl www.ekoproblemy.2ap.pl http://www.wiking.edu.pl S ł onik szkolny EKOLOGIA

22 PTZYGOTOWA Ł A KAROLINA MACHALSKA IIII


Pobierz ppt "Karolina Machalska III E. . SMOG KWAŚNE DESZCZE - KWAŚNE OPADY EFEKT CIEPLARNIANY- EFEKT SZKLARNIOWY DZIURA OZONOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google