Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Ś ledzi ń ska sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewn ę trznych Łódzkie… w środku Polski ziemia znana i nieznana… Łód ź, 23 kwietnia 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Ś ledzi ń ska sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewn ę trznych Łódzkie… w środku Polski ziemia znana i nieznana… Łód ź, 23 kwietnia 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Ś ledzi ń ska sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewn ę trznych Łódzkie… w środku Polski ziemia znana i nieznana… Łód ź, 23 kwietnia 2012r.

2 Przewodni ą my ś l ą polskiego krajoznawstwa było zawsze aktywne uczestnictwo w podstawowych patriotycznych nurtach ż ycia narodu i pa ń stwa. Tylko poczucie warto ś ci Ojczyzny oraz ś wiadoma, a nie wymuszona akceptacja własnego kraju, pozwoli człowiekowi przynale ż e ć do kultury uniwersalnej.

3 Badania wykazuj ą, ż e młodzie ż – z ró ż nych powodów – nie zna własnego kraju, słabo zna własny powiat, a niewiele wie o województwie, w którym mieszka. Natomiast ch ę tniej zamierza zwiedza ć inne kraje, nie potrafiłaby poprowadzi ć swoich rówie ś ników z Polski i zagranicy po szlakach własnego regionu i Ojczyzny.

4 Piel ę gnowanie to ż samo ś ci narodowej i kulturowej, promocja rodzimej tradycji wymaga przede wszystkim poznania warto ś ci składaj ą cych si ę na rozumienie poj ę cia POLSKA oraz poznania jej skarbów kulturowych i przyrodniczych. Ma to szczególne znaczenie dla młodych pokole ń.

5 Początki…. Pierwszy Kanon w formie wykazu obiektów ukazał si ę w dniu 26 lutego 1993 r., z okazji XIII Walnego Zjazdu PTTK, który odbył si ę w Poznaniu. Stanowił cz ęść Regulaminu Odznaki Krajoznawczej. Regulamin (w tym równie ż Kanon) uzupełniono i poprawiono w 1997, 1999 i 2004 r.

6 Kanon Krajoznawczy Polski w formie wydawnictwa ksi ąż kowego – zawieraj ą cy wykaz obiektów oraz ich syntetyczny opis – ukazał si ę po raz pierwszy w roku 2000, z okazji odbywaj ą cego si ę w Gnie ź nie V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Kanon został opracowany pod redakcj ą Włodzimierza Ł ę ckiego, a wydany przez Wydawnictwo PTTK Kraj. Drugie wydanie Kanonu – uzupełnione i poprawione – ukazało si ę w roku 2005.

7 Projekt Poznajemy Ojczyznę dofinansowany ze środków PO FIO w 2006r. Celem zadania było stworzenie współczesnych podstaw do upowszechniania imperatywu zamykaj ą cego si ę w triadzie Poznaj – Pokochaj – Słu ż, którego odniesieniem jest Polska.

8 Realizuj ą c ten projekt chcieli ś my promowa ć szeroko rozumiane dziedzictwo narodowe i kulturowe, uaktywni ć i zintegrowa ć ś rodowiska lokalne oraz organizacje pozarz ą dowe na rzecz poznawania i propagowania to ż samo ś ci narodowej i regionalnej.

9 Inicjatywa Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z okazji VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego wydanie 16 kanonów województw

10 Pierwszy kanon wojewódzki pod redakcją Włodzimierza Łęckiego W ksi ąż ce przedstawiono 265 (a ł ą cznie z opisanymi przy hasłach zbiorowych – 320) najznaczniejszych walorów krajoznawczych regionu: obiektów przyrodniczych, zabytków, muzeów, pomników, miejsc pami ę ci, wyró ż niaj ą cych si ę budowli współczesnych, punktów widokowych. Jako oddzielne hasła zaprezentowano parki narodowe (Wielkopolski i Drawie ń ski) oraz 13 parków krajobrazowych i Puszcz ę Noteck ą. Format B5 208 stron Twarda oprawa Ponad 300 barwnych fotografii Rok wydania 2010

11 Drugi po redakcją: Stanisława Harajdy, Iwony Liżewskiej i Krzysztofa Młynarczyka Kanon krajoznawczy Warmii i Mazur to uj ę ty w hasłow ą form ę leksykon, najwa ż niejszych informacji o walorach turystycznych regionu. Obejmuje swym zasi ę giem obszar wytyczony granicami dzisiejszego województwa, a wi ę c, oprócz wymienionych w tytule Warmii i Mazur, znajdziemy w nim informacje dotycz ą ce terenów Powi ś la, zapomnianych dzi ś nieco Barcji i Natangii, ziemi chełmi ń skiej oraz niewielkiego skrawka Ż uław i historycznego Mazowsza. Oprawa: mi ę kka Liczba stron: 128 Format: 131 × 200 Do wydania zał ą czona jest mapa

12 Projekt dofinansowany ze ś rodków województwa łódzkiego Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego

13 Trzeci kanon pod redakcją Jolanty Śledzińskiej, Andrzeja Wielochy i Bogdana Włodarczyka Jest to swego rodzaju wykaz najciekawszych, najbardziej charakterystycznych w skali regionu obiektów krajoznawczych. Łącznie opisano obiekty krajoznawcze znajdujące się w ponad 230 miejscowościach oraz 7 parków krajobrazowych. Format B5 216 stron, Twarda oprawa 217 barwnych fotografii Rok wydania 2011

14 Kanon nie powstałby bez wsparcia finansowego Województwa Łódzkiego nieodpłatnego przekazania zdj ęć przez Regionaln ą Organizacje Turystyczn ą Województwa Łódzkiego, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, Urz ą d Marszałkowski Województwa Łódzkiego wielu innych instytucji oraz osób indywidualnych, którym nale żą si ę słowa podzi ę kowania.

15 Szczególne słowa podziękowania dla wszystkich Autorów tekstów i zespołu redakcyjnego, którzy przez wiele miesi ę cy swój czas wolny po ś wi ę cili na współtworzenie tej publikacji.

16 W kanonie opisano ponad 230 miejscowości

17

18

19

20

21

22 Kanon Krajoznawczy ma przybli ż y ć czytelnikowi poszczególne obiekty, ułatwi ć decyzj ę o kolejno ś ci zwiedzania miejsc i miejscowo ś ci w danym regionie, jednak przede wszystkim ma zach ę ci ć Czytelnika do zwiedzania Ojczystego Kraju, poznawania jego przyrody, historii i oblicza współczesnego.

23 Odznaki krajoznawcze województwa łódzkiego Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego mamy nadzieję, że wyzwoli chęć zdobywania odznak.

24

25 Godna wyj ą tkowego uznania i podkre ś lenia jest współpraca PTTK i Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urz ę du Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

26

27 Mam nadzieję, że wkrótce każdy mieszkaniec województwa będzie znał miejsca wymienione w kanonie, a oglądając je będzie dumny, że mieszka właśnie TUTAJ, w środku Polski.


Pobierz ppt "Jolanta Ś ledzi ń ska sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewn ę trznych Łódzkie… w środku Polski ziemia znana i nieznana… Łód ź, 23 kwietnia 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google