Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udany start sukcesem szkolnym. Kilka słów o gotowości szkolnej dziecka Moment, w którym dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły jest niezwykle ważny dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udany start sukcesem szkolnym. Kilka słów o gotowości szkolnej dziecka Moment, w którym dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły jest niezwykle ważny dla."— Zapis prezentacji:

1 Udany start sukcesem szkolnym

2 Kilka słów o gotowości szkolnej dziecka Moment, w którym dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły jest niezwykle ważny dla całej rodziny. Dzieci, które od początku swej edukacji czują się w szkole dobrze, są otwarte na nowe kontakty z rówieśnikami, pogodne, pełne pozytywnej motywacji do uczenia się, są tym samym chętne do podejmowania obowiązków szkolnych. Mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

3 Dzieci, które na początku swej kariery szkolnej napotykają trudności, szybko się zniechęcają i utwierdzają w przekonaniu, że sobie nie poradzą. Aby zapobiec niepowodzeniom w szkole, warto zastanowić się czy nasze dziecko osiągnęło już gotowość szkolną? Czy jest fizycznie, psychicznie i emocjonalnie gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych? Pamiętajmy: Dziecko nie osiąga gotowości szkolnej automatycznie, samorzutnie w pewnym wieku.

4 Gotowość szkolna jest osiągana przez różnorodne i długotrwałe doświadczenia dziecka w sferze umysłowej, emocjonalnej, fizycznej, które prowadzą do przystosowania się do szkolnego systemu nauczania. Związana jest z indywidualnym tempem rozwoju dziecka, wychowaniem przedszkolnym oraz aktywnością dorosłych, którzy poprzez wspólne zabawy, wycieczki, rozmowy stwarzają dziecku warunki do rozwoju. O powodzeniu w szkole decyduje rozwój intelektualny, emocjonalny, manualny, fizyczny, rozwój mowy oraz motywacja dziecka do podjęcia nauki.

5 Dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno: być sprawne fizycznie: jeździć na rowerze, biegać, skakać, samodzielnie chodzić po schodach; prawidłowo trzymać ołówek, kredkę, nożyczki, starannie i dokładnie rysować po śladzie, wycinać, kolorować nie wychodząc za linię rysunek dziecka spostrzegawczego będzie bardziej kolorowy i bogatszy w szczegóły; rysować i kolorować, ruchy rąk podczas rysowania powinny być płynne- od tego zależy tempo pisania i odporność ręki na zmęczenie; samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe: jeść, ubierać się, zapinać guziki, wiązać sznurowadła, dbać o higienę;

6 znać swoje imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania, być spostrzegawcze, zauważać istotne elementy różnych przedmiotów, zapamiętywać wierszyki, piosenki, rozwiązywać zagadki, przez dłuższy czas skupić uwagę na wykonywanej czynności, być ciekawe świata, poszukiwać odpowiedzi na postawione pytania, rozpoznawać uczucia innych, kontrolować własne emocje, przestrzegać ustalonych reguł i zasad, zgodnie bawić się w grupie, doprowadzić rozpoczętą zabawę i pracę do końca, posprzątać po sobie, po zakończeniu pracy lub zabawy,

7 nawiązywać kontakty społeczne z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, współdziałać w grupie, czekać na swoją kolej, dzielić się zabawkami, słuchać próśb i poleceń osoby dorosłej, chętnie bawić się klockami, odtwarzać konstrukcje, słuchać opowiadań, wierszy, baśni, formułować dłuższe wypowiedzi słowne, opowiadać o tym np. co przedstawia dany obrazek, wyodrębniać w słowach głoski o prostej budowie fonetycznej,

8 interesować się czytaniem i pisaniem, liczyć obiekty do 10 także wspak, odróżniać błędne liczenie od poprawnego, wskazywać lewą i prawą stronę, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów, mowa powinna być prawidłowo wykształcona, zarówno pod względem gramatycznym jak i artykulacyjnym, poprawnie wymawiać wszystkie głoski oraz dłuższe wyrazy, powinno odróżniać odgłosy zwierząt, opowiedzieć, co przedstawia rysunek, obrazek,

9 Czego nie wolno robić rodzicom: straszyć dziecka szkołą, zabierać zabawek, wymagając zbyt dużej dorosłości, zmuszać do nauki, krzyczeć, gdy dziecko nie potrafi zrozumieć dlaczego ma się właśnie teraz uczyć, karać za źle wykonaną pracę, ironicznie porównywać np. z dzieckiem starszym lub innym kolegą bardziej zdolnym, stronić od odpowiedzialności za przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie I

10 Zadaniem rodziców jest: wyrabianie u dziecka samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, ubierania się, mycia, jedzenia; sprzątania zabawek, kredek; stawiania dziecku prostych zadań np. rozłożenie sztućców; wyrabianie systematyczności i wytrwałości dziecko powinno skończyć rozpoczętą pracę, należy doceniać zaangażowanie i aktywność dziecka – chwalić; przydzielać stałe obowiązki np. opieka nad zwierzątkiem;

11 Zadaniem rodziców jest: kształcenie prawidłowej mowy należy mówić do dziecka wyraźnie, nie używać spieszczeń i zdrobnień; stosować zabawy słowne np. powtarzanie wyrazów, dzielenie wyrazów na sylaby, głoski; czytać książeczki, oglądać i opowiadać historyjki obrazkowe, Nieprawidłowa mowa przyczynia się do błędów w pisaniu! doskonalenie sprawności manualnej ręki, która odgrywa istotną rolę w procesie pisania; organizować zabawy w których dziecko może: wyklejać, wydzierać, rysować, lepić z plasteliny, modeliny, masy solnej;

12 Zadaniem rodziców jest: rozwijać umiejętność koncentracji oraz uważnego słuchania czytając bajki, opowiadania zadawać pytania dotyczące przeczytanego tekstu, zachęcać dziecko, aby ułożyło własne zakończenie opowiadania; ćwiczyć pamięć i słuch poprzez uczenie na pamięć wierszy, piosenek; rozwijać aktywność poznawczą: zachęcać do tworzenia i kreowania różnych np. bajkowych postaci; zabierać dziecko na wspólne spacery, do teatru, kina; rozmawiając dostarczać wiedzy o otaczającym świecie;

13 Zadaniem rodziców jest: zachęcać do aktywności przygotowującej do nauki czytania, pisania i liczenia : zadawać pytania: co jest napisane np. na bilbordzie, na znaku, na opakowaniu, pytać o głoski w wyrazie: pierwszą, ostatnią, kolejne, jaką słychać po głosce... zachęcać do wyszukiwania w tekście: liter, wyrazów, zachęcać do codziennego czytania, przeglądania książek, podrzucać ciekawe czasopisma dla dzieci, krzyżówki, dostarczać ciekawe gry i zachęcać do wspólnej rywalizacji, zainteresować ciekawymi programami telewizyjnymi np. przyrodniczymi zachęcać do pisania / przepisywania, pisania po śladzie np. prostych wyrazów, imienia i nazwiska swojego i swoich bliskich, życzeń w laurkach, prowokować do liczenia w pamięci, Rozbudzać pozytywną motywację do uczenia się poprzez zaciekawienie otaczającym światem. Nagradzać dziecko za wykonane zadanie oraz podjęty wysiłek. Nie wolno krytykować i ośmieszać dziecka.

14 Dziecko niedojrzałe emocjonalnie może radzić sobie z materiałem klasy pierwszej, ale gorzej znosić porażki. Płacze, robi się coraz bardziej zamknięte i odizolowane od grupy, jest mało aktywne i nieśmiałe.

15 Jeżeli dzieci nie są gotowe do podjęcia nauki szkolnej, źle im się wiedzie już od pierwszego dnia pobytu w szkole. Tymczasem, w każdej grupie pierwszoklasistów występują znaczne różnice indywidualne w rozwoju umysłowym. Dla uczniów zbyt dziecinnych wszystko jest za trudne i dzieje się za szybko. Dla dzieci o znakomitych możliwościach umysłowych nauka szkolna jest mało interesująca. Muszą bowiem uczyć się tego, co już dawno potrafią.

16 Lp.PłećWiek dziecka Adaptacja do nowych warunków Usposobienie, zachowanie Koncentracja uwagiUczuciowośćWspółpraca w grupie 1. Chł.6+nadruchliwykrótki okres+ - 2. Chł.6+ mało zdyscyplinowany krótki okres++ 3. Chł.6+nadruchliwykrótki okres++ 4. Dz.6+++++ 5. Dz.6+ mało zdyscyplinowana krótki okres+ - 6. Chł.6+ zahamowany, nieśmiały krótki okres - + 7. Chł.5 płacznieśmiały+ płacz nieadekwatny do sytuacji + 8. Chł.6płacznieśmiały+ płacz nieadekwatny do sytuacji + 9. Chł.6+niezdyscyplinowanykrótki okres++ 10. Chł.6+Mało zdyscyplinowany, nie przestrzega norm społecznych brak koncentracji-+

17 Lękliwość w nowych sytuacjach życiowych. Skrytość i powściągliwość w ujawnianiu przeżyć. Nie potrafi nazywać przeżywanych przez siebie uczuć i okazywać ich w sposób właściwy: Nie radzi sobie ze stresem: płacze, wycofuje się, obraża, jest małomówne …, Brak podejmowania samodzielnych zadań bądź rezygnacja w związku z wystąpieniem trudności. Ma nieadekwatną samoocenę, gdyż nie zna swoich możliwości i nie wie na co je stać. Odczuwa lęk podejmując się trudnych i nowych działań: nie potrafię, nie umiem, nie uda mi się, wykazuje bierność … Nie umie pogodzić się z porażką. Nie potrafi spokojnie przyjmować niepowodzeń: jest złośliwy, niszczy swoją lub kolegów pracę, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, jest roszczeniowy… Unika wspólnych zabaw z kolegami lub łatwo poddaje się dominacji kolegów Potrzebuje stałej uwagi nauczyciela domaga się ciągłego wyróżniania i dąży do uprzywilejowanej pozycji w klasie: chce stać jako pierwszy w parze z Panią, siada na kolanach wychowawcy, nie wykonuje zadania bez pomocy nauczyciela, przy każdej wykonywanej czynności potrzebuje potwierdzenia… Nieśmiałość w kontaktach z osobami dorosłymi. Nie potrafi obiektywnie oceniać innych: nie prosi o pomoc jeśli jej potrzebuje, przygląda się zabawie innych dzieci-sam w nich nie uczestnicząc,… Ma problemy z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, jest oporny na wszelkie ustalone normy społeczne: kłóci się, niszczy mienie, jest opryskliwy, dorosłych traktuje na równym poziomie nie używając zwrotów grzecznościowych, wszczyna bójki, rzuca przedmiotami… Brak poczucia przynależności do grupy. Dziecko nie słucha poleceń skierowanych do całej grupy,: bawi się dalej, odchodzi od grupy w sytuacjach zaskakujących wychowawcę, z narażeniem swojego zdrowia np. podczas spaceru przy ulicy, nie uczestniczy w zabawach grupowych, nie zawiera przyjaźni, izoluje się od grupy…

18 Oddział przedszkolnyKlasa pierwsza Lp. Słuch fonematyczny Analiza synteza słuchowa Grafomotoryka Umiejętność czytaniaUmiejętność pisania Poziom umiejętności Prawidłowoś ć chwytu METODA CZYTANIA LICZBA PRZECZYTANYCH WYRAZÓW/NORMA Ogólna ocena pisma 1 Dz.6 +_ przeciętny-głoskuje7 / 30 Pismo czytelne. Nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego obniża poziom graficzny pisma i utrudnia zapis. Silny nacisk powoduje szybką męczliwość ręki. 2 Chł.6 __ niski_głoskuje4 / 30 Pismo mało estetyczne. Litery nieutrzymane w liniaturze. Zmiany pochylenia liter. Brak płynności ruchów ręki. 3 Dz.6 +_ dobry-głoskuje10 / 30 Pismo czytelne, na dobrym poziomie. Zły chwyt narzędzia pisarskiego może obniżać poziom graficzny pisma i utrudniać zapis. Silny nacisk powodować może szybką męczliwość ręki. 4 Chł.6 +_ niski-głoskuje13 / 30 Pismo mało estetyczne. Litery nie utrzymane w liniaturze. Niezachowany kierunek zapisu liter: a, o. Brak płynności ruchów ręki. Ręka zbyt wiotka 5 Dz.6 +_ niski-głoskuje6 / 30 Umiejętności grafomotoryczne na przeciętnym poziomie, wymaga treningu nad zachowaniem płynności ruchów. 6 Chł.6 ++ niski+całościowa36 / 30 Pismo mało estetyczne. Litery nie utrzymane w liniaturze, przechylone. Brak płynności ruchów ręki. 7 Dz.6 ++ niski-głoskuje25 / 30 Ręka jeszcze mało precyzyjna. Litry nie zawsze mają dokładnie odtworzoną formę. Poszczególne elementy na styku liter np. a, d pisane rozłącznie. Brak płynności ruchów ręki. 8 Chł.5++dobry+całościowa54 / 30Pismo mało estetyczne. Brak płynności ruchów ręki. TRUDNOŚCI EMOCJONALNE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM! 9 Chł.6__niski+głoskuje12 / 30Pismo mało estetyczne. Litery nie zawsze utrzymane w liniaturze, o zmiennej wielkości. Ruch ręki mało precyzyjny. 10 Chł.6++niski-głoskuje19 / 30Pismo mało estetyczne. Litery nie zawsze utrzymane w liniaturze. Silny nacisk. Niezachowany kierunek zapisu liter: a, o.

19 Ćwiczenia wyrównujące start dziecka w szkole! Gotowe pomoce do nauki czytania wprowadzające czytanie metodą sylabową: wata, kawa, rola, kasa, masa Ala ma kota i kurkę. Jola i Marta idą do kina. Kasia ma i. Ela i Kuba jedzą i. ra ki

20 Memo / domino obrazkowo-wyrazowe do czytania. Memo obrazkowo-literowe. Ruchomy alfabet. Książki rozwijające umiejętności przyszłego ucznia.

21 Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę.

22 Ćwiczenia matematyczne.

23 Ćwiczenia na percepcję wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, koncentrację uwagi

24 Prawidłowy chwyt pisarski. Palce trzymające ołówek powinny znajdować się w odległości około 2 cm od powierzchni papieru.

25 Przybory ułatwiające ustawienie prawidłowego chwytu pisarskiego. Nasadka Kredki i ołówki o przekroju trójkątnym.

26 Zeszyty ułatwiające pisanie i mieszczenie się w odpowiedniej liniaturze.

27 Przyrządy ułatwiające kontrolę i mierzenie czasu pracy dla dzieci o krótkim okresie koncentracji.

28 Ciekawe strony edukacyjne Ciekawe strony edukacyjne w których można znaleźć: - rebusy, - krzyżówki, - zadania matematyczne: waga, figury geometryczne, działania itp. - ćwiczenia na spostrzegawczość, - kolorowanki, - puzzle, - dyktanda, - zaproszenia dla rodziców i dzieci na wydarzenia kulturalne, - inne, www.zyraffa.pl www.dyktanda.net www.czasdzieci.pl www.kaligrafowanie.pl

29 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na naszą stronę www.sp-jablonna.pl Justyna Pacuła - reedukator Hanna Podłucka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Pobierz ppt "Udany start sukcesem szkolnym. Kilka słów o gotowości szkolnej dziecka Moment, w którym dziecko po raz pierwszy idzie do szkoły jest niezwykle ważny dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google