Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DÚLLEK BOLESŁAW Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DÚLLEK BOLESŁAW Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie."— Zapis prezentacji:

1 DÚLLEK BOLESŁAW Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie

2 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Kościoły luterańskie

3 Założyciel: ks. dr Marcin Luter, augustiański teolog z Wittembergi. Czas powstania: 1517 – przybicie 95 tez na drzwiach kościoła w Wittemberdze. Nazwa protestanci: Przeciwko próbie powstrzymania reformacji w Niemczech, podjętej przez sejm w Spirze (1529), zaprotestowali książęta Saksonii, Brandenburgii, Brunszwiku i Anhaltu oraz liczne rady miejskie. Od tego protestu zwolenników Reformacji nazwano protestantami. Podstawa doktrynalna: Konfesja Augsburska (Confessio Augustana) z 1530 autorstwa Filipa Melanchtona. Podstawy

4 Sola Scriptura – jedyny fundament wiary, kwestionowanie wartości Tradycji Sola fide – usprawiedliwienia dostępuje się dzięki samej tylko wierze Sola gratia – tylko dzięki łasce Boże możemy być zbawieni Sola…

5 Chrzest Wieczerza Pańska (Eucharystia); konsubstancjacja (współistoczenie) Formy pokrewne nie będące sakramentami: Konfirmacja Pokuta Modlitwa za chorych Ordynacja duchownego Małżeństwo Sakramenty

6 W nabożeństwie luterańskim występują dwa punkty szczytowe: Słowo Boże i Sakrament Ołtarza Bez kazania nie ma ewangelickiego nabożeństwa ani obrządków kościelnych Na czoło wysuwa się niedziela, która jest małą Wielkanocą Rok kościelny rozpoczyna się w pierwszą Niedzielę Adwentu a kończy się tzw. Niedzielę Wieczności Rok kościelny dzieli się na dwa półrocza: Pana i Kościoła Obchodzą święta Apostołów, święta Maryjne (Ofiarowanie, Zwiastowanie i Nawiedzenie), poświęcenie kościoła, dziękczynienie za żniwa, pamiątka Reformacji, pamiątka umarłych. Marcina Lutra obchodzą 18 lutego (w rocznicę śmierci) Formy kultu

7 Świat: 60 mln Europa: 37,3 mln Polska: 80 tys.; 6 diecezji (cieszyńska, katowicka, wrocławska, warszawska, mazurska, pomorsko-wielkopolska Liczebność (dane z 1994)

8 Polska: Kościół Ewangelicko-Augsburski USA: Kościół Ewangelicko-Luterański Brazylia: Kościół Ewangelicki Wyznania Luterańskiego Luteranizm to rodzina Kościołów, w większości należących do Światowej Federacji Luterańskiej (zrzesza 120 Kościołów; dane z 1994) Nomenkaltura

9 Władzami diecezji są: synod diecezjalny, rada diecezjalna i biskup diecezjalny Najwyższą władzą jest synod Kościoła, który wybiera biskupa Kościoła na 10-letnią kadencję Biskup Kościoła jest prezesem konsystorza, stanowiącego naczelną władzę administracyjną Administracja

10 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Kościoły reformowane

11 Założyciele: Urlich Zwingli oraz Jan Kalwin Czas powstania: 1519 Podstawa doktrynalna: Druga Konfesja Helwecka (1566) oraz Katechizm Heidelberski (1536) Podstawy

12 Sola scriptura Sola fide Sola gratia Soli Deo gloria – tylko Bogu należna jest chwała Ecclesia reformata semper reformanda – Kościół reformacyjny zawsze reformowanany Sola…

13 Chrzest Wieczerza Pańska (Komunia święta) – obecność duchowa (Kalwin) lub symboliczna (Zwingli) Sakramenty

14 Zbawienie otrzymujemy wyłącznie z łaski Boga, w odwiecznym wybraniu w Jezusie Chrystusie Bóg chce abyśmy byli zbawieni I druga strona: Sprawiedliwy gniew Boży Predestynacja

15 Kościołem kierują starsi – prezbiterzy Starsi są wybierani spośród świeckich i duchownych Kongregacjonalizm – niezależność Kościołów lokalnych Administracja

16 Zrzeszeni w Światowym Aliansie Kościołów Reformowanych 175 Kościołów 84 kraje 70 mln wyznawców Liczebność (dane z 1992)

17 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Wspólnota Anglikańska

18 Nie powstała w wyniku Reformacji W okresie późnego średniowiecza Kościół w Anglii uzyskał szeroką autonomię w stosunkach z Rzymem, nabrał cech Kościoła państwowego Zabroniono apelacji do Rzymu, ogłaszania cenzur papieskich bez zgody króla i przyjmowania przez Anglików beneficjów kościelnych z rąk papieskich. To nie ograniczało jurysdykcji duchowej papieża W XIV wieku Kościół angielski posiadał mocną świadomość, że jest częścią Kościoła powszechnego Historia przed rozłamem

19 Wykładowca filozofii i teologii w Oksfordzie Ludzie dzielą się na tych, którzy będą zbawieni i tych o których Bóg wie, że będą potępieni (predestynacja) – zbyteczne są odpusty, spowiedź Eucharystia – Chrystus obecny w sposób duchowy Atakował zeświecczenie duchowieństwa, nadużycia w Kościele Przełożył Biblię W 1377 papież Grzegorz XI potępił Wiklifa, choć za heretyka został uznany dopiero ma soborze w Konstancji (1414), na którym spalono Husa. Szczątki Wiklifa wydobyto z ziemi po 44 latach od chwili śmierci, spalono i wrzucono do rzeki Historia – Jan Wiklif (1320-1384)

20 Papież udzielił Henrykowi VIII dyspensy od przeszkody powinowactwa, by mógł pojąć za żonę wdowę po swoim bracie Arturze, Katarzynę Aragońską Po 19 latach trwania tego małżeństwa Henryk VIII zapragnął poślubić damę dworską Annę Boleyn i zwrócił się do papieża z prośbą o unieważnienie jego związku z Katarzyną Aragońską Papież odmówił W 1531 Henryk VIII zwołał synod duchowieństwa na którym obwołał się jedynym i najwyższym panem oraz najwyższą głową Kościoła Anglii Historia – rozłam; Henryk VIII

21 Akt Supremacji (Act Supermacy), 1531 – Biskup Rzymu nie posiada z prawa Bożego na terenie Anglii większych uprawnień niż każdy inny zagraniczny biskup. Król jest jedyną i najwyższą na ziemi głową Kościoła Anglii Akt o ujednoliceniu (Act of Uniformity), 1549 – skasowanie rytu rzymskiego oraz tradycyjnych obrzędów diecezji angielskich, wprowadzenie nowej liturgii Ordinal – nowy ryt święceń biskupów, prezbiterów i diakonów (brak sukcesji) Artykuły anglikańskie, 1536 – 39 artykułów – wyznanie wiary Common Prayer Book – modlitewnik (1594) Istotne dokumenty

22 Narodowy Kościół Anglii (Church of England) jest pierwszym, ale nie jedynym Kościołem anglikańskim Związane jest to z działalnością kolonizacyjną Kościoły te tworzą Wspólnotę Anglikańską (Anglican Communion) Wspólnota ta liczy 65 mln wiernych (1994) Anglikańska Wspólnota Kościołów

23 Ciężko mówić o teologii anglikańskiej Nie definiować tego, czego Bóg sam w Piśmie św. nie zdefiniował, ale także, by niczego nie odrzucać lub zmieniać, co nie sprzeciwia się słowu Bożemu Comprehensiveness – wszechstronność – zbytnio nie precyzować Agreement – powszechna zgoda wiernych Common sense – zdrowy rozsądek Teologia

24 Chrzest Eucharystia Sakramenty

25 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Baptyści

26 Początki podobno w Szwajcarii W XV wieku podobno na Śląsku Konrad Grebel, Feliks Manz, Grzegorz Blaurock, Wilhelm Reublin, Baltazar Hubmaier, Jan Denck Historia

27 Przeciw chrzczeniu niemowląt Chrzest na podstawie wyznania wiary Chrzest przez zanurzenie Chrzest

28 W 1905 na kongresie w Londynie powołany został Światowy Związek Baptystów. Powstał on nie jako władza nadrzędna dla zborów baptystycznych, ale jako ciało doradcze i forum wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy w różnych dziedzinach Organem urzędowym w Polsce jest miesięcznik Słowo Prawdy W 1946 uznani przez państwo jako Polski Kościół Chrześcijan Baptystów 127 zborów, 9 okręgów, 64 duchownych (ordynowani prezbiterzy, kaznodzieje, przewodniczący zborów), 3335 ochrzczonych (1994) Baptyście w Polsce

29 Konfesja, czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów – 14 artykułów Nadrzędność Pisma Świętego w sprawach wiary i życia Autonomia zborów Brak czyśćca, modlitwy za zmarłych, celibatu, czci Maryi i świętych Maryja – wzór do naśladowania, ale nie pośredniczka 40 mln wyznawców (1993) Zasady wiary i ustrój kościelny

30 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Metodyści

31 Jan Wesley chciał być duchownym anglikańskim; pracę nad sobą prowadził w duchu rygoryzmu religijnego Zakłada Klub Świętych (The Holu Club); skrupulatnie, metodycznie uregulowany tryb życia i wypełniania wszelkich możliwych praktyk religijnych Wyjazd do USA 1739 – zakłada w Bristolu pierwsze stowarzyszenie wzajemnego doskonalenia się 1739 – buduje pierwszą kaplicę metodystyczna w Bristolu Kaznodziejstwo otwartej przestrzeni Historia – Jan Wesley

32 Chrześcijaństwo bezdogamtyczne Zrodzony w łonie anglikanizmu miał zmienić postawę a nie doktrynę Artykuły wiary z 1784 (25 artykułów) Maryja i święci wzorem wiary; nie są otaczani czcią Ustrój konferencyjno-episkopalny Konferencja doroczna obejmująca jeden kraj Konferencja Generalna obejmująca cały świat (zawsze odbywa się w USA) W parafiach pracują pastorzy, okręgami kierują superintendenci, diecezjami zarządzają biskupi Zasady wiary i ustrój kościelny

33 11 mln wiernych 3 tys. Ordynowanych 5 tys. Kaznodziejów świeckich W Polsce (1993) – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny: 4000 wiernych 43 parafie 35 duchownych 3 okręgi Organ urzędowy: Pielgrzym Polski Metodyzm w liczbach

34 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Zielonoświątkowcy

35 Zrodzony w protestantyzmie amerykańskim, w łonie metodyzmu Jakub Filip Spener – świadome przyjęcie łaski Ducha Świętego w chrzcie i bierzmowaniu Pojawienie się podobny tendencji w różnych rejonach świata Ruchy pentekostalne Geneza i historia

36 Przyjmują zasady reformacji Brak jednolitego Credo Sakramenty: chrzest i eucharystia (pomiędzy pamiątką, a duchową obecnością) Kongregacyjna struktura Kościoła; autonomia zborów Organ urzędowy w Polsce: Głos Prawdy Modlitewnik w Polsce: Śpiewnik Pielgrzyma Doktryna, ustrój

37 KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY KOŚCIELNE TRADYCJI ZACHODNIEJ Inne protestanckie Kościoły wolne

38 Założyciel: Thomas Campbella Główna idea: połączenie wszystkich wyznań na gruncie Biblii Administracja: na wzór kongregacjonalny Liczebność: 2 mln W Polsce: od 1921; Konstanty Jaroszewicz; 30 zborów; 2500 wiernych Kościół Chrystusowy (Uczniowie Chrystusa)

39 Założyciel: John Nelson Darby Założenia: bibilijny tryb życia, rozbudzanie Kościoła pierwotnego Liczebność: kilkaset tysięcy W Polsce: przed I WŚ; 83 zbory, główna siedziba w Bielsko-Białej; 3500 wiernych Administracja: zbory są samodzielne i autonomiczne Kościół Wolnych Chrześcijan (Darbyści)

40 Założyciel: Iwan Prochanow Pochodzenie: Rosja, XIX wiek W Polsce: od 1908, 1200 wiernych, 24 zbory Kościół Ewangelicznych Chrześcijan

41 Kościoły starokatolickie o Polski Narodowy Katolicki Kościół o Kościół Polskokatolicki o Starokatolicki Kościół Mariawitów Adwentyści A ponadto Kościoły i Wspólnoty Kościelne Tradycji Zachodniej

42 Ze względu na tradycje liturgiczne (ryty): o Aleksandryjskiej o Antiocheńskiej (Zachodniosyryjskiej) o Chaldejskiej (Wschodniosyryjskiej) o Bizantyjskiej (Konstantynopolitańskiej) o Ormiańskiej Ze względu na doktrynę: o Asyryjski o Przedcholcedoński o Prawosławny o Katolickie Kościoły Wschodnie A ponadto Kościoły i Wspólnoty Kościelne Tradycji Wschodniej

43 Szenuda III Tawardos II Papież Koptów

44 Cyryl I Aleksy II Patriarcha Moskwy i Wszechrusi


Pobierz ppt "DÚLLEK BOLESŁAW Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google