Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok przedszkolaka Program seminarium

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok przedszkolaka Program seminarium"— Zapis prezentacji:

1 Rok przedszkolaka Program seminarium
Kim zostać? – marzenia przedszkolaków; Rola przedszkola w życiu dziecka i rodziców; Wpływ przedszkola na edukację i karierę dziecka; Praca w grupie różnowiekowej; Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej; Zasady zakładania i prowadzenia przedszkola; Zasady finansowania placówki. Finanse w POKL; Konsultacje indywidualne;

2 marzenia przedszkolaków
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Kim zostać? – marzenia przedszkolaków

3 w życiu dziecka i rodziców
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Rola przedszkola w życiu dziecka i rodziców

4 Rok szkolny 2008/2009 został ogłoszony
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Rok szkolny 2008/2009 został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka Dążymy do tego, by każde dziecko korzystało z prawa do dobrze zorganizowanej i umożliwiającej indywidualny rozwój edukacji przedszkolnej.

5 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Badania psychologów dowodzą, że kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka, ma okres do piątego roku życia. W decydujący sposób wpływa i przekłada się na jego sukces edukacyjny, zawodowy, rodzinny i społeczny.

6 Sukces każdego człowieka zależy od:
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Sukces każdego człowieka zależy od: Zdolności poznawczych = inteligencja człowieka (teoria wielorakiej inteligencji H. Gardena); Zdolności niepoznawczych = ambicji, motywacji, samodyscypliny, komunikacji, cierpliwości, kontroli emocji, umiejętności pracy w grupie i z grupą;

7 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Pierwsze lata życia dziecka to złoty okres w jego rozwoju: Intensywny rozwój wrodzonych umiejętności; Silna wewnętrzna motywacja do działania i uczenia się; Potrzeba działania i rozwijania zdolności poznawczych; Potrzeba poznawania, poszukiwania, dociekania, doświadczania, odkrywania i wnioskowania; Najlepszy okres do niwelowania dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, korygowania dysfunkcji; Wyrównywanie zaniedbań środowiskowych;

8 Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców dokument przyjęty przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców w grudniu 1992r. Preambuła: Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom. Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości.

9 Odjazdowe przedszkole
; Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Rodzice mają prawo do: Wychowania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji; Uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli; Pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć;

10 na edukację i karierę dziecka
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Wpływ przedszkola na edukację i karierę dziecka

11 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Uczestnictwo dziecka w grupie przedszkolnej umożliwia dziecku dostęp do najróżniejszych bodźców pozwalających mu rozwijać umiejętności społeczne, intelektualne i emocjonalne oraz kreatywność działania. Pozwala łatwiej i szybciej nadrobić braki edukacyjne i społeczne oraz niwelować niekorzystny wpływ środowiska.

12 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Uczestnictwo dziecka w grupie przedszkolnej umożliwia rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, m.in.: zgoda na dłuższe rozstanie z rodzicem; rozwijanie samodzielności; akceptacja oczekiwania na swoją kolej; pokonywanie niepowodzeń; uczenie się funkcjonowania w grupie i z grupą; budowanie relacji ze światem zewnętrznym;

13 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Istota edukacji przedszkolnej: umiejętności nabyte w przedszkolu są podstawą lepszych wyników w szkole; funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, to podstawa do rozwoju umiejętności językowych, komunikacyjnych; funkcjonowanie z grupą przygotowuje do pracy zespołowej, uczenia się przez całe życie; funkcjonowanie w grupie pozwala na doświadczanie różnych pomysłów i rozwiązań sytuacji problemowych;

14 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Istota edukacji przedszkolnej: o 50 % zwiększa się odniesienie sukcesu w szkole; o 50 % zwiększają się szanse ukończenia szkoły średniej w terminie oraz potrzeby dalszego kształcenia; podwaja się liczba zainteresowanych studiami ich ukończenia i kształcenia ustawicznego; dorośli, którzy chodzili do przedszkola szybciej awansują, mają szansę na wyższe zarobki;

15 Praca w grupie różnowiekowej
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Praca w grupie różnowiekowej

16 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Praca z dziećmi w grupie różnowiekowej ma swoje korzenie w tradycji oświatowej naszego kraju, a także poza granicami naszego kraju. Zalety dobrze pojętej pracy z grupą różnowiekową są podstawą nowoczesnego spojrzenia na przyszłość edukacji, zwłaszcza przedszkolnej w małych gminach.

17 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Argumenty za: Grupa, w której są dzieci w różnym wieku, podobna jest do naturalnych, podwórkowych wspólnot dziecięcych; Młodsze dzieci bez oporu pytają starszych o coś, czego nie wiedzą, proszą o pomoc w rozwiązaniu problemu; W grupie różnowiekowej co roku struktura grupy zmienia się naturalne, teraz jestem młodszy...; Sytuacje społeczne w grupie mieszanej są podobne do życia , raz jestem członkiem grupy, innym razem liderem, mistrzem;

18 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Argumenty za: Praca w grupie różnowiekowej umożliwia dzieciom starszym utrwalania nabytych umiejętności, a młodszym spotykania się z treściami coraz trudniejszymi; W grupach różnowiekowych często dochodzi do sytuacji uczenia się od siebie nawzajem – 90 % zapamiętywania; Praca w grupie różnowiekowej sprzyja kreatywności działania, innowacyjności i indywidualizacji nauczania. Nie pozwala nauczycielowi na schematyzm organizacyjny i metodyczny;

19 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Koncepcja pracy pracy z grupą różnowiekową zakłada: Praca w obrębie tej samej tematyki; Różnicowanie poziomu wymagań oraz indywidualizowanie zadań do wykonania; Wzajemna pomoc uczy współpracy i wsółdziałania, wzmacnia więzi pomiędzy dziećmi; Wszyscy mają takie same szanse, bowiem podążamy za indywidualnym rozwojem każdego dziecka; Przedszkole zbliżone do życia, doświadczenia dziecka;

20 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego podkreśla i
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Podstawa programowa wychowania przedszkolnego podkreśla i ukierunkowuje pracę nauczyciela na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Założenia te realizowane będą poprzez poznanie potrzeb i możliwości dziecka, specyfikę jego działania i aktywności, stosowania zasady podmiotowości aby pomóc mu w kształtowaniu jego osobowości.

21 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Kształtowanie podmiotowości to: poszanowanie godności dziecka; indywidualizacji i uczenie współdziałania jednostki w zespole; motywacja i zaspokajanie uświadomionych potrzeb dziecka; stosowanie psychodydaktycznych zasad twórczego uczenia się i nauczania, wspomagania możliwości dziecka; wybieranie i stosowanie demokratycznego stylu wychowania; oparcie się i korzystanie z humanistycznych wartości;

22 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole „Na każdego z nas przychodzi taka chwila, kiedy staje na rozdrożu i nie jest pewien, co ma robić dalej. Ale wtedy pojawia się ktoś i wypowiada te słowa, których nam trzeba, byśmy się z naszymi trudnościami uporali” Marlo Thomas

23 Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej

24 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Zestawienie procentowe gmin wiejskich, w których nie funkcjonują przedszkola: Dolnośląskie = 36,7% Lubuskie = 21,9% Małopolskie = 11,8% Wielkopolskie = 9,4% Śląskie = 3,1% Opolskie = 0,0%

25 Jak to zrobić? Rozpoczynając działania na terenie swojej gminy.
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Dzieci wiejskie potrzebują wczesnej edukacji bardziej niż ich miejscy rówieśnicy. Utrudniony jest dostęp do dóbr kultury (np. książki), które są podstawowym czynnikiem wpływającym na dla rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Częściej niż w mieście dzieci żyją w środowisku defaworyzowanym, w ubóstwie lub niedostatku, czasem w rodzinach dysfunkcyjnych. Środowisko nie zapewnia im bodźców i możliwości pełnego rozwoju, tak by potrafiły sprostać wyzwaniu, jakim jest szkoła. „Nierówność edukacyjna jest wpisana w podzieloną piaskownicę (...). Nigdy też, i nie należy w to wierzyć, przegroda nie zostanie zniesiona. Chodzi jednak o to, by była w niej furtka, a także o to, by pomagać dzieciom z zabłoconej strony piaskownicy, przechodzić na stronę słoneczną”. Tomasz Szlendak Jak to zrobić? Rozpoczynając działania na terenie swojej gminy.

26 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (stan na ), na ogólną liczbę 2478 polskich gmin, aż w 539 nie ma ani jednego przedszkola. W szkołach znajdują się 2143 oddziały przedszkolne. Aktualnie wychowaniem przedszkolnym objętych jest w skali kraju średnio ok. 44% dzieci w wieku 3-6 lat. Są to najniższe wskaźniki upowszechniania wychowania przedszkolnego wśród krajów OECD (organizacja skupiająca 30 najbogatszych państw świata) i Unii Europejskiej. Kraje unijne planują, że w obecnym okresie programowania osiągną wskaźnik 85% dzieci w populacji objętych wychowaniem przedszkolnym. Dla porównania, upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Polsce wynosi około 44%, natomiast na terenach wiejskich tylko 20%. W niemal połowie województw wskaźnik ten nie przekracza 10% na wsi.

27 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Programy edukacji przedszkolnej w wybranych krajach świata mające na celu poprawę poziomu gotowości szkolnej dzieci z różnych środowisk poprzez edukacje przedszkolna

28 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Portugalia Aby stworzyć nauczycielom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zmniejszyć przepaść dzielącą przedszkole od szkoły podstawowej w Portugalii wprowadzono nowe wytyczne programowe, mające na celu podniesienie jakości pracy pedagogicznej w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zdecydowano, że program musi opierać się na założeniu, że edukacja przedszkolna to pierwszy etap nauki, który trwa przez całe życie. Należy podkreślać podmiotowość dziecka, wykorzystywać nowatorskie metody zajęć dydaktycznych. Wytyczne zwracają uwagę na konieczność przestrzegania kilku podstawowych zasad: procesy rozwoju i uczenia sie dziecka są ściśle ze sobą powiązane; trzeba docenić to, co dziecko wie i wykorzystać tę wiedzę by umożliwić mu zdobycie informacji i doświadczeń; należy stosować zintegrowane metody pracy, łączące różne obszary nauczania; uwzględnić indywidualne potrzeby każdego dziecka, co oznacza zróżnicowanie metod dydaktycznych. Opracowanie programu placówki należy do wspólnych zadań nauczycieli, dzieci, rodziców i społeczności lokalnej. Ewaluacja programu i sposobu jego realizacji powinna odbywać się regularnie

29 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole USA "The Early Training Project" był programem dla dzieci w wieku 3-4 lat z rodzin o niskim statusie oraz dla ich matek. Zakładał udział dzieci w dwóch dziesięciotygodniowych sesjach letnich. W czasie sesji ćwiczono umiejętności przydatne w szkole. Na progu szkoły różnica w testach inteligencji między dziećmi objętymi programem a grupą kontrolną była znaczna, w wieku 17 lat efekt ten zaniknął. Dzieci z tej grupy rzadziej trafiały do klas specjalnych, częściej kończyły szkołę średnią. Kolejny program "Head Start" obejmuje dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców. Od 1965 roku w programie uczestniczyło ponad 21 milionów dzieci. W 2002 roku program obejmował 919 tysięcy dzieci, a jego budżet wynosił 6,5 miliarda dolarów. To zespół programów wspierających dziecko i jego rodzinę w wielu dziedzinach życia. Obejmuje opiekę zdrowotną nad dziećmi, problemy współżycia w rodzinie, rozwój zdolności dzieci, rozwój umiejętności szkolnych oraz wiele innych. Program przynosi wiele korzyści z punktu widzenia rozwoju dziecka. Efektem jego stosowania jest podwyższenie osiągnięć szkolnych dzieci, poprawa stanu zdrowia, wzrost kompetencji społecznej oraz zwiększenie zaangażowania rodziny w wychowanie dziecka. Dzieci czteroletnie i pięcioletnie objęte programem "Head Start" znacznie rozwinęły w ciągu roku szkolnego swój słownik, znajomość liter, umiejętności z zakresu matematyki. To skutki krótkotrwałe, o długotrwałych mówią wyniki badań dystansowych. Dziewczynki, które uczestniczyły w programie znacząco częściej osiągały wyższe wykształcenie niż dziewczynki z grupy kontrolnej (95% - 81%). Znacząco rzadziej w wieku 22 lat miały kłopoty z prawem (5% - 15%)

30 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Wielka Brytania Program "Sure Start" jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-5 lat. Jego celem jest wspomożenie rozwoju dzieci i wsparcie rodziny ze środowisk zagrożonych dysfunkcyjnością. Wszystkie dzieci z obszaru zagrożonego oraz ich rodziny objęte są interwencją. Działa w wielu kierunkach, podejmuje problemy pojawiające się na danym obszarze. Organizuje nie tylko działania interwencyjne, ale również zapobiegawcze. Istnieje od 2001 roku. Stwierdzono, że efekty programu są pozytywne. Wpłynął on istotnie na jakość opieki nad małym dzieckiem i poprawił sytuację rodziny

31 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Niemcy W Republice Federalnej Niemiec istnieje Narodowa Inicjatywa Poprawy Jakości (NQI). Jest to kompleksowa i wielopłaszczyznowa próba podniesienia jakości ofert pedagogicznej instytucji prowadzących zajęcia edukacyjne dla dzieci od 0 do 10 roku życia. Jest przykładem procedury poprawy jakości w systemie instytucji oferujących edukację dzieciom. Ważnym partnerem są rodzice oraz organizacje pozarządowe i rządowe. Ich oczekiwania powinny być spójne. NQI został przygotowany jako pięcioczęściowy projekt badawczy w celu wypracowania koncepcji jakości. Trzy projekty dotyczą dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych: 0-3 (żłobki), 3-6 (przedszkola), 6-10 (opieka, wychowanie, edukacja pozaszkolna). Projekt czwarty poświęcony jest koncepcji pedagogicznej - teorii pochodzenia. Celem projektu piątego jest wypracowanie standardów jakości dla organizacji rządowych i pozarządowych. W NQI bierze udział 3 tysiące organizacji oraz kilkaset ośrodków edukacji dziecięcej. W pierwszej fazie NQI, trwającej do roku 2003, opracowano i wypróbowano kryteria jakości, narzędzia i procedury ewaluacyjne, oraz materiały służące podnoszeniu jakości. Opracowano katalog kryteriów, które można zastosować w żłobkach, przedszkolach i świetlicach w całych Niemczech, oraz podręcznik do ewaluacji jakości dla organizacji rządowych i pozarządowych. W drugiej, trwającej obecnie, trzyletniej fazie NQI, kryteria opracowane w pierwszej fazie powinny zostać wykorzystane w co najmniej 3 tysiącach ośrodków prowadzących edukację dla dzieci. Koszty wynoszące ok. 4 milionów euro w połowie pokrywa federacja, resztę dzielą między sobą landy i gminy

32 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Aktualnie w kraju edukacją przedszkolną objętych jest ok. 44% dzieci w wieku 3 – 6 lat. Jest to najniższy wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego wśród krajów Unii Europejskiej. Podniesienie wskaźnika liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną do 70% w skali kraju, to priorytetowe zadanie MEN w latach 2009 – 2011.

33 i prowadzenia przedszkola
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Zasady zakładania i prowadzenia przedszkola

34 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, uchwalona 7 września 2007r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1292), i wydane rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, daje gminom oraz innym osobom prawnym, a także osobom fizycznym możliwość organizowania wychowania przedszkolnego w formach innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach.

35 Przedszkole może być publiczne lub niepubliczne.
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jest ofertą dla dzieci w wieku obecnie 3 – 6 lat (po obniżeniu obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 3 – 5 lat), a jego podstawowa formą organizacyjną jest przedszkole. Przedszkole może być publiczne lub niepubliczne. Łączy ono w sobie funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą

36 Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego są formami uzupełniającymi sieć przedszkolną, w których realizowane są zadania edukacyjno – wychowawcze. Mają pomóc dzieciom w zdobyciu kompetencji potrzebnych do udanego startu szkolnego i w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

37 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego mogą być zakładane przez: Gminę; Osobę prawną = organizację pozarządową, stowarzyszenie, fundację, związek wyznaniowy; Osobę fizyczną = każdy dorosły obywatel, nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, ale musi zatrudnić nauczyciela z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu;

38 Zasady finansowania placówki.
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Zasady finansowania placówki. Finanse w POKL

39 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Finansowanie przedszkola – jest zadaniem własnym gminy. Przedszkola alternatywne, punkty przedszkolne (zajęcia trwają cały tydzień), zespoły wychowania przedszkolnego (zajęcia w niektóre dni tygodnia), jest dofinansowywane ze środków publicznych w formie dotacji z budżetu gminy.

40 Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole

41 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Poza dotacjami z Gminy przedszkole może mieć następujące dodatkowe źródła finansowania: środki pochodzące od rodziców – opłaty za opiekę nad dzieckiem w przedszkolu, POKL - środki z Unii Europejskiej w ramach priorytetu IX Powiatowe Urzędy Pracy – środki na zatrudnienie osób np. emerytowanych nauczycieli Edukacji przedszkolnej inni sponsorzy Programy Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Edukacji przedszkolnej Programu Ministerstwa Zdrowia w ramach profilaktyki i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym

42 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Ośrodki te mogą być tworzone w: budynku funkcjonującej szkoły lub przedszkola; budynku po zlikwidowanej szkole lub przedszkolu; świetlicy środowiskowej; remizie strażackiej; budynku parafialnym; domu kultury; prywatnym domu lub mieszkaniu; wynajętym pomieszczeniu; innych, odpowiednio zaadoptowanych lokalach;

43 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Jak założyć przedszkole? opracować projekt organizacji wychowania przedszkolnego w danej formie: przedszkole niepubliczne, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego; uzyskać zezwolenie gminy z odpowiednim zastosowanie przepisów z art. 59 i 60 ustawy o systemie oświaty; uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę; posiadać miejsce do organizacji placówki;

44 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Wniosek powinien zawierać: Oznaczenie osoby, która będzie prowadzić placówkę; Określenie rodzaju formy wychowania przedszkolnego i datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki; Wskazane miejsce i warunki prowadzonej placówki; Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych; Opinia komendanta straży pożarnej; Opinia powiatowego inspektora sanitarnego;

45 Odjazdowe przedszkole
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Najważniejsze terminy w rejestracji ośrodka do 30 września każdego roku trzeba złożyć w urzędzie gminy podanie o dotację na następny rok, w określimy planowaną liczbę dzieci; do 15 sierpnia należy złożyć w urzędzie gminy zgłoszenie do ewidencji wraz z załącznikami, o których mowa w art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; składki ZUS za wynagrodzenia dla pracowników za miesiąc poprzedni składamy do 15 dnia każdego miesiąca; podatek od wynagrodzeń dla pracowników za miesiąc poprzedni rozliczany do 20 dnia każdego miesiąca; raz w roku, do 31 marca składamy w Urzędzie Skarbowym CIT8, sprawozdanie bilansowe (osoby prawne); gmina ustala termin, w którym składamy sprawozdanie finansowe

46 Joanna Naliwajko i Ewa Miłuch - Szewczyk
Rok przedszkolaka Odjazdowe przedszkole Dziękujemy za uwagę Joanna Naliwajko i Ewa Miłuch - Szewczyk


Pobierz ppt "Rok przedszkolaka Program seminarium"

Podobne prezentacje


Reklamy Google