Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

termicznej utylizacji odpadów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "termicznej utylizacji odpadów"— Zapis prezentacji:

1 termicznej utylizacji odpadów
Jerzy GACA Za i przeciw termicznej utylizacji odpadów Bydgoszcz NOT 2008

2 Musimy!!! Opracować koncepcję zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji ponieważ zgodnie z Dyrektywą Unii dopuszczonych do składowania będzie od roku: %. %, %. całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku. Oznacza to, że pozostałe odpady będą musiały być w jakiś sposób unieszkodliwiane lub odzyskiwane.

3 Musimy!!! Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, poddać recyklingowi średnio 55-70% opakowań już w 2008 r., a to oznacza, że w naszym kraju prawie trzykrotnie powinna wzrosnąć ilość odpadów zbieranych selektywnie! Na wdrożenie dyrektywy Polska wynegocjowała okres przejściowy do 2014 r., ponieważ nie jesteśmy w stanie wysegregować takiej ilości z masy odpadów komunalnych .

4 Musimy!!! uzyskać redukcję ilości odpadów składowanych na składowiskach o: 25% do 31 grudnia 2010 r. 50% do 31 grudnia 2013 r. 65% do 31 grudnia 2020 r Osiągnąć do końca 2008r. poziom zbierania 4 kg sprzętu elektrycznego na mieszkańca na rok . uzyskać co najmniej 50% odzysku i 27% recyklingu odpadów opakowaniowych do końca 2008 r.

5 Musimy!!! Uwzględnić fakt wyczerpywania się miejsc na składowanie odpadów. Z uwagi na brak miejsca i przyzwolenia społecznego dla budowy nowych wysypisk, a istniejące będą się zapełnić.

6 Jakie mamy możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych:

7 X Metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych [1]
Odpady komunalne ulegające biodegradacji termiczne przekształcanie mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów kompostowanie fermentacja beztlenowa recykling Odpady mieszane X Paliwo z odpadów Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady zielone Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone Papier i tektura Odpady tekstylne Drewno [1] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

8 Czym dysponujemy ca 280 kg (1,85 m3) odpadów na mieszkańca ma rok, zawierających ca 41% masy odpadów ulegających biodegradacji

9 Skład morfologiczny odpadów pochodzących z m. Bydgoszczy [ 1]
Rodzaje odpadów % papier i tektura 19,5 tekstylia 3,5 tworzywa polimerowe 16,1 szkło 14,8 metale 4,2 roślinne odpady spożywcze 21,9 odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego 0,8 pozostałe organiczne 2,7 pozostałe mineralne 1,4 frakcja poniżej 20 mm 12,8 odpady niebezpieczne 2,3   Razem 100 Skład morfologiczny odpadów pochodzących z m. Bydgoszczy [ 1] [1] Stegliński W.,Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast; Łódź, listopad 2006

10 Rozwój zrównoważony to rozwój gospodarczy i kulturowy, który odbywa się bez naruszenia równowagi ekologicznej, uwzględniający aspiracje społeczne, możliwości techniczne i aspekty ekonomiczne. 10

11 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 11,83
Rodzaje odpadów % odpadów [1] Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 11,83 } 15,03 21,9 Odpady zielone 3,20 Papier i tektura 16,03 24,43 19,5 Opakowania z papieru i tektury 8,40 Opakowania wielomateriałowe 2,63 Tworzywa polimerowe nieopakowaniowe 1,57 19,97 16,1 Opakowania z tworzyw sztucznych 18,40 Tekstylia 5,17 3,5 Szkło nieopakowaniowe 0,13 10,43 14,8 Opakowannia ze szkła 10,30 Opakowania z metali 4,33 5,40 4,2 Metale 1,07 Odpady mineralne powyżej 20 mm 0,60 Drewno i materiały drewnopodobne Opakowania z drewna 0,10 Odpady budowlane 1,43 Frakcja mm 9,10 12,8 inne odpady 5,57 Dane z materiałów H. Skowron Przedsęborsto Usługowe Południe II; prezentowane na spotkaniu konsultacyjnym w Bydgoszczy NOT 25.XII 2008

12 Uwzględniając stan wiedzy to dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w tabelach w literaturze można znaleźć opracowane metody ich ekologicznego wykorzystania Jeżeli jest tak dobrze to dlaczego jest tak jak jest. Dlaczego więc prawie 95% odpadów komunalnych trafia na wysypisko? Ponieważ opracowania literaturowe dotyczą idealnych surowców (czystych jednorodnych o wysokich parametrach jakościowych, zakładają nieskończone możliwości ich zawracania i.t.p), idealnej aparatury i nie uwzględniają obowiązującej zasady – rozwoju zrównoważonego.

13 Technik w odróżnieniu od wielu innych jest oceniany po dziele a nie po głoszonych teoriach i planach na przyszłość. Jakie mamy wyjścia ? Nie produkować odpadów Recykling Kompostowanie Fermentacji beztlenowa Termiczna utylizacja

14 To nie jest panaceum na wszystko. To jest odłożenie problemu w czasie.
Recykling To nie jest panaceum na wszystko. To jest odłożenie problemu w czasie. Pamiętajmy!!! Wszystkie produkty z recyklingu są na ogół gorszej jakości. Wiadomym jest technikom, że zawracać można jedynie kilka razy. Odzysk z odpadów komunalnych to kilka procent a na dodatek złej jakości. W 2006roku zebraliśmy 32 Mg w/w odpadów co w przeliczeniu na mieszkańca daje 80 g. By spełnić wymagania Unii Europejskiej w Polsce od 2008r. powinno się zbierać co najmniej 4 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na osobę na rok!!! Pawlak B., Gaca J. Nowoczesna Gospodarka Odpadami na Podstawie Doświadczeń Firmy Remondis w Bydgoszczy Gospodarka Odpadami Komunalnymi 2006 T.II , 15 14

15 Możliwości zagospodarowania na drodze kompostowania!!!
Surowcem do tej technologii są odpady ulegające biodegradacji („Bioodpady” ) czyli wszystkie odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu, takie jak odpady żywności, odpady ogrodowe oraz papier i karton; No to hurrra!!!

16 Aby zagospodarować odpady biodegradowalne mamy praktycznie dwie możliwości
Kompostowanie Produkcja biogazu Obie technologie wymagają wstępnego wydzielenia odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów. Tu leży pierwszy problem. Obecnie praktycznie segregacja tego typu odpadów prowadzona jest na stacjach segregacji.

17 Proces kompostowania powinno się ograniczyć tylko i wyłącznie do czystych odpadów organicznych, segregowanych przed procesem kompostowania, aby wykluczyć obecność toksykogennych związków chemicznych w mającym powstać kompoście. Czyli proces ten wymaga starannej segregacji. A to nie tylko możliwości techniczne. Skąd ja biedak mam wiedzieć co tu jest biodegradowalne?

18 Segregacja odpadów Aby segregacja miała sens powinna składać się z dwóch etapów: segregacji wstępnej „u źródła” – prowadzonej bezpośrednio w mieszkaniach oraz segregacji wtórnej na linii sortowniczej. Należy zauważyć, że Bydgoszcz jest jednym z nielicznych miast które posiada kilka nowoczesnych linii sortowniczych.

19 Co z tym zrobić, kto to segreguje???
Do pojemników i worków nie wolno wrzucać opakowań po środkach niebezpiecznych takich jak: rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, farby, leki oleje silnikowe itp. Co z tym zrobić, kto to segreguje???

20 Efektywność wysegregowania surowców wtórnych ze strumienia odpadów zmieszanych jest niewielka i wynosi zaledwie od 4 do 5% wsadu. Ponadto technologia jest taka, że najpierw trzeba przeprowadzić segregację wstępną i wyciągnąć ze śmieci wszystkie rodzaje surowców, a dopiero potem te odpady (które mogłyby być wydzielone już „u źródła”) muszą zostać ponownie skierowane na taśmę w celu przeprowadzenia segregacji wtórnej. Dochodzą więc dodatkowe koszty produkcji i czasu pracy, a surowiec ten w dodatku jest kiepskiej jakości ze względu na jego zabrudzenie. Jeżeli chodzi o zbieranie w tzw. „dzwonach” i „pojemnikach” to kto na tej sali wie że:

21 Selektywnej zbiórce w „dzwonach” i pojemnikach podlegają:
opakowania ze szkła: wyłącznie butelki i słoiki, a nie szkło gospodarcze (kieliszki naczynia), szkło budowlane, okienne, opakowania z papieru: wyłącznie torby i kartony, a nie zabrudzone pergaminy, naczynia jednorazowe, odpady niemowlęce, kalki, metale: wyłącznie puszki stalowe i aluminiowe, a nie złom, opakowania z tworzyw sztucznych: wyłącznie butelki po napojach, chemii gospodarczej, pudełka po tłuszczach, jogurtach i folie, a nie zepsute skrzynki, wiadra, donice, zabawki, obudowy od sprzętu RTV i AGD, części samochodowe.

22 Jak wygląda to w praktyce!!
Skład morfologiczny frakcji BIO [1] Skład frakcji balastowej [1] [1] Sokołowska E., Gackowska A., Gaca J.; Problemy eksploatacyjne Kompleksu Utylizacji Odpadów Bydgoszczy; Ekologia i Technika XIII,3,91, 2005.

23 Bioodpady obecnie nie są zbierane selektywnie ze względu na duże koszty prowadzenia systemu, nieświadomość społeczeństwa, niechęć do idei segregacji, brak wystarczającej ilości kompostowni itp. Jak to rozróżnić?

24 Czy to jest realne??? CO PROPONUJĄ EKOLODZY?
system segregacji, recyklingu1 tona odpadów) 360 kg kompostu 370 kg surowców wtórnych (metale, papier, szkło, plastiki) 230 kg pozostałości (na wysypisko) 40 kg odpadów problematycznych (na specjalne składowisko) = 1000 Czy to jest realne???

25 Czy jesteśmy w stanie uzyskać 65% redukcję odpadów biodegradowalnych?
Czy uzyskamy akceptację wzrostu kosztów przy tym jak mieszkańcy będą prowadzili selekcję. Co zrobić z pozostałością. Te same problemy z wysypiskami. Co z zagospodarowaniem kompostu którego ilość wzrośnie istotnie. Już obecnie są problemy z jego zagospodarowaniem. CO z odbiorem złej jakości wysegregowanych surowców. Czy będzie na nie zapotrzebowanie Czy uzyskamy wymagany poziom segregacji w mieszkaniach. Kompostowanie to również zanieczyszczenie powietrza. Zwiększone koszty zbiórki – różne rodzaje transpotru

26 Reasumując!! Piękne perspektywy ale zbyt wiele niewiadomych. Przy dobrej edukacji można po latach to zmienić.

27 PROBLEMY: 27 Wysoki koszt inwestycji Wysoki koszt eksploatacji.
Brak akceptacji szerokiego gremium społeczności. ograniczenie ilości wysypisk szczególnie dzikich lub niewłaściwie zagospodarowanych, które stanowią wielkie zagrożenie środowiska naturalnego szczególnie dla wód podziemnych i powierzchniowych. Znaczna ilość odpadów w tym odpadów niebezpiecznych. Wpływ na selektywna zbiórkę odpadów, (konkurencja pomiędzy recyklingiem a termiczna utylizacją). Prościej jest nie segregować więc może zmniejszyć się segregacja. Nie wyjaśniony problem odpadów biodegradowalnych Czy będą one segregowane wstępnie w domach. Czy odpady po segregacji zapewnią odpowiednią ilość ciepła. 27

28 Wysoki koszt inwestycji .
Koszt wynika z bardzo wysokich wymagań dotyczących oczyszczania gazów i ścieków. Parametry gazów emitowanych przy procesie termicznej utylizacji, jak wynika z badań w pracujących instalacjach, są znacznie korzystniejsze niż emitowane przez elektrociepłownie a tym bardziej niż emitowane z domowych pieców czy kominków., czy spalania śmieci przy prządkach w ogrodach czy palenia traw na polu. O tym, że spalanie odpadów zaczyna być jednak coraz powszechniejsze świadczy udział odpadów podlegających spalaniu w poszczególnych krajach, i tak: Szwajcaria 80%, Dania 65%, Szwecja 44% Holandia 40%, Niemcy 36%. Belgia 35% Austria 20% Spalarnia odpadów w mieście 28

29 Wysoki koszt eksploatacji.
Ten element jest dyskusyjny przy podwyższeniu kosztów składowania. Należy pamiętać, że koszty kompostowania to również istotny wzrost kosztów eksploatacyjnych. Możliwość utylizacji ciepła i produkcji energii uzależniona od lokalizacji. Koszt eksploatacji będzie pomniejszony o eliminację długich przebiegów średnio do 10%. 29

30 Brak akceptacji szerokiego gremium społeczności
Jest to uzasadnione ponieważ: boimy się nieznanego a dioksyny są takim straszakiem , społeczeństwo dotychczas było oszukiwane, zawsze znajdą się osoby które na niewiedzy chcą zbić kapitał polityczny, mamy różne walczące z sobą lobby, każda tego typu inwestycja narusza czyjeś interesy 30

31 Ograniczenie ilości wysypisk szczególnie dzikich lub niewłaściwie zagospodarowanych, które stanowią wielkie zagrożenie środowiska naturalnego szczególnie dla wód podziemnych i powierzchniowych. To jest dyskusyjne ale wielu autorów zajmujących się tym tematem tak uważa. Ja nie jestem przekonany o ty. O wysypywaniu w lasach moim zdaniem decydują: skąpstwo (bo ci co nie maja pieniędzy wyrzucają do otwartych pojemników w okolicy), Lenistwo, brak kultury. 31

32 Znaczna ilość odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.
W procesie spalania powstaje żużel paleniskowy - materiał niepalny opadający przez ruszt. Stanowi on ok. 25% pierwotnej masy odpadów, a ilość ta zależy głównie od składu dostarczanych do spalarni odpadów. Im więcej w nich szkła, puszek, gruzu i popiołu z palenisk domowych, tym redukcja masy w efekcie spalenia będzie mniejsza. Moim zdaniem stwierdzenia firm oferujących budowę spalarni, że odpady te można wykorzystać np. do budowy dróg lub domów, nie należy traktować poważnie. 32

33 5. Znaczna ilość odpadów w tym odpadów niebezpiecznych cd.
Pyły zatrzymywane przez filtry stanowią ok. 3% pierwotnej masy spalonych śmieci. Jeśli spalarnia jest w miarę nowoczesna, to posiada jeszcze system do oczyszczania spalin (głównie z tlenków kwasowych - SO2, NOx i z HCl). Do strumienia gazów wprowadza się zazwyczaj wapno (w postaci uzależnionej od stosowanej metody.) W takim przypadku na filtrach pozostają kolejne pyły w ilości 3% masy spalonych śmieci. W pyłach gromadzi się najgroźniejsza część toksyn, a im lepszy system filtracji spalin, tym ilość zebranych pyłów jest większa. 33

34 Wpływ na selektywna zbiórkę odpadów, (konkurencja pomiędzy recyklingiem a termiczna utylizacją). Prościej jest nie segregować więc może zmniejszyć się segregacja. Ten element nie doczekała się opracowań więc tylko wskazuję, że może to być problem 34

35 7. Nie wyjaśniony problem odpadów biodegradowalnych Czy będą one segregowane wstępnie w domach.
W znanych mi opracowaniach nie znalazłem a może nie umiałem znaleźć stwierdzenia, czy w przypadku przyjęcia termicznej utylizacji zrezygnuje się z wydzielania odpadów biodegradowalnych czy nie. Ma to istotny wpływ na bilans cieplny i cała ekonomikę procesu 35


Pobierz ppt "termicznej utylizacji odpadów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google