Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM Polska Miedź S.A. do 2018 r. czerwiec 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM Polska Miedź S.A. do 2018 r. czerwiec 2012."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM Polska Miedź S.A. do 2018 r. czerwiec 2012

2 1 Spis treści 1.Wprowadzenie. 2.Wizja odpowiedzialności społecznej KGHM Polska Miedź S.A. 3.Powiązanie strategii odpowiedzialności społecznej ze strategią biznesową oraz wytycznymi ISO 26000. 4.Kierunki strategiczne i ich miary sukcesu w 2018 r. 5.Cele operacyjne i zestaw działań do ich realizacji.

3 Wprowadzenie 2

4 O strategii Na kolejnych slajdach prezentujemy strategię odpowiedzialności społecznej KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) do 2018 r. Strategia bazuje na: wynikach procesu analizy odpowiedzialności społecznej KGHM, Normie międzynarodowej dotyczącej odpowiedzialności społecznej (ISO 26000 Guidance on social responsibility), wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Metali i Górnictwa (International Council on Mining and Metals) oraz wytycznych raportowania zrównoważonego rozwoju (Global Reporting Initiative), wynikach prac warsztatowych w których udział wzięli dyrektorzy z Biura Zarządu oraz Oddziałów KGHM, konsultacjach z kadrą kierowniczą KGHM, najlepszych praktykach rynkowych. Dokument stworzony został we współpracy z Zespołem ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC. Poszczególne cele strategii odpowiedzialności społecznej zostały tak zdefiniowane, by wspierać realizację celów biznesowych KGHM. Celom i działaniom przypisano mierniki ich realizacji (powiązane w wskaźnikami GRI). Wskazano także departamenty odpowiedzialne za realizacje poszczególnych celów. Do poniższego dokumentu zostanie przygotowany szczegółowy plan wdrożenia, struktura zarządzania wdrożeniem strategii oraz zasady monitoringu i ewaluacji. 3

5 Wizja odpowiedzialności społecznej KGHM Polska Miedź S.A. 4

6 Wizja odpowiedzialności społecznej KGHM Polska Miedź S.A. w perspektywie 2018 r. 5 KGHM to stabilnie rozwijający się, profesjonalny, globalny lider, dbający o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami.

7 Powiązanie strategii odpowiedzialności społecznej ze strategią biznesową oraz wytycznymi ISO 26000 6

8 Powiązanie strategii CSR ze strategią biznesową oraz wytycznymi ISO 26000 7 WIZJA: Dołączenie do grupy dużych globalnych producentów miedzi o produkcji do około 700 tys. ton miedzi rocznie 1. Poprawa efektywności 2. Rozwój bazy zasobowej 3. Dywersyfikacja źródeł przychodu 4. Wsparcie regionu 5. Rozwój Umiejętności i sprawności organizacyjnej Strategia biznesowa Strategia CSR Ochrona środowiska Zaangażowanie społ. Prawa człowieka Ład korporacyjny Zachowania wobec pracowników Rzetelność i uczciwość biznesowa Dbałość o klienta ISO 26000 WIZJA: Osiągniecie w perspektywie 2018 r. pozycji stabilnego, profesjonalnego, globalnego lidera, który bierze pod uwagę dobro wspólne i zrównoważone gospodarowanie zasobami I. Innowator przyjazny środowisku II. Dobry sąsiad i zaufany inwestor III. Sprawnie zarządzany partner biznesowy IV. Odpowiedzialny pracodawca

9 Kierunki strategiczne strategii odpowiedzialności społecznej KGHM Kierunek strategiczny CSRFilar strategii biznesowej Kwestia z ISO 26000Cel operacyjne I. Innowator przyjazny środowisku KGHM wyznacza najwyższe standardy ochrony środowiska oraz poszukuje innowacyjnych, ekoefektywnych i niskoemisyjnych rozwiązań operacyjnych. I, III, IVOchrona środowiskaCel 1 Cel 2 Cel 3 II. Dobry sąsiad i zaufany inwestor KGHM to zaufany lider dobrego sąsiedztwa, prowadzący dialog i partnerską współpracę ze swoim otoczeniem w oparciu o strategię, skalę i jakość swojej działalności społecznej. II, IV, VZaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych Cel 4 Cel 5 I, IVPrawa człowiekaCel 6 III. Sprawnie zarządzany partner biznesowy KGHM jest zarządzany zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i etyki. VŁad korporacyjnyCel 7 Cel 8 Rzetelność i uczciwość biznesowaCel 9 Dbałość o klientaCel 10 IV. Odpowiedzialny pracodawca KGHM prowadzi zgodną z najwyższymi standardami BHP, przejrzystą i opartą na dialogu politykę w sprawach pracowniczych. VZachowania wobec pracownikówCel 11 Cel 12 8 Dla poszczególnych kierunków strategicznych opracowano cele operacyjne.

10 Kierunki strategiczne i ich miary sukcesu w 2018 r. 9

11 I. Innowator przyjazny środowisku - KGHM wyznacza najwyższe standardy ochrony środowiska oraz poszukuje innowacyjnych, ekoefektywnych, niskoemisyjnych rozwiązań operacyjnych Kierunek strategicznyMiara sukcesu na rok 2018Właściciel I. KGHM wyznacza najwyższe standardy ochrony środowiska oraz poszukuje innowacyjnych, ekoefektywnych, niskoemisyjnych rozwiązań operacyjnych Jednolity system zarządzania środowiskowego wdrożony w ciągu produkcyjnym KGHM Zmniejszenie stopnia wpływu działalności KGHM na środowisko w postaci redukcji 5% zużycia energii w procesie produkcji 1 tony produktu Zwiększenie całkowitej wagi odpadów powtórnie wykorzystywanych, poddawanych recyclingowi oraz odzyskiwanych o 5 % Wzrost o 10% świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat działań podejmowanych przez KGHM na rzecz środowiska naturalnego Departament Polityki Ekologicznej Departament Energetyki Departament Koordynacji Badań i Rozwoju 10

12 II. Dobry sąsiad i zaufany inwestor - KGHM to zaufany lider dobrego sąsiedztwa, prowadzący dialog i partnerską współpracę ze swoim otoczeniem w oparciu o strategię, skalę i jakość swojej działalności społecznej Kierunek strategicznyMiara sukcesu na rok 2018Właściciel II. KGHM to zaufany lider dobrego sąsiedztwa, prowadzący dialog i partnerską współpracę ze swoim otoczeniem w oparciu o strategię, skalę i jakość swojej działalności społecznej. Opracowany Program Dobrego Sąsiedztwa w Zagłębiu Miedziowym Min 2 spotkania dialogowe w roku zgodne ze strategią dialogu z interesariuszami 100% działań w zakresie zaangażowania społecznego jest spójnych z przyjętą strategią Fundacji Polska Miedź Co drugi badany z woj. dolnośląskiego zna programy/dokonania Fundacji Polska Miedź Brak przypadków naruszenia praw ludności rdzennej za granicami kraju Opracowane i wdrożone wytyczne dot. CSR i przestrzegania praw człowieka oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi w spółkach zagranicznych KGHM Dyrektor Naczelny ds. Inwestycji Departamentu CSR i Zrównoważonego Rozwoju Departament Eksploracji i Projektów Zasobowych 11

13 III. Sprawnie zarządzany partner biznesowy - KGHM jest zarządzany zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i etyki Kierunek strategicznyMiara sukcesu na rok 2018Właściciel III. KGHM jest zarządzany zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i etyki Wydanie co najmniej 1 raportu CSR KGHM co 2 lata Utrzymanie pozycji w Respect Index Zajęcie pozycji w pierwszej trójce Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branży w Polsce 80% pracowników zna zasady wyznaczone przez Kodeks Etyki KGHM 85% dostawców/kontrahentów postrzega KGHM jako rzetelnego i etycznego partnera biznesowego 100% dostawców/kontrahentów, z którymi zawarte są umowy zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki wyznaczonych przez KGHM 50% klientów KGHM będących długoletnimi (min. 3 lata współpracy), stabilnymi partnerami 80 % prezentacji dla kontrahentów na spotkaniach promocyjnych oraz istotnych wydarzeniach branżowych zawiera informacje o odpowiedzialności społecznej KGHM Departament CSR i Zrównoważonego Rozwoju Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych Departament Zakupów Dyrektor Naczelny ds. Handlu i Logistyki 12

14 IV. Odpowiedzialny pracodawca - KGHM prowadzi zgodną z najwyższymi standardami BHP, przejrzystą i opartą na dialogu politykę w sprawach pracowniczych zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i etyki Kierunek strategicznyMiara sukcesu na rok 2018Właściciel IV. KGHM prowadzi zgodną z najwyższymi standardami BHP, przejrzystą i opartą na dialogu politykę w sprawach pracowniczych zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i etyki Opracowanie i wdrożenie w spółce strategii polityki personalnej 70% pracowników bardzo zadowolonych i zadowolonych z pracy w KGHM 50% pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 20% prac na stanowiskach robotniczych podlega regularnym przeglądom rozwoju kariery zawodowej Brak ciężkich wypadków zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników Zmniejszenie o 25% wskaźnika urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy Dyrektor Naczelny ds. Pracowniczych Departament Polityki Socjalnej i Płacowej Departament Zarządzania Szkoleniami Główny Inżynier ds. BHP 13

15 Cele operacyjne i zestaw działań do ich realizacji 14

16 Kierunek I – Innowator przyjazny środowisku (1/3) 15 Cel 1. Wdrożenie rozwiązań minimalizujących oddziaływanie KGHM na środowisko naturalne DziałaniaMierniki 1)Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w skali całej spółki 2)Prowadzenie działań w celu zmniejszania emisji CO2 3)Włączenie w Program efektywność kwestii minimalizowania wpływu KGHM na środowisko naturalne 4)Wdrożenie Programu oszczędności energii ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. 5)Inwestycje w proekologiczne maszyny i urządzenia w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko (efekt ekologiczny) 6)Podejmowanie działań na rzecz ochrony bioróżnorodności w granicach oddziaływania przemysłu miedziowego 7)Opracowanie polityki przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym wynikającym z podziemnej eksploatacji górniczej Jednolity system zarządzania środowiskowego wdrożony w ciągu produkcyjnym KGHM Wdrożone min. 4 rozwiązania na rzecz zmniejszenia oddziaływania KGHM na środowisko naturalne Zmniejszenie stopnia wpływu działalności KGHM na środowisko w postaci redukcji 5% zużycia energii w procesie produkcji 1 tony produktu Obniżenie emisji bezpośredniej gazów cieplarnianych na jednostkę produkcji o 19% Wdrożony Program oszczędności Formalnie przyjęta i wdrożona polityka przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowych

17 Kierunek I – Innowator przyjazny środowisku (2/3) 16 Cel 2. Wytyczanie najwyższych standardów w obszarze gospodarki odpadami DziałaniaMierniki 1)Zwiększenie produkcji miedzi pochodzącej z dostaw złomów 2)Maksymalizowanie wykorzystania odpadów w procesach technologicznych 3)Wykorzystanie odpadów Grupy Kapitałowej do produkcji energii w instalacji termicznej 4)Prowadzenie badań i inwestycji w projekty mające na celu ponowne wykorzystanie odpadów 5)Budowa podziemnego składowiska odpadów w złożach soli 6)Rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i w drodze współpracy ze społecznością lokalną Zwiększenie do 22,4% udziału produkcji miedzi elektrolitycznej ze złomów w stosunku do całkowitej produkcji miedzi elektrolitycznej Zwiększenie całkowitej wagi odpadów powtórnie wykorzystywanych, poddawanych recyclingowi, oraz odzyskiwanych o 5 % Ilość przeprowadzonych badań, ilość przeprowadzonych inwestycji Istniejące podziemne składowisko odpadów w złożach soli Rozbudowany obiekt Poprzedzenie planowanych inwestycji analizą oddziaływania środowiskowego oraz dialogiem społecznym

18 Kierunek I – Innowator przyjazny środowisku (3/3) 17 Cel 3. Zbudowanie wizerunku KGHM jako firmy podejmującej innowacyjne działania na rzecz środowiska naturalnego DziałaniaMierniki 1)Podejmowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (elektrownie wiatrowe, biomasa, biogazownie etc.) 2)Wykorzystanie terenów poprzemysłowych KGHM do uprawy biomasy 3)Zbudowanie systemu zarządzania wydatkami KGHM na ochronę środowiska 4)Szersze informowanie społeczeństwa na temat działań i rezultatów inwestycji KGHM w ochronę środowiska 5)Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi w celu poszukiwania nowych, innowacyjnych, proekologicznych technologii 6)Innowacyjne zagospodarowanie piaskowni Obora (rewitalizacja terenu górniczego na cele rekreacyjno- lecznicze z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz solanki z kopalń KGHM) 7)Budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Zagłębia Miedziowego 8)Realizacja Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom Środowiska, rozwój nowych programów Ilość energii pozyskiwanej z nowych odnawialnych źródeł energii na poziomie 720 000 GJ Wzrost upraw biomasy o 50% Istniejący system zarządzania wydatkami Wzrost o 10% świadomości mieszkańców Zagłębia Miedziowego na temat działań podejmowanych przez KGHM na rzecz środowiska naturalnego Ilość projektów w zakresie proekologicznych technologii powstałych i zrealizowanych w wyniku współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi Przeprowadzona rewitalizacja piaskowni Przeprowadzona jedna kampania w roku na rzecz budowania świadomości ekologicznej w regionie Otrzymanie min. jednej dodatkowej nagrody w zakresie ochrony środowiska i utrzymanie obecnych

19 Kierunek II – Dobry sąsiad i inwestor z wyboru (1/3) 18 Cel 4. Zbudowanie trwałych ram dialogu i współpracy z samorządami i innymi podmiotami w Zagłębiu Miedziowym DziałaniaMierniki 1)Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji i promocji na temat wkładu KGHM w rozwój społeczno- ekonomiczny regionu, w rozwój rynku pracy itp. 2)Zbudowanie strategii i zasad zarządzania relacjami z interesariuszami na poziomie lokalnym (samorządy, organizacje pozarządowe etc. - Program Dobrego Sąsiedztwa) 3)Przeprowadzenie dialogu z interesariuszami na poziomie lokalnym (np. zgodnie z metodologią AA1000) w kontekście planowanych inwestycji w Zagłębiu Miedziowym 4)Stworzenie platformy dialogu z samorządami Zagłębia Miedziowego (Koalicja na rzecz rozwoju Europejskiego Regionu Miedziowego) 5)Realizacja działań i projektów mających na celu rozwój lokalny samodzielnie bądź we współpracy z samorządami i innymi partnerami (transport kolejowy, sieć szpitali przy współpracy MCZ S.A. etc) Formalnie przyjęta przez Zarząd strategia komunikacji i promocji Opracowany i wdrożony Program Dobrego Sąsiedztwa Zrealizowany dialog z interesariuszami w Zagłębiu Miedzowym –Opracowana i formalnie przyjęta strategia dialogu w oparciu o standard AA1000 –Co najmniej 2 sesje dialogowe w roku –Przeprowadzenie audytu sesji odnośnie zgodności z wymaganiami AA1000 Min. 1 spotkanie w roku w ramach Koalicji na rzecz rozwoju Europejskiego Regionu Miedziowego Zrealizowane min. 3 projekty na rzecz rozwoju lokalnego z partnerami samorządowymi

20 Kierunek II – Dobry sąsiad i inwestor z wyboru (2/3) 19 Cel 5. Zbudowanie długofalowej strategii zaangażowania społecznego w zakresie wsparcia regionu i umocnienia wizerunku KGHM DziałaniaMierniki 1)Unowocześnienie działalności Fundacji Polska Miedź poprzez opracowanie strategii Fundacji powiązanej z celami biznesowymi i celami CSR KGHM oraz potrzebami lokalnymi 2)Wdrożenie nowych programów Fundacji Polska Miedź w wybranych kluczowych obszarach 3)Wzmocnienie Rady Fundacji jako elementu dialogu ze społecznością lokalną 4)Przeszkolenie zespołu Fundacji na temat najnowszych trendów i narzędzi wykorzystywanych przez fundacje korporacyjne dla osiągania celów społecznych i biznesowych 5)Szeroka promocja celów, działań, osiągnięć Fundacji Polska Miedź wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego 6)Przeprowadzenie oceny efektywności działań Fundacji i działań sponsoringowych pod kątem przyszłych programów 7)Wdrożenie planów integracji działań KGHM i klubu piłki nożnej Zagłębie Lubin w zakresie promocji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Formalnie przyjęta strategia działalności Fundacji Polska Miedź 100% programów Fundacji Polska Miedź zrealizowanych w zgodzie z założeniami strategii Zrealizowany cykl szkoleniowy zespołu Fundacji 50% interesariuszy zewnętrznych z woj. dolnośląskiego wie o podejmowanych przez Fundację Polska Miedź działaniach na rzecz społeczności lokalnych 80% inicjatyw Fundacji i projektów sponsoringowych poddanych ewaluacji pod kątem efektów społecznych i biznesowych

21 Kierunek II – Dobry sąsiad i inwestor z wyboru (3/3) 20 Cel 6. Osiągnięcie pozycji inwestora z wyboru z uwagi na dbałość o przestrzeganie praw człowieka oraz uwzględnianie oczekiwań społeczności lokalnych DziałaniaMierniki 1)Ocena ryzyk związanych z inwestycjami zagranicznymi pod kątem praw człowieka i innych aspektów CSR 2)Opracowanie wytycznych dot. CSR i przestrzegania praw człowieka oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi w spółkach zagranicznych KGHM 3)Przeprowadzenie szkoleń w KGHM z zakresu przestrzegania praw człowieka/CSR w powiązaniu z procesem inwestycyjnym 4)Wdrożenie systemu dialogu i szybkiego reagowania w relacji ze społecznościami lokalnymi za granicami Polski Wdrożony system identyfikacji i zarządzania ryzykami społecznymi pod kątem rozwoju projektów zagranicznych Opracowane i wdrożone wytyczne 100% nowych inwestycji podlega ocenie pod kątem ryzyk związanych z naruszeniem praw człowieka i analizie wpływu na społeczność Opracowany i wdrożony system dialogu ze społecznościami lokalnymi za granicami Polski Brak skarg zgłoszonych przez interesariuszy zewnętrznych, skierowanych do rozpatrzenia i rozpatrzonych, związanych z prawami człowieka

22 Kierunek III – Sprawnie zarządzany partner biznesowy (1/4) 21 Cel 7. Zbudowanie pozycji KGHM jako przedsiębiorstwa zarządzanego zgodnie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego DziałaniaMierniki 1)Zbudowanie pozycji międzynarodowego lidera w obszarze CSR poprzez udział w dobrowolnych inicjatywach/koalicjach CSR (ICMM, Global Compact, Koalicja na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu), udział w rankingach CSR 2)Powołanie wewnętrznego zespołu ds. koordynacji udziału KGHM w wydarzeniach branżowych 3)Wdrożenie projektu skierowanego do środowisk inwestorskich/akcjonariuszy w zakresie budowania wizerunku KGHM jako spółki odpowiedzialnej (promocja obecności w Respect Index; budowanie wartości dla akcjonariuszy) 4)Angażowanie się w debatę na temat zrównoważonego rozwoju przemysłu miedziowego i odpowiedzialny lobbing 5)Opracowanie całościowej polityki zarządzania ryzykami, z uwzględnieniem ryzyk społecznych, środowiskowych etc. 6)Cykliczne wydawanie raportu CSR opartego o wytyczne Global Reporting Initiative i poddawanie go zewnętrznej weryfikacji 7)Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu CSR dla Pionu Zarządzania i Zrównoważonego Rozwoju oraz oddziałów (zbudowanie solidnych podstaw dot. wiedzy i kompetencji zespołu) 8)Cykliczne przeglądy wdrożenia strategii CSR i zrównoważonego rozwoju w KGHM 9)Wdrożenie strategii CSR i zrównoważonego rozwoju w spółkach GK KGHM 60% pracowników zna założenia strategiczne KGHM w zakresie zrównoważonego rozwoju KGHM wylistowany w: Respect Index, Rankingu Odpowiedzialnych Firm, Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact, ICMM 60% badanych inwestorów/ akcjonariuszy postrzega KGHM jako spółkę odpowiedzialną Zbudowanie platformy współpracy branży w zakresie zrównoważonego rozwoju (co najmniej 1 spotkanie platformy w roku) Opracowanie co najmniej 1 raportu CSR w ciągu 2 lat Wyniki przeglądu strategii uzyskane co najmniej 1 raz w roku 100% Spółek GK KGHM posiada swoje cele odnoszące się do przyjętej strategii CSR KGHM

23 Kierunek III – Sprawnie zarządzany partner biznesowy (2/4) 22 Cel 8. Zbudowanie kultury organizacji opartej na wartościach etycznych DziałaniaMierniki 1)Zbudowanie modelu kultury organizacyjnej KGHM 2)Wspólne wypracowanie (opracowanie i konsultacje) z pracownikami wartości i zasad etycznych Spółki (Kodeks Etyki KGHM), zbudowanie systemu etycznego (polityki, procedury, system zgłaszania naruszeń itp.) 3)Wprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki, wartości 4)Wprowadzenie mechanizmów kontroli wdrożenia Kodeksu Etyki Wdrożony Kodeks Etyczny 80% pracowników zna zasady wyznaczone przez Kodeks Etyki KGHM Wdrożony system etyczny w KGHM i 90% Spółek Grupy Kapitałowej 100% nowych pracowników przeszkolonych pod kątem polityk i procedur regulujących kwestie etyczne w organizacji

24 Kierunek III – Sprawnie zarządzany partner biznesowy (3/4) 23 Cel 9. Wzmocnienie pozycji KGHM jako rzetelnego i etycznego partnera biznesowego DziałaniaMierniki 1)Obligatoryjne włączenie w proces zakupowy warunków dot. przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka oraz dotyczących ochrony środowiska naturalnego 2)Wprowadzenie Kodeksu Etyki dostawcy/kontrahenta/partnera KGHM oraz systemu monitorowania (okresowe samooceny/audyty) 100% dostawców/ kontrahentów spełnia wyznaczone warunki 100% dostawców/ kontrahentów, z którymi zawarte są umowy zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki wyznaczonych przez KGHM 85% dostawców/ kontrahentów postrzega KGHM jako rzetelnego i etycznego partnera biznesowego Opracowany Kodeks Etyki dostawców Coroczna weryfikacja Kodeksu Etyki pod kątem aktualności zapisów i wymagań Przeprowadzanie audytów dostawców/kontrahentów (2 audyty/miesięcznie)

25 Kierunek III – Sprawnie zarządzany partner biznesowy (4/4) 24 Cel 10. Wytyczanie najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialności za produkt i dbałości o klienta DziałaniaMierniki 1)1)Wypracowywanie pozycji preferowanego dostawcy: - gwarancja dostaw na najwyższym poziomie w formule just in time, - dbałość o utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami w celu monitorowania ich potrzeb i zadowolenia z obsługi, - elastyczne reagowanie na zgłaszane oczekiwania w zakresie możliwym do realizacji, - zapewnienie najwyższej jakości dostarczanych produktów zgodnie z oczekiwaniami klienta 2)Dbałość o utrzymanie współpracy handlowej z długoletnimi, stabilnymi partnerami, 3)Promocja zrównoważonego wykorzystania miedzi i srebra oraz wpływu na zdrowie poprzez działania w ramach ICA, ECI, EPMF (we współpracy z innymi komórkami merytorycznymi nie podlegającymi bezpośrednio Dyr. Pionu). 4)Promocja odpowiedzialności społecznej śród klientów, kontrahentów KGHM jako wyróżniający element marki produktów Spółki 50% klientów KGHM będących długoletnimi (min. 3 lata współpracy), stabilnymi partnerami Pozytywny wynik 80% audytów kontrahentów przeprowadzanych w Oddziałach 70% spotkań z kluczowymi klientami podsumowanych w formie notatki będącej miernikiem satysfakcji klienta 80 % prezentacji dla kontrahentów na spotkaniach promocyjnych oraz istotnych wydarzeniach branżowych zawiera informacje o odpowiedzialności społecznej KGHM Opracowany plan istotnych wydarzeń (spotkania promocyjne oraz konferencje i seminaria branżowe) na których realizowany będzie program promocji odpowiedzialności społecznej KGHM w relacjach z kontrahentami (przygotowany przez Departamentu CSR)

26 Kierunek IV – Odpowiedzialny pracodawca (1/2) 25 Cel 11. Osiągnięcie doskonałości w zakresie rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału twórczego pracowników DziałaniaMierniki 1)Opracowanie i wdrożenie polityki personalnej 2)Udoskonalenie systemu ocen pracowniczych 3)Wzmocnienie wymiany wiedzy między pracownikami (zarządzanie wiedzą) 4)Stworzenie i wdrożenie modelu kompetencji korporacyjnych KGHM 5)Mierzenie efektywności funkcji HR 6)Zwiększenie efektywności produkcji poprzez stworzenie nowego systemu motywacyjnego (wypracowanego razem z przedstawicielami pracowników) 7)Wdrożenie przejrzystej komunikacji i dialogu z pracownikami 8)Opracowanie zasad dialogu z organizacjami pracowniczymi 9)Cykliczne badania satysfakcji pracowników i wdrażanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy 10)Wdrożenie rozwiązań związanych z zarządzaniem wiekiem oraz zarządzaniem młodymi talentami Opracowane i wdrożone w całej organizacji: –Strategii polityki personalnej –Systemu ocen pracowniczych –Modelu kompetencji –Systemu motywacyjnego –Programu rozwoju młodych talentów 50% pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 20% prac na stanowiskach robotniczych podlega regularnym przeglądom rozwoju kariery zawodowej 55% pracowników uważa, że ma dobry albo bardzo dobry dostęp do informacji Badanie satysfakcji przeprowadzane co najmniej raz w roku 70% pracowników bardzo zadowolonych i zadowolonych z pracy w KGHM

27 Kierunek IV – Odpowiedzialny pracodawca (2/2) 26 Cel 12. Zminimalizowanie ilości zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników DziałaniaMierniki 1)Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. 2)Szersze wprowadzenie maszyn automatycznych w kopalniach 3)Wdrożenie Programu klimatyzacji stanowiskowej w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź na lata 2010-2015 4)Wprowadzenie nowych środków ochrony osobistej (nawiewy, filtracja etc.) 5)Poszerzenie zakresu badań lekarskich dla pracowników 6)Objecie wszystkich nowoprzyjętych pracowników badaniami psychologicznymi 7)Wdrożenie profilaktycznego Programu Walki z Uzależnieniami wspólnie z MCZ Jednolity System Zarządzania BHP wdrożony w KGHM Polska Miedź S.A. Wdrożony program klimatyzacji stanowiskowej 100% nowych pracowników zdiagnozowanych za pomocą badań psychologicznych Program Walki z Uzależnieniami wdrożony we wszystkich Oddziałach Brak ciężkich wypadków zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników Zmniejszenie o 25% wskaźnika urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy Istniejące programy prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej

28 Korzyści wdrożenia strategii odpowiedzialności społecznej KGHM 27 Wzrost całościowej wartości KGHM w długim okresie Zarządzanie ryzykami Większa efektywność procesów i niższe koszty Licencja na działanie/zgoda społeczna Budowanie współpracy ze społecznościami i samorządami Budowanie pożądanej pozycji rynkowej, rozpoznawalności marki Budowanie zaufania, wiarygodności Budowanie wartości dla akcjonariuszy Lojalność pracowników, wyższa motywacja i zaangażowanie Zarządzanie i reagowanie na oczekiwania pracowników I. Innowator przyjazny środowisku II. Dobry sąsiad i inwestor z wyboru III. Sprawnie zarządzany partner biznesowy IV. Odpowiedzialny pracodawca


Pobierz ppt "Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM Polska Miedź S.A. do 2018 r. czerwiec 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google