Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Sztuki Pi ę knej Autor: Barbara Wójcik. Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c Od Autora Malarstwo, rzeźba, architektura jest nie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Sztuki Pi ę knej Autor: Barbara Wójcik. Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c Od Autora Malarstwo, rzeźba, architektura jest nie."— Zapis prezentacji:

1 Historia Sztuki Pi ę knej Autor: Barbara Wójcik

2 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c Od Autora Malarstwo, rzeźba, architektura jest nie tylko dziedziną sztuki ale także Tobą. Dzięki niej możesz wyrazić siebie, swoje emocje i uczucia.

3 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c ARCHITEKTURA, RZE Ź BA, MALARSTWO Architektura, rzeźba, malarstwo należą do sztuk plastycznych, wywołujących u odbiorcy wrażenie estetyczne. Architektura jest sztuką wznoszenia budowli w określonym kontekście kulturowym i technicznym. Rzeźbiarstwo jest sztuką tworzenia form trójwymiarowych. Malarstwo jest sztuką posługiwania się linią i barwą.

4 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c SZTUKA ROMA Ń SKA Narodziła się na zacho- dzie Europy pod koniec X w. i trwała do XIII wieku włącznie. Budowle romańskie łączy jeden styl (masyw- ność, zestawienie prostych geometrycznych, wąskie okna) i wspólny duch, chociaż pojawiały się także formy lokalne, dając po- czątek różnym szkołom (normandzka, burgundzka). Katedra w Durham, Anglia

5 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c SZTUKA GOTYCKA Gotyk jest stylem artystycznym średniowiecznego Zachodu. Pojawił się w XII w., a w niektórych regionach przetrwał nawet do wieku XVI. Ślady gotyckich budowli (sakralnych i świeckich) odnajdujemy także w Polsce. Są to : kościół Mariacki, Sukiennice, Barbakan w Krako- wie, ratusze we Wrocławiu i Toruniu, zamek w Malborku. Katedra w Canterbury,Anglia

6 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c RENESANS Renesans, to okres odnowy kulturowej i artystycznej, który rozpoczął się we Florencji w XV w. Na nowo odkrywano dorobek starożytności jej historię, klasyczne formy greckich i rzymskich autorów. Istotą renesansu stało się poszukiwanie klasycznej w kompozycji i zgodnie z naturą przedstawienie ciała ludzkiego. W architekturze głównymi elementami konstrukcyjnymi były: łuk półkolisty, kolumny arkadowe,kopuła, stropy kasetonowe. W architekturze głównymi elementami konstrukcyjnymi były: łuk półkolisty, kolumny arkadowe,kopuła, stropy kasetonowe. Plac św. Piotra, Watykan

7 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c BAROK Ten nowy styl w w dziejach sztuk pięknych zaistniał pod koniec XVI w. i trwał do połowy XVIII w. Nazwa stylu pochodzi od portugalskiego słowa barocco i oznacza perłę o nieregularnych kształtach. Wyzwaniem dla barokowych artystów na ziemiach polski były kościoły: św. Anny w Krakowie i Sakramentek w Warszawie. Bernini, fontanna dei Quattro Fiumi

8 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c KLASYCYZM W W opozycji do zmysłowej sztuki baroku klasycyzm zaproponował ideały umiaru, rozumu, harmonii, symetrii i spokoju. N Nurt klasycyzujący obecny był już w renesansie i baroku ale jako styl w pełni zaistniał dopiero w drugiej połowie XVIII w. W W Polsce dla Stanisława Augusta Poniatowskiego – wielkiego mecenasa sztuki – Merlini zaprojektował Łazienki. Warszawa, Łazienki

9 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c ROMANTYZM Romantyzm był nurtem artystycznym, obejmującym zarówno sztuki plastyczne, jak i literaturę, teatr i muzykę. Jego początki sięgają wpraw- dzie końca XVIII w. Ale zwykło się przyjmować lata 1820-60 za ramy czasowe tego stylu. Tematyka większości obrazów inspirowana była historią nowoczesną oraz literaturą krajową Północy, z jej upodobaniami do fantastyki, makabry i tajemnic. Tratwa Meduzy Teodor Gericault

10 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c NEOKLASYCYZM W sztuce przełomu XVIII/XIX w. zaznaczył się większy wpływ kultury greckiej i rzymskiej. Dzięki wyprawie Napoleona do kraju piramid popularność zyskały motywy egipskie. Klasyczne dzieła stylu empire to: wnętrza pałacowe w Malmaison, świątynia sławy La Madeleine w Paryżu. Klasyczne dzieła stylu empire to: wnętrza pałacowe w Malmaison, świątynia sławy La Madeleine w Paryżu. Powszechnie uważa się go za drugą fazę klasycyzmu. Związany jest także ze stylem panowania Napo- leona Bonaparte i nosi nazwę empire.Powszechnie uważa się go za drugą fazę klasycyzmu. Związany jest także ze stylem panowania Napo- leona Bonaparte i nosi nazwę empire. Wenus Canovy, Galleria Borghese, Rzym, Włochy

11 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c REALIZM Realizm pojawił się najpierw się najpierw jako nurt w literaturze. Oficjalnym stylem w sztuce stal się dopiero ok. 1850 r. Malarstwo odrzuciło wyszukiwanie, aluzyjne tematy, a wzory brało wprost z życia. Sztuka polska rozwijała się jako samoistna dziedzina życia narodowego. Zawdzięczmy to m.in. Janowi Matejce, który całą twór- czość o tematyce histo- rycznej poświęcił utrwaleniu na płótnie znaczących scen z życia narodu (np. Rejtan). Kolekcjoner rycin H. Daumiera

12 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c IMPRESJONIZM Impresjonizm narodził się w latach 70 i 80.XIX w.Jego nazwa pochodzi od tytułu obrazu Claudea Moneta Impresja –wschód słońca eksponowanego na wystawie w paryskim atelier w 1874r. Ulubionymi motywami stały się sceny plenerowe, bale, kaba- rety zabawy w atmosferze radości, a nawet tematy społe- cznie negowane (nocne lokale, prostytutki). Rybacy brodzący - Leon Wyczółkowski

13 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c SYMBOLIZM Niewielką wagę przywiązywano do techniki, do widza docierano poprzez symbole i alegorie. Symboliści starali się nadać formie inny wymiar, wydobyć, co wewnętrzne i ukryte. Interesował ich świat ducha i wyobraźni. Kolorom przypisywali wartości emocjonalne. Kobiety z Tahiti, obraz Paula Gauguina.

14 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c EKSPRESJONIZM Nazwa ekspresjonizm powstała w latach 90-tych XIX w. Malarstwo ekspresyjne zerwało z realistycznym odtwarzaniem rzeczywistości nastawiając się na wyrażenie emocji. Operowało swobodnie kolorem, nie bawiąc się w rysunek, proporcje har- monię. W Polsce tendencje ekspresjo - nistyczne wystąpiły w malarstwie Stanislawa Ignacego Witkiewicza. Droga z Cyprysem i Gwiazdą – 1890 Vincenta Van Gogha

15 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c KUBIZM W1908 krytyk L. Vauxelles oceniając pejzaże Braquea odznaczające się geometrycznym uproszczeniem, napi- sał, że artysta sprowadza wszystko do kubów ( z łac. cubus - sześcian, kostka). W następnym roku recenzent użył pod jego adresem ironicznego określenia kubista. Termin ten wszedł do powszechnego użycia w 1911 r. W1912 r. kubiści wprowadzili do obrazu elementy gotowe – wycinanki z gazet, tapety, szkło, piasek. Tak powstał collage. Panny z Avignon, Pablo Picasso

16 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c FOWIZM F owizm jako reakcja na impresjonizm i symbolizm po 1907 roku przestał istnieć. F owizm (z franc. Fauve-bestia) – francuski ruch malarski początku XX w., zawdzięcza swoją nazwę krytykowi Louisowi Vauxcelles. Fowizm trwał krótko, bo zaledwie dwa lata. czerwone drzewa Maurice de Vlaminck

17 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c FUTURYZM F uturyzm stworzył włoski poeta Filip Marinetti. Nazwa kierunku pojawiła się w pierwszym manifeście opublikowanym w paryskim Le Figaro w 1909 r. A rtysta nawoływał do tworzenia sztuki odzwierciedlającej świat współczesny. P ierwsza wystawa futurystów odbyła się w 1912r. w Paryżu. Ruch futurystyczny popularyzowany w wielu krajach (m.in. w Rosji i w Polsce ). Wygasł ok. 1919r. Akt schodzący po schodach Marcel Duchamp

18 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c SECESJA Secesja była stylem przemysłu artystycznego, grafiki, druku, mebli, stroju, teatru i zabaw. Wymyślili ją rzeźbiarze, złotnicy, ceramicy a przede wszystkim proje- ktanci plakatów. Artyści wykorzystywali różne materiały drewno, szkło, kute żelazo, porcelanę, brąz i kamień. Sagrada Familia wg. projektu Gaudiego, Barcelona, Hiszpania

19 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c ABSTRAKCJONIZM Od początku zaznaczyły się dwa kierunki nowoczesnej abstrakcji : abstrakcjonizm ekspresyjny (liryczny) i abstrak- cjonizm geometryczny. W 1910r. pierwszy obraz abstrakcyjny, gdzie pominięte zostały wszelkie odniesienia do świata rzeczywistego. Piet Mondrian Kompozycja Piet Mondrian

20 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c SUBREALIZM S urrealizm był początkowo ruchem literackim. W ramy manifestu ujął go francuski poeta i teoretyk Andre Breton ( 1924 r.). C enili rysunki dzieci, sztukę umysłowo chorych i prace nie wyszkolonych amatorów. S alvador Dali malował nierealne wizje z drobiazgowym realizmem, dzięki czemu obraz uzyskał nastrój wielkiego niepokoju. A utor określił swoje dzieła jako ręcznie malowane fotografie snów. Kobieta i ptak, Joan Miró, Park Joana Miró, Barcelona, Hiszpania

21 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c POSTIMPRESJONIZM P ostimpresjonizm nigdy nie był ruchem artystycznym. Nawet jego reprezentanci nie znali tego określenia,gdyż pojawiło się dopiero po ich śmierci. P ostimpresjoniści działający pod koniec XIX w. pragnęli wyzwolić dzieło od bezpośredniej zależności od natury. Z jednej strony malarstwo miało przekazywać koncepcje intelektualne twórcy, z drugiej strony wywoływać przeżycia i emocje.

22 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c POP-ART - MINIMAL ART – SZTUKA KONCEPTUALNA Gdy w latach 60 XX w. wzrosło zainteresowanie twórców życiem codziennym w Anglii i USA narodził się pop -art. (od popular art. – sztuka mieszkańców miast). Pragnął on uchodzić za sztukę popularną, bezosobową, królujące w świecie potoczności. Pop-artyści zrobili z przedmiotów codziennego użytku wzorce estetyczne. Pop Art - Andy Warhol, 1962

23 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c BIBLIOGRAFIA Tapeta w tle www.etapety.com.pl Encyklopedia dla dociekliwych www.architektura.friko.pl [zdj ę cia Łazienek i Bazyliki ś w. Piotra] www.asraifairynz.spaces.live.com [zdj ę cia kobieta z ptakiem,oraz Sagrada Familia] www.fotal.pl [Piet Mondrian Kompozycja] www.impresjonizm.art.pl [Kobiety z Tahiti,obraz Paula Gauguina]

24 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c BIBLIOGRAFIA www.free.art.plfree.art.pl [Akt schodz ą cy po schodach Marcel Duchamp] www.nikakoj.freehost.plnikakoj.freehost.pl ["Pejza ż z czerwonymi drzewami" - Maurice Vlaminck] www.vlo.gliwice.pl [Panny z Avignon, Pablo Picasso] www.malarze.walhalla.pl [Droga z Cyprysem i Gwiazd ą – 1890 Vincenta Van Gogha ] www.wiki.apple.org.pl [Katedra w Canterbury,Anglia] l

25 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c BIBLIOGRAFIA www.commons.wikimedia.org [Bernini, fontanna dei Quattro Fiumi] www.artmasters.pl [Rybacy brodz ą cy] www.poema.art.pl [Tratwa meduzy] www.pl.wikipedia.org [Wenus Canovy, Galleria Borghese,] www.portalwiedzy.onet.pl [ Kolekcjoner rycin]

26 Koniec Wykonała : Barbara Wójcik

27 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c TO NAPRAWDĘ JUŻ KONIEC


Pobierz ppt "Historia Sztuki Pi ę knej Autor: Barbara Wójcik. Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c Od Autora Malarstwo, rzeźba, architektura jest nie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google