Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRUCIA Przygotował Andrzej Potucha. Trucizna to ka ż da substancja sta ł a, p ł ynna lub gazowa, która po wprowadzeniu do organizmu zak ł óca jego funkcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRUCIA Przygotował Andrzej Potucha. Trucizna to ka ż da substancja sta ł a, p ł ynna lub gazowa, która po wprowadzeniu do organizmu zak ł óca jego funkcje."— Zapis prezentacji:

1 ZATRUCIA Przygotował Andrzej Potucha

2 Trucizna to ka ż da substancja sta ł a, p ł ynna lub gazowa, która po wprowadzeniu do organizmu zak ł óca jego funkcje ż yciowe.

3 Przyczyny zatru ć : 10 –15 % przypadków jest to zdarzenie przypadkowe 80 – 90 % u doros ł ych to zatrucia celowe po za ż yciu trucizny w celach samobójczych oko ł o 5 % zatru ć zwi ą zanych jest z wykonywaniem zawodu

4 DROGI SKA Ż ENIA 1. Spo ż ycie (po ł kni ę cie) Najcz ę stsz ą drog ą, któr ą substancje truj ą ce, sta ł e i p ł ynne dostaj ą si ę do organizmu, jest przewód pokarmowy. Spo ż ycie trucizny to droga ska ż enia obserwowana g ł ównie u ofiar prób samobójczych (leki), u alkoholików (metanol, alkohole przemys ł owe) i u ma ł ych dzieci (chemia gospodarcza). 2. Wstrzykni ę cie Trucizny wstrzykni ę te to najcz ęś ciej narkotyki przyjmowane do ż ylnie przez osoby uzale ż nione. U osób choruj ą cych na cukrzyc ę, samodzielnie pobieraj ą cych insulin ę objawy toksyczne mog ą wywo ł a ć jej nieodpowiednie dawkowanie. Innym typem wstrzykni ęć wywo ł uj ą cych objawy zatrucia s ą u żą dlenia przez owady lub uk ą szenia przez jadowite w ęż e.

5 3. Inhalacja (wdychanie) Wdychane mog ą by ć gazy, pary lub aerozole. Najcz ęś ciej wdychan ą trucizn ą jest tlenek w ę gla. W wyniku wypadków przemys ł owych i rolniczych oraz po ż arów mo ż e doj ść do zatru ć w wyniku wdychania takich gazów jak tlenki azotu, fosgen, cyjanki i inne. Podczas ratowania ofiar zatru ć gazami ratownicy powinni pami ę ta ć o szczególnych ś rodkach bezpiecze ń stwa, które nale ż y stosowa ć w celu unikni ę cia ekspozycji na zwi ą zki toksyczne. Odr ę bn ą kategori ę truj ą cych inhalacji stanowi w ą chanie kleju lub rozpuszczalników organicznych w celu wywo ł ania odurzenia (!) 4. Absorpcja (wch ł anianie) Trucizny mog ą by ć tak ż e wch ł aniane przez skór ę. Przyk ł adem s ą zatrucia przez ś rodki owadobójcze.

6 Cz ę ste objawy zatrucia: 1. 1. Zaburzenia o ś rodkowego i obwodowego uk ł adu nerwowego wywo ł ane zatruciem mog ą wyst ę powa ć jako: depresja OUN: zaburzenia ś wiadomo ś ci, senno ść, sopor (sen g łę boki), ś pi ą czka. pobudzenie: niepokój, spl ą tanie, oszo ł omienie, stany rozdra ż nienia, dr ż enia oraz uogólnione napady drgawek. 2. Ostre zaburzenia ż o łą dkowo – jelitowe: md ł o ś ci, nudno ś ci, wymioty i biegunka ( równie ż krwawa ). 3. Szczególna wo ń z ust lub zapach wymiocin.

7 4. Uszkodzenia skóry (zmiany skórne): rumie ń, p ę cherzyki, miejscowa martwica, krwawe wybroczyny, oparzenia chemiczne w wyniku zetkni ę cia z po ł kni ę tymi substancjami ż r ą cymi, zmiany o charakterze oparze ń wskutek kontaktu z rozpuszczalnikami i innymi substancjami chemicznymi (kwasy, ł ugi i ś rodki utleniaj ą ce), ś lady wk ł ucia ig ł y – przy podejrzeniu zatrucia lekami – pomocne s ą w dalszej diagnostyce ró ż nicowej. 5. Zaburzenia rytmu serca: rzucaj ą podejrzenie na zatrucie zw ł aszcza wtedy, gdy wyst ę puj ą nieoczekiwanie w aspekcie wieku i wcze ś niejszego wywiadu. 6. Zmiany temperatury: mog ą wyst ę powa ć w formie zarówno hiper- jak i hipotermii.

8 Toksydromy Toksydrom oznacza zespó ł objawów pojawiaj ą cy si ę wskutek ekspozycji organizmu na okre ś lon ą trucizn ę (dotycz ą skóry, oczu, b ł on ś luzowych, uk ł adu oddechowego, kr ąż enia, przewodu pokarmowego, stanu neurologicznego). Okre ś lenie w ł a ś ciwego toksydromu pomaga postawi ć trafn ą diagnoz ę i wdro ż y ć prawid ł owe leczenie w sytuacji gdy nie wie si ę, jaki czynnik szkodliwy wywo ł a ł zatrucie. Toksydrom to odcisk palca trucizny.

9 Zasady post ę powania ratunkowego w ostrych zatruciach 1. Rozpoznanie stanu pacjenta 2. Utrzymanie podstawowych funkcji ż yciowych 3. Identyfikacja trucizny 4. Leczenie przyczynowe: - dekontaminacja, - eliminacja trucizn, - odtrutki 5. Leczenie objawowe

10 Ogólne zasady pierwszej pomocy w zatruciach: 1.Pami ę taj o swoim bezpiecze ń stwie (gazy). 2.Zwalczanie zaburze ń gro ź nych dla ż ycia (resuscytacja w razie zaburze ń oddychania i braku oznak kr ąż enia). 3.Identyfikacja trucizny (opakowania, wywiad). 4.Wezwanie pomocy (+ konsultacja z lekarzem przez telefon). 5.Hamowanie wch ł aniania trucizny (dekontaminacja): –sp ł ukiwanie skóry wod ą, –prowokowanie wymiotów, –podanie ś rodka, który rozcie ń czy trucizn ę, –w ę giel aktywowany, – ś rodki przeczyszczaj ą ce, –p ł ukanie ż o łą dka. 5. Gdy poszkodowany jest w nieprzytomny to: –pozycja boczna bezpieczna, –kontrola funkcji ż yciowych.

11 Dekontaminacja (dezaktywacja, odka ż anie ) - proces polegaj ą cy na usuni ę ciu lub/i zneutralizowaniu substancji toksycznej - polega na usuwaniu z powierzchni cia ł a ludzkiego b ł on ś luzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych, ś rodków truj ą cych i biologicznych. Dekontaminacja ma na celu przerwanie nara ż enia organizmu na czynnik szkodliwy, czyli dalszego wch ł aniania trucizny.

12 Dekontaminacja miejscowa (zewn ę trzna) Dekontaminacja miejscowa polega na przep ł ukaniu skóry wod ą. Mo ż na te ż zastosowa ć ka ż dy roztwór p ł ynu oboj ę tnego o obj ę to ś ci odpowiedniej dla rozmiaru obra ż enia. P ł ukanie powinno trwa ć kilka minut. Nie wolno podejmowa ć prób neutralizowania trucizny roztworami o przeciwnym pH, poniewa ż zwi ę ksza si ę wówczas zakres uszkodzenia tkanek w wyniku powsta ł ej w miejscu ska ż enia reakcji egzotermicznej. Dekontaminacja ż o łą dkowo-jelitowa (wewn ę trzna) Dekontaminacj ę ż o łą dkowo-jelitow ą wykonuje si ę w celu zmniejszenia absorpcji trucizny w przewodzie pokarmowym. Jej klasyczne metody to: prowokowanie wymiotów, p ł ukanie ż o łą dka z podaniem aktywowanego w ę gla i p ł ukanie jelit. W celu przyspieszenia pasa ż u tre ś ci jelitowej podaje si ę ś rodki przeczyszczaj ą ce.

13 Nie prowokuj wymiotów ! - je ż eli nie wiesz co po ł kn ął pacjent, - je ż eli pacjent wymiotowa ł samoistnie, - je ś li zamierzamy poda ć doustnie odtrutki, np. N-acetylocystein ę w zatruciu paracetamolem lub w ę giel aktywowany absorbuj ą cy trucizn ę, - w zatruciach ś rodkami ż r ą cymi (ryzyko p ę kni ę cia prze ł yku i zapalenia ś ródpiersia) lub o niskim napi ę ciu powierzchniowym (szampony, detergenty).

14 Zatrucia cyjankami Ź ród ł a zatru ć : - Cyjanowodór (dymy w trakcie po ż arów), - Nitryle (R-CN) (rozpuszczalniki, produkty po ś rednie w syntezach chemicznych oraz substraty do produkcji tworzyw sztucznych). Objawy kliniczne: - bóle i zawroty g ł owy, - zaburzenia ś wiadomo ś ci, - drgawki, - z powodu zmniejszonego zu ż ycia tlenu przez tkanki, skóra chorego ma barw ę ró ż ow ą (nawet w czasie zatrzymania kr ąż enia). Odtrutki: - tlen

15 Salicylany Ź ród ł a - kwas acetylosalicylowy (polopiryna, etopiryna itp.) Objawy - zaburzenia ś wiadomo ś ci, tachykardia, nudno ś ci, wymioty, szum w uszach, wzmo ż ona potliwo ść, nieznaczny wzrost temp. cia ł a.

16 Acetaminofen (paracetamol) Ź ród ł o - APAP, Codipar, Efferalgan itp. Objawy: - w pocz ą tkowej fazie zatrucie bezobjawowe (wa ż ne zebranie wywiadu od pacjenta i rodziny), - potem nudno ś ci, wymioty, objawy niewydolno ś ci w ą troby (powi ę kszenie w ą troby, tkliwo ść, ż ó ł taczka). Post ę powanie: - dekontaminacja (p ł ukanie ż o łą dka + 1 g/kg m.c. w ę gla aktywowanego), - odtrutka: N-acetylocysteina – NAC (syrop ACC) unieczynnia hepatotoksyczne metabolity.

17 Ś rodki nasenne (barbiturany, benzodiazepiny) Ź ród ł o - barbiturany (Luminal), benzodiazepiny (Oxazepam, Relanium, Lorafen, Clonazepam, Elenium). Objawy: - ś pi ą czka, - depresja oddechowa, - przy zatruciu barbituranami - zapa ść kr ąż eniowa (niedoci ś nienie, bradykardia), - hipotermia. Post ę powanie: - wspomaganie oddechu, (+tlenoterapia), - zwalczanie hipotermii, - dekontaminacja (w ę giel aktywowany), - odtrutka: Flumazenil (Anexate).

18 Ś rodki antycholinergiczne i wielocykliczne leki przeciwdepresyjne Ź ród ł a: - leki antydepresyjne: amitryptylina, imipramina, doksepin, - Hydroxyzyna, - leki przeciwpsychotyczne: haloperidol, chlorpromazyna (fenactil), tiorydazyna, - leki przeciwdrgawkowe - karbamazepina (Amizepin). Objawy: - sucho ść skóry i b ł on ś luzowych, - pobudzenie psychiczne, halucynacje, spl ą tanie, drgawki, - hipertermia, - rozszerzone ź renice, - tachykardia, arytmia, niedoci ś nienie t ę tnicze.

19 Zatrucie opioidami (morfina, heroina, kodeina, dolargan, fentanyl) Objawy: - euforia, nudno ś ci, wymioty, zaparcia, - zaburzenia ś wiadomo ś ci, - szpilkowate ź renice, - depresja oddechowa, niewydolno ść oddechowa, - hipotermia, bradykardia. Post ę powanie: - wspomaganie oddechu, tlen, - monitorowanie kr ąż enie, - dekontaminacja.

20 Zatrucie sympatomimetykami (amfetamina, kokaina) Objawy: - euforia, pobudzenie psychoruchowe, zaniepokojenie, spl ą tanie, - psychoza (charakterystyczne halucynacje dotykowe), - szerokie ź renice, - tachykardia, nadci ś nienie t ę tnicze, - hipertermia, potliwo ść. Post ę powanie: - wspomaganie oddechu i kr ąż enia, - dekontaminacja przewodu pokarmowego, - ograniczenie bod ź ców stymuluj ą cych, - zwalczanie hipertermii,

21 Zatrucie alkoholami (etanol, metanol, izpropanol, glikol etylenowy) Ź ród ł a: - etanol - piwo, alkohole spirytusowe; - metanol - p ł yn przeciw zamarzaniu, p ł yn do mycia okien; - izopropanol - rozpuszczalniki; - glikol etylenowy - p ł yn przeciw zamarzaniu, p ł yn hamulcowy; Objawy: - etanol - depresja c.u.n. (be ł kotliwa mowa, ospa ł o ść, upo ś ledzenie logicznego my ś lenia, ataksja, dezorientacja), zapach spirytusu w oddechu; - metanol - objawy pojawiaj ą si ę pó ź no (8-24h), ból g ł owy, zaburzenia widzenia, obrz ę k siatkówki, depresja c.u.n., nie ma charakterystycznego zapachu;

22 - izopropanol - depresja c.u.n., ataksja, zapach acetonu w oddechu; - glikol etylenowy- brak zapachu z ust, - etapy: 1-2 godz.: depresja c.u.n.; - < 12-24 godz.: depresja kr ąż eniowo- oddechowa; - 24-72 godz.: niewydolno ść nerek. Post ę powanie: - ABC resuscytacji, - p ł ynoterapia, - glukoza, Tiamina (100 mg), - przy zatruciu metanolem lub glikolem poda ć Etanol, - Pirydoksyna (B 6 ), Tiamina (B 1 ), kwas foliowy.

23 Zatrucie tlenkiem w ę gla (CO) Ź ród ł a: spalanie paliw organicznych w silnikach spalinowych, domowe urz ą dzenia grzewcze, po ż ary. Gaz bezbarwny, bezwonny, niedra ż ni ą cy, toksyczno ść wynika z du ż ego powinowactwa do hemoglobiny (ponad 200 razy wi ę ksze ni ż tlenu). Z hemoblobin ą tworzy trwa ł e po łą czenie - karboksyhemoglobin ę - nie maj ą c ą zdolno ś ci transportowania tlenu w organizmie. Ś mier ć w zatruciu tlenkiem w ę gla spowodowana jest przez uduszenie na poziomie komórkowym. Objawy: - w zatruciu lekkim objawy przypominaj ą gryp ę jednak nie ma powi ę kszenia w ę z ł ów ch ł onnych i gor ą czki, - bóle g ł owy, - nudno ś ci, wymioty, - spl ą tanie, zaburzenia ś wiadomo ś ci,

24 - drgawki, - zaburzenia rytmu serca, - rozszerzone ź renice, - sinica lub blado ść skóry, - ś pi ą czka. Post ę powanie: - dostarczenie jak najwi ę kszej ilo ś ci tlenu - 100% tlenoterapia (okres pó ł trwania karboksyhemoglobiny u zatrutego oddychaj ą cego powietrzem atmosferycznym wynosi 520 min. a 100% tlenem - 80 min.) - zapewnienie spokoju i odpoczynku, - monitorowanie pracy serca, - terapia hiperbaryczna (tlen pod ci ś nieniem, okres pó ł trwania karboksyhemoglobiny w komorze hiperbarycznej wynosi 20 min).

25 Uk ą szenia przez ż mij ę, paj ę czaki (zatrucie toksynami) Objawy: - dwie ranki po z ę bach jadowych - zaczerwienienie, obrz ę k i ból, - niekiedy wybroczyny krwawe w skórze, - niepokój, ból g ł owy, nudno ś ci, biegunka, cz ę sto omdlenie. Post ę powanie: - po ł o ż y ć p ł asko, opu ś ci ć ko ń czyn ę ni ż ej, transport do szpitala, - powierzchowne zaci ś ni ę cie opaski uciskowej powy ż ej miejsca zranienia, - monitorowanie funkcji ż yciowych, - antidotum: Antivenin, glukonian wapnia (paj ą ki).


Pobierz ppt "ZATRUCIA Przygotował Andrzej Potucha. Trucizna to ka ż da substancja sta ł a, p ł ynna lub gazowa, która po wprowadzeniu do organizmu zak ł óca jego funkcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google