Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stadia rozwoju kariery zawodowej dzieci i młodzieży a oddziaływania doradcze FAMILY CAREER COMPASS -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stadia rozwoju kariery zawodowej dzieci i młodzieży a oddziaływania doradcze FAMILY CAREER COMPASS -"— Zapis prezentacji:

1 Stadia rozwoju kariery zawodowej dzieci i młodzieży a oddziaływania doradcze
FAMILY CAREER COMPASS „Metody Doradztwa Zawodowego Skutecznie Wspierające Rodziców w Kierowaniu Karierą Zawodową ich Dzieci” 22 listopada 2013 ANNA PASZKOWSKA-ROGACZ

2 Stadia oraz okresy rozwoju zawodowego (Ginzberg, Ginzburg, Axelrad, Herma, 1984; Super, 1984, 1994)
Stadium Podokres (r.ż.) Charakterystyka Fantazji (do 11) Dominującą rolę odgrywają potrzeby, ważne jest ogrywanie ról społecznych w zabawie Zainteresowań (11-12) Uświadomienie preferencji - „to co się lubi” staje się główną determinantą aspiracji i aktywności Zdolności (13 -14) Uświadomienie własnych uzdolnień i możliwości pod kątem wymagań zawodowych Wartości (15 -16) Percepcja wzorów kariery zawodowej Przejściowy (17-18) Świadomy wybór zawodowy Eksploracji (19) Zawężenie możliwości zawodowych do kilku opcji Krystalizacji(20 -21) Związanie się z określoną rolą zawodową Specyfikacji(22 -25) Wybór konkretnego zajęcia Próby Realizmu

3 Cztery stadia rozwoju zawodowego (Gottfredson, 1996)

4 Orientacja na wielkość i siłę (pomiędzy 3 a 5 rokiem życia)
Dzieci uczą się klasyfikowania ludzi w prosty sposób (duży-mały, silny – słaby) Nie mają stabilnej koncepcji ról płciowych, ale dostrzegają różnice między płciami I to by było na tyle, jeśli chodzi zabawki nieukierunkowane na płeć Dla każdego po misiaczku! Trala, lala la.. Robal A ty jak nazwiesz swojego? Mojego nazwę kruszynka - cukiereczek Łup, łup, łup.. Super! Jej!

5 Orientacja na wielkość i siłę (pomiędzy 3 a 5 rokiem życia) c.d.
Dzieci wyrażają pierwszą fascynację zawodami związanymi z płcią Widoczna jest rola genotypu (wewnętrznego kompasu) przy wyborze zachowań

6 Ukierunkowanie na zadania określone przez płeć (pomiędzy 6 a 8 rokiem życia)
Dzieci uświadamiają sobie role społeczne związane z płcią na podstawie konkretnych oznak (np. czynności i ubrań) Przyznawanie się do swojej roli płciowej dzieci uważają za nakaz moralny Dzielą zawody na męskie i żeńskie, odrzucają preferencje odpowiadające płci przeciwnej Tato, to alejka z lalkami . Ktoś może nas zobaczyć!

7 Prestiż nie odgrywa jeszcze istotnej roli w wyborach zawodowych
Ukierunkowanie na zadania określone przez płeć (pomiędzy 6 a 8 rokiem życia) c.d. Prestiż nie odgrywa jeszcze istotnej roli w wyborach zawodowych Witam w McDonalds. Czy mogę przyjąć pańskie zamówienie? To jest prawdziwa pasja!! Kto wie, czy nie zostanie lekarzem? Tak, cały dzień! Zosia bawi się w doktora? Na to wygląda!

8 Orientacja na ocenę społeczną (pomiędzy 9 a 13 rokiem życia)
W ocenie zawodów dzieci biorą pod uwagę status społeczny i prestiż – rozpoznając ich symbole i oznaki (przyjmują tę samą skalę co dorośli) Łączą ten wymiar z wymiarem płci, budując mapę zawodów, odnajdując się na tej mapie określają siebie Uprzywilejowane pochodzenie społeczne podnosi „pułap” wyboru zawodu, powodzenie w szkole podnosi poziom prestiżu branego pod uwagę Ogólna wiedza na temat zawodów i warunków jest niepełna To cudowne, skąd ten pomysł? Pisanie historyjek to łatwizna! Wiem, podpisywanie książek może być wyczerpujące, ale dam radę.... Hm, to ciekawy punkt widzenia… Mamo, zostanę wielką pisarką No chyba jednak trzeba się trochę napracować..

9 Orientacja na własne „ja” jedyne (niepowtarzalne) (od 14 roku życia)
W planach zawodowych młody człowiek uwzględnia osobiste cechy – zainteresowania, zdolności, wartości, ale rozpatruje je w ramach określonych wcześniej na mapie poznawczej granic Interesuje się typami zawodów i typami osób wykonujących zawody (Holland) Istotne jest kryterium dopasowania do zawodu Jest to czas budowania ważnych planów życiowych organizujących się wokół wartości głównych nadających im spójność Realistyczny(R) Konwencjonalny(C) Badawczy(I) Artystyczny(A) Przedsiębiorczy(E) Społeczny(S)

10 Orientacja na własne „ja” jedyne (niepowtarzalne) (od 14 roku życia) c
Orientacja na własne „ja” jedyne (niepowtarzalne) (od 14 roku życia) c.d. „Młodzi ludzie, często zdezorientowani i niepewni, szamoczą się kierowani potrzebą uzyskania pewności co do charakteru swoich zainteresowań, zdolności, cech osobowości i wartości „ (Gottfredson, 1996, s. 195) Chciałbym już mieć prawdziwą pracę No, nie wiem… Interesującą,, jakoś ważną dla społeczeństwa Taką jak twoja, ale dobrze płatną i ciekawą. A o jaką ci chodzi?

11 Rozgraniczanie Proces wiodący do wykreślenia na mapie poznawczej linii wyznaczającej społeczną przestrzeń zawodów, które jednostka może zaakceptować Przykład chłopca o średniej inteligencji pochodzącego ze środowiska uprzywilejowanego społecznie

12 Kompromis (1) Proces, w którym jednostki rezygnują ze swoich preferowanych aspiracji, po to, aby wybrać inne aspiracje, ich zdaniem mniej „zgodne z nimi”, ale bardziej dostępne Niektóre kombinacje dziedzin zawodowych występują bardzo rzadko np. funkcje o profilu realistycznym, żeńskim i prestiżowym lub badawczym i mało prestiżowym Nigdy nie będę Leonardem Da Vinci ! Wiele się dowiedziałam w muzeum I to czegoś bardzo ważnego… Ja też..

13 Kompromis (2) Kompromis służy obronie istotnych (najwcześniej uświadomionych) aspektów obrazu siebie… oznacza to, że jednostka woli raczej zrezygnować ze swoich zainteresowań i wartości zawodowych aniżeli zaakceptować pracę o mniejszym prestiżu i z kolei… gdy jednostka musi zaakceptować jeszcze większy kompromis, to rezygnuje z prestiżu, aby utrzymać płciową koncepcję siebie Może was zainteresuje, że zawęziłem moje cele zawodowe do dwóch głównych obszarów Jednak myślę, że powinien znowu iść na dni kariery Ratownik medyczny, albo zawodowy morderca No, w końcu jakieś zainteresowania

14 Podsumowanie czterech stadiów rozwoju preferencji zawodowych
Cechy szczególne 1. Orientacja na wielkość siłę 2.Orientacja na role płciowe 3. Orientacja Na ocenę społeczną 4. Orientacja na unikatowe „ja” Wiek 3-5 6-8 9-13 14+ Klasa Przedszkole 1-3 4-8 9+ Proces myślenia Intuicyjny Konkretny Mniej konkretny Abstrakcyjny Umiejętność klasyfikacji Bez stałości obiektów Proste grupowanie Grupowanie dwukryterialne Grupowanie złożone Nowe elementy w percepcji siebie i innych Mały vs. duży Płeć społeczna Klasa społeczna i inteligencja Własne zainteresowania, kompetencje i wartości Nowe elementy w percepcji zawodów Zawody i role społeczne Płeć Prestiż Obszary zatrudnienia

15 Cele, strategie i narzędzia doradcze dostosowane do faz rozwoju
Proces rozwojowy Wspierane zachowania Strategie doradcze Przykładowe narzędzia SP Klasy 1-3 SP klasy 4- 6/gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Rozwój poznawczy Uczenie się A: Redukcja złożoności zadań B: Dostosowanie do różnorodności poznawczej 1: Informacje i zadania są konkretne, krótkie, wymagają jedynie prostego wnioskowania 2: Informacje są obszerniejsze; zadania wymagają pomysłowości i uogólnień; uczniowie o mniejszych zdolnościach wymagają mniej złożonego materiału 3: Informacja może być bardziej skomplikowana zadania wymagają analizy i integracji informacji; uczniowie o mniejszych zdolnościach wymagają mniej złożonego materiału Autokreacja Doświadczanie C: Dostarczanie doświadczeń intelektualnych, społecznych i praktycznych D: Rozwijanie poczucia sprawczości w kształtowaniu doświadczeń 4: Wycieczki, dni kariery, kontakty z pracodawcami, budowanie port-folio 5: Przykłady z literatury, biografie, zawodowe i przykłady z życia, proste prace w domu lub w okolicy, zajęcia pozalekcyjne, hobby, harcerstwo, projekty szkolne, wycieczki zawodoznawcze 6: Szeroki wybór zajęć, serwisy społecznościowe, obserwacje pracy, praktyki i staże, kluby, harcerstwo, samorząd studencki, sport, prace remontowe, prace wakacyjne, projekty szkolne

16 Cele, strategie i narzędzia doradcze dostosowane do faz rozwoju c.d.
Proces rozwojowy Wspierane zachowania Strategie doradcze Przykładowe narzędzia SP Klasy 1-3 SP klasy 4-6/gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Rozgrani- czenie Wgląd E: Ułatwienie zbierania i integracji informacji o siebie F: Ułatwianie zrozumienia koncepcji dopasowania pracy do życia 7: Wybór wstępnych celów życiowych, określanie mocnych i słabych stron, badanie oczekiwań rodziny i potencjalnych barier, ćwiczenia w identyfikacji konfliktów ról, wymagania pracy, które zawody odrzucić i dlaczego; proste ćwiczenia w wyznaczaniu celów i podejmowania decyzji 8: Formalna ocena zainteresowań, zdolności, osobowości, wartości, analiza dotychczasowych działań, wsparcie, bariery, wpływ na innych; baza danych na temat miejsc pracy, ćwiczenia w ustalaniu i ocenie celów życiowych Kompromis Inwestowanie w siebie G: Ułatwienie oceny dostępności preferowanego stylu życia zawodowego H: Rozwijanie poczucia sprawczości i dawanie wsparcia 9: Nauka pisania CV, ćwiczenia rozmów rekrutacyjnych, budowanie umiejętności radzenia sobie z lękiem, informacje na temat pracy, korzystanie z usług pośrednictwa pracy, pomoc w identyfikacji najlepszych wyborów i alternatyw, poszukiwanie mentorów

17 Literatura Guichard, J. Huteau, M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego.Kraków: Impuls. Super, D. E. (1972). Psychologia zainteresowań. Warszawa: PWN. Super, D. E. (1981). Approaches to occupational choice and career development. W: A. G. Watts, D. E. Super & J. M. Kidd (red.), Career development in Britain. Cambridge, England: Hobsons Press. Super, D. E. (1984). Career and Life Development. W. D. Brown, L. Brooks (red.), Career Choice and Development (s ). San Francisco, Washington, London: Jossey-Bass Publishers. Super, D. E. (1994). A life Span, Life Space. Perspective on Convergence. W: M. L. Savickas, R. W. Lent (red.), Convergence in Career Development Theories (s ). Palo Alto, California: CPP BOOKS. Super, D. E., Bohn, M. (1971). Occupational Psychology. London: Tavistock Publication Limited.

18 Biuro projektu: Społeczna Akademia Nauk, Marta Kędzia tel: 42/664-22-78 e-mail: mkedzia@spoleczna.pl
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Prezentacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


Pobierz ppt "Stadia rozwoju kariery zawodowej dzieci i młodzieży a oddziaływania doradcze FAMILY CAREER COMPASS -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google