Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs BV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs BV"— Zapis prezentacji:

1 Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs BV
Opodatkowanie dochodów pracowników tymczasowych w Niderlandach – wybrane zagadnienia mr. M. P. Lewandowski Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs BV Dr. Hub van Doorneweg 99 5026 RB Tilburg The Netherlands Copyrights (c) M. P. Lewandowski

2 Copyrights (c) M. P. Lewandowski www.polenconsulting.com
Plan szkolenia Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników polskich przedsiębiorstw; Obowiązki pracownika Obowiązki pracodawcy B. Ubezpieczenia społeczne w Niderlandach – wybrane zagadnienia. Copyrights (c) M. P. Lewandowski

3 Copyrights (c) M. P. Lewandowski www.polenconsulting.com
A. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników polskich przedsiębiorstw – Obowiązki pracownika Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania: - Art. 4 (miejsce zamieszkania lub siedziba); - Art. 15 (praca najemna, prawo do opodatkowania); Prawo narodowe KN: IB i LB Copyrights (c) M. P. Lewandowski

4 Art. 4 konwencji (miejsce zamieszkania lub siedziba)
2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad: a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa; c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem; d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia. Copyrights (c) M. P. Lewandowski

5 Art. 15 konwencji (praca najemna)
1. Z uwzględnieniem postanowień artykułów 16, 18, 19, 20 i 21 uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca najemna jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. 2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. (…) Copyrights (c) M. P. Lewandowski

6 Copyrights (c) M. P. Lewandowski www.polenconsulting.com
A. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników polskich przedsiębiorstw – Obowiązki pracodawcy Prawo narodowe: - art. 6 Loonbelastingwet 1964 (obowiązek podatkowy i pojęcie płatnika); - rozporządzenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów IFZ2004/113M; - orzecznictwo z 1 grudnia 2006 roku; Kiedy zagraniczny pracodawca jest płatnikiem? Pojęcie FVI Copyrights (c) M. P. Lewandowski

7 Copyrights (c) M. P. Lewandowski www.polenconsulting.com
Art. 6 Loonbelastingwet (obowiązek podatkowy i pojęcie płatnika) cz. 1 1. Inhoudingsplichtige is: a. degene, tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan; b. degene, die aan een of meer personen loon uit een vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander verstrekt; c. degene, die ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort, aan een of meer personen uitkeringen of verstrekkingen uit een dienstbetrekking tot een ander doet. 2. Wie niet in Nederland woont of gevestigd is, wordt slechts als inhoudingsplichtige beschouwd voor zover hij: a. in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf, beroep of andere bezigheid of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan wel b. een of meer personen in dienst heeft van wie het loon is onderworpen aan de inkomstenbelasting, met betrekking tot deze personen de loonadministratie in Nederland houdt en zich voor deze personen als inhoudingsplichtige bij de inspecteur heeft gemeld. Copyrights (c) M. P. Lewandowski

8 Copyrights (c) M. P. Lewandowski www.polenconsulting.com
Art. 6 Loonbelastingwet (obowiązek podatkowy i pojęcie płatnika) cz. 2 3. Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel a, wordt als een vaste inrichting in ieder geval aangemerkt: (…) het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op het verlenen van tussenkomst ten behoeve van degenen die tegen beloning persoonlijke arbeid in Nederland verrichten en een derde ten behoeve van wie die arbeid wordt verricht. Copyrights (c) M. P. Lewandowski

9 Rozporządzenie Sekretarza Stanu w Min. Finansów IFZ2004/113M
Przedsiębiorstwa trudniące się pośrednictwem pracowników tymczasowych są płatnikami podatku od wynagrodzeń. Materialne podejście do definicji słowa “pracodawca” zawartego w konwencji. Skutek – reguła 183 dni nie ma zastosowania. Copyrights (c) M. P. Lewandowski

10 Copyrights (c) M. P. Lewandowski www.polenconsulting.com
Orzecznictwo 7 wyroków Najwyższego Sądu Królestwa Niderlandów z dnia 1 grudnia 2006: Potwierdzenie materialnego podejścia do definicji pracodawcy. Rozszerzenie doktryny na koncerny i inne sytuacje, w których usługa ma znamiona udostępniania siły roboczej. Copyrights (c) M. P. Lewandowski

11 B. Ubezpieczenia społeczne w Niderlandach – Premie
Próg podatkowy Rodzaj podatku/premii na ubezpieczenia społeczne Wiek prac. do 65 lat 1) do € 17.319 premia AOW emrytura I filar 17,90% premia Anw renta wdowia 1,25% premia AWBZ ubezpieczenie spec. kosztów leczenia 12,00% Podatek od wynagrodzeń 2,50% łącznie 33,65% 2) €  € 31.122 10,25% 41,40% 3) €  € 53.064 42% 4) €  lub więcej 52% Copyrights (c) M. P. Lewandowski

12 B. Ubezpieczenia społeczne w Niderlandach – Ubezp. pracownicze
B. Ubezpieczenia społeczne w Niderlandach – Ubezp. pracownicze Część pracownika Część pracodawcy Premia WW-Awf (bezrobotne) 3,85% 4,40% Premia podstawowa WAO/WIA (renta inwalidzka/ chorobowe) 5,15% Premia zmienna WAO Premia jest zmienna i zależna od branży. Np.: dla branży budowlanej 1,19% (urząd wydaje decyzje w tym zakresie) Premia zmienna Premia jest zmienna (urząd wydaje decyzję w tym zakresie) Copyrights (c) M. P. Lewandowski Copyrights (c) M. P. Lewandowski

13 B. Ubezpieczenia społeczne w Niderlandach – Ubezp. Zdrowotne i inne.
Składka ubezpieczenia zdrowotnego: Składka ubezpieczenia zdrowotnego jest zależna od wysokości wynagrodzenia i wynosi 6,5% liczone od wynagrodzenia brutto. Składkę tę pracodawca zwraca pracownikowi, a więc powiększa ona podstawę do naliczenia podatku. Maksymalna podstawa do naliczenia składek wynosi rocznie €  Czyli maksymalnie rocznie € Fundusze sektorowe (Układy zbiorowe pracy): Na zakończenie należy jeszcze pamiętać o funduszach sektorowych zależnych od rodzaju działalności i istnienia ogólnie obowiązującego układu zbiorowego pracy w danej branży. Chodzi tu o składki na fundusz emerytalny (drugi filar) oraz fundusze szkoleniowe i inne (zależnie od układu zbiorowego będącego w mocy, np. ABU CAO). Copyrights (c) M. P. Lewandowski

14 Adres do korespondencji:
Dane kontaktowe: Adres kancelarii: Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs Dr. Hub van Doorneweg 99 5026 RB Tilburg The Netherlands (4e piętro) Adres do korespondencji: Postbus 1384 5004 BJ Tilburg Tel.: Fax: Http:

15 Dane kontaktowe: Kancelaria w Polsce: LEWANDOWSKI DORADZTWO PRAWNE Nowy Świat 42 lok. 4 PL Warszawa Tel.:


Pobierz ppt "Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs BV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google