Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA DO… NIKĄD ? A Jezus odpowiadając rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA DO… NIKĄD ? A Jezus odpowiadając rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus,"— Zapis prezentacji:

1

2 DROGA DO… NIKĄD ?

3 A Jezus odpowiadając rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Mt 24,2

4 Czym s ą sekty grupa ludzi, którzy oderwali się od kościoła lub wspólnoty religijnej; grupa, która przyjęła własne zasady doktrynalne i organizacyjne o piramidalnej strukturze władzy, obowiązków i przywilejów; członkowie sekty są przekonani o słuszności swego oddzielenia - niemożliwe, by trwali w błędzie !!! jedynie oni posiadają zdawczą prawdę; na czele grupy stoi mistrz, guru, któremu winni są posłuszeństwo.

5 sekty wychodzą młodym naprzeciw, szukają ich tam, gdzie oni są, stwarzają w osobie przekonanie, że jest uznawana za świetną i akceptowana taka jaka jest ze wszystkimi swoimi dobrymi i złymi uczynkami wspierają ich dążenia do współzawodnictwa, zaangażowania, sprawują nad nimi intensywną opiekę poprzez częste kontakty przy okazji kontrolując,

6 załamanie niepowodzeniami poszukiwanie filozofii życia znudzenie codziennością zaspokojenie ciekawości kryzys wiary namowy znajomych Przyczyny wstępowania do sekty problemy rodzinne samotność

7 Rocznie polska policja notuje ok. 10 tys. przypadków zaginięć. W większości chodzi o ludzi młodych. Ostatnio także w niektórych rejonach naszego kraju zanotowano wzrost samobójstw popełnianych przez ludzi młodych. Autopsje potwierdziły rytualny charakter tych czynów.

8 W powszechnym odczuciu za sektę uważa się grupę wyznaniową szkodliwą i destrukcyjną społecznie.

9 1. realizacja uprawnień wolnościowych 2. kryzys wartości współczesnego świata 3. brak spełnienia oczekiwań indywidualnych i grupowych

10 1. Przyczyny ustrojowe 1. Przyczyny ustrojowe zmiana ustroju w 1989 r. z totalitarnego na demokratyczny; otwarcie granic ; zmiana prawa: gwarancja wolności sumienia i wyznania, niezwykła łatwość uzyskania rejestracji sekty jako związku wyznaniowego; brak jakiejkolwiek kontroli państwa nad działalnością, możliwość korzystania z wielu ulg i przywilejów; brak rzetelnej wiedzy dotyczącej działań powstałych instytucji ( sekt ),

11 2. Przyczyny społeczne kryzys cywilizacji, kryzys rodziny, (głównie, trudna sytuacja ekonomiczna); kryzys tradycyjnych kościołów; kryzys instytucji edukacyjno-wychowawczych (szkoły); kryzys ekonomiczny powodujący występowanie dużego bezrobocia i związanej z nim frustracji; brak popularyzacji wzorców spędzania wolnego czasu ; zmiana modelu życia, nastawienie konsumpcyjne, tęsknota za sacrum; brak elementarnej wiedzy dotyczącej zagrożeń sekt dla dzieci i młodzieży.

12 potrzeba przynależności i wspólnoty; poszukiwanie sensu życia oraz trwałych wartości, takich jak przyjaźń, miłość, ciepło, zaufanie; poszukiwanie tożsamości kulturowej i religijnej; potrzeby bycia rozpoznanym i wyróżnionym; potrzeba przynależności do elity; poszukiwanie transcendencji; potrzeby duchowego kierownictwa; potrzeba zaangażowania się i współuczestnictwa. 3. Przyczyny indywidualne

13 hipnoza ; presja grupy; bombardowanie miłością ; odrzucenie dawnych wartości; sprzeczność doktryny; odebranie prywatności; odebranie poczucia czasu; wyłączenie hamulców; obelgi słowne; zasady bezkompromisowości; pozbawienie snu; zasady ubioru; śpiewy; spowiedź; wyrzeczenia finansowe; izolacja; zabawy; zakaz pytań; poczucie winy; strach

14 na czele sekty stoi przywódca; sekta jest przekonana, że posiada wyłączną prawdę o zbawieniu; grupa (sekta) jest elitą, reszta ludzi jest chora, żyje w grzechu; sekta kontroluje myśli, zachowania i uczucia swoich członków; wprowadza silną dyscyplinę i żąda przestrzegania jej jako jedynej drogi do osiągnięcia zbawienia; żąda zerwania więzi z rodziną, przyjaciółmi; wypełnia cały czas, zlecając nowe zadania na rzecz grupy; żąda świadczeń pieniężnych; ingeruje w życie intymne adeptów łącznie z seksualnym; wprowadza specjalną dietę oraz stosuje techniki psychiczne w celu całkowitego podporządkowania członków. Charakterystyka sekty

15

16 Kościół Scjentologiczny - jest grupą uznawaną za kult wschodni. Jej założyciel - Layfayette Ronald Hubbard uważał swoje pisma za dokończenie pism Buddy. Człowiek ten, zanim zajął się tworzeniem nowej religii, był bardzo popularnym autorem powieści fantastycznej. Przyczyną dynamicznego rozwoju sekty były m.in. oferowane kursy psychoterapeutyczne, pozwalające najpierw wyrwać się z cyklu reinkarnacji, a następnie po przebyciu ośmiu etapów osiągnąć całkowitą kontrolę nad swoim życiem oraz materią. Parlament Europejski uznał sektę za niebezpieczną, a w Australii i Grecji zakazano jej działania. W Polsce sekta podejmuje działania zmierzające do wyłudzenia środków materialnych na tzw. orientalne techniki odnowy psychicznej. Jest jedną z najbogatszych sekt na świecie, a przynależność do niej deklaruje wiele znanych postaci Hollywood, np. Tom Cruise.

17 Sekta finansowała produkcję filmu science- fiction "Mission Impossible", który wykorzystywany jest do propagowania idei Kościoła Scjentologicznego. Obecnie znany aktor filmowy Tom Criuse występujący w pierwszej części filmu, a zarazem deklarujący swoją przynależność do scjentologów zdecydował się nakręcić i częściowo sfinansować drugą część filmu. O ile w Niemczech zakazano rozpowszechniania filmu, przewidując skutki emisji, o tyle w Polsce nie wzięto tego zupełnie pod uwagę, chociaż wiadomo, że sekta za wszelką cenę będzie się starała przeniknąć na nasz grunt.

18 Wywodzi się z hinduizmu proste życie i wzniosłe myślenie tzn. dieta wegeteriańska, słuchanie mistrza tłumaczącego filozofię.

19 Sekta Hare Kryszna została wylansowana m. in. dzięki jednemu z członków zespołu The Beatles, Georgowi Harrisonowi. Zadedykował harekrysznowcom piosenki: "My Sweet Lord" i "Living in the Material Word" oraz wspierał ich finansowo. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny - to Ruch założony w 1965 roku przez Bhaktivedanta Prabhupada w Nowym Jorku. Doktryna sekty wywodzi się ze starożytnej tradycji duchowej Indii (Kriszna jest jednym z bóstw hinduizmu) i oparta jest na świętych księgach hinduizmu. Przywódcy Hare Kriszny dzielą ludzkość na adeptów i tych, którzy nie należą do sekty. Wizja zbawienia u Kryszny, który jest "nieubłagalny" wiąże się z legalistyczną wizją reinkarnacji oraz karmy polegającej na zapłacie za uczynki, pozbawionej łaski i miłosierdzia Bożego.

20 Raport Cottrella z 1984 roku przygotowany dla jednej z komisji Parlamentu Europejskiego uznał sektę Hary Kriszna za szczególnie niebezpieczną. Szacuje się, że w Polsce jest już ok. 12 tysięcy osób związanych z ruchem Kriszny i ok. 3 tysiące prawdziwych wyznawców Kriszny, z czego ok. 300 osób mieszka w świątynnych wspólnotach. Pod przykrywką szlachetnego celu kryje się działalność sekty Hare Kriszna (p. Owsiak przyznaje się do przynależności w niej), która niszczy psychikę szczególnie młodych ludzi poprzez oderwanie od rodziny, szkoły i normalnego życia, również poprzez wielogodzinne wyczerpujące mantry, medytacje i specyficzne żywienie. Wszystko ma miejsce głównie na organizowanym z pieniędzy WOŚP zebranych na styczniowych Finałach letnich Przystankach Woodstock. Oprócz wspomnianej sekty na tej pseudo-imprezie strumieniami leje się piwo i można skorzystać z usług dealerów narkotykowych. Kto wie czy z pieniędzy WOŚP nie jest finansowana również sekta Hare Kriszna.

21 Krisznowcy to sekta zamknięta, izolująca swoich członków od reszty społeczeństwa. Wyznawcom nie wolno : kontaktować się z rodzinami, czytać gazety, oglądać telewizji, wszystko poza "światem Kriszny" jest złą iluzją. Obowiązki wyświęconych (mnisi lub mniszki) to : wegetarianizm, codziennego intonowania 1728 razy Maha Mantry (16 rund na sznurze modlitewnym mali posiadającym 108 koralików, wykonanych z drewna tulasi ) co łącznie daje ok. 8 godzin modłów. zakaz stosowania środków odurzających (czyli używek wliczając kawę i herbatę) ograniczenia życia seksualnego tylko do małżeństwa, powstrzymania się od hazardu,

22 Członkowie ruchu Hare Kryszna ewolucję przedstawiają w następujący sposób: mężczyzna – krowa, kobieta – pies, zaś jeden z duchowych przewodników sekty powiedział kiedyś: Stajesz się lepszy, gdy bijesz trzy rzeczy – swego psa, swą żonę i swój bęben. Przekonania te niosą za sobą daleko idące konsekwencje dotyczące postępowania wobec kobiet – wyznawczyń.

23 Sekta Niebo

24 Niebo - sekta za ł o ż ona w 1990 r. przez Bogdana Kacmajora. Mia ł on, jak twierdzi, proroczy sen, w którym otrzyma ł nakaz leczenia ludzi przez nak ł adanie r ą k. Pos ł uszny temu wezwaniu, w 1982r. rozpocz ął dzia ł alno ść lecznicz ą w Elbl ą gu. Po 2 latach przeniós ł si ę do Kruszwicy. Dzia ł alno ść "uzdrowicielska" przynios ł a mu du ż y sukces finansowy. Grupa skupiona wokó ł niego zbudowa ł a okaza ł y dom w Majdanie. Przywódca sekty uwa ż a si ę za wcielenie proroka Eliasza. Domaga si ę od cz ł onków sekty zupe ł nego pos ł usze ń stwa. Przydziela adeptom m ęż ów i ż ony, nie pozwala posy ł a ć dzieci do szkó ł, zakazuje korzystania z opieki lekarskiej. Najbardziej niebezpieczny jest proceder adoptowania przez cz ł onków sekty dzieci z polskich domów dziecka. Nauczanie opiera ł o si ę na Biblii interpretowanej przez Kacmajora, który g ł osi ł rych ł y koniec ś wiata. Kacmajor uwa ż a ł siebie za wcielenie Eliasza. Jego wspó ł wyznawcy twierdzili, ż e maj ą osobisty kontakt z Bogiem, czego dowodem mia ł a by ć moc uzdrawiania, ale tak ż e wywo ł ywania chorób i ś mierci. Ich misj ą mia ł o by ć przygotowanie 144 tysi ę cy osób, które prze ż yj ą zag ł ad ę ś wiata (w 2000 roku). Najlepszymi wybra ń cami mia ł y by ć dzieci urodzone w sekcie. Niebo

25 Bogdan Kacmajor nadawał członkom sekty nowe imiona (sama nazwa sekty pochodzi od nowych imion Kacmajora - Nie i jego żony - Bo ). Swoje dzieci nazwał następująco: Niebo Idzie, Do, Nas, Co Dzień, Nowe, Świtem, Mądrość. Inne przykładowe imiona to: Ambasador (Zbigniew Sajnóg), Anioł Rowerowy, Do Góry Nogami, Tęcza Atomowa, Apartament nr 8, I Śrubokręt Nie Pomoże, Autobusem Przez Miasto, Trójkątyzacja Kota... Jako dowód wyrzeczenia się poprzedniego imienia uważano zniszczenie - najczęściej spalenie - dowodu osobistego. Bogdan Kacmajor na ten temat złożył następujące oświadczenie: Bóg zmieniał imiona niektórym ze swoich sług, Abram zmienił się w Abrahama, Szaweł zamienił się w Pawła, a ja Kacmajor zamieniłem się w Nie-bo. Zmiana imion

26 Członkowie sekty odrzucali jakąkolwiek pomoc medyczną z zewnątrz, nawet w bardzo ciężkich przypadkach. Bogdan Kacmajor uważał, że posiada moc uzdrawiania wszystkich chorób. Oferował całkowite wyleczenie z AIDS w zamian za członkostwo w sekcie. Szczepienia były zabronione.Zdrowie

27 W stosunku do Bogdana Kacmajora jak i sekty Niebo padało i nadal pada wiele oskarżeń. Przede wszystkim o sprzedawanie dzieci za granicę, śmierć noworodków (rzekomo zakopane na posesji Kacmajora). Bogdana Kacmajora oskarżano także o to, iż wszystkie dzieci w sekcie były jego. Kacmajor uważał małżeństwo za podstawę życia społecznego, jednak wobec braku pewnych dowodów nie można stwierdzić, czy aranżowane przez niego małżeństwa powstawały pod przymusem. Te oskarżenia opierają się przede wszystkim na relacjach byłych członków sekty, a także rodzin, z których wywodzili się członkowie. Oskar ż enia

28

29 Za ł o ż ycielem sekty jest Korea ń czyk Sun Myung Moon. Mia ł on w wieku 16 lat do ś wiadczy ć wizji, w której ukaza ł mu si ę Jezus Chrystus i wezwa ł do doko ń czenia dzie ł a, którego On (Chrystus) nie zdo ł a ł dokona ć. Moon sp ę dzi ł kilka lat przygotowuj ą c si ę do czekaj ą cej go wielkiej "duchowej bitwy" i prowadz ą c dzia ł alno ść werbunkow ą w Korei Po ł udniowej. Po osi ą gni ę ciu sukcesów w Korei Po ł udniowej przyby ł w 1971 r. do USA. Tutaj mimo skazuj ą cego wyroku i kary wi ę zienia za oszustwa podatkowe jego kult zacz ął si ę gwa ł townie rozwija ć. Ko ś ció ł Zjednoczenia wyst ę puje w ś wiecie pod szyldem ok. 60 organizacji.

30 W Polsce Kościół Zjednoczenia (Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego do Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego) został zarejestrowany w 1990 roku. Sekta ma w Polsce ponad 80 duchownych i blisko 120 misjonarzy. Mają kilkanaście lokali, gdzie nauczają doktryny. Posiadają trzy zamknięte ośrodki: w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, w Glanowie pod Krakowem i Izabelinie. Działają pod postacią różnych fasadowych organizacji, jak: Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych, Federacja Kobiet na Rzecz Światowego Pokoju, Zjednoczenie Uczonych dla Pokoju, Polska Federacja Rodzin na Rzecz Światowego Pokoju. Głośna swego czasu była sprawa wizyty ówczesnego wicemarszałka sejmu Włodzimierza Cimoszewicza w Korei, gdzie był gościem założonej przez Moona Federacji na Rzecz Światowego Pokoju. Moon nie ukrywa swoich ambicji politycznych i chęci wpływania na rządy i gospodarkę światową. W 1995 roku był w Polsce, a spotkanie z nim odbyło się w Sali Kongresowej w Warszawie.

31 Charles Manson, założyciel i przywódca sekty Rodzina, która dokonała m. in. morderstwa w domu Romana Polańskiego. Skazany na dożywocie za namawianie do morderstwa żony reżysera Sharon Tate.

32 Charles Manson urodził się 12 października 1934 roku w Cincinnati – matka w chwili porodu miała 16 lat i nie była do końca pewna kto jest ojcem dziecka. Ona i jej brat mieszkali w koszmarnych warunkach, w Wirdzini Zachodniej, czerpiąc pieniądze z pomocy socjalnej, prostytucji, rabunku. Właśnie przez kradzież matka Charlesa oraz jej brat trafili za kratki i pięcioletni wówczas chłopiec trafić musiał pod opiekę ciotki i wujka. Gdy matka po pięciu latach wyszła z więzienia, pomieszkiwała wraz z synem w różnych motelach. Mając za przykład matkę Manson sam zaczął próbować swoich sił na przestępczym polu – pieniądze z drobnych kradzieży pozwalały mu utrzymać się przy życiu. Jednak bardzo szybko dał się przyłapać i wkrótce trafił do poprawczego zakładu. Tam w pełni ujawniły się jego przestępcze predyspozycje. Wykazywał się ponadprzeciętną inteligencją, przebiegłością i okrucieństwem, podporządkowując sobie współwięźniów.

33 W końcu, w 1952 roku, został jednak zwolniony z zakładu. Założył grupę przestępczą Family (Rodzina), znaną też jako Helter Skelter, na cześć cytatu z piosenki The Beatles. Głównym celem grupy była walka rasowa, a jej znakiem rozpoznawczym nieobliczalność, przemoc i makabra. Skłaniał jej członków do morderstw nie tylko w imię czystości rasy, często bez wyraźnego powodu, w ramach rozrywki. Gdy mieli już na koncie kilka zabójstw, Charles Manson wpadł na iście szatański pomysł. Namówił towarzyszy by wdarli się do domu Romana Polańskiego w Beverly Hills – to miało przynieść im pożądany rozgłos, gdyż od samego początku zależało mu na zaistnieniu w popkulturze. Charles "Tex" Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins i Linda Kasabian wdarli się nocą do posesji polskiego reżysera i jego żony Sharon Tate. Sekta zabiła ją – a była w ósmym miesiącu ciąży – oraz trzech gości przebywających w domu, czyli Abigail Folger, Wojciecha Frykowskiego (ojca popularnej dzisiaj polskiej skandalistki Frytki) oraz Jaya Sebringa. Gdy było już po wszystkim napisali na ścianach ich krwią hasła: Pig (Świnia) oraz Healter Skelter (czyli łapu-capu, tyle że z błędem ortograficznym), zawołanie grupy, oznaczające wojnę o czystość rasy.

34 SEKTY NIGDY NIE PRZYCHODZĄ Z PUSTYMI RĘKAMI, ZAWSZE MAJĄ NAM COŚ DO ZAOFEROWANIA

35 SEKTY OBIECUJĄ CZŁOWIEKOWI WOLNOŚĆ, A PRZYNOSZĄ ZNIEWOLENIE. OBIECUJĄ RAJ, SPEŁNIENIE I PRAWDĘ, A W KONSEKWENCJI OKAZUJE SIĘ, JAK POKAZUJE HISTORIA I DOŚWIADCZENIE, SĄ MIEJSCEM LUDZKIEGO NIESZCZĘŚCIA I OGROMNEGO CIERPIENIA.

36 Zwracaj się z uporem o pomoc do różnych instytucji społecznych, władz samorządowych, politycznych organizacji społecznych i szkół.


Pobierz ppt "DROGA DO… NIKĄD ? A Jezus odpowiadając rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google