Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badania i rekomendacji Posiedzenie grupy sterującej ewaluacją Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badania i rekomendacji Posiedzenie grupy sterującej ewaluacją Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badania i rekomendacji Posiedzenie grupy sterującej ewaluacją Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Prezentuje: dr inż. Korneliusz Pylak

2 Cele badania Zastosowane metody i techniki Metodologia badania

3 ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w odniesieniu do założeń Programu stopnia osiągnięcia założonych celów Programu (skuteczność, efektywność, trafność, trwałość) ocenę uwzględnienia polityk horyzontalnych funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL Cele badania

4 Przebieg badania Wykorzystane metody i techniki badawcze STRUKTURYZACJA Wstępna analiza dokumentów źródłowych Opracowanie narzędzi badawczych Raport metodologiczny GROMADZENIE DANYCH Analiza dokumentów źródłowych Standaryzowana i pogłębiona analiza dokumentacji projektowej 6 IDI z przedstawicielami IZ i IP2 RPO WSL Benchmark 15 RPO (analiza porównawcza 16 RPO i ich uszczegółowień, ITI z 15 IZ RPO) CAWI z pracownikami IZ i IP2 (zwrotność 57% i 81%) 346 CATI z beneficjentami RPO WSL 6 studiów przypadku 3 FGI z IZ, IP, beneficjentami i członkami KOP ANALIZA I OCENA Analiza danych jakościowych i ilościowych Analiza danych statystycznych Analiza efektywności wdrożonych inwestycji Raport końcowy

5 Realizacja celów RPO WSL, efekty wdrażania, cross-financing Kwestie horyzontalne w procesie wdrażania RPO WSL Analiza systemu realizacji RPO WSL w ramach IZ oraz IP2 Wyniki badania

6 wskaźniki bardzo nierównomiernie opisują silne i słabe strony województwa występują silne lub słabe strony nieopisywane przez wskaźniki: 27 (spośród 55) elementów analizy nieopisywanych przez wskaźniki kontekstowe, 15 elementów nieopisywanych przez żadne wskaźniki programowe 16 elementów nieopisywanych przez wskaźniki z poziomu projektu Wiele elementów jest opisywanych tylko przez jeden wskaźnik: 14 elementów – w przypadku wskaźników kontekstowych, 9 – wskaźników programowych 2 – wskaźników projektowych Szczególnie jest to widoczne w przypadku silnych stron (znacząco mniej powiązań ze wskaźnikami) Często wskaźniki przyporządkowywaliśmy na zasadzie umownej tzn. jedynie pośrednio mogły wpływać na zmiany w obrębie danej cechy Wniosek Analiza SWOT nie była podstawą przygotowania wskaźników kontekstowych, programowych i projektowych

7 Rekomendacja Odnieść się w analizie SWOT jedynie do tych elementów gospodarki, na które przyszłe RPO może oddziaływać Potencjały rozwojowe Wizja i misja Cele (specjalizacje) Diagnoza potencjału Analiza SWOT Usunięcie nieadekwatnych elementów analizy SWOT

8 Rekomendacja Wypracować wskaźniki z analizy SWOT Dopasować do celów Stworzyć wskaźniki programowe Analiza SWOT Cele (priorytety) Działania Wskaźniki kontekstowe Wskaźniki programowe Wskaźniki projektowe Projektowanie wskaźników Ewaluacja wpływu interwencji Projektowanie wskaźników Ewaluacja wpływu interwencji

9 na 452 tys. przedsiębiorstw w województwie zakupiono 1 patent, wsparto 285 firm opartych na nowych technologiach, w tym tylko 1 firmę prowadzącą działalność B+R, 143,9 mln zł dodatkowych inwestycji wykreowanych dzięki RPO stanowi jedynie 0,8% nakładów inwestycyjnych w regionie, na 425 tys. mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskało jedynie 0,2% z nich 5 794 miejsc pracy stworzonych w RPO stanowi jedynie 0,35% pracujących w regionie dzięki RPO rocznie przetworzy się 74 tys. ton odpadów, usunie 25 tys. ton, posegreguje 13 tys. ton wobec 1 380 tys. ton w województwie, w RPO zrekonstruuje się 0,1% dróg regionalnych i 1,4% dróg lokalnych Chociaż: z obiektów turystycznych RPO WSL skorzysta 5,5 mln osób wobec 4,5 mln udzielonych noclegów rocznie w województwie z obiektów kulturowych RPO WSL skorzysta ok. 2 mln osób wobec 7,9 mln odwiedzających w województwie Wniosek Wpływ RPO WSL na zmiany w obrębie silnych i słabych stron jest niezadowalający

10 Rekomendacja Nie ma sensu inwestować we wszystko należy skupić się na specjalizacjach (smart) tworzyć największe efekty synergii Specjalizacje Stare podejścieNowe podejście horyzontalne Efekt dźwigni Efekt synergii 2+2 =5 Efekt dodatkowości Efekt mnożnikowy 31 groszy 1 złoty transport

11 brakuje wskaźników produktu (nie licząc wskaźników liczby projektów, które nie mierzą produktów w odpowiedni sposób), żadne wskaźniki produktu nie opisują takich osi priorytetowych jak: oś III (Turystyka), Oś IV (Kultura) w zakresie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu, całej osi V (Środowisko) osi VI (Zrównoważony rozwój miast), w Działaniu 9.3 (Lokalna Infrastruktura sportowa). W przypadku rezultatów, żaden wskaźnik nie opisuje tylko jednego Działania – 5.4 (Zarządzanie środowiskiem). Wniosek Wiele obszarów RPO WSL nie jest opisywana przez wskaźniki

12 Rekomendacja Każdy obszar musi mieć po jednym wskaźniku produktu i rezultatu + nawiązanie do wskaźników kontekstowych Typy projektów P1 P2 P3 P4 P5 P6 R1 R2 ProduktyRezultaty R3 R4 R5 R6 Krajowy System Informatyczny Poziom Działania P1 P2 P3 R1 R2 R3 R1 R2 P1 Poziom osi Cele RPO Poziom projektu Wskaźniki kontekstowe

13 Wniosek Problemem nie jest słaba realizacja wskaźników przez projekty, ale nierównomierny rozkład rodzajów wskaźników w projektach Oś priorytetowa VIII jest najbardziej efektywną osią w kontekście osiągania wskaźników programowych W przypadku osi VI i IX praktycznie cała alokacja została zagospodarowana, a większość wskaźników nie została osiągnięta Dane z podpisanych umów przy założeniu, że wszystkie projekty zostaną zrealizowane a środki wydane

14 Wniosek Kryteria wyboru projektów słabo odnoszą się one do efektywności osiągania wskaźników programowych Nie można zauważyć żadnej korelacji – wysokie oceny punktowe uzyskują zarówno projekty bardzo efektywne, jak i o efektywności zerowej Mimo istnienia odpowiednich kryteriów pośród kryteriów zasadniczych podstawowych (punktowanych), ich waga i znaczenie rozmywa się w ogólnej liczbie i wartości pozostałych kryteriów

15 Rekomendacja Wprowadzenie obligatoryjnego kryterium efektywności kosztowej (nie tylko dla miejsc pracy) + 0 100 000 euro300 000 euro200 000 euro 1 pkt2 pkt3 pkt4 pkt -25%+25% wskaźnik wynikający z alokacji na działania dzielonej na liczbę powstałych rezultatów np. alokacja 10 mln euro ------------------------------- 50 miejsc pracy Kryterium: Wartość dofinansowania z EFRR przypadająca na jedną jednostkę rezultatu

16 Rekomendacja A następnie zrównoważenie kryteriów wyboru Kryteria ilościowe Kryteria jakościowe UżytecznośćEfektywnośćSkuteczność Trafność Trwałość

17 Wniosek Najbardziej efektywną ścieżką wyboru okazały się Programy Rozwoju Subregionów średnia efektywność PRS wyniosła 17,5 ponad dwukrotnie mniej efektywne są projekty konkursowe (wskaźnik – 8,0) najmniej efektywne okazały się projekty kluczowe (wskaźnik – 2,4)

18 Rekomendacja Większe sterowanie ścieżkami wyboru + poprawa podejścia do projektów kluczowych Przede wszystkim należy skoncentrować się na dwóch ścieżkach: projekty konkursowe PRS-y na tych typach projektu, w których są one bardziej efektywne: PRS-y są bardziej efektywne w przypadku projektów sieciowych, gdzie współpraca i wzajemna komplementarność są kluczowe do realizacji projektów projekty konkursowe są bardziej skuteczne w przypadku projektów rozproszonych, w tym również projektów liniowych, ale bardziej niezależnych od siebie W przypadku projektów kluczowych niezbędna jest lepsza analiza założeń, a nawet zmiana podejścia ich wyboru wprowadzić bezwzględne kryteria opierające się nie tylko o wielkość wskaźników programowych, jaką projekty te będą realizować, ale również efektywność ich osiągania lub uzasadnienie odejścia od tych kryteriów

19 Wniosek Mechanizm podziału na gminy pon. 50 tys. i pow. 50 tys. mieszkańców okazał się nieskuteczny W skali całego Programu fundusze unijne mogły przyczynić się do pogłębienia się różnic pomiędzy gminami poniżej 50 tys. mieszkańców a gminach powyżej 50 tys. mieszkańców Biorąc pod uwagę osie priorytetowe, niwelowanie różnic mogło mieć miejsce jedynie w przypadku: projektów turystycznych projektów środowiskowych (chociaż nie udało się zaspokoić 76% potrzeb gmin poniżej 50 tys. mieszkańców) Projekty edukacyjne, transportowe i społeczeństwa informacyjnego z tych obszarów mają niewielkie szanse w walce o środki z innymi projektami Sam mechanizm nie zadziałał poprawnie w przypadku połowy Działań (2.1, 5.2, 9.2, 7.1.2)

20 Wniosek Mechanizm wsparcia subregionów słabszych okazał się nieskuteczny OśCentralnyPołudniowyPółnocnyZachodni Oś I.87,2121,8811,4829,42 Oś II.110,9582,0134,4297,43 Oś III.26,55231,5415,2714,09 Oś IV.36,8637,9550,5038,00 Oś V.162,50111,77148,6994,42 Oś VI.261,67139,61200,80177,20 Oś VII.300,68372,34375,08549,71 Oś VIII.69,4493,34105,4216,17 Oś IX.48,3659,5259,9819,31 Biorąc pod uwagę rozwój subregionów (PKB i stopę bezrobocia) wsparcie z RPO WSL pogłębia różnice pomiędzy lepiej a słabiej rozwiniętymi obszarami. Subregiony lepiej rozwinięte uzyskują wyższe dofinansowanie ogółem (na głowę mieszkańca) niż subregiony słabiej rozwinięte (nawet biorąc pod uwagę projekty z PRS-ów).

21 Rekomendacja Poprawić mechanizm wsparcia mniejszych gmin i PRS Można rozdzielić pulę środków we wszystkich konkursach, w których mechanizm występuje i nie dopuścić do przekroczenia limitu składanych wniosków Można dokonywać oceny w grupach (mniejsze i większe gminy), aby żadna z grup nie zagarniała sobie puli Można wprowadzić podział puli również ze względu na przynależność do określonego subregionu albo… pozostawić tak jak jest (lub nawet mechanizm zlikwidować) i pozwolić rozwijać się obszarom lepiej rozwiniętym szybciej (polaryzować wsparcie) i czekać na efekt dyfuzji PRS rekomendujemy pozostawić i wzmocnić

22 Wniosek Perspektywa 2014-2020 region przedsiębiorczy?

23 Wniosek | cross-financing Działania miękkie w projektach i tak są stosowane przez beneficjentów we wszystkich Działaniach / Poddziałaniach beneficjenci widzą możliwość zastosowania finansowania krzyżowego w większym lub mniejszym stopniu

24 Rekomendacja Rozszerzyć zakres cross-financingu + zwiększyć % cross-financing nawet ponad 10% Można zaproponować dwa rozwiązania: określenie maksymalnego limitu na poziomie priorytetu (10%), ale przy założeniu maksymalnego poziomu tego współfinansowania na poziomie projektu (np. 30-40%); takie rozwiązanie wymaga zastosowania systemu monitorowania do zapewnienia, że limit 10% na poziomie priorytetu nie zostanie przekroczony; określenie limitów cross-financingu na poziomie Działań / Poddziałań w sposób adekwatny do specyfiki projektów; wówczas poziomy dla różnych Działań / Poddziałań mogłyby być różne, natomiast maksymalny poziom wydatków z poziomu Działań / Poddziałań nie przekroczyłby 10% limitu na poziomie osi priorytetowej (takie rozwiązanie nie wymagałoby stosowania specjalnego systemu monitorowania).

25 Wniosek Zmiany w dokumentach programowych miały charakter ambiwalentny - poprawiały skuteczność osiągania celów RPO ale utrudniały życie beneficjentom Analiza zmian wykazała dużą dbałość IZ RPO WSL o zgodność dokumentów ze zmianami przepisów prawnych, uszczelnienie i usprawnienie wdrażania, uproszczenie dokumentacji projektowej oraz zwiększenie możliwości realizacji celów (przesunięcia alokacji, doprecyzowanie kryteriów i wskaźników) dla beneficjentów zmiany te często okazywały się dodatkowym utrudnieniem podczas składania i realizacji projektów.

26 Wnioski i rekomendacje Polityki horyzontalne

27 Wniosek Wśród beneficjentów pojawiały się głównie cztery problemy związane z politykami horyzontalnymi Co siódmy beneficjent nic nie wiedział o konsultacjach Programu Operacyjnego lub innych dokumentów z nim związanych. Co ósmy beneficjent twierdzi, że prowadzenie konsultacji społecznych w projektach to czysta formalność – nic z nich nie wynika Co jedenasty beneficjent spotkał się z sytuacją, w której nie mógł aplikować o środki w interesującym go konkursie, bo jako beneficjent się nie kwalifikował U co dziewiątego beneficjenta nie ma możliwości utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ponad połowa beneficjentów nie doświadczyła żadnego z wymienionych problemów

28 Rekomendacja Zasada równości szans / partnerstwa Ad. 1.Proces konsultacji Programu powinien być lepiej komunikowany potencjalnym beneficjentom. Kluczowe jest poinformowanie wszystkich zainteresowanych o trwającym procesie. Warto wykorzystać tu kampanie medialne w prasie i radiu o zasięgu regionalnym. Warto również skorzystać chociażby z istniejącego i rozwiniętego w tym okresie newslettera. Ad. 2. W ramach warsztatów dla beneficjentów warto wprowadzić tematykę prowadzenia spotkań konsultacyjnych i moderowania rozmów. Ad. 3. To dziwne, postulat zgłaszały: gminy, dwa powiaty, jedna wojewódzka SJO, kilka MMŚP, jedno duże przedsiębiorstwo, kilka szkół wyższych, jedna jednostka naukowa, jedna szkoła, jedno stowarzyszenie, jeden związek zawodowy, kilka publicznych i jeden prywatny ZOZ Ad. 4. Należy wprowadzić różne alternatywy zasady równości szans dla beneficjentów tak, aby każdy mógł zrealizować ją w najbardziej dopasowany do jego potrzeb sposób (różne kryteria wyboru).

29 Rekomendacja Zasada równości szans / partnerstwa Wprowadzić do KM przedstawiciela organizacji kobiecych oraz przedstawiciela organizacji osób niepełnosprawnych Mimo, iż skład KM RPO WSL został wybrany zgodnie z Wytycznymi MRR, warto zastanowić się nad wyrównaniem podziału przynajmniej pomiędzy stroną samorządową a partnerami społeczno-gospodarczymi Należy egzekwować od członków KM wymianę poglądów z środowiskami, które reprezentują i podobnie jak omawiane są wyniki wdrażania Programu na każdym posiedzeniu, tak każdy z członków powinien zreferować, w jaki sposób podzielił się ze swoim środowiskiem informacjami, które uzyskał na ostatnim Komitecie

30 Rekomendacja Wprowadzić kryteria dot. zasad horyzontalnych uruchomienie różnorakich form konsultacji z mieszkańcami i ich stowarzyszeniami na poziomie lokalnym premiowanie produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska (działania dla przedsiębiorców) preferencje dla projektów wykorzystujących efektywność energetyczną wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie elementów recyclingowych (np. z rozbiórki starej nawierzchni) przy budowie drogi (infrastruktura transportowa) stworzenie portalu dla celów komunikacji i informacji, mającego za zadanie ochronę obiektów bazy noclegowej i gastronomicznej i zasobów naturalnych zagrożonych w wyniku zwiększonego ruchu turystów, np. działania z zakresu prewencji i kontroli pożarów, inicjatywy zmierzające do uwrażliwienia na zjawiska wandalizmu itp. (infrastruktura turystyczna) zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych (dowolne) instalowanie elementów sieci teletechnicznej (infrastruktura sieciowa)

31 Wnioski i rekomendacje Analiza systemu realizacji RPO WSL w ramach IZ oraz IP2

32 Wniosek Nasza analiza wykazała niedokładność procedur, ale mimo tego pracownicy nie widzą potrzeby zmian

33 Rekomendacja Doprecyzowanie procedur poprzez zapisanie w tabelach Początek procedury RealizatorPrzedmiot procedury Adresat procedury Termin procedury Wynik procedury Analiza procedur wykazała, że są one opisane bardzo luźno, przede wszystkim brakuje zdefiniowanego czasu na realizację procedury, w większości przypadków nie wiadomo, ile procedura trwa, kto konkretnie ma ją wykonywać. Z jednej strony zapewne powoduje to dużą elastyczność pracy, ale z drugiej powoduje niższą efektywność pracy i przede wszystkim niepewność beneficjentów co do terminu, w którym ich sprawy zostaną załatwione.

34 Rekomendacja Usprawnić pracę IZ i IP2 rozgraniczyć kompetencje poszczególnych referatów w zależności od etapu na którym jest projekt (ujednolicić proces postępowania i stworzyć bardziej liniową strukturę w tym zakresie) kluczowe jest stworzenie poczucia wspólnego celu i spojrzenia na instytucję ponad interesami i celami własnego referatu / komórki: zwiększenie informowania pracowników o pracy innych referatów bezpośrednie informowanie o celach danej komórki przez przełożonego (nie poprzez maile, czy telefony) częstsze spotkania i większa formalizacja wymogów IZ wobec IP2 wprowadzić szkolenia wewnętrzne prowadzone przez pracowników (cel: rozwiązania napotkanych problemów w praktyce, pokazywano by konkretne, praktyczne wskazówki do wykorzystania w codziennej pracy wprowadzenie formalnych metod i technik dzielenia się wiedzą (rozmowy, dyskusje po szkoleniach, sporządzanie notatek po szkoleniach, wspólny folder, w którym umieszczane są spostrzeżenia, analizy i rozwiązania problemów)

35 IZ RPO WSL Dobra atmosfera w pracy - 34% Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa - 34% Możliwość osobistego rozwoju i doskonalenia zawodowego - 33% Częste nagrody i premie - 28% Satysfakcja z wyników pracy - 22%. IP2 Dobra atmosfera w pracy – 53% Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa – 37% Stosunkowo wysoka pensja w porównaniu do podobnych stanowisk w administracji publicznej – 32% Częste nagrody i premie – 27% Możliwość osobistego rozwoju i doskonalenia zawodowego – 25%. Wniosek Największe motywatory w pracy

36 IZ RPO WSL Stosunkowo wysoka pensja w porównaniu do podobnych stanowisk w administracji publicznej - 44% Podwyżki - 44% Możliwość awansu pionowego - 39% Zdobywanie nowych doświadczeń - 22% Pochwały przełożonych/ osób nadzorujących pracę - 19% IP2 Podwyżki - 47% Możliwość osobistego rozwoju i doskonalenia zawodowego - 36% Częste nagrody i premie - 35% Pochwały przełożonych/ osób nadzorujących pracę -28% Możliwość awansu pionowego - 27% Wniosek Co zdaniem pracowników należałoby wprowadzić, aby w większym stopniu zmotywować ich do pracy

37 IZ RPO WSL Brak możliwości uzyskania podwyżki - 50% Wysokość wynagrodzenia - 46% Brak perspektyw awansu - 40% Niesprawiedliwe traktowanie pracowników przez przełożonego/ osób nadzorujących pracę - 13% Zła organizacja pracy w referacie - 10% IP2 Brak możliwości uzyskania podwyżki - 47% Brak perspektyw awansu - 30% Wysokość wynagrodzenia - 22% Niepewność zatrudnienia - 19% Niesprawiedliwe traktowanie pracowników przez przełożonego/ osób nadzorujących pracę - 17% Monotonia pracy - 17% Wniosek Co zdaniem pracowników najbardziej demotywuje do pracy

38 PSDB Sp. Z o.o. ul. Sienna 75 00-833 Warszawa tel.: 022 511 74 04 fax: 022 551 74 39 www.psdb.com.pl e-mail: psdb@psdb.com.pl


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badania i rekomendacji Posiedzenie grupy sterującej ewaluacją Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google