Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.larche.org.pl

2 2 Krajowe standardy-Irlandia Fundacja LArche Prezentacja

3 www.larche.org.pl 3 Irlandzkie Krajowe Standardy Jakości: Residential Services dla Osób z Niepełnosprawnością

4 www.larche.org.pl 4 Dla kogo jest Standard? standard jest dla osób z niepełnosprawnością mieszkających w supported residential services. Ich niepełnoprawność może być: fizyczna, dotyczyć zmysłów, zdrowia psychicznego lub intelektu.

5 www.larche.org.pl 5 Dlaczego opracowywać Standardy?

6 www.larche.org.pl 6 Standardy mają gwarantować, że osoby mieszkające w residential services (jak LArche) otrzymują bardzo dobą i bezpieczną usługę. (Usługa = dom, posiłki, transport, przyjaźń, opieka, nauka umiejętności itd.)

7 www.larche.org.pl 7 Standardy pomogą usługodawcy (jak LArche) polepszyć usługi świadczone osobom z niepełnosprawnością.

8 www.larche.org.pl 8 Standardy będą chronić prawa osób z niepełnosprawnością.

9 www.larche.org.pl 9 Standardy zagwarantują, że osoby z niepełnosprawnością otrzymują wsparcie, by mogły wieść życie w sposób, w jaki one sobie tego życzą (nakierowanie na osobę)

10 www.larche.org.pl 10 Rejestracja Residential Services Standardy zostały opracowane przez rząd w szczególności dla celów rejestracji i kontroli residential services dla osób z niepełnosprawnością

11 www.larche.org.pl 11 Wymagania znane i uzgodnione Standardy również umożliwiają usługodawcy (jak LArche) ocenę poziomu jakości naszych usług w odniesieniu do wymogów standardów, przed nastąpieniem jakiejkolwiek inspekcji z zewnątrz.

12 www.larche.org.pl 12 Jak opracowano Standardy w Irlandii? W 2004 Krajowy Urząd do spraw Niepełnosprawności sporządził pierwszy szkic standardu. Krajowy Urząd ds. Niepełnosprawności, w imieniu państwa, promuje i pomaga zabezpieczyć prawa osób z niepełnosprawnością.

13 www.larche.org.pl 13 Jak opracowano standardy w Irlandii? W 2005 Ustawa o niepełnosprawności sprawiła, że osoba z niepełnosprawnością ma na mocy przepisów prawo, by jej potrzeby były niezależnie zdiagnozowane. (Przez kogoś innego, niż usługodawca czy rząd)

14 www.larche.org.pl 14 Jak opracowano standardy w Irlandii? W 2007 Ustawa o Zdrowiu powołała : Health Information and Quality Authority (urząd do spraw Informacji i Jakości Opieki Zdrowotnej)- HIQA- HIQA, wśród wielu innych zdań związanych ze zdrowiem obywateli, odpowiedzialny jest za stworzenie standardu dla residential services dla osób z niepełnosprawnością, oraz za kontrolę i rejestrację wszystkich usługodawców w odniesieniu do tego standardu.

15 www.larche.org.pl 15 Jak opracowano Standard w Irlandii? W2007 powołana zostałaGrupa Doradcza do spraw Standardów, by doradzać HIQA czego winien wymagać od usługodawcy standard.

16 www.larche.org.pl 16 Jak opracowano standard w Irlandii? W2009 HIQA opublikowała: Krajowe Standardy Jakości: Residential Services dla osób z niepełnosprawnością

17 www.larche.org.pl 17 Jak opracowano standard w Irlandii? Zgodnie ze stanem na 2012 Usługodawcy(jak LArche) przygotowują się do Kontroli i Rejestracji przez HIQA.

18 www.larche.org.pl 18 Jak opracowano standardy w Irlandii? Końcowy standard jako taki został spisany i opublikowany przez ludzi z Health Inspectorate and Quality Authority (HIQA)

19 www.larche.org.pl 19 Jak opracowano standardy w Irlandii? Standard opary jest o międzynarodową dobrą praktykę i badania. (Grupa Doradcza skorzystała z 51 dokumentów związanych z niepełnosprawnością z całego świata).

20 www.larche.org.pl 20 Jak spisano standard? Odbyły się konsultacje społeczne, by pozyskać informacje do wstępnego szkicu Standardu.

21 www.larche.org.pl 21 Jak spisano standard? Konsultacjom towarzyszyła Grupa Doradcza Standardu.

22 www.larche.org.pl 22 Grupa Doradcza do spraw Standardu Byli to: Osoby z niepełnosprawnością, które już mieszkały w residential service.

23 www.larche.org.pl 23 Grupa Doradcza do spraw Standardu Grupa obejmowała też: Rodziców osób z niepełnosprawnością.

24 www.larche.org.pl 24 Grupa Doradcza do spraw Standardu Grupa obejmowała też: Ludzi pracujących z osobami z upośledzeniem i ich reprezentujących.

25 www.larche.org.pl 25 Grupa Doradcza do spraw Standardu Grupa obejmowała też: Ludzi świadczących usługi dla osób z niepełnosprawnością. (jak LArche).

26 www.larche.org.pl 26 Grupa Doradcza do spraw Standardu Grupa obejmowała też: Ludzi z Krajowego Urzędu do spraw Niepełnosprawności,

27 www.larche.org.pl 27 Grupa Doradcza do spraw Standardu Grupa obejmowała też: Ludzi z Health Information and Quality Authority. (HIQA)- Urząd do spraw Informacji i Jakości Opieki Zdrowotnej

28 www.larche.org.pl 28 Grupa Doradcza do spraw Standardu Grupa obejmowała też: Ludzi z Ministerstwa do spraw Zdrowia i Dzieci.

29 www.larche.org.pl 29 Zawartość Krajowego Standardu 7Działów19 Standardów210 Kryteriów

30 www.larche.org.pl 30 Standard pogrupowany jest w siedem działów Odzwierciedlają one najważniejsze aspekty residential service nakierowanej na osobę: 1. Jakość Życia 2. Pracownicy 3. Ochrona 4. Zdrowie i Rozwój 5. Prawa 6. Środowisko i otoczenie 7. Kierownictwo i zarządzanie

31 www.larche.org.pl 31 W obrębie tych 7 działów jest 19 Deklaracji Standardu Każda z 19 deklaracji standardu składa się z tytułu i pojedynczego zdania opisującego czego oczekuje się od usługodawcy.

32 www.larche.org.pl 32 W obrębie 19 deklaracji są kryteria do oceny. Istnieje w sumie 210 kryteriów dających usługodawcy wskazówki jak w pełni spełniać wymogi standardów.

33 www.larche.org.pl 33 Standard 1: Autonomia i Uczestnictwo Każda osoba ma wybór i sprawuje kontrolę nad swym życiem i swym wkładem w życie społeczności. W sumie 14 kryteriów, jak: 1. Wybór domu i pokoju 2.Ma klucz do domu i może wyjść. 3.Uczestniczy w życiu domu, wybiera swego Asystenta, reprezentowana jest przy ustalaniu wszelkich długoterminowych planów. 4.Jest wspierana i zachęcana do edukacji, zajęć i zatrudnienia, które jej odpowiada.

34 www.larche.org.pl 34 Standard 2: Godność i Prywatność Godność i Prywatność każdej osoby jest szanowana i promowana. W sumie 13 kryteriów, jak: 1.Może przyjmować gości u siebie. 2.Ma wpływ na to jak korzysta się z domu (w celu spotkań itd) oraz kto może dom odwiedzać. 3.Godność i prywatność szanowana jest w odniesieniu do: gości, opieki intymnej, seksualności itd. 4.Szanowane są preferencje co do wyglądu osobistego.

35 www.larche.org.pl 35 Standard 3: Życie codzienne Życie codzienne każdej osoby jest organizowane zgodnie z jej preferencjami. W sumie10 kryteriów, jak: 1.Opracowuje własne zadania i zajęcia na dany dzień. 2.W domu są zajęcia, którymi osoba jest zainteresowana i w których jest zdolna uczestniczyć. 3.Ma wkład w posiłki i czas ich spożywania. Może kupować żywność i przygotowywać własne posiłki. 4.Nie musi uczestniczyć w zajęciach usługodawcy i otrzymuje dobrą ich alternatywę.

36 www.larche.org.pl 36 Standard 4: Relacje osobiste i kontakty społeczne Każda osoba wspierana jest, by nawiązywała i utrzymywała relacje osobiste i więzi ze społecznością, zgodnie ze swą wolą. W sumie 9 kryteriów, jak: 1.Zachęcana jest do nawiązywania relacji osobistych 2.Przyjaciele, rodzina i partnerzy są mile widziani w domu. 3.Może podejmować gości u siebie. 4.Wiadomości i informacje są dostępnym formacie.

37 www.larche.org.pl 37 Standard 5: Pracownicy Każda osoba otrzymuje troskliwe i spersonalizowane wsparcie zgodnie z swą wolą i aspiracjami od odpowiedniego członka zespołu pracowniczego, wybranego zgodnie z dobrymi praktykami zatrudniania i który posiada odpowiednie cechy osobowe, doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje i umiejętności.

38 www.larche.org.pl 38 Standard 5: Pracownicy W sumie16 kryteriów, jak: : 1.Asystenci muszą być w stanie skutecznie komunikować się ( mówić w języku osoby), słuchać i odpowiadać, dostarczać zrozumiałe informacje, zapewniać dostęp do przedstawiciela, oraz prowadzić dobrą dokumentację. 2.Istnieje strategia zatrzymywania asystentów długoterminowo i zapewniania odpowiedniej ilości pracowników. Minimalne korzystanie z krótkoterminowych pracowników. 3.Wymaga się odpowiedniej ilości pracowników do wspierania Indywidualnego Planu osobowego osoby. 4.Asystenci mają zostać na początku wprowadzeni i mieć stałe szkolenie, również programy rozwojowy i oceniające.

39 www.larche.org.pl 39 Standard 6: Ochrona i obrona Każda osoba jest chroniona i broniona przed nadużyciami. W sumie20 kryteriów, jak: 1.Strategie, procedury i ocena ryzyka są wdrożone z uwagi na bezpieczeństwo. Osoby mogą podjąć odpowiedzialne ryzyko. 2.Działają zabezpieczenia dla osób szczególnie narażonych, są przeszkoleni z wiedzy o bezpieczeństwie. 3.Kiedy osoba manifestuje powtarzające się zachowanie stwarzające problemy, należy przeprowadzić profesjonalną ocenę, tworzy się plan długoterminowy, wdraża go i prowadzi. 4.Asystenci otrzymali szkolenie wprowadzające i stale szkoleni są w zapobieganiu, wykrywaniu, zgłaszaniu nadużyć i prób zastraszania.

40 www.larche.org.pl 40 Standard 7: Finanse Osoby Każda osoba sprawuje kontrolę nad finansami osobistymi i chroniona jest przed nadużyciami finansowymi i wykorzystywaniem. W sumie 8 kryteriów, jak: 1.Kontroluje swe pieniądze, chyba że nie jest w stanie. 2.Ma dostęp do swych pieniędzy i wydaje je wedle woli. 3.Wybiera kto ma zarządzać jej pieniędzmi. 4.Spis/dokumentacja jej własności jest zawsze aktualna.

41 www.larche.org.pl 41 Standard 8: Indywidualny Plan Osobowy Każda osoba ma indywidualny plan osobowy, by zmaksymalizować jej rozwój osobowy w zgodzie z jej życzeniami.

42 www.larche.org.pl 42 Standard 8: Indywidualny Plan Osobowy W sumie11 kryteriów, jak: 1.Osoba ma szkic swych życzeń, aspiracji i celów osobistych. Otrzymuje wsparcie w tej dziedzinie. 2.Osoba ma dostęp do oceny swych zdolności, umiejętności i potrzeb. Plany sporządzone dla opieki intymnej, zdrowotnej i edukacji zintegrowane są w jeden plan osobowy 3.Osoba ma plan zarysowujący usługi i wsparcie, które ma otrzymać, obejmujące: zdrowie, edukację, opiekę społeczną, transport i urządzenia wspierające. 4.Osoba wybiera swego asystenta do zarządzania jej indywidualnym planem osobowym.

43 www.larche.org.pl 43 Standard 9: Zdrowie Potrzeby zdrowotne każdej osoby są oceniane i zaspokajane. W sumie14 kryteriów, jak: 1.Zdrowie osoby wspierane jest zgodnie z jej życzeniami. 2.Ma lekarza wybranego przez siebie. 3.Strategia i procedury medyczne spełniają wszystkie wymagania prawne i dobrą praktykę. 4.Regularna weryfikacja leczenia.

44 www.larche.org.pl 44 Standard 10: Informacja Każda osoba ma dostęp do informacji dostarczanych w formacie odpowiadającym jej potrzebom komunikacyjnym, by mogła podejmować decyzje. W sumie 9 kryteriów, jak: 1. Informacja dostarczona w formacie, który osoba może zrozumieć. 2.Otrzymuje listę wszystkich usług świadczonych przez lArche. Ma dostęp do raportów z inspekcji służby zdrowia co do swego domu i wspólnoty. 3.Mówi się jej jakie informacje i dokumentacja przechowywane są na temat jej osoby. 4.Jest regularnie informowana o codziennych rozkładach dnia w domu i o tym, kto danego dnia pracuje.

45 www.larche.org.pl 45 Prawo każdej osoby do podejmowania decyzji jest przestrzegane, a jej świadoma zgoda uzyskiwana w zgodzie z przepisami i bieżącymi wytycznymi dobrej praktyki. W sumie11 kryteriów, jak: 1.Osobę uznaje się za zdolną do podejmowania decyzji, chyba że kompetentna diagnoza wskazuje na co innego. 2.Wola i wybory osoby są szanowane i realizowane. 3.Osoba może podejmować ryzyko. 4.Informacja przekazywana osobie by mogła podjąć decyzję musi być w przystępnym formacie. Standard 11: Świadome Podejmowanie Decyzji

46 www.larche.org.pl 46 Standard 12: Prawa Obywatelskie Każda osoba otrzymuje wsparcie i pomoc w korzystaniu ze swych praw politycznych i obywatelskich, zgodnie ze swą wolą. W sumie 6 kryteriów, jak: 1.Ma prawa przedstawione w Konwencji Narodów Zjednoczonych. 2.Zna swe prawa i wie jak z nich korzystać. 3.Ma dostęp do informacji dla obywateli i usług adwokackich. 4.Może wyrażać poglądy, głosować, ubiegać o urząd państwowy, korzystać z udogodnień publicznych, uzyskiwać porady prawne, ma prawa religijne, zarządza swymi funduszami.

47 www.larche.org.pl 47 Standard 13: Proces Przyjmowania i Indywidualne Umowy o Usługach. Przyjęcie i wypisanie każdej osoby ustalane jest na podstawie uczciwych i przejrzystych kryteriów, jej ulokowanie w domu oparte jest o pisemną umowę z zarejestrowanym usługodawcą. W sumie15 kryteriów, jak: 1.Usługodawca (jak LArche) ma udokumentowaną politykę przyjęć. 2.Konsultuje się przyjęcia nowych osób do domu z obecnymi jego rezydentami. 3.Osoba ma podpisaną umowę o przyjęciu zawierającą: warunki, rodzaj i zakres usług, koszta, obowiązki osoby i usługodawcy.

48 www.larche.org.pl 48 Standard 14: Skargi Skargi każdej osoby są wysłuchane i podejmowane są odpowiednie działania – skutecznie i w porę. W sumie 6 kryteriów, jak: 1. Skargi traktowane są jako cenne informacje. 2. Istnieje formalny program składania skarg. 3. Dyrektor zapewnia istnienie szeregu miejsc dostępnych dla osoby, gdzie może ona wnieść skargę, bez obawy o represje. Skargi dyskutowane są podczas spotkania pracowników w celu zebrania informacji. 4. Pracownicy są szkoleni w rozpoznawaniu niewerbalnych oznak potencjalnego problemu/skargi osoby.

49 www.larche.org.pl 49 Standard 15: Środowisko Życia Residential service ma domową atmosferę, jest dostępny i promuje prywatność i godność każdej osoby. W sumie 11 kryteriów, jak: 1.Może urządzić swój pokój jak chce. 2.Uczestniczy w wyborze sprzętu i umeblowania dla domu. 3.Dom posiada tereny rekreacyjne w środku i na powietrzu. 4.Dom nie jest usytuowany w izolacji.

50 www.larche.org.pl 50 Standard 16: Zdrowie i Bezpieczeństwo Zdrowie i bezpieczeństwo każdej osoby, pracowników i gości jest chronione i promowane, zabezpieczając prawo osoby do dobrej jakości życia. W sumie 7 kryteriów, jak: 1. Osoba świadoma jest ryzyka jakie może napotkać. 2. Domy stosują się do przepisów BHP. 3. Wszelki użytkowany sprzęt jest odpowiedni i dobrze utrzymany. 4. Istnieją procedury zajmowania się poważniejszym ryzykiem.

51 www.larche.org.pl 51 Standard 17: Kierownictwo i zarządzanie Residential service kierowane jest i zarządzane w sposób wspierający tworzenie i stałą poprawę usługi nakierowanej na jednostkę, która zaspokaja potrzeby każdej osoby i osiąga rezultaty będące spójne z ich planami i aspiracjami. W sumie 18 kryteriów, jak: 1. Domy zarządzane są z udziałem osób. 2. Domy przestrzegają wszystkich przepisów i dobrych praktyk. 3. Polityka i procedury usługodawcy są oceniane co najmniej raz w roku. 4. Plany usług oparte są o potrzeby Indywidualnego Planu Osobowego osoby.

52 www.larche.org.pl 52 Standard 18: Cel i funkcja Istnieje pisemne oświadczenie o celu i funkcji, które dokładnie opisuje świadczoną usługę i sposób w jaki jest świadczona. W sumie 5 kryteriów, jak: 1.Definiuje jasno cele usługodawcy (jak LArche),ilość miejsc, liczbę pracowników, świadczone usługi i kluczowe zasady. 2. Deklaruje co robimy i że robimy to, co deklarujemy. 3.Osoby korzystające z usług przyczyniają się do spisania oświadczenia o celu i funkcji. 4.Oświadczenie o celu i funkcji dostępne jest dla osób, jest ono uaktualniane i co najmniej raz o roku ponownie oceniane.

53 www.larche.org.pl 53 Standard 19: Dokumentacja Każdą osobę wspiera strategia i polityka odpowiedniego prowadzenia dokumentacji. W sumie 7 kryteriów, jak: 1. Informacje o osobie są poufne. 2. Cała wymagana dokumentacja jest dokładna i aktualna. 3. Osoba posiada teczkę obejmującą; diagnozy, indywidualny plan osobowy, zgodę na przyjęcie, dane medyczne i dotyczące leczenia, raporty zajść, skargi, preferencje osobiste, metodę komunikacji, raporty profesjonalistów, opinię osoby co do zadowolenia z usługodawcy. 4. Istnieje pisemna zgoda osoby, jeśli informacje o niej mają być ujawnione nie tylko usługodawcy.

54 www.larche.org.pl 54 Kierownictwo Kierujący domem musi: Być przeszkolony i sprawdzony jako osoba kompetentna w następujących dziedzinach: 1. Zna wymogi Standardów. 2. Zn wszelkie stosowne przepisy i ustawy. 3. Zna prawa osób z niepełnosprawnością. 4. Wie jak zapewnić wymaganą ochronę i bezpieczeństwo 5. Zna wymagane potrzeby opieki zdrowotnej i społecznej. 6. Wie co wymagane jest by zapewnić jakość życia. 7. Zna wymagania związane z zatrudnianiem. 8. Wie jak zapewnić odpowiednie środowisko opieki. 9. Wie jak zapewnić odpowiednie kierownictwo i zarządzanie.

55 www.larche.org.pl 55 Proces wdrażania Wymogi Standardów Krajowych Przełożenie na wymogi lArche Szkolenie Proces wdrożenia Utrzymanie osiągniętego poziomu usług Nieustanne ulepszanie

56 www.larche.org.pl 56 Proces wdrażania 1. Zrozumieć wymogi krajowych standardów. 2. Przełożyć je na wymogi lArche.(poprzez strategie i procedury) strategie: mówią co robimy. Procedury: mówią jak to zrobić. 3. Kształtować wszystkie nasze strategie i procedury. Zapewnia skuteczne, nieustające szkolenie (strategie, procedury, dokumentacja) 4. Praktycznie wdrożyć strategię i procedury. 5. Utrzymać osiągnięty poziom usług poprzez : - auto-inspekcje - kontrole HIQA 6. Nieustanne ulepszenia poprzez: - korygowanie tego jak świadczone są usługi (szukać ulepszeń) - przeglądać i uaktualniać strategie i procedury w miarę potrzeb. (ale co najmniej raz w roku.) - Ulepszanie naszych metod szkolenia. (skuteczne szkolenie.) - rozpoznawanie ograniczeń i praca nad ich ograniczeniem/eliminacją.

57 www.larche.org.pl 57 Dokumentacja Strategie Procedury Dokumenty Obejmuje używane formularze

58 www.larche.org.pl 58 Dokumentacja Strategia: definiuje co robimy. Procedury: definiują jak robimy to, co mówimy, że robimy. Dokumenty: Jeden ze sposobów weryfikacji, czy rzeczywiście zrobiliśmy to, co deklarowaliśmy zrobić. Formulaż: papierowa lub elektroniczna lista kontrolna/podpowiedź stosowana, by zapewnić kontynuację w tworzeniu dokumentów. Kontrola dokumentów: metoda stosowana, by gwarantować, że pracownicy korzystają z najnowszych dokumentów.

59 www.larche.org.pl 59 Oś czasowa wdrażania Samo-ocena istniejącego procesu, następnie stworzenie potrzebnych strategii, procedur i wymaganych dokumentów. 6 miesięcy Kształtowanie i wdrożenie wszystkich strategii, procedur i wymaganych dokumentów. 3 miesiące Proces samooceny i korekta wykrytych braków. 3 miesiące

60 www.larche.org.pl 60 Pracownicy konieczni do wdrożenia Rozpoznać i przydzielić pracowników do następujących ról: Osoba zarządzająca wdrożeniem. Osoba spisująca strategie. Osoba(y) spisujące procedury i rozpoznające jaka jest wymagana dokumentacja. Osoba(y) kształtujące strategie, procedury i wymaganą dokumentację. Osoba(y) kierujące regularnymi wewnętrznymi ocenami. Osoba(y) zarządzające utrzymaniem zgodności ze standardami w dłuższej perspektywie.

61 www.larche.org.pl Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie. 61 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja LARCHE Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka tel.: 12 394 61 10, e-mail: fundacja@larche.org.pl


Pobierz ppt "WZMOCNIĆ GŁOS NIEMOCNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google