Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie urządzeń mobilnych – wykład IV KIS Paweł Fiderek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie urządzeń mobilnych – wykład IV KIS Paweł Fiderek."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie urządzeń mobilnych – wykład IV KIS Paweł Fiderek

2 Zdarzenia public event EventHandler Bang; Bang(this, EventArgs.Empty);

3 Obsługa zdarzeń NullReferenceExcepion. if (Bang != null) Bang(this, EventArgs.Empty);

4 EventHandler temp = Bang; if (temp != null) temp(this, EventArgs.Empty); EventHandler temp = Bang; if (temp != null) { var list = ev.GetInvocationList(); foreach (EventHandler d in list) { try { d.Invoke(this, EventArgs.Empty); } catch (Exception) { } }

5 Wyjatki Wyjątki maja następujące własności: wyjątki to typy, które dziedziczą z klasy System.Exception, wyjątki, które mogą być zgłaszane należy objąć sekcja try, wyjątki są zgłaszane przez stosowanie słowa kluczowego throw, w momencie zgłoszenia wyjątku, kontrola sterownia jest przekazywana do pierwszej obsługi wyjątku określonej słowem catch,

6 jeśli nie ma obsługi zgłoszonego wyjątku, program zostaje zatrzymany i wyświetlany jest komunikat o błędzie, nie należy przechwytywać wyjątku, który nie jest możliwy do obsłużenia i wprowadzenia, poprzez to aplikacja przechodzi w stan nieokreślony. W przypadku przechwycenia System.Exception najlepiej zgłosić ten wyjątek ponownie na końcu bloku catch, warto w bloku wyjątku podawać nie tylko typ wyjątku ale ta reprezentująca wyjątek może dostarczyć dodatkowych informacji o powodach wystąpienia sytuacji krytycznej,

7 obiekty wyjątku zawierają szczegółowe informacje o błędzie, min. stan stosu wywołań oraz tekstowy opis błędu, kod w sekcji finally jest wykonywany nawet w przypadku zgłoszenia wyjątku, blok finally warto stosować do zwalniana użytych zasobów, np.: zamykania otwartych strumieni i plików, wyjątki zarządzane w platformie.NET są implementowane z użyciem struktury wyjątków Win32/Win64, jednak nie można ich traktować jako wyjątków systemowych.

8 try { … } catch(nazwa_wyjątku1) { … }

9 catch(nazwa_wyjątku2) { … } finalny { … }

10 class Pokaz { public static void Main() { int[] tablica = new int[10]; try { for (int i = 0; ; i++) { tablica[i] = i; Console.WriteLine(i); }} catch(IndexOutOfRangeException) { Console.WriteLine(Nastąpiło właśnie przepełnienie indeksu); }}}

11 Najczęstsze przyczyny rzucanych wyjątków ArraryTypeMismatchException – Typ wartości jaki chcemy przypisać jest niezgodny z typem docelowym DivideByZeroException – Próba dzielenia przez zero IndexOutOfRangeException – Przekroczenie indeksu InvalidCastException – Niepoprawne rzutowanie w czasie rzeczywistym OutOfMemoryException – Porażka wywołania new z powodu braku wolnej pamięci OverflowException – Arytmetyczne przepełnienie

12 Delegacje Bardzo często spotkamy się w naszych programach z sytuacją, w której nasz program wykonuje jakieś działanie, ale nie wie jakich obiektów a nawet metod ma w tym celu użyć. Na przykład: naciśnięcie przycisku ma poinformować inny obiekt, że przycisk został przyciśnięty. Ale jaki to obiekt? Nie wiadomo, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tego przycisku z delegatem, który następnie w czasie wykonywania się programu wywoła odpowiednią metodę. Możemy powiedzieć więcej, delegacje i zdarzenia są ściśle powiązane ze sobą, ponieważ delegat potrafi obsługiwać zdarzenie.

13 Konstrukcja delegacji public delegate typ name(params); Typ - typ zwracanej przez delegaturę wartości np. in, string lub void; Name - nazwa delegacji wykorzystywana potem do jej wywołania; Params – parametry delegatury, muszą być zgodne z parametrami funkcji której delegacja dotyczy;

14 Delegacje – przykład użycia public class Delegaty { public delegate int MojDelegat(int a, int b); public int Dodaj(int a, int b) { return a + b; }

15 public int Odejmij(int a, int b) { return a - b; } public int Pomnoz(int a, int b) { return a * b; } public int Podziel(int a, int b) { return a / b; }

16 class Glowna { static void Main() { Delegaty d = new Delegaty(); Delegaty.MojDelegat dodawanie = new Delegaty.MojDelegat(d.Dodaj); int wynikDodawania = dodawanie(4, 6); System.Console.WriteLine("Wynik dodawania wynosi: {0}.", wynikDodawania.ToString());

17 Delegaty.MojDelegat odejmowanie = new Delegaty.MojDelegat(d.Odejmij); int wynikOdejmowania = odejmowanie(22, 11); System.Console.WriteLine("Wynik odejmowania wynosi: {0}.", wynikOdejmowania.ToString()); ……………………………………………………………………… //analogicznie dla mnożenia i dzielenia }

18 Delegacje zdarzeń public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e); public class Przycisk { public event EventHandler Klikniecie; }

19 Wątki w Windows Mobile using System.Threading; …………………………. private void proc() { ……………. } ……………… Thread name = new Thread(proc); ……………………..

20 Klasa Thread - właściwości IsAlive IsBackground IsThreadPoolThread ManagedThreadId Name Piority ThreadState

21 Klasa Thread - metody Abort() Interrupt() Join() Start()

22 Klasa Thread - właściwości statyczne CurrentContext CurrentPrincipal CurrentThread

23 Klasa Thread - metody statyczne BeginCriticalRegion() EndCriticalRegion() GetDomain() GetDomainID() ResetAbort() Sleep() SpinWait() VolatileRead() VolatileWrite()

24 Klasa Thread - Typ wyliczeniowy ThreadState Aborted AbortRequested Background Running Stopped StopRequested Unstarted WaitSleepJoin

25 Priorytet wyjątków Highest AboveNormal Normal BelowNormal Lowest

26 Zastowanie teorii w praktyce - przykłady

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "Programowanie urządzeń mobilnych – wykład IV KIS Paweł Fiderek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google