Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Finansowe Banku BPS Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 24 maja 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Finansowe Banku BPS Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 24 maja 2012."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Finansowe Banku BPS Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 24 maja 2012

2 Najważniejsze wydarzenia w 2011 Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, Debiut Centrum Finansowego Banku BPS na rynku NewConnect Uzyskanie licencji na zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Podpisanie umowy z TFI BPS na obsługę wierzytelności na rzecz dwóch Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Wzrost wartości obsługiwanych portfeli wierzytelności o 44,7% 5 miejsce w zestawieniu polskich firm windykacyjnych pod względem wartości portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji w 2011* Wyróżnienie w konkursie Mama w pracy oraz tytuł Lider Rynku 2011

3 Najważniejsze wydarzenia w 1Q2012 Podpisanie 6 umów cesji na własny rachunek, pozyskując do obsługi wierzytelności o łącznym obligu 2,2 mln zł Podpisanie 2 umów na obsługę wierzytelności na zlecenie Podpisanie umowy na wdrożenie nowego oprogramowania wspierającego bieżącą obsługę spraw, rozliczanie i raportowanie Całkowita przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na kwotę 4,5 mln zł (z grudnia 2010) Zakup sprzętu tele-informatycznego wspomagającego obsługę wierzytelności masowych Poszerzenie Zarządu – funkcję Członka Zarządu zaczęła pełnić Lidia Kmiciewicz

4 Centrum Finansowe BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych) zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie na rynku działa od 2008 roku posiada biura w Warszawie i we Wrocławiu zatrudnia łącznie 42 osoby Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Notowana od 6 grudnia 2011 Laureat nagród obsługuje 7% rynku wierzytelności* *wg zestawienia przygotowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet

5 Główne obszary działalności *Na dzień Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Inkaso Windykacja na zlecenie Licencja KNF uzyskana w marcu 2011 CF BPS 5 umów cesji na rzecz zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego Wartość obsługiwanych pakietów*: 114,8 mln zł 20 umów Wartość obsługiwanych pakietów*: 737,1 mln zł 55 umów cesji Wartość portfela*: 212,6 mln zł +44,7% Wartość portfela wierzytelności na koniec roku (mln zł)

6 Struktura portfela* Windykacja na zlecenie Znacząca umowa z Bankiem BPS S.A. 18 umów z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 1 umowa z podmiotem niebankowym Windykacja na własny rachunek 33 umowy z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 15 umów z podmiotami niebankowymi 4 umowy z innymi Bankami Spółdzielczymi 3 umowy z bankami komercyjnymi Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: *Na dzień

7 Zadłużenie Polaków *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik ,6 mld zł* kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań [mld zł]* +196,4% Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce : 22,2 mld zł** Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w ,3 mld zł** Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek oraz kredytów. Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso)

8 Polski rynek windykacji 14,6 mld zł* Wartość spraw, która trafiła do windykacji w 2011 roku *Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, SpółkaPortfel Kruk6 112 Best1 611 Kredyt Inkaso1 428 Ultimo1 100 Centrum Finansowe Banku BPS1 025 E-Kancelaria796 EGB Investment773 Pragma Inkaso625 DTP403 Presco305 Vindexus265 Complex Credit Solution239 Fast Finance11 Wartość nominalna portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji na rynku polskim (mln zł)* BranżaSkuteczność Banki11-35% Pośrednicy finansowi9-25% Telefonia stacjonarna9-30% Telefonia komórkowa8-29% Telewizje kablowe30-90% Bilety9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe5-20% Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso)

9 Przychody ze sprzedaży w 2011 Przychody ze sprzedaży [mln zł]Struktura przychodów +15,4% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: [tys. zł] - Z pakietów własnych4 808,5 - Z tytułu umowy z BPS4 388,6 - Z tytułu umowy z FS376,7 - Pozostałe369,4 Zakupiony do końca 2011 roku portfel wierzytelności stanowi istotny czynnik umożliwiający realizację wdrożonego od 2009 roku planu dywersyfikacji przychodów. Analiza przychodów potwierdza, że działania spółki w tym kierunku przynoszą oczekiwane efekty. Dynamika przychodów odsetkowych z pakietów własnych wynosi 241%, przyrost przychodów z tytułu obsługi wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych 376 tys. zł, a pozostałych przychodów o 325 tys. zł.

10 Przychody ze sprzedaży w 1Q2011 Przychody ze sprzedaży [mln zł]Struktura przychodów +39,1% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: [tys. zł] - Z pakietów własnych1 512,8 - Z tytułu umowy z BPS1 254,8 - Z tytułu umowy z FS312,2 - Pozostałe82,2 Wzrost przychodów netto spółki wynika z intensywnych działań Zarządu nad dywersyfikacją źródeł przychodów oraz ciągłym wzrostem obliga portfela wierzytelności Wysoki poziom przychodów związany był przede wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu wierzytelności obsługiwanym na rzecz strategicznego klienta – Banku BPS S.A Lepiej niż oczekiwano pracowały również portfele nabyte przez spółkę na podstawie umów cesji zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego

11 Zyski w 2011 Zysk ze sprzedaży [mln zł] +0,1% Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] Zysk netto [mln zł] +3,1% -49,8% Zysk brutto [mln zł] -53,3% Główny wpływ na spadek wyniku finansowego netto w ujęciu rocznym miała przede wszystkim zmiana tabeli prowizyjnej za usługi świadczone na rzecz podmiotów, z którymi spółka miała podpisane umowy na obsługę wierzytelności na zlecenie. Zmiana stawek prowizyjnych za świadczone usługi poprawiła natomiast konkurencyjność spółki na rynku obsługi długu, co ułatwi w kolejnych okresach pozyskanie nowych podmiotów do współpracy, a tym samym pomoże odzyskać utracone wpływy z tytułu zmniejszenia stawek. W wyniku zmiany tabeli prowizyjnej spółka wypracowała o blisko 2,2 mln zł niższy wynik na współpracy z kluczowym klientem, jakim jest Bank BPS

12 Zyski w 1Q2011 Zysk ze sprzedaży [mln zł] +72,5% Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] Zysk netto [mln zł] +62,3% +101,0% Zysk brutto [mln zł] +152,6% W I kwartale nastąpił wzrost kosztów z działalności operacyjnej o 12,9% spowodowany wzrostem skali działalności spółki, wyższym poziomem zatrudnienia oraz kosztami wynikającymi z upublicznienia akcji spółki oraz notowaniem ich na rynku NewConnect Wzrost zysków był możliwy dzięki wypracowaniu większych przychodów w I kwartale 2012, w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzrostu obliga portfela wierzytelności Ponadto znaczący wpływ na wzrost zysku netto miał niższy poziom kosztów finansowych – dokonany na koniec 2011 przegląd pakietów i związana z tym korekta wycena pozwoliła urealnić oczekiwane przyszłe przepływy, co z kolei ma wpływ na stabilność generowanych wyników

13 Marże w 2011 Marża na sprzedaży [%] -5,3 p.p. Marża EBIT [%] Marża netto [%] -4,3 p.p. -15,1 p.p. Marża brutto [%] -20,6 p.p. Niezależnie od osiągniętego niższego poziomu zysków w 2011 roku spółka intensywnie się rozwija i jest w dobrej kondycji finansowej. Świadczą o tym kluczowe wskaźniki finansowe, m.in. rentowność. Marża na sprzedaży w 2011 roku wyniosła 34,9%, marża EBIT 36%, marża brutto 14,0%, a marża netto 11,6%.

14 Marże w 1Q2012 Marża na sprzedaży [%] +10,5 p.p. Marża EBIT [%] Marża netto [%] +6,9 p.p. +8,5 p.p. Marża brutto [%] +15,3 p.p. W I kwartale 2012 spółka wypracowała także bardzo wysokie marże Marża na sprzedaży wyniosła 50,8%, co stanowi wzrost o 10,5 p.p, na tym samym poziomie ukształtowała się marża EBIT (wzrost o 6,9 p.p.) Rentowność brutto wzrosła natomiast o 13,4 p.p., osiągając poziom 33,4%. Marża netto wyniosła 26,6% (8,5 p.p.)

15 Bilans na koniec 2011 Suma bilansowa [mln zł] +54,7% Inwestycje długoterminowe [mln zł] +57,6% W ciągu 2011 roku spółka odnotowała wzrost sumy bilansowej o 54,7% i niemal 60% wzrost poziomu inwestycji długotemrinowych Relacja zysku netto do aktywów wyniosła 3,0% i jest porównywalna do poziomu zwrotu z aktywów osiąganego przez konkurencję [tys. PLN] Należności długoterminowe0,0 Należności krótkoterminowe967,5798,8 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 611,8814,7 Kapitał własny15 494,15 173,3 Zobowiązania długoterminowe17 494, ,5 Zobowiązania krótkoterminowe5 313,55 173,1

16 Bilans na koniec 1Q2012 Suma bilansowa [mln zł] +45,4% Inwestycje długoterminowe [mln zł] +39,1% Relacja zysku netto do średniego poziomu kapitałów własnych w 2012 roku wynosiła 21,5%, natomiast relacja zysku netto do aktywów ukształtowała się na poziomie 9,28%. Wskaźniki te potwierdzają efektywność prowadzonego biznesu oraz obrazują potencjał rozwoju oparty na rozbudowie portfela wierzytelności własnych [tys. PLN] Należności długoterminowe0,0 Należności krótkoterminowe1 191,9677,7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 291,3-713,5 Kapitał własny16 342,75 433,3 Zobowiązania długoterminowe13 655, ,7 Zobowiązania krótkoterminowe5 313,55 173,1

17 Władze i akcjonariat Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Struktura akcjonariatu CF BPS Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Rada Nadzorcza Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący Anna Sadzińska – Członek Anna Zawada – Członek Teresa Grażyna Kudlicka – Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek

18 Plany na 2011 Pozyskanie kolejnych pakietów wierzytelności do odzyskania na własny rachunek o wartości nominalnej minimum 100 mln zł Dalszy rozwój obszaru zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi – pozyskanie pakietów o wartości co najmniej 200 mln zł Wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania wierzytelnościami detalicznymi Zwiększanie zatrudnienia wraz z wzrastającą liczbą obsługiwanych pakietów wierzytelności Rozwój oferty dla podmiotów spoza sektora bankowego

19 Dziękujemy za uwagę Kinga Grabowska Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: DODATKOWE INFORMACJE: Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.:


Pobierz ppt "Centrum Finansowe Banku BPS Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 24 maja 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google