Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Finansowe Banku BPS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Finansowe Banku BPS"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Finansowe Banku BPS
Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 24 maja 2012

2 Najważniejsze wydarzenia w 2011
Debiut Centrum Finansowego Banku BPS na rynku NewConnect Uzyskanie licencji na zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Podpisanie umowy z TFI BPS na obsługę wierzytelności na rzecz dwóch Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych 5 miejsce w zestawieniu polskich firm windykacyjnych pod względem wartości portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji w 2011* Wzrost wartości obsługiwanych portfeli wierzytelności o 44,7% Wyróżnienie w konkursie „Mama w pracy” oraz tytuł „Lider Rynku 2011” Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet,

3 Najważniejsze wydarzenia w 1Q2012
Podpisanie 6 umów cesji na własny rachunek, pozyskując do obsługi wierzytelności o łącznym obligu 2,2 mln zł Podpisanie 2 umów na obsługę wierzytelności na zlecenie Podpisanie umowy na wdrożenie nowego oprogramowania wspierającego bieżącą obsługę spraw, rozliczanie i raportowanie Zakup sprzętu tele-informatycznego wspomagającego obsługę wierzytelności masowych Całkowita przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na kwotę 4,5 mln zł (z grudnia 2010) Poszerzenie Zarządu – funkcję Członka Zarządu zaczęła pełnić Lidia Kmiciewicz

4 Centrum Finansowe BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych) Notowana od 6 grudnia 2011 zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. obsługuje 7% rynku wierzytelności* na rynku działa od 2008 roku posiada biura w Warszawie i we Wrocławiu Laureat nagród zatrudnia łącznie 42 osoby *wg zestawienia przygotowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet

5 Główne obszary działalności
CF BPS Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Inkaso Windykacja na zlecenie Licencja KNF uzyskana w marcu 2011 55 umów cesji Wartość portfela*: 212,6 mln zł 20 umów Wartość obsługiwanych pakietów*: 737,1 mln zł 5 umów cesji na rzecz zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego Wartość obsługiwanych pakietów*: 114,8 mln zł Wartość portfela wierzytelności na koniec roku (mln zł) +44,7% *Na dzień

6 Windykacja na zlecenie Windykacja na własny rachunek
Struktura portfela* Windykacja na zlecenie Windykacja na własny rachunek Znacząca umowa z Bankiem BPS S.A. 18 umów z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 1 umowa z podmiotem niebankowym 33 umowy z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 15 umów z podmiotami niebankowymi 4 umowy z innymi Bankami Spółdzielczymi 3 umowy z bankami komercyjnymi Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: 2010 2011 *Na dzień

7 35,6 mld zł* Zadłużenie Polaków
kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek oraz kredytów. Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań [mld zł]* Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w 2009 14,3 mld zł** +196,4% Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce: 22,2 mld zł** Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010

8 Polski rynek windykacji
14,6 mld zł* Wartość spraw, która trafiła do windykacji w 2011 roku Wartość nominalna portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji na rynku polskim (mln zł)* Spółka Portfel Kruk 6 112 Best 1 611 Kredyt Inkaso 1 428 Ultimo 1 100 Centrum Finansowe Banku BPS 1 025 E-Kancelaria 796 EGB Investment 773 Pragma Inkaso 625 DTP 403 Presco 305 Vindexus 265 Complex Credit Solution 239 Fast Finance 11 Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Branża Skuteczność Banki 11-35% Pośrednicy finansowi 9-25% Telefonia stacjonarna 9-30% Telefonia komórkowa 8-29% Telewizje kablowe 30-90% Bilety 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% *Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet,

9 Przychody ze sprzedaży w 2011
Przychody ze sprzedaży [mln zł] Struktura przychodów Zakupiony do końca 2011 roku portfel wierzytelności stanowi istotny czynnik umożliwiający realizację wdrożonego od 2009 roku planu dywersyfikacji przychodów. Analiza przychodów potwierdza, że działania spółki w tym kierunku przynoszą oczekiwane efekty. Dynamika przychodów odsetkowych z pakietów własnych wynosi 241%, przyrost przychodów z tytułu obsługi wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych 376 tys. zł, a pozostałych przychodów o 325 tys. zł. +15,4% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: [tys. zł] - Z pakietów własnych 4 808,5 - Z tytułu umowy z BPS 4 388,6 - Z tytułu umowy z FS 376,7 - Pozostałe 369,4

10 Przychody ze sprzedaży w 1Q2011
Przychody ze sprzedaży [mln zł] Struktura przychodów Wzrost przychodów netto spółki wynika z intensywnych działań Zarządu nad dywersyfikacją źródeł przychodów oraz ciągłym wzrostem obliga portfela wierzytelności Wysoki poziom przychodów związany był przede wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu wierzytelności obsługiwanym na rzecz strategicznego klienta – Banku BPS S.A Lepiej niż oczekiwano pracowały również portfele nabyte przez spółkę na podstawie umów cesji zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego +39,1% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: [tys. zł] - Z pakietów własnych 1 512,8 - Z tytułu umowy z BPS 1 254,8 - Z tytułu umowy z FS 312,2 - Pozostałe 82,2

11 Zyski w 2011 Zysk ze sprzedaży [mln zł]
Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] Główny wpływ na spadek wyniku finansowego netto w ujęciu rocznym miała przede wszystkim zmiana tabeli prowizyjnej za usługi świadczone na rzecz podmiotów, z którymi spółka miała podpisane umowy na obsługę wierzytelności na zlecenie. Zmiana stawek prowizyjnych za świadczone usługi poprawiła natomiast konkurencyjność spółki na rynku obsługi długu, co ułatwi w kolejnych okresach pozyskanie nowych podmiotów do współpracy, a tym samym pomoże odzyskać utracone wpływy z tytułu zmniejszenia stawek. W wyniku zmiany tabeli prowizyjnej spółka wypracowała o blisko 2,2 mln zł niższy wynik na współpracy z kluczowym klientem, jakim jest Bank BPS +0,1% +3,1% Zysk brutto [mln zł] Zysk netto [mln zł] -53,3% -49,8%

12 Zyski w 1Q2011 Zysk ze sprzedaży [mln zł]
Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] W I kwartale nastąpił wzrost kosztów z działalności operacyjnej o 12,9% spowodowany wzrostem skali działalności spółki, wyższym poziomem zatrudnienia oraz kosztami wynikającymi z upublicznienia akcji spółki oraz notowaniem ich na rynku NewConnect Wzrost zysków był możliwy dzięki wypracowaniu większych przychodów w I kwartale 2012, w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzrostu obliga portfela wierzytelności Ponadto znaczący wpływ na wzrost zysku netto miał niższy poziom kosztów finansowych – dokonany na koniec 2011 przegląd pakietów i związana z tym korekta wycena pozwoliła urealnić oczekiwane przyszłe przepływy, co z kolei ma wpływ na stabilność generowanych wyników +72,5% +62,3% Zysk brutto [mln zł] Zysk netto [mln zł] +152,6% +101,0%

13 Marże w 2011 Marża na sprzedaży [%] Marża EBIT [%]
Niezależnie od osiągniętego niższego poziomu zysków w 2011 roku spółka intensywnie się rozwija i jest w dobrej kondycji finansowej. Świadczą o tym kluczowe wskaźniki finansowe, m.in. rentowność. Marża na sprzedaży w 2011 roku wyniosła 34,9%, marża EBIT 36%, marża brutto 14,0%, a marża netto 11,6%. -5,3 p.p. -4,3 p.p. Marża brutto [%] Marża netto [%] -20,6 p.p. -15,1 p.p.

14 Marże w 1Q2012 Marża na sprzedaży [%] Marża EBIT [%]
W I kwartale 2012 spółka wypracowała także bardzo wysokie marże Marża na sprzedaży wyniosła 50,8%, co stanowi wzrost o 10,5 p.p, na tym samym poziomie ukształtowała się marża EBIT (wzrost o 6,9 p.p.) Rentowność brutto wzrosła natomiast o 13,4 p.p., osiągając poziom 33,4%. Marża netto wyniosła 26,6% (8,5 p.p.) +10,5 p.p. +6,9 p.p. Marża brutto [%] Marża netto [%] +15,3 p.p. +8,5 p.p.

15 Bilans na koniec 2011 [tys. PLN] 31.12.2011 31.12.2010
Należności długoterminowe 0,0 Należności krótkoterminowe 967,5 798,8 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 611,8 814,7 Kapitał własny 15 494,1 5 173,3 Zobowiązania długoterminowe 17 494,4 14 317,5 Zobowiązania krótkoterminowe 5 313,5 5 173,1 Suma bilansowa [mln zł] Inwestycje długoterminowe [mln zł] W ciągu 2011 roku spółka odnotowała wzrost sumy bilansowej o 54,7% i niemal 60% wzrost poziomu inwestycji długotemrinowych Relacja zysku netto do aktywów wyniosła 3,0% i jest porównywalna do poziomu zwrotu z aktywów osiąganego przez konkurencję +54,7% +57,6%

16 Bilans na koniec 1Q2012 [tys. PLN] 31.03.2012 31.03.2011
Należności długoterminowe 0,0 Należności krótkoterminowe 1 191,9 677,7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 291,3 -713,5 Kapitał własny 16 342,7 5 433,3 Zobowiązania długoterminowe 13 655,2 14 847,7 Zobowiązania krótkoterminowe 5 313,5 5 173,1 Suma bilansowa [mln zł] Inwestycje długoterminowe [mln zł] Relacja zysku netto do średniego poziomu kapitałów własnych w 2012 roku wynosiła 21,5%, natomiast relacja zysku netto do aktywów ukształtowała się na poziomie 9,28%. Wskaźniki te potwierdzają efektywność prowadzonego biznesu oraz obrazują potencjał rozwoju oparty na rozbudowie portfela wierzytelności własnych +45,4% +39,1%

17 Joanna Nowicka-Kempny
Władze i akcjonariat Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Struktura akcjonariatu CF BPS Rada Nadzorcza Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący Anna Sadzińska – Członek Anna Zawada – Członek Teresa Grażyna Kudlicka – Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek

18 Plany na 2011 Pozyskanie kolejnych pakietów wierzytelności do odzyskania na własny rachunek o wartości nominalnej minimum 100 mln zł Dalszy rozwój obszaru zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi – pozyskanie pakietów o wartości co najmniej 200 mln zł Wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania wierzytelnościami detalicznymi Zwiększanie zatrudnienia wraz z wzrastającą liczbą obsługiwanych pakietów wierzytelności Rozwój oferty dla podmiotów spoza sektora bankowego

19 Dziękujemy za uwagę DODATKOWE INFORMACJE: Kinga Grabowska Konsultant
Euro RSCG Sensors kom.:   Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.:  


Pobierz ppt "Centrum Finansowe Banku BPS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google