Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczenie się przez całe życie w latach 2007-2013 PROGRAMY SEKTOROWE COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczenie się przez całe życie w latach 2007-2013 PROGRAMY SEKTOROWE COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS."— Zapis prezentacji:

1

2 Uczenie się przez całe życie w latach 2007-2013 PROGRAMY SEKTOROWE COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

3 Cele programu Erasmus w latach 2007-2013 Cele: Wspieranie realizacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Wzmacnianie wkładu szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego w proces innowacji Poprawa jakości mobilności i zwiększenie liczby studentów tak aby do roku 2012 w wymianie Erasmusa udział wzięły co najmniej 3 miliony studentów (do tej pory z programu skorzystał ponad milion studentów)

4 Program Erasmus Politechnika Szczecińska bierze udział w programie Erasmus od roku 1999 Od początku uczestnictwa podpisano ponad 60 umów z uczelniami partnerskimi Każdy student ma możliwość zainicjowania podpisania nowej umowy o współpracy z wybraną przez siebie uczelnią, warunkiem jest posiadanie przez uczelnię Karty Erasmusa na lata 2007-2013 Kraje, które są uprawnione do udziału w programie Erasmus to: 27 krajów UE, 3 kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i kraj kandydujący Turcja Prowadzone są rozmowy w sprawie włączenia do programu uczelni ze Szwajcarii i Bałkanów, najbliższy możliwy termin na realizacje takich wyjazdów to rok akademicki 2008/2009

5 Możliwości wyjazdowe W programie Erasmus studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd na część studiów - do zagranicznej uczelni partnerskiej wyjazd na praktykę - do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z uczelnią

6 Beneficjent programu Kto może skorzystać ze stypendium studenckiego ERASMUSA? Student uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa Student, który zaliczył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (inżynierskich, licencjackich) Student, będący obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mający statut uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym)

7 Erasmus 2007/2008 Pobyt na stypendium nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 1 rok akademicki Grant przyznaje się wyłącznie w celu zrealizowania określonego programu LA w uczelni partnerskiej lub PA w zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z uczelnią Student może skorzystać z prawa do wyjazdu tylko raz (raz na studia i/lub raz na praktykę). W przypadku wyjazdów łączonych wyjechać można tylko raz i wyjazd ten musi zamknąć się w ramach jednego roku akademickiego Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa, przed wyjazdem zaś otrzyma Kartę Studenta Erasmusa Grant wypłacony zostanie pod warunkiem zaakceptowania przez grantobiorcę wszystkich warunków umowy

8 Ponadto jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty/ zaliczenia/ egzaminy) zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe itd.), możliwe są jedynie niewielkie opłaty (ubezpieczenie, członkostwo w organizacji studenckiej, korzystanie z kserokopiarki itp.) na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych

9 Warto pamiętać Wypłata wszelkich stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej Oceny uzyskane w uczelni partnerskiej powinny być podstawą ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce, w kolejnym roku akademickim (osoby, które w chwili wyjazdu mają prawo do stypendium naukowego powinny napisać podanie do Pro- rektora ds. Nauczania z prośbą o podwyższenie kwoty stypendium na czas wyjazdu w ramach programu Erasmus. Dotyczy to studentów ze średnią powyżej 4,0) Student powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej Po powrocie z uczelni partnerskiej należy rozliczyć się z wyjazdu z Działem Nauczania i dziekanatem

10 www.erasmus.ps.pl

11 Harmonogram naboru 12.03.2007 - deklaracja chęci wyjazdu na praktykę ( wraz z krajem docelowym i długością pobytu) 30.03.2007 - ostatni dzień składania Karty Zgłoszeniowej u Koordynatora Wydziałowego (osoby posiadające certyfikaty językowe lub/ i dokumenty potwierdzające ich działalność na rzecz europeizacji zobowiązane są do załączenia kopii) 16-17.04.2007 - egzamin językowy 23.04.2007 - przekazanie ocen Koordynatorom Wydziałowym, rozpoczęcie kursu językowego dla osób, które zostały wstępnie zakwalifikowane 27.04.2007- ogłoszenie list rankingowych, w kolejności wg liczby uzyskanych punktów połowa maja - oficjalne wyniki rekrutacji zatwierdzone przez Uczelnianą Radę Erasmusa

12 Uczelniana Rada Erasmusa (URE) Koordynator Uczelniany - mgr Małgorzata Świerzko Koordynator WBiA - dr inż. Andrzej Pozlewicz Koordynator WE - dr inż. Krzysztof Penkala Koordynator WI - dr inż. Przemysław Korytkowski Koordynator WM - dr inż. Anna Majchrzycka Koordynator WTiICh - prof. Aleksander Przepiera Koordynator WTM - dr inż. Zbigniew Sekulski

13 Zasady kwalifikacji średnia naukowa za ostatni ukończony semestr egzamin z języka obcego lub certyfikat, w przypadkach szczególnych rozmowa kwalifikacyjna minimalna suma punktów za średnią naukową i znajomość języka obcego musi wynosić 3 brak punktów za znajomość języka dyskwalifikuje z wyjazdu dodatkowo można uzyskać punkty za europeizację (1-3) Dodatkowo dla wyjazdów na praktyki: przedłożenie CV i listu motywacyjnego kierowanego do potencjalnego pracodawcy, w języku polskim i języku zgodnym z wymaganiami instytucji przyjmującej, dodatkowe 2 punkty za przedłożenie listu intencyjnego z przedsiębiorstwa, z którym student samodzielnie nawiązał współpracę

14 www.erasmus.ps.pl STUDIA

15 Application deadline Bardzo ważne jest aby na samym początku sprawdzić termin, do kiedy uczelnia partnerska będzie przyjmować dokumenty aplikacyjne Wiele uczelni z Dani i Szwecji kończy przyjmowanie dokumentów już 01.05.2007 Lista wymaganych dokumentów bywa różna i jest określana przez uczelnię przyjmującą STUDIA

16 Dokumenty składane do uczelni partnerskiej formularze aplikacyjne wnioski o przyznanie miejsca w akademiku Learning Agreement - 3 egzemplarze podpisane przez studenta, Prodziekana ds. nauczania i Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (student jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w terminie określonym przez uczelnię przyjmującą) Listy wymaganych dokumentów dostępne są na stronach internetowych uczelni przyjmujących STUDIA

17 Dokumenty składane w Dziale Nauczania (przed podpisaniem umowy stypendialnej) List akceptacyjny z uczelni partnerskiej Learning Agreement - porozumienie o programie zajęć (oryginał podpisany przez studenta, Prodziekana ds. nauczania i przedstawiciela uczelni partnerskiej) zgoda Dziekana na wyjazd (oficjalna decyzja) ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i ubezpieczenia od następstw nieszcześliwych wypadków np.: karta Euro 26 itp. STUDIA

18 Umowa stypendialna i wypłata grantu umowa stypendialna podpisywana jest na dwa/ trzy tygodnie przez wyjazdem wypłata pierwszej raty grantu następuje przed rozpoczęciem nauki w uczelni partnerskiej (o ile Agencja Narodowa przekaże do tego terminu środki finansowe) wysokość pierwszej raty wynosi ok. 90% grantu należnego na jeden semestr nauki wypłata ostatniej raty grantu następuje po rozliczeniu się studenta z Działem Nauczania rozliczenie wyjazdu odbywa się na podstawie przedłożenia zaświadczenia o czasie pobytu i wykazu ocen oraz wypełnienia ankiety studenta Erasmusa w wersji elektronicznej STUDIA

19 Granty 2007/2008 Dania, Finlandia, Szwecja, Irlandia, Francja: 305 Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy, Turcja: 255 Czechy, Rumunia: 210 Suma miesięcznego stypendium wypłacanego indywidualnemu studentowi z budżetu Programu Erasmus jest inna w każdym roku akademickim i zależy od ogólnej liczby studentów PS wyjeżdżających w danym roku oraz od kosztów utrzymania w kraju, do jakiego wyjeżdża student. Przykładowe miesięczne stawki grantu dla wyjazdów studyjnych w roku akademickim 2006/2007: STUDIA W założeniach programu, grant nie jest przeznaczony na pokrycie całkowitych kosztów wyjazdu, a jedynie na wyrównanie różnicy w kosztach utrzymania pomiędzy krajem rodzimym, a goszczącym.

20 Założenia podstawowe PRAKTYKI Długość trwania praktyk: min. 3 miesiące max. 1 rok akademicki Praktyki realizowane w ramach programu: praktyki programowe (określone w cyklu kształcenia) praktyki indywidualne (niezależne od cyklu kształcenia) Organizacja przyjmująca: instytucja z uczelnianej bazy ofert instytucja zaproponowana przez studenta Studenci, którzy sami znajdą przedsiębiorstwo będą premiowani dodatkowymi punktami przy kwalifikacji

21 Procedura aplikacyjna PRAKTYKI Złożenie deklaracji chęci wyjazdu na praktykę (określenie kraju docelowego i długości pobytu) do 12.03.2007 Złożenie kompletu dokumentów określonych w zasadach kwalifikacji u Koordynatora Wydziałowego do 30.03.2007, przedłożenie listu akceptacyjnego z organizacji przyjmującej (dot. osób, które samodzielnie znalazły pracodawcę) Ocena kandydata przez organizację przyjmującą Ocena organizacji przyjmującej przez URE Egzamin językowy Decyzja o kwalifikacji bądź odrzuceniu

22 Dokumenty składane w Dziale Nauczania (przed podpisaniem umowy stażowej) Placement Agreement - porozumienie o programie praktyk (oryginał podpisany przez studenta, Prodziekana ds. nauczania i przedstawiciela uczelni partnerskiej) zgoda Dziekana na wyjazd (oficjalna decyzja) ksero Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenia od następstw nieszcześliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej PRAKTYKI

23 Granty 2007/2008 Niemcy: ok. 600 Wielka Brytania: ok. 950 Suma miesięcznego stypendium wypłacanego indywidualnemu studentowi z budżetu Programu Erasmus uzależniona jest przede wszystkim od kosztów utrzymania w kraju, do jakiego wyjeżdża student. Przykładowe miesięczne stawki grantu dla wyjazdów stażowych w latach 2005-2007: PRAKTYKI Przyznany grant stanowi dofinansowanie do kosztów: zakwaterowania i utrzymania podczas praktyki podróży ubezpieczenia

24 Korzyści związane z wyjazdem poznanie języka i kultury zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń poznanie regulacji dot. systemu pracy kontakty i przyjaźnie międzynarodowe usamodzielnienie i otwarcie na świat dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i technologii… Informacje z pierwszej ręki, czyli od studentów, są dostępne na stronie Agencji Narodowej programu Erasmus w dziale dla studentów: giełda informacji (www.socrates.org.pl/socrates2)

25 Kontakt Małgorzta Świerzko Joanna Niemcewicz Biuro Programów Międzynarodowych Politechnika Szczecińska al. Piastów 18, p. 217 70-310 Szczecin tel./fax 091 449 41 53 jniemcewicz@ps.pl Kamila Milewska Dział Nauczania Politechnika Szczecińska al. Piastów 18, p. 9 70-310 Szczecin tel./fax 091 449 47 80 kmilewska@ps.pl

26


Pobierz ppt "Uczenie się przez całe życie w latach 2007-2013 PROGRAMY SEKTOROWE COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google