Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia pewnego odpadu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia pewnego odpadu"— Zapis prezentacji:

1 Historia pewnego odpadu
Odpady są to uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały. Rozróżnia się odpady komunalne, związane z miejscami bytowania ludzi, oraz przemysłowe. Unieszkodliwianiem odpadów nazywa się całkowite lub częściowe eliminowanie szkodliwego oddziaływania odpadu na środowisko przyrodnicze przez utylizację lub izolację od środowiska. Marcin Kupis kl. II aT Technikum Samochodowe w Bydgoszczy

2 Nowe wyroby aluminiowe
Tworzywa sztuczne Oleje Opony, guma Karoseria Szkło Aluminium Przerób tworzyw sztucznych Odzyskiwanie i przerób w rafineriach Złomowisko Skup metali kolorowych Huty szkła Zakłady przetwarzające gumę Huty Plastik Wyroby szklane Huty Nowe opony Nowe oleje i smary Różne materiały metalowe Elementy gumowe Nowe wyroby aluminiowe

3 Oleje Oleje – oleiste substancje ciekłe lub łatwo topniejące substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie, o bardzo różnej budowie chemicznej i zastosowaniach, za to o podobnych niektórych właściwościach fizycznych. Oleje dzielą się na trzy kategorie: schnące, nie schnące, półschnące. Oleje ze względu na pochodzenie (co implikuje także ich skład chemiczny) dzieli się na: mineralne roślinne, zwierzęce, syntetyczne-są to oleje o bardzo różnej budowie chemicznej, otrzymane na drodze syntezy chemicznej i są to oleje silnikowe.

4 Odzyskiwanie i przerób w rafineriach
Rafineria ropy naftowej - podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej. Na skalę przemysłową rektyfikacja ropy naftowej odbywa się w rafineriach, w kolumnach rektyfikacyjnych. Każdy z otrzymanych produktów rozdziela się dalej (np. mazut na wazelinę i parafinę) lub poddaje się innym przemianom chemicznym (np. dostosowanie benzyny jako paliwa do silników samochodowych lub lotniczych).

5 Nowe oleje i smary Oleje smarne są to ciekłe, wysoko wrzące produkty otrzymywane głównie w procesie przeróbki ropy naftowej lub syntetycznie stosowane jako środki smarowe. Największą na świecie grupę smarów stanowią mineralne. W zależności od zastosowania: silnikowe maszynowe przekładniowe wrzecionowe hydrauliczne cylindrowe turbinowe Sprężarkowe

6 Karoseria Karoseria - jest to poszycie, wierzchnia część nadwozia pojazdu, najczęściej samochodu, spełniająca funkcje praktyczne i estetyczne. Do funkcji praktycznych można zaliczyć ochronę pojazdu i pasażerów przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi. Karoserię wykonuje się zazwyczaj ze blach stalowych, rzadziej ze stopów aluminium czy tworzyw sztucznych. Odpowiedni kształt karoseriom stalowym i aluminiowym nadaje się tłocząc je za pomocą pras hydraulicznych. Elementy karoserii montuje się do struktury nadwozia za pomocą połączeń spawanych lub gwintowych. Jakość karoserii określa się na podstawie szpar pomiędzy jej elementami. Dobrze wykonana i spasowana karoseria powinna mieć wszystkie szpary równe, jednakowej grubości.

7 Złomowisko Na złomowisku skupuje się odpady produkcyjne i zużyte przedmioty metalowe, nadające się jedynie do przerobu w piecach metalurgicznych lub przeróbki chemicznej w złomowiskach niedopuszczalne są m.in. wyroby zawierające materiały wybuchowe, naczynia zamknięte, mogące zawierać resztki substancji chemicznych trujących, żrących, butle po gazach i cieczach.

8 Huty Huta żelaza jest to huta, w której wytapia się surówkę z rud oraz przerabia ją na stal, poddawaną następnie obróbce plastycznej. Podstawowymi działami huty żelaza są: wielki piec, stalownia, w której surówkę poddaje się procesowi martenowskiemu, procesowi konwertorowemu lub przeróbce w piecach elektrycznych, a otrzymaną stal odlewa się do form, walcownia i ciągarnia, w których przeprowadza się obróbkę plastyczną stali.

9 Różne materiały metalowe
Materiały metalowe to substancje odznaczające się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych, co jest przyczyną ich dobrej przewodności elektrycznej i cieplnej. Mają charakterystyczny połysk, często są ciągliwe i kowalne. Do metali należy większość pierwiastków chemicznych i stopy. Otrzymujemy je po wyjściu z huty gdzie były przerabiane z materiałów które były dostarczone ze złomowiska.

10 Szkło Szkło może być przetwarzane praktycznie nieograniczoną ilość razy. Recykling 1 tony szkła pozwala na zaoszczędzenie: 603 kg piasku, 196kg sody kalcynowanej, 196kg wapnia i 68.5 kg skalenia-ogranicza się w ten sposób degradacje krajobrazu. Wyprodukowanie nowego wyrobu ze stłuczki szklanej ogranicza ilość: Zużycia energii o 25-32% Zużycia wody o 50% Zanieczyszczenia powietrza o 14-20% Odpadów przemysłowych o 97%

11 Huty szkła Recyklingiem szkła w Polsce zajmuje się „TEW Recykling Szkła w Rudzie Śląskiej” Spółka TEW zaczęła swoją działalność w 2000 roku od odzysku stłuczki szkła płaskiego. W 2002 r. uruchomiono nowoczesną instalację do przerobu odpadów szkła wielowarstwowego i szyb zespolonych. Dzięki zastosowanej technologii otrzymuje się wartościowy surowiec wtórny, wykorzystywany w hutach szkła. Po niewielkiej modyfikacji instalacja będzie przystosowana również do przetwarzania odpadów szkła opakowaniowego.

12 Wyroby szklane Szkło przemysłowe - popularnie zwane "Szkło" to materiał otrzymywany w wyniku stopienia tlenku krzemu (krzemionka, SiO2) z różnymi dodatkami dobranymi w odpowiednich proporcjach, a następnie szybkiego ochłodzenia tak, aby nie doszło do pełnej krystalizacji krzemionki, lecz aby w strukturze pozostało jak najwięcej fazy amorficznej, będącej formalnie rzecz biorąc przechłodzoną cieczą. Surowcem do produkcji tradycyjnego szkła jest piasek kwarcowy (SiO2) oraz dodatki, najczęściej: węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenki boru i ołowiu (B2O3, PbO) oraz barwniki, którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych (kadm, mangan i inne). Surowce są mieszane, topione w piecu (tzw. wannie szklarskiej) w temperaturze  °C, po czym formowane w wyroby przed pełnym skrzepnięciem. Produkcja szkła znana była już ponad pięć tysięcy lat temu. W I w. p.n.e. znano metodę wytwarzania przedmiotów przez wydmuchiwanie, w XIX w. wynaleziono metodę odlewania. Po dodaniu do masy szklanej odpowiednich tlenków metali można otrzymać szkło barwne.

13 Opony, guma Guma jest to produkt wulkanizacyjny z kauczuku naturalnego lub syntetycznego zawierający około 3% siarki oraz różne inne dodatki (zmiękczacze, barwniki). Guma (zwłaszcza miękka) jest materiałem bardzo elastycznym, odpornym na działanie czynników chemicznych. Poza odpadami produkcyjnymi, recyklingiem można objąć głównie odpady pochodzące z pojazdów, zwłaszcza opony i dętki, gdyż łatwiej je odzyskać. Poza tym zasoby odpadów z pojazdów wielokrotnie przekraczają możliwości ich utylizacji i dlatego nie podejmuje się na razie działań zmierzających do odzysku odpadów z pozostałych wyrobów. W latach zagospodarowanie wyeksploatowanych opon z pojazdów przedstawiało się następująco: bieżnikowane12,0 % przetwarzane na granulat i regenerat 4,0 % produkcja destruktu  0,6 % razem 16,6 %

14 Zakłady przetwarzające gumę
W Polsce w 1991 roku uruchomiono prototypową instalację do utylizacji odpadów gumowych przez ich rozpuszczanie w rozpuszczalnikach organicznych. Proces rozpuszczania gumy przebiega w temperaturze 300°C. Surowcem do przerobu jest granulat gumowy, który może pochodzić z mechanicznego lub kriogenicznego sposobu rozdrabniania opon. W wyniku tego procesu uzyskuje się destrukt gumowy w postaci ciągliwej masy, barwy czarnej, o konsystencji od gęstopłynnej do półstałej (w temperaturze pokojowej). Zaletą tej technologii jest uzyskiwanie - w porównaniu z innymi metodami - większej ilości produktów, które można ponownie wykorzystać. Główne kierunki zagospodarowania destruktu gumowego to produkcja: asfaltów przemysłowych i izolacyjnych mas asfaltowo-gumowych powłokowych i impregnacyjnych mas zalewowych i polew kablowych lepików asfaltowych i pakoasfaltów asfaltów do produkcji farb graficznych oraz różnych gatunków lakierów asfaltowych

15 Jeden ze sposobów otrzymywania gumy

16 Nowe opony i inne elementy gumowe
Opona jest to mocna powłoka stanowiąca zewnętrzną część ogumienia. Zbudowana z pokrytych gumą i połączonych ze sobą warstw tkaniny kordowej i drutu, z bieżnikiem na części zewnętrzne. Rodzaje ogumienia: diagonalna, opasana, promieniowa (radialna).

17 Aluminium Aluminium krystalizuje w sieci A1, a więc cechuje się dużą plastycznością. Mała gęstość 2,7 g/cm3 kwalifikuje ten metal do grupy metali lekkich. Dzięki tej własności i stosunkowo bogatemu występowaniu w przyrodzie (ok. 7%) jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i transporcie. Aluminium cechuje się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym, stąd jego zastosowanie na przewody elektryczne. Na powietrzu pokrywa się cienką warstwą Al2O3, która chroni je przed dalszym utlenianiem. Jest odporne na działanie wody i wielu kwasów organicznych, związków azotowych. Natomiast nie jest odporne na działanie wodorotlenków, kwasów beztlenowych, wody morskiej i jonów rtęci. Twardość wynosi HB, może jednak być umacniana przez zgniot. Wytwarza się aluminium o różnych stopniach czystości (zgodnie z normami PN-79/H i PN-79/H-82163): najczystszy gatunek A199,995R jest używany przy wytwarzaniu aparatury chemicznej i folii kondensatorowych, gatunek A199,8H stosuje się na folie, powłoki kablowe i do platerowania, A199,5HE na przewody elektryczne, A199 na wyroby codziennego użytku.

18 Skup metali kolorowych
Skup metali kolorowych zajmuje się jak sama nazwa mówi kupowaniem różnych metali kolorowych w tym także aluminium. Dzięki temu aluminium i inne stopy trafiają do hut gdzie są przetwarzane na inne materiały.

19 Nowe wyroby aluminium Aluminium na skalę przemysłową wykorzystuje się od 1886r. Dziś jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych metali na świecie. Dzięki niskiej temperaturze topnienia, obróbka czy recykling aluminium są bardzo łatwe. Recykling tego surowca pozwala zaoszczędzić do 95% energii w stosunku do ilości potrzebnej do uzyskania takiej samej ilości czystego surowca z rudy (boksytu). Recykling 1 tony złomu aluminiowego pozwala uniknąć bezpowrotnej utraty 4 ton złóż boksytu. Bardzo istotną zaletą tego surowca jest fakt, iż aluminium może być poddawane recyklingowi nieskończoną ilość razy.

20 Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne są to materiały wytworzone z polimerów przez połączenie ich z określonymi dodatkami, takimi jak napełniacze, pigmenty, barwniki, zmiękczacze, stabilizatory, antystatyki i środki zmniejszające palność. W zależności od rodzaju i ilości stosowanych dodatków można otrzymać z tego samego polimeru różne tworzywa o odmiennych właściwościach. W zależności od rodzaju użytego polimeru tworzywa sztuczne dzieli się na: termoplastyczne, które można wielokrotnie przerobić w podwyższonej temperaturze, termoutwardzalne, które w podwyższonej temperaturze, po uformowaniu określonego kształtu, stają się nietopliwe i nierozpuszczalne, chemoutwardzalne, które pod wpływem określonych czynników chemicznych usieciowują się przestrzennie, przy czym stają się nietopliwe i nierozpuszczalne.

21 Przerób tworzyw sztucznych
Przetwarzanie tworzyw sztucznych na określone wyroby użytkowe różni się w zależności od typu tworzywa i najczęściej wymaga specjalnej aparatury. Tworzywa termoplastyczne przerabia się najczęściej metodami wtrysku lub wytłaczania. Metody te polegają na stopieniu tworzywa i wytłaczaniu z maszyny pod bardzo wysokim ciśnieniem w postaci drutu, węża lub rękawa foliowego lub wprowadzeniu stopionego tworzywa do formy, w której zastyga na określony detal (formowanie wtryskowe). Tworzywa termoutwardzalne przerabia się najczęściej metodą prasowania w formach, w podwyższonej temperaturze, której wysokość zależna jest od rodzaju stosowanego tworzywa.

22 Plastik Tworzywa sztuczne (plastik) – materiały oparte na polimerach syntetycznych, zastępujące tradycyjne materiały takie jak drewno, ceramika, metal, kauczuk naturalny, gutaperka oraz stanowiące grupę zupełnie nowych materiałów, które nie mają swoich naturalnych odpowiedników. W skład tworzyw sztucznych wchodzą oprócz polimerów także plastyfikatory (zmiękczacze), wypełniacze (zmieniające właściwości mechaniczne oraz produkt końcowy) oraz substancje barwiące.


Pobierz ppt "Historia pewnego odpadu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google