Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku
Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania 1

2 PODSTAWA PRAWNA Od 1 września 2012 r. będzie obowiązywało:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz. U. z 2012 r. poz. 204] Od 1 września 2012 r. przestanie obowiązywać (dla klas pierwszych): Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.] Stare „ramówki” będą obowiązywać do zakończenia cyklu kształcenia w klasach II i III.

3 PODSTAWA PRAWNA Od 1 września 2012 r. w klasach I szkół ponadgimnazjalnych będzie obowiązywać: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz. U. z 2009 r., Nr 4 poz. 17] Od 1 września 2012 r. w klasa I szkół ponadgimnazjalnych Przestanie obowiązywać obowiązywać : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.] Stara podstawa programowa będzie obowiązywać do zakończenia cyklu kształcenia w klasach II i III.

4 PODSTAWA PRAWNA Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego obowiązuje od: • 1 września 2009 r. dla I etapu edukacyjnego (klasy I– III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum) oraz szkół policealnych. • 1 września 2012 r. dla II etapu edukacyjnego (klasy IV– VI szkoły podstawowej) oraz IV etapu edukacyjnego (zasadnicze szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące i technikum). • Od 1 września 2009 r. szkoły mogły we wszystkich klasach realizować nową podstawę programową w zakresie języków obcych, wychowania fizycznego oraz etyki. Decyzję w tej sprawie podejmował dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5 PODSTAWA PRAWNA Od 1 września 2012 r.
w szkołach ponadgimnazjalnych nowe ramowe plany nauczania oraz nowa podstawa programowa obowiązuje tylko w klasach I. Do zakończenia cyklu kształcenia w starszych klasach stosuje się dawną podstawę programową kształcenia ogólnego oraz stare ramowe plany nauczania określone na podstawie rozporządzenia z 12 lutego 2002 r. Zatem pracujemy z dwiema podstawami programowymi i dwoma ramowymi planami nauczania. Dopiero od 1 września 2014 nowa podstawa programowa oraz nowe ramowe plany nauczania będą realizowane we wszystkich klasach.

6 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. [Dz. U. Nr 175, poz. 1042]

7 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. [Dz. U. Nr 67, poz. 756, z późn. zm.] z poprawką z dnia 17 lutego 2012 r.

8 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. [Dz. U. Nr 214, poz. 1579, z późn. zm.]

9 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. [Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.]

10 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa. [Dz. U. Nr 139, poz. 1131]

11 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. [Dz. U. Nr 126, poz. 1078]

12 Podstawa Programowa określa
cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły-placówki czyli wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole opisane są zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia *. * Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01)

13 Okres obowiązywania podstaw programowych
PODSTAWA PROGRAMOWA Okres obowiązywania podstaw programowych 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Szkoła Podstawowa V, VI VI I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, III III I I, II Technikum II, III, IV III, IV IV ZSZ

14 PODSTAWA PROGRAMOWA Uwaga:
Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego. Od 1 września 2012r. : szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe i trzy ramowe plany nauczania, gimnazjum – jedna podstawa programowa i dwa ramowe plany nauczania, szkoły ponagimnazjalne - dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania.

15 Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?
Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów.

16 Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?
Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego: etap I - klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne) etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej etap III – gimnazjum etap IV - szkoła ponadgimnazjalna Treści kształcenia obejmują: wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć umiejętności, które uczniowie powinni opanować postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować

17 PODSTAWA PROGRAMOWA Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie procesu kształcenia. Nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania w języku efektów kształcenia. Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. Wymagania te stanowią: podstawę oceniania wewnątrzszkolnego, jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)

18 PODSTAWA PROGRAMOWA Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

19 PODSTAWA PROGRAMOWA Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.

20 PODSTAWA PROGRAMOWA Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się. Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału, metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania, nie podstawy programowej. Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych. (np. na maturze obowiązują również wymagania gimnazjalne) Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie obowiązują na egzaminach po etapach wcześniejszych.

21 PODSTAWA PROGRAMOWA Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak w liceach ogólnokształcących) powiązana z nauką w gimnazjach. W technikum (klasa I i II) i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie realizują także kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

22 Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
PODSTAWA PROGRAMOWA Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Liceum i technikum: kształcenie w zakresie min. dwóch wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

23 Cele zmian programowo-organizacyjnych w kształceniu ogólnym
PODSTAWA PROGRAMOWA Cele zmian programowo-organizacyjnych w kształceniu ogólnym Poprawa efektów kształcenia Precyzyjne opisanie wymagań ogólnych oraz wymagań szczegółowych dla poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych Rozwijanie kompetencji kluczowych Dostosowanie kształcenia do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz potrzeb rynku pracy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania Dostosowanie oferty edukacyjnej do zainteresowań i predyspozycji uczniów Przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania w świecie współczesnym

24 PODSTAWA PROGRAMOWA Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; umiejętność pracy zespołowej.

25 Zalecane warunki i sposób realizacji
PODSTAWA PROGRAMOWA Zalecane warunki i sposób realizacji stosowanie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów metod aktywizujących (dyskusja, debata, drama, itd.) praca metodą projektu edukacyjnego wycieczki edukacyjne uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi uczestnictwo w działaniach społecznych i obywatelskich wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd.

26 Wykaz aktów prawnych dotyczących oświaty podpisanych i ogłoszonych w 2012 roku
Dz. U nr 0 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U nr 0 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz. U nr 0 poz. 176 Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U nr 0 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

27 Dz. U nr 0 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U nr 0 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U nr 0 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

28 Dz. U nr 0 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( z dnia 28 maja 2010 roku Dz. U. nr 97 poz. 624 ) Dz. U nr 0 poz. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie ( z dnia 30 kwietnia 2007 r Dz. U. nr83 poz.562 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które zaczną obowiązywać od 1 września 2012 r.

29 Ramowe plany nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych [Dz. U. z 2012 r. poz. 204]

30 Ramowy plan nauczania określa:
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Ramowy plan nauczania określa: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela.

31 Ramowy plan nauczania obejmuje także:
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Ramowy plan nauczania obejmuje także: zajęcia religii i etyki, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

32 „Dodatkowe zajęcia edukacyjne”
RAMOWE PLANY NAUCZANIA „Dodatkowe zajęcia edukacyjne” Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: okresowe lub roczne zwiększenia liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; realizację następujących zajęć prowadzonych w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole; b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

33 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
W rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania zaproponowano następujące zmiany w organizacji nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych: kontynuacja w klasie I nauczania w zakresie podstawowym przedmiotów realizowanych w gimnazjum, realizacja od 2 do 4 przedmiotów według programu rozszerzonego, wprowadzenie obowiązujących uczniów przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo – dla uczniów, którzy nie wybrali historii w zakresie rozszerzonym, przyroda – dla uczniów, którzy nie będą realizowali w zakresie rozszerzonym żadnego przedmiotu przyrodniczego; wprowadzenie dodatkowych zajęć uzupełniających do wyboru przez uczniów: zajęć artystycznych, ekonomii w praktyce lub przedmiotów, dla których nie ma określono podstawy programowej, ale program opracowany dla tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, możliwość odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego i tworzenie grup międzyoddziałowych, możliwość zorganizowania nauczania w zakresie rozszerzonym dopiero od II klasy. RAMOWE PLANY NAUCZANIA

34 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Dyrektor szkoły ponagimnazjalnej, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

35 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
W technikum uczeń ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń technikum ma obowiązek uczęszczać na przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczniowie, którzy realizują w zakresie rozszerzonym historię i jeden z wymienionych wyżej przedmiotów przyrodniczych, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce. Jeżeli uczeń realizuje matematykę i historię w zakresie rozszerzonym, to musi realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

36 Procedura organizowania nauczania w szkole podnadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym
Dyrektor organizuje nauczanie. Zobowiązany jest zwrócić się o opinię do rady szkoły, a jeśli jej nie ma do rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Opinia nie jest wiążąca dla dyrektora. Brak opinii nie powstrzymuje dyrektora przed opracowaniem organizacji. Prawo zobowiązuje dyrektora do zasięgnięcia opinii, ale nie wymaga od wymienionych organów przedstawienia opinii. Dyrektor musi uwzględnić zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły. Uczeń musi mieć możliwość wyboru od 2 do 4 w LO, w technikum 2 przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym spośród proponowanych przez szkołę. Nie określono terminu, kiedy dyrektor ma zorganizować (koncepcja) nauczanie w zakresie rozszerzonym. Może to zrobić przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacyjnego lub po I klasie

37 Minimalny wymiar godzin
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Minimalny wymiar godzin W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

38 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Rok szkolny trwa średnio tygodni nauki. Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i szkole policealnej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne. W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na 30-tygodniowe lata szkolne (roczne zajęcia w najwyższych programowo klasach tych szkół kończą się 6 – 7 tygodni wcześniej niż w pozostałych klasach).

39 „Sztywna” liczba godzin
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Tygodniowy wymiar godzin w LO. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas. Klasa „Sztywna” liczba godzin I 30 (33 o. dwujęzyczne) II 32 (35 o. dwujęzyczne) III 29 (32 o. dwujęzyczne)

40 „Sztywna” liczba godzin
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Tygodniowy wymiar godzin w TECHNIKUM. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas. Klasa „Sztywna” liczba godzin I 33 (35 o. dwujęzyczne) II 35 (36 o. dwujęzyczne) III 34 (35 o. dwujęzyczne) IV 31 (33 o. dwujęzyczne)

41 Szkolny plan nauczania
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Szkolny plan nauczania Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie zajęcia są prowadzone; zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego; w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego.

42 Przedmioty, dla których określono zakres podstawowy i rozszerzony
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Przedmioty, dla których określono zakres podstawowy i rozszerzony Podstawowy Historia Wiedza o społ. 1 Geografia Biologia Chemia Fizyka Informatyka Rozszerzony Historia Wiedza o społ. 6 Geografia Biologia Chemia Fizyka Informatyka

43 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym, które nie mają zakresu rozszerzonego wiedza o kulturze 1 – 30 podstawy przedsiębiorczości 2 – 60 wychowanie fizyczne 9 – 270 edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowawcą

44 Zakres podstawowy i rozszerzony realizowane jednocześnie
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Zakres podstawowy i rozszerzony realizowane jednocześnie zakres podstawowy zakres rozszerzony 360 – 12 język polski 8 – – 15 dwa języki obce – jeden język 6 – – 10 matematyka

45 Przedmioty, które mają określony tylko zakres rozszerzony
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Przedmioty, które mają określony tylko zakres rozszerzony historia muzyki historii sztuki język łaciński i kultura antyczna filozofia

46 Przedmioty uzupełniające
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Przedmioty uzupełniające przyroda historia i społeczeństwo zajęcia artystyczne ekonomia w praktyce przedmioty dla których nie określono podstawy programowej, a zostały opracowane przez szkołę i włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

47 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Nowe przedmioty Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne. Informatyka zastąpi technologię informacyjną.

48 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Przedmioty,: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, realizowane są po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

49 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Realizacja przedmiotów: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, może rozpocząć się w klasie I, II, III lub IV.

50 Szczególną uwagę należy zwrócić na kalendarz roku szkolnego.
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Szczególną uwagę należy zwrócić na kalendarz roku szkolnego. Szkolny plan nauczania. Plan zajęć (plan lekcji). 50

51 Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca, duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak, aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną. Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem nauczyciela przedmiotu. Za nadzór nad przebiegiem pracy nauczyciela odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

52 Dobre rady dla dyrektora:
RAMOWE PLANY NAUCZANIA Dobre rady dla dyrektora: Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym roku szkolnym. Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia, czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej któryś dzień (np. poniedziałek lub czwartek). Licz w cyklu 3-letnim. Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot lub edukację.

53 RAMOWE PLANY NAUCZANIA
Kontrolując i monitorując realizację podstawy programowej należy w szczególności badać przedmioty tych nauczycieli, którzy przebywali na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Opracowywać jak najbardziej efektywny sposób organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

54 Dziękujemy


Pobierz ppt "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google