Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR STAN WDRAŻANIA I kwartał 2006 Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR STAN WDRAŻANIA I kwartał 2006 Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR STAN WDRAŻANIA I kwartał 2006 Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 I kwartał 2006 W I kwartale 2006 roku realizacja działania 2.2 obejmowała: bieżącą obsługę wniosków beneficjentów o płatność, powołanie Komisji Oceny Projektów na rok 2006, udział w Konwencie Starostów, na którym omówione zostały zasady przyjęcia realokacji, udział w Targach Edukacyjnych w Krakowie i Nowym Sączu,

4 Liczba złożonych do IW wniosków o płatność - 30 Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania – 11 269 469,37 zł Liczba zweryfikowanych wniosków – 8 Liczba wniosków w trakcie weryfikacji - 11 I kwartał 2006 Całkowita wartość uruchomionych środków – 1 450 645 zł

5 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW stan na dzień: 31.03.2006 Działanie Wnioski wybrane do dofinansowania Liczba Wartość PŚW jako % alokacj i PŚW jako % alokacj i (do końca poprze dniego okresu sprawo zdawcz ego) Ogółem w tym PŚW** 012345 Działanie 2.2 5831 536 660,9721 776 697,2959,56 Typ I 5626 989 911,1818 366 634,95 Typ II 24 546 749,793 410 062,34

6 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW stan na dzień: 31.03.2006 Działanie Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu Liczba Wartość PŚW jako % alokacji PŚW jako % alokacji (do końca poprzednieg o okresu sprawozda wczego) Ogółemw tym PŚW 0 12345 Działanie 2.2 5731 464 727,0921 727 745,9059,43 Typ I 5526 917 977,3018 317 683,55 Typ II 24 546 749,793 410 062,34

7 Działanie 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości

8 KONKURSY – I kwartał Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 13.III.2006 – 31.III.2006 22 projekty Od początku realizacji wpłynęło 97 projektów

9 31.01.2006 umowa z Izbą Gospodarczą Dorzecza Raby Tytuł projektu: Moja kariera-mała przedsiębiorczość Wartość projektu: 524 425 PLN Okres realizacji:01.02.2006-28.11.2007 PODPISANE UMOWY w I kwartale w realizacji pozostaje 15 projektów łączna wartość przyznanego dofinansowania ogółem od początku realizacji: 10 890 181,33 PLN

10 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I kwartał 2006 *wartości przedstawiono narastająco począwszy od początku realizacji działania

11 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I kwartał 2006

12 *wartości przedstawiono narastająco począwszy od początku realizacji działania STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I kwartał 2006

13 MONITORING PROJEKTÓW Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach działania w I kwartale 2006 od początku realizacji

14 MINITORING PROJEKTÓW Rodzaj wsparcia w ramach działania 2.5 ZPORR

15 Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

16 Termin naboru: 13 luty 2006 – 14 marca 2006 złożono 32 wnioski na kwotę 24 238 956,48 zł wielkość alokacji w ramach konkursu: 5 179 716,34 zł w tym EFS 3 884 787,25 zł (+ 200 000,00 PLN na projekt własny) po weryfikacji formalnej odrzucono: 9 wniosków o wartości 6 757 267,83 zł na KOP przekazano: 23 wnioski o wartości 17 481 688,65 zł IV konkurs – EDYCJA 2006 Projekt własny Województwa Małopolskiego został zaakceptowany przez KOP a następnie zostanie przekazany na najbliższe posiedzenie RKS

17 liczba podpisanych umów: 23 wartość podpisanych umów: 8 329 889,94 EFS EFS jako procent alokacji: 66,35 % wartość podpisanych umów wraz z aneksami 8 324 347,44 EFS EFS jako procent alokacji: 66,31 % STAN REALIZACJI PROJEKTÓW I kwartał 2006

18 REALIZOWANE PROJEKTY WG BENEFICJENTÓW w tym 4 partnerstwa

19 REALIZOWANE PROJEKTY WG TYPÓW

20 PŁATNOŚCI stan na I kwartał 2006 w 2005 roku zakończyło realizację projektów 2 beneficjentów, którzy przedstawili sprawozdania końcowe wraz z wnioskami o płatność końcową. W dalszym ciągu trwa proces weryfikacji wniosków płatniczych oraz zostało rozpoczęte postępowanie wyjaśniające na skutek nie osiągnięcia przez beneficjenta zakładanej wielkości wskaźników w sprawozdaniu końcowym do 31 marca 2006r. pozytywnie zweryfikowano 9 wniosków o płatność beneficjentów na łączna kwotę 774 305,41 zł, na których podstawie zostanie sporządzony zbiorczy wniosek o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Problemy ze sporządzeniem zbiorczego wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej były spowodowane dużą ilością błędów we wnioskach o płatność składanych przez beneficjentów, co znacznie wydłużyło całą procedurę. kolejnym kwartale planuj się złożenie wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2006

21 Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa

22 Termin naboru : 12 grudnia 2005 – 30 grudnia 2005 złożono 102 projekty III konkurs – EDYCJA 2005 wielkość alokacji w ramach konkursu : 7 000 000 zł po weryfikacji formalnej odrzucono : 29 projektów wartość całkowita złożonych wniosków: 23 362 662 zł w lutym 2006 r KOP rekomendował przyjęcie : 60 projektów IW podpisze umowy z 54 beneficjentami łączna wartość przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 388 853,79 zł

23 PODPISANE UMOWY w styczniu podpisano umowy w ramach konkursu: DZ.3.4/ML/2/05 47 umów całkowita wartość projektów 14 424 553,38 zł dofinansowanie (EFRR + BP) 5 480 875,63 zł 14 projektów z regionu Małopolski 33 projekty z Krakowa

24 PODPISANE UMOWY do końca I kw 2006 roku z podpisano umowy w ramach konkursu: DZ.3.4/ML/3/05 dofinansowanie uzyskało 54 beneficjentów 44 umowy całkowita wartość 44 projektów 12 196 053,58 zł dofinansowanie (EFRR + BP) 5 078 488,36 zł 30 projektów z regionu Małopolski 14 projektów z Krakowa

25 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW wnioski wybrane do dofinansowania - 194 całkowita wartość projektów – 55 242 701,70 zł dofinansowanie z EFRR – 15 164 995,46 zł wykorzystano 98,61 % alokacji /kurs: 3,9262/ wycofano 6 projektów (w tym jeden po podpisaniu umowy)

26 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu do 31.III.06 - 179 całkowita wartość projektów – 50 967 299,70 zł dofinansowanie z EFRR – 14 038 199,88 zł wykorzystano 91,29 % alokacji /kurs: 3,9262/ w II kwartale 2006 roku IW podpisze umowy z 9 beneficjentami

27 BENEFICJENCI W DZIAŁANIU 3.4

28 MONITORING I KONTROLA w I kwartale 2006 roku zakończyło realizację swoich projektów: 21 beneficjentów od początku wdrażania Działania 3.4 zakończyło realizację swoich projektów: 51 beneficjentów beneficjenci złożyli sprawozdania końcowe wraz w wnioskiem o płatność końcową w I kwartale 2006 roku przeprowadzono 10 kontroli planowych projektów w ramach Działania 3.4 ZPORR

29 PŁATNOŚCI W DZIAŁANIU 3.4 do 31 marca 2006 roku IW przygotowała: - 3 zbiorcze wnioski o płatność na konto programowe IW przelano środki w wysokości: - 388 512,61 zł z EFRR i 135 732,96 zł* z budżetu państwa *przelane środki z budżetu państwa pochodzą z pierwszego wniosku o płatność w ramach płatności końcowych wypłacono środki: 1 beneficjentowi w ramach płatności pośrednich wypłacono środki: I zbiorczy wniosek o płatność: 12 beneficjentów II zbiorczy wniosek o płatność: 4 beneficjentów III zbiorczy wniosek o płatność: 2 beneficjentów

30 REGUŁA n+2

31 Reguła n+2 jest jedną z podstawowych reguł zarządzania finansowego funduszami pomocowymi Unii Europejskiej. Podstawę prawną tej reguły stanowi art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych. Stanowi ona, że jeśli zobowiązanie Komisji ujęte w budżecie wspólnotowym w danym roku (roku n) nie zostanie wyczerpane wnioskami o płatność przekazywanymi Komisji przez Instytucję Płatniczą do końca roku n+2, różnica między kwotą zobowiązania a kwotą wniosków o płatność zostanie automatycznie anulowana. Zobowiązanie Komisji jest równoznaczne z alokacją rocznej transzy środków w budżecie wspólnotowym. Zdarzenie to następuje w roku n oraz w każdym kolejnym roku, który na potrzeby stosowania reguły n+2 staje się kolejnym rokiem n. Dnia 31 grudnia roku n+2 zobowiązanie zostaje anulowane. Oznacza to, że Państwo Członkowskie, które do końca roku n+2 złożyło wnioski o płatność opiewające na kwotę mniejszą niż roczna zobowiązań na rok n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy. Anulowanie dotyczy zatem jedynie tej części środków, dla której nie złożono poprawnego wniosku o płatność okresową. Celem stosowania omawianego zabiegu jest motywowanie Państw Członkowskich do sprawnego wydatkowania alokowanych środków pomocowych.

32 BIEŻĄCY MONITORING FINANSOWY W celu ułatwienia procesu bieżącego monitoringu finansowego realizacji Programu/Działania w województwie IZ ZPORR, we współpracy z ekspertami włoskimi, przygotowała narzędzie służące monitorowaniu procesu wnioskowania o płatność. Pośrednio mają one również ułatwić sporządzanie prognoz na bieżący i następny rok, które docelowo są przekazywane do Komisji Europejskiej. Celem proponowanego narzędzia jest: 1.monitoring finansowy postępu Programu na poszczególnych poziomach wdrażania oraz monitoring zasady n+2; pozwoli to na ocenę zaawansowania płatności w stosunku do alokacji, jak również umożliwi podjęcie kroków (np. realokacje) w obliczu zagrożenia anulowania zobowiązań wynikających z zasady n+2 (art. 31 Rozporządzenia 1260/99) lub w sytuacji, gdy anulowanie zobowiązania już nastąpiło; 2.prognozowanie przepływów finansowych i porównywanie kolejnych prognoz płatności; 3.zapewnienie wspólnej dla wszystkich metodologii opracowywania zestawień prognozowanych wartości płatności stanowiących załączniki do sprawozdań z realizacji Programu w województwie (załącznik 4 sprawozdania kwartalnego lub rocznego); 4.stworzenie prognoz przedstawianych Komisji Europejskiej w terminie do 30 kwietnia w trybie art. 32 ust 7 Rozporządzenia 1260/99.

33 FORMULARZ MONITORUJĄCY Formularz monitorujacy to plik excel odnoszący się do jednego województwa i składający się z 10 arkuszy. Arkusze możne podzielić na trzy grupy: Arkusze 1-4: stanowią główną część narzędzia; zawierają prognozowane dane, które stanowią podstawę do opracowania kolejnych dwóch grup arkuszy; Arkusze 5-7: pozwalają na monitorowanie zasady n+2 poprzez porównanie prognoz z danymi dotyczącymi alokacji środków z UE na Program; Arkusze 8-10: umożliwiają sporządzenie na podstawie prognoz zestawień prognozowanych wartości płatności do sprawozdań monitoringowych.

34 ROZLICZANIE ŚRODKÓW II PRIORYTET Przewidywana kwota wniosków do Wojewody (EFS) w miesiącach kwiecień - lipiec 2006 Działanie kwiecieńmajczerwieclipiec 2.1 361 899,40 298 219,92 1 160945,79 1 281 424,22 2.2 - 1 000 000,00 - 2 588 530,00 2.3 - 21 000,0010 076,72 2.4 - - - - 2.5 - 508 456,65 314 006,73 333 165,50 2.6 580 612,41 232 737,75 153 750,00 74 250,00 Razem 1 144 518,66 2 540 916,00 1 137 621,25 4 245 954,38 dane na dzień: 25 kwietnia 2006 rokukurs przeliczeniowy: 3,9262


Pobierz ppt "DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR DZIAŁANIA 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR STAN WDRAŻANIA I kwartał 2006 Józef Węgrzyn Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google