Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z DZIECKIEM SZEŚCIOLETNIM W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z DZIECKIEM SZEŚCIOLETNIM W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z DZIECKIEM SZEŚCIOLETNIM W SZKOLE

2 Witamy w Zespole Szkół w Kłomnicach
W Zespole Szkół w Kłomnicach mieści się oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 177uczniów. W klasach I- III uczy się obecnie 77 uczniów. W oddziale przedszkolnym bawi się i uczy 25 dzieci.

3 Klasa III a Klasa III a, której jestem wychowawczynią liczy 17 uczniów – w tym 9 z nich to dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku sześciu lat. Już od samego początku, tzn. od pierwszej klasy stanowią one mocną część zespołu klasowego. Osiągają wysokie wyniki w nauce, wyróżniają się pod względem zachowania, angażują się społecznie, dojrzałością szkolną przewyższają wielu swoich kolegów, którzy rozpoczęli naukę w wieku lat siedmiu.

4 Działania służące adaptacji sześciolatków w klasie i szkole
Wszystkie sale klas I-III oraz sala oddziału przedszkolnego – tzw. kl. ,,0” znajdują się na tym samym korytarzu, w pobliżu sali rekreacyjnej i świetlicy szkolnej.

5 Dzieci 5 i 6-letnie uczestniczą w uroczystościach i akademiach klas I-III, a uczniowie edukacji wczesnoszkolnej podziwiają przedszkolaki podczas ich występów. Zajęcia ruchowe i sportowe oddziału przedszkolnego i klas edukacji wczesnoszkolnej odbywają się na mniejszej sali gimnastycznej – łączniku lub na hali sportowej.

6 Nauka przez zabawę Już od klasy pierwszej uczniowie obecnej klasy III a, mieli możliwość odbywania części zajęć w klasie rekreacyjnej, wyposażonej w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, gimnastyczne, służące do zabawy. Dzięki temu dzieci sześcioletnie i ich starsi koledzy realizowali program nauczania częściowo poprzez zabawę.

7 Plac zabaw W ogródku szkolnym powstał Plac Zabaw. Korzystają z niego zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie klas I-III najczęściej podczas zajęć sportowych. Tam wspólnie się bawią i integrują.

8 Kąciki zabaw i zainteresowań
Począwszy od klasy pierwszej, uczniowie klasy III a podczas przerw śródlekcyjnych chętnie korzystają z kącika czytelniczego i zabawowego. Najbardziej lubią zabawy konstrukcyjnie, gry planszowe oraz teatrzyki lalkowe i pacynkowe.

9 Wspólne wycieczki i wyjazdy
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powinni poznawać świat poprzez bezpośrednią obserwację. Realizacji tego celu służą m. in. wycieczki po bliższej i dalszej okolicy. Uczniowie klasy III a już jako pierwszaki zwiedzili ZOO w Chorzowie, w klasie drugiej ,,Zaczarowany Las” w Piasku, a w b. r. szk. ,,Jura Park” w Krasiejowie k. Opola. Poza tym od trzech lat odbywają się cykliczne wyjazdy na przedstawienia teatralne w wykonaniu Teatru Edukacji z Krakowa, wyjazdy do kina oraz wycieczki programowe w okolice szkoły.

10

11 Imprezy integracyjne Ważną formą integracji dzieci sześcioletnich ze swymi starszymi kolegami są z pewnością imprezy i uroczystości klasowe i szkolne. W omawianej klasie co roku odbywają się m. in.: Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, pikniki rodzinne w plenerze z okazji Dnia Matki i Ojca lub Dnia Dziecka.

12 Zajęcia otwarte Już od klasy pierwszej odbywają się zajęcia otwarte dla rodziców, aby mogli zaobserwować swoje dziecko na tle grupy, a także zapoznać się z metodami i formami pracy stosowanymi w klasie.

13 Program nauczania i podręczniki
Stosownie do możliwości uczniów omawianej klasy, wybrano program ,,Nasza klasa”. Program edukacji wczesnoszkolnej oraz zestaw podręczników ,,Nasza Klasa” – klasy I- III (Wydawnictwo MAC Edukacja S. A. )

14 Metody nauczania stosowane w pracy z sześciolatkami
Metody pracy muszą być dostosowane do wieku, możliwości rozwojowych uczniów, celów i treści zajęć. W mojej klasie, w której uczą się sześciolatki i siedmiolatki, staram się stosować metody uwzględniające podmiotowość dziecka w procesie dydaktycznym. Najczęściej stosuję metody aktywne, aby urozmaicić dzieciom uczenie się.

15 Metody podające Pogadanka, praca z tekstem Metody problemowe ,,Burza mózgów” Inscenizacja

16 Metody aktywizujące Drama Pokaz Obserwacja

17 Doświadczenia Uczenie się przez działanie
Metody praktyczne Doświadczenia Uczenie się przez działanie

18 Formy pracy W zależności od celów i treści zajęć stosuję w mojej klasie: pracę zbiorową, indywidualną i grupową.

19 Innowacja pedagogiczna ,,Odkrywam świat- doświadczam, poznaję, przeżywam”
Celem wprowadzenia innowacyjnego programu, który funkcjonował w ub. r. szk. w mojej klasie było zapewnienie uczniowi sześciolatkowi z Zespołem Aspergera z jednocześnie bardzo wysokim poziomem inteligencji oraz uczniowi z zaburzeniami zachowania i niedostosowaniem społecznym, realizację treści zawartych w podstawie programowej, rozszerzenie wiedzy i umiejętności, a także właściwych warunków rozwoju społecznego.

20 Nadrzędnym założeniem programu było stworzenie optymalnych warunków rozwoju i uczenia się dla zespołu klasowego, w którym znajdują się dzieci zdrowe i z zaburzeniami rozwojowymi. Proces edukacyjno- wychowawczy został wzbogacony o metody wielozmysłowe: odprężające, relaksujące, kinestetyczne, m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona.

21 Zajęcia pozalekcyjne, w których uczestniczą sześciolatki
Projekt ,,Równy start – szansą na lepsze jutro” Od klasy drugiej, sześciolatki wraz ze swymi starszymi kolegami biorą udział w Projekcie ,,Równy start – szansą na lepsze jutro”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, uczestnicząc w ,,Zajęciach rozwijających zainteresowania dzieci uzdolnionych muzyczno-tanecznie” które prowadzę. Na każdych zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne m. in. instrumenty perkusyjne, instrumenty służące do zabaw taneczno -rytmicznych, bardzo ciekawa płytoteka.

22 Podczas zajęć uczniowie tworzą akompaniament muzyczny do śpiewanych piosenek, wspólnie bawią się podczas różnorodnych ćwiczeń tanecznych i rytmicznych, słuchają wybranych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej – powodzeniem cieszy się tu Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

23 Zajęcia te służą też do integracji uczniów różnych klas I- III
Zajęcia te służą też do integracji uczniów różnych klas I- III. Dzięki nim dzieci uczą się odpowiedzialności za wspólnie wykonywane zadania co miało odzwierciedlenie podczas zajęć filmowanych ,,Sześciolatki w szkole”.

24 W ramach Projektu ,,Równy start – szansą na lepsze jutro” dwoje sześciolatków uczęszcza na ,,Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych”, które również prowadzę.

25 Koła zainteresowań Większość sześciolatków należy do chóru szkolnego ,,Wesoła Pięciolinia”, którego jestem instruktorem Wraz ze starszymi kolegami biorą czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i środowiskowych takich jak: Koncerty Kolęd i Pastorałek – szkolne i w Kościele Parafialnym, Jasełka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i innych.

26 Biorą również udział w zajęciach koła plastycznego, teatralnego, przyrodniczego, sportowych. Korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej. Uczęszczają na zajęcia świetlicy szkolnej, gdzie integrują się podczas wspólnych zabaw.

27 Rozwijanie zdolności i talentów
Uczniowie klasy III a, w większości sześciolatki, uczestniczą w szkolnych, gminnych, powiatowych, a nawet międzynarodowych konkursach: plastycznym, recytatorskim, ortograficznym, czytelniczym, matematycznym oraz festiwalach m. in.: Kolęd i Pastorałek, Piosenki Dziecięcej, odnosząc liczne sukcesy.

28 Podsumowanie Mamy nadzieję, że sześciolatki dobrze czują się w naszej szkole. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uczęszcza ich do nas liczna grupa. W każdej klasie edukacji wczesnoszkolnej, a także w oddziale przedszkolnym jest po kilkoro dzieci wcześniej rozpoczynających edukację szkolną. Niewątpliwie to zasługa dobrej opinii o szkole w Kłomnicach, bardzo dobrej bazie lokalowej, dobremu wyposażeniu w pomoce dydaktyczne, ale również funkcjonującemu od kilku lat oddziałowi przedszkolnemu. Na zakończenie warto również podkreślić, że wśród siedmiu najlepszych uczniów klasy III a- pięcioro to sześciolatki! Jeden z nich uzyskał w ub. r. szk. ,,bardzo dobry wynik” w Międzynarodowym Konkursie ,,Kangurek Matematyczny”.

29 Dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie prezentacji
Dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie prezentacji Elżbieta Twardoch Beata Wyrwał


Pobierz ppt "PRACA Z DZIECKIEM SZEŚCIOLETNIM W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google