Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla mieszkańców Gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla mieszkańców Gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce,"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla mieszkańców Gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec pt. Proces naboru, oceny i wyboru wniosków do finansowania w ramach działań osi 3: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 28.03-06.04.2011r.

2 Leader jako jedna z czterech osi priorytetowych PROW 2007-2013 Lokalna Grupa Działania jako podmiot programu Leader – pośredniczy we wdrażaniu działania 4.1 Lokalna Strategia Rozwoju jako podstawowy dokument do realizacji Budżet przeznaczony na finansowanie projektów mieszkańców (4.1) i projektów własnych LGD (4.2, 4.3)

3 3 Struktura Lokalnej Grupy Działania Biuro LGDOrgan decyzyjny LGDZarząd LGD Lokalna grupa działania sektor publicznysektor gospodarczysektor społeczny l o k a l n a s p o ł e c z n o ś ć w i e j s k a obsługa wnioskówadministracja Zarząd LGD administracja Komisja Rewizyjna monitoring i kontrola Walne zebranie członków min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy

4 Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja 5 Gmin powiatu jasielskiego: – Gmina Kołaczyce – Gmina Jasło – Gmina Tarnowiec – Gmina Dębowiec – Gmina Osiek Jasielski Ludność: 47 919 mieszkańców

5 Budżet LGD (LSR) Obejmuje środki na wdrażanie 3 działań osi 4 Leader PROW 2007 - 2013 – Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju – 116 zł x 47 919 – Wdrażanie projektów współpracy – 3 zł x 47 919 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania – 29 zł x 47 919

6 Budżet LGD Nowa Galicja 2009-2015 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju - 5 558 604 zł Wdrażanie projektów współpracy - 143 757 zł Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja - 1 389 651, w tym: – Koszty bieżące - 1 063 801 zł – Nabywanie umiejętności i aktywizacja - 325 850 zł CAŁKOWITY BUDŻET LSR - 7 092 012 zł

7 Budżet LGD Nowa Galicja 2009-2015 (4.1 Wdrażanie LSR) Operacje z zakresu działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 416 895 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 1 250 687 Odnowa i rozwój wsi: 2 038 152 zł Małe projekty: 1 852 870 zł RAZEM: 5 558 604 zł

8 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – operacje wspierane z budżetu LGD Wnioski mogą dotyczyć operacji (projektów): które spełniają warunki przyznawania pomocy w ramach działań osi 3, tj.: – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, – Odnowa i rozwój wsi, tzw. małych projektów, tj. operacji które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

9 Zasady wyboru projektów dofinansowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3: – operacja (projekt) musi spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3 (Różnicowanie, Mikroprzedsiębiorstwa, Odnowa i rozwój wsi) – określone w Rozporządzeniach do tych działań – musi realizować cele LSR LGD Nowa Galicja (projekt musi być zgodny z LSR) – musi spełniać lokalne kryteria wyboru określone w LSR, przyjętej przez LGD – wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizuje operację na obszarze objętym LSR – Spełniają minimum punktowe określone dla poszczególnych działań – mieszczą się w limicie środków przewidzianych dla danego naboru

10 Cele LGD Nowa Galicja I Cel główny Poprawianie jakości życia mieszkańców obszaru LGD Cele szczegółowe 1.1. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej. 1.2. Rozwój umiejętności i kompetencji mieszkańców obszaru LGD. 1.3. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 1.4. Wsparcie inicjatyw oddolnych budujących i utrwalających tożsamość i więzi w społecznościach 1.5. Różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

11 Grupy docelowe beneficjentów: Głównymi beneficjentami będą tu gminy i ich jednostki pomocnicze np. gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły oraz organizacje pozarządowe takie jak: ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i lokalne stowarzyszenia oraz z sektora gospodarczego- rolnicy, mikroprzedsiębiorcy.

12 Preferowane operacje: budowa, przebudowa, remont, modernizacja lub wyposażenie obiektów użyteczności publicznej; kształtowania obszaru przestrzeni publicznej- w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich i innych obiektów pełniących ich funkcje zagospodarowanie przestrzeni publicznej udostępnianie urządzeń i sprzętu szkolenia i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym (w tym także wyjazdy studyjne), badanie i analiza obszaru.

13 Preferowane operacje kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez organizację imprez lub zakup strojów, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła- organizacja warsztatów i innych przedsięwzięć, organizacja konkursów przeglądów, festiwali, dożynek, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, promocja i organizacja aktywnego trybu życia, usługi związane ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usługi dla mieszkańców, wsparcie sektorów działalności gospodarczej określonych w Osi 3 Leader wynikające z potrzeb i celów LSR.

14 Cele LGD Nowa Galicja Cel ogólny II. Wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego wraz z ochroną wartości przyrodniczych. Cele szczegółowe: 2.1. Tworzenie ciekawej i zintegrowanej oferty turystycznej obszaru LGD. 2.2. Promocja i informacja o obszarze LGD.

15 Grupy docelowe beneficjentów: Głównymi beneficjentami będą gminy i ich jednostki pomocnicze np. gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe takie jak: ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i lokalne stowarzyszenia oraz z sektora gospodarczego- rolnicy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne lub prawne, mieszkańcy LGD

16 Lista preferowanych operacji: Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposażenie, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjno-sportowe odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, budowa, remont połączony z modernizacją lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej np. szlaków pieszych, rowerowych, narciarskich, upowszechnianie i publikowanie w formie tradycyjnej i elektronicznej informacji na temat oferty turystycznej, zasobach dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego znajdujących się na obszarze objętym LSR,

17 Lista preferowanych operacji: promocja lokalnych zasobów obszaru LGD, udział w targach i innych wydarzeniach promocyjnych, współpraca międzyregionalna i międzynarodowa szansą na promocję obszaru, usługi turystyczne, usługi związane ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, budowa bazy noclegowo-gastronomicznej, wsparcie sektorów działalności gospodarczej określonych w Osi 3 Leader wynikające z potrzeb i celów LSR.

18 Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Nazwa kryteriumUwagi 1Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie turystyki (0-3 pkt) 3 pkt- tak 0 pkt- nie 2Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (1-3 pkt) 3 pkt- 3 miejsca pracy 2 pkt- 2 miejsca pracy 1 pkt- 1 miejsce pracy 3 Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (1-3 pkt) 3 pkt- mieszkańcy obszaru LSR 2 pkt- mieszkańcy gminy 1 pkt- mieszkańcy jednej miejscowości

20 4 Operacja ma innowacyjny charakter (0-3 pkt) 3 pkt- rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 2 pkt- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy 1 pkt- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 0 pkt- rozwiązanie nie posiada cech nowości 5 Operacja ma wpływ na rozwój infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjne, sportowe lub społeczno-kulturalne (0-3 pkt) 3 pkt- tak 0 pkt- nie 6Operacja jest oparta o lokalne zasoby, lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne (max 3 pkt.) Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania: -1 pkt.- walorów przyrodniczo-krajobrazowych -1 pkt- dziedzictwo historyczno-kulturowe -1 pkt- aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców 7Operacja realizuje cele ogólne (1-2 pkt) 2 pkt- dwa cele ogólne 1 pkt- jeden cel ogólny

21 Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: nr.7 Minimum punktowe dla operacji, które należy osiągnąć, aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie- 6 pkt

22 Lokalne kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

23 Nazwa kryteriumUwagi 1Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki lub agroturystyki (0-3 pkt) 3 pkt- tak 0 pkt- nie 2Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (0-1 pkt) 1 pkt- 1 lub więcej miejsc pracy 0 pkt- nie dotyczy 3Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (1-3 pkt) 3 pkt- mieszkańcy obszaru LSR 2 pkt- mieszkańcy gminy 1 pkt- mieszkańcy jednej miejscowości

24 4 Operacja ma innowacyjny charakter (0-3 pkt) 3 pkt- rozwiązanie jest nowe na obszarze LGD 2 pkt- rozwiązanie jest nowe na obszarze gminy 1 pkt- rozwiązanie jest nowe na obszarze miejscowości 0 pkt- rozwiązanie nie posiada cech nowości 5 Operacja ma wpływ na rozwój infrastruktury pełniącej funkcje turystyczne, rekreacyjne, sportowe lub społeczno-kulturalne (0-3 pkt) 3 pkt- tak 0 pkt- nie 6 Operacja jest oparta o lokalne zasoby, lub lokalne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne (max 3 pkt.) Realizacja operacji przyczyni się do lepszego wykorzystania: -1 pkt.- walorów przyrodniczo-krajobrazowych -1 pkt- dziedzictwo historyczno-kulturowe -1 pkt- aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców 7 Operacja realizuje cele ogólne (1-2 pkt)2 pkt- dwa cele ogólne 1 pkt- jeden cel ogólny

25 Kryterium, na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR: nr.7 Minimum punktowe dla operacji, które należy osiągnąć, aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie- 4 pkt

26 Nabór wniosków od 14 kwietnia -9 maja 2011r. Przewidziane środki: Na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 885 037 zł Na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 416 895 zł

27 Terminy 14.04.-09.05.2011r.- Nabór wniosków do końca maja 2011r.- Ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia, przygotowanie wstępnej listy wybranych operacji 8 czerwca 2011r. –upływa termin składania ewentualnych odwołań Ok.22 czerwca 2011r.-przekazanie wniosków do ARIMR

28 Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (odpowiednio dla działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorst i Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicznej)

29 Dokumenty są dostępne do ściągnięcia na stronie www.nowagalicja.itl.plwww.nowagalicja.itl.pl (w zakładce Wnioski i instrukcje- Opis zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)

30 Monitoring dotychczasowej realizacji LSR

31 Nabory wniosków przez Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja 2 nabory na działanie Małe Projekty 3 nabory na działanie Odnowa i rozwój wsi 1 nabór na działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

32 Małe Projekty I nabór 11.01.2010 r. - 09.02.2010 r Złożono 23 wnioski na kwotę 509 708 zł Rada wybrała do realizacji 16 wniosków, na łączną kwotę 365 440 zł, które prawie całkowicie wykorzystały dostępny limit środków na ten nabór wynoszący 370 574 zł. GminaIlość złożonych wniosków Dębowiec7 Kołaczyce5 Jasło2 Osiek Jasielski6 Tarnowiec3 Suma23

33 Małe Projekty II nabór 29.03.2010 r. - 27.04.2010 r. Złożono 22 wnioski na kwotę 446 568 zł Rada wybrała do realizacji 18 wniosków, na łączna kwotę 359 735 zł, które prawie całkowicie wykorzystały dostępny limit środków na ten nabór wynoszący 370 574 zł. GminaIlość złożonych wniosków Dębowiec8 Kołaczyce6 Jasło1 Osiek Jasielski2 Tarnowiec5 Suma22

34 Odnowa i rozwój wsi I nabór 11.01.2010 r. - 09.02.2010 r. Złożono 2 wnioski Rada wybrała obydwa wnioski do realizacji, na łączna kwotę 600 000 zł, dostępny limit środków na ten nabór wynosił 667 581 zł. GminaIlość złożonych wniosków Wnioskowana kwota Osiek Jasielski 1300 000 Tarnowiec1300 000 Suma22600 000

35 Odnowa i rozwój wsi II nabór 18.02.2010 r. - 19.03.2010 r. Złożono 3 wnioski Rada wybrała wszystkie złożone wnioski do realizacji, na łączna kwotę 818 304 zł, dostępny limit środków na ten nabór wynosił 1 000 000 zł. GminaIlość złożonych wniosków Wnioskowana kwota Jasło1218 341 Dębowiec1299 963 Kołaczyce1300 000 Suma22818 304

36 Odnowa i rozwój wsi III nabór 04.10.2010r. – 29.10.2010r. Złożono 1 wniosek Wniosek złożony na łączna kwotę 249 000zł Rada wybrała do realizacji, dostępny limit środków na ten nabór wynosił 249 277 zł. GminaIlość złożonych wniosków Wnioskowa na kwota Jasło1249 000 Suma1249 000

37 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw I nabór 04.10.2010r. – 29.10.2010r. Złożono 3 wnioski Rada wybrała 2 wszystkie złożone wnioski do realizacji, na łączna kwotę 365 650 zł, dostępny limit środków na ten nabór wynosił 416 896 zł. GminaIlość złożonych wniosków Wnioskowana kwota Dębowiec2165 650 Jasło1300 000 Suma3465 650

38 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej I nabór 04.10.2010r. – 29.10.2010r. W I naborze na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej do Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja nie wpłynął żaden wniosek dostępny limit środków na ten nabór wynosił 416 896 zł

39 Stopień oceny wniosków przez Samorząd Województwa Podpisano umowy na realizację zadań z wszystkimi beneficjentami działania Odnowa i rozwój wsi. Podpisano umowy na realizację zadań z beneficjentami działania małe projekty z I naboru wniosków (3 beneficjentów czeka na wypłatę środków) Trwa rozpatrywanie wniosków -na działanie małe projekty złożonych w drugim naborze -na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw złożonych w drugim naborze -na działanie Odnowa i rozwój wsi złożonych w trzecim naborze

40 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja Szkolenie dla mieszkańców Gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google