Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroba niedokrwienna serca. Dławica piersiowa stabilna To zespół kliniczny charakteryzujący się uczuciem bólu w klatce piersiowej z powodu niedokrwienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroba niedokrwienna serca. Dławica piersiowa stabilna To zespół kliniczny charakteryzujący się uczuciem bólu w klatce piersiowej z powodu niedokrwienia."— Zapis prezentacji:

1 Choroba niedokrwienna serca

2 Dławica piersiowa stabilna To zespół kliniczny charakteryzujący się uczuciem bólu w klatce piersiowej z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego, wywołanego zwykle wysiłkiem fizycznym i niezwiązanego z martwicą. Zespół ten jest wyrazem niedostatecznej podaży tlenu w stosunku do zapotrzebowania mięśnia sercowego.

3 Leki Azotany i azotyny Leki beta-adrenolityczne Leki blokujące kanały wapniowe Molsidomina Trimetazydyna Leki antyagregacyjne Leki hipolipemiczne (statyny)

4 Azotany i azotyny Nitrogliceryna Diazotan izosorbidu –aerozol, tabletki podjęzykowe, tabl. o przedłużonym uwalnianiu) Monoazotan izosorbidu -tabletki, tabl. o przedłużonym uwalnianiu) Molsidomina jest bezpośrednim donorem NO Triazotan glicerolu

5 Azotany i azotyny Mechanizm działania Zmniejszają obciążenie Wstępne i następcze W I fazie rozszerzają żyły, a w wyższych stężeniach tętnice. Obniżają ciśnienie skurczowe i rozkurczowe Zmniejszają konsumpcję tlenu, gdyż zmniejszają pracę serca

6 Zastosowanie terapeutyczne Dusznica bolesna Niestabilna dusznica bolesna Ostry zawał serca – w celu zwalczania bólu dusznicowego Dusznica Prinzmetala

7 Azotany i azotyny Działania niepożądane Tolerancja –przerwa 10- 12h Postacie – Nitrocard – maść – Nitroderm – plastry – Nitromint –aerozol – Sustonit –tabletki o przedłuzonym uwalnianiu

8 Interakcje Z inhibitorami fosfodiesterazy 5 (PDE5) – stosowane w terapii dysfunkcji erekcji – Syldenafil – Tadalafil – Wardenafil W przypadku wystąpienia hipotensji można podać płyny i agonistę receptora alfa- adrenergicznegco Nie należy stosować azotanów w ciągu 24h po przyjęciu sildenafilu lub wardenafilu a po tadalafilu 48h

9 Działania niepożądane Bradykardia Ujemne działanie inotropowe Spadek pojemności minutowej serca Obniżenie przewodnictwa w AV Zwężenie oskrzeli Męczliwość Zaburzenia snu, funkcji seksualnych u mężczyzn Długo utrzymująca się hipoglikemia

10 Działania metaboliczne Blokują glikogenolizę Hamują regulacyjne działanie katecholamin podczas hipoglikemii Opóźniają ustępowanie hipoglikemii Obniżają stężenie cholesterolu HDL, zwiększają stężenie cholesterolu LDL i triglicerydów

11 Zastosowanie terapeutyczne Angina pectoris Nadciśnienie Arytmie CHF Phaeochromocytoma Jaskra Nadczynność tarczycy Profilaktyka migreny

12 Zastosowanie terapeutyczne Ostre objawy paniki, lęki sceniczne Zespół z odstawienia substancji

13 BETA-BLOKERY – KORZYŚCI ODLEGŁE LECZENIA Zmniejszenie umieralności Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu Zmniejszenie ryzyka rozwoju niewydolności serca

14 SZCZEGÓLNE WSKAZANIA DO LBA U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM Przebyty zawał mięśnia serca (BB bez ISA) Wysokie ryzyko choroby wieńcowej Nadciśnienie z wysokim poziomem reniny Zaburzenia rytmu serca Przerost mięśnia lewej komory Niewydolność mięśnia serca Jaskra

15 Leki blokujące kanały wapniowe Antagoniści kanałów wapniowych – Werapamil – Diltiazem – Amlodypina, nikardypina

16 Terapeutyczne zastosowanie Dusznica Prinzmetala Dusznica wysiłkowa Dusznica niestabilna

17 Inhibitory konwertazy angiotensynowej ACEI – Kaptopril – Enalapril – Perindopril

18 Leki blokujące kanał f IWABRADYNA Alinidyna Zatebradyna Cilobradyna

19 Iwabradyna - działania niepożądane Bradykardia, w tym ciężka bradykardia poniżej 40/min u około 0,5% leczonych Blok zatokowo-przedsionkowy i dodatkowe pobudzenia komorowe Zaburzenia wzrokowe –opisywane jako przemijajace wrażenia widzenia silnego światła w ograniczonej części pola widzenia Nudności, zaparcia, bóle głowy oraz kurcze mięśni

20 Iwabradyna Ze względu na różnice w mechanizmie działania w porównaniu z β-blokerami czy antagonistami wapnia, może być stosowana u chorych z: – blokiem przedsionkowo-komorowym – Chorobą naczyń obwodowych – Choroba obturacyjną płuc

21 Leki antyagregacyjne ASA Klopidogrel Tiklopidyna

22 Leki hipolipemiczne Statyny – Simwastatyna – Atorwastatyna – Fluwastatyna – Prawastatyna Fibraty – Fenofibrat – Gemfibrozil

23 Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego MONA Morfina TLEN Nitrogliceryna ASA

24 Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego Nitrogliceryna ASA 150-325 mg rozgryźć, ale nie tabletki powlekane Leczenie fibrynolityczne w okreslonych przypadkach

25 Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego W szpitalu – Tlen – Azotany do chwili ustąpienia objawów, albo pojawienia się hipotensji – Morfina 4-8 mg i.v. – Leki przeciwpłytkowe: Klopidogrel Bloker receptora GPIIb/IIIa –abciksymab u chorych poddawanych PCI

26 Farmakoterapia dyslipidemii Statyny Inhibitory wchłaniania cholesterolu: ezetymib Żywice jonowymienne Fibraty Inne: kwas nikotynowy

27 Statyny Inhibitory reduktazy 3 hydroksy-3- metyloglutarylo-koenzymu A –kluczowy enzym w produkcji cholesterolu endogennego – Następstwa zahamowania HMG-CoA: Zwiększenie ekspresji receptora LDL Nasilenie usuwania LDL z krwi Spadek cholesterolu w osoczu Nasilenie metabolizmu VLDL

28 Statyny Działanie plejotropowe, prawdopodobnie wynika z obniżenia LDL, ale także izoprenylacji białek, a są to: – Poprawa czynności śródbłonka – Stabilizacja blaszki miażdżycowej – Ograniczenie odczynu zapalnego w ścianie naczyń – Efekty przeciwzakrzepowe i profibrynolityczne – Zmniejszenie stresu oksydacyjnego

29 Statyny – Atorwastatyna – Fluwastatyna – Lowastatyna – Prawastatyna – Simwastatyna – Rozuwastatyna Simwastatyna i lowastatyna są prolekami Atorwastatyna, simwastatyna i lowastatyna są głównie metabolizowane przez CYP3A4 Prawastatyna, fluwastatyna i rozuwastatyna są w mniejszym stopniu metabolizowane przez CYP3A4 Statyny przeciwwskazane w ciąży Zaleca się dawkowanie wieczorem

30 Statyny – działania niepożądane Zwiększenie aktywności ALT i/lub AST w surowicy – Dlatego przeciwwskazaniem jest czynna choroba wątroby – Dlatego należy rutynowo oznaczać aktywność ALT, np. 8 tygodni po rozpoczęciu terapii i po każdym zwiększeniu dawki – Wzrost ALT 3-krotnie należy przerwać leczenie i ewentualnie ostrożnie wrócić po 4-6 tygodniach

31 Statyny – działania niepożądane Miopatia –objawia się bolesnością, tkliwością i osłabieniem mięśni, a także wzrostem kinazy kreatynowej (CK) Rzadziej ciężkie zapalenie mięśni, które nakazuje odstawienie statyn, gdyż można doprowadzić do Rabdomiolizy, mioglobinurii i ostrej martwicy nerek Brązowe zabarwienie moczu może świadczyć o miopatii Miopatia wzrasta wraz ze stężeniem leku w surowicy

32 Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii Zaawansowany wiek Drobna budowa ciała Upośledzona czynność nerek Choroby zapalne mięśni Niedoczynność tarczycy Okres okołooperacyjny

33 Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii Leki, które hamują metabolizm statyn – Fibraty –szczególnie gemfibrozyl – Azolowe leki przeciwgrzybicze: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol – Antybiotyki makrolidowe: erytromycyny, klarytromycyna – Inhibitory proteazy HIV

34 Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii Leki, które są metabolizowane przez cytochrom P450 CYP3A4 – Cyklosporyna i takrolimus – Werapamil – Sok grejpfrutowy – Benzodiazepiny – Leki przeciwdepresyjne: nefazodon, wenlafaksyna, fluoksetyna – Warfaryna, acenokumarol - VKA

35 Substancje wiążące kwasy żółciowe

36 Żywice jonowymienne Kolestypol Cholestyramina Kolesewelam Wiążą w jelicie kwasy żółciowe i: – Zmniejszają transport zwrotny do wątroby co zmusza do syntezy kwasów żółciowych, czyli wykorzystania cholesterolu – Zwiększenie ekspresji receptorów LDL – Jednak przy dłuższym stosowaniu może być nasilenie syntezy cholesterolu

37 Żywice jonowymienne Zastosowanie: – U osób z przeciwwskazaniem do statyn np. kobiety w ciąży – Źle tolerowane – Niewystarczająco skuteczne statyny wówczas dodaje się żywice, co działa addytywnie Stosowane w proszku do zmieszania z płynem. Stosowanie 2 x dziennie, najlepiej przed śniadaniem i kolacją

38 Żywice jonowymienne Działania niepożądane – Ze strony p.p.: bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia – Upośledzenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz innych leków np. beta-blokerów, diuretyków digoksyny, VKA Przeciwwskazane u osób z hipertriglicerydemią, gdyż zwiększają stężenie TG

39 Ezetymib

40 Zmniejsza stężenie cholesterolu w surowicy poprzez: – Hamowanie wchłaniania cholesterolu egzogennego i zawartego w żółci – Może być stosowany w monoterapii u osób nietolerujących statyn lub w połączeniu ze statynami – Wywoływał miopatię – Przeciwwskazany u kobiet w ciąży

41 Pochodne kwasu fibrowego

42 Bezafibrat Ciprofibrat Fenofibrat Gemfibrozyl

43 Pochodne kwasu fibrowego Aktywują w jądrze komórkowym receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów tzw PPAR α, które biorą udział w syntezie enzymów i białek kluczowych dla metabolizmu lipoprotein i: –Hamują syntezę cząsteczek VLDL w wątrobie poprzez aktywności enzymów β-oksydacji kwasów tłuszczowych i zwiększają katabolizm VLDL poprzez aktywności LPL, co prowadzi do zmniejszenia TG w osoczu –Zwiększenie głównych apolipoprotein w HDL, co prowadzi do ich wzrostu w osoczu

44 Pochodne kwasu fibrowego Zastosowanie hipertriglicerydemia Zespół chylomikronemii wynikającej z niedoboru lipazy lipoproteinowej – wówczas stosuje się fibraty w połączeniu z dietą ubogotłuszczową

45 Pochodne kwasu fibrowego Działania niepożądane – Dolegliwości ze strony p.p.: dyspepsja, ból brzucha, wzdęcia – Wzrost aktywności ALT lub AST w surowicy – kontrola tych enzymów – Kamica żółciowa – Miopatia (bardzo rzadko, szczególnie w terapii łączonej ze statynami) – stężenia kreatyniny – stężenia homocysteiny

46 Pochodne kwasu fibrowego Interakcje – Wypierają z połączeń z białkami antykoagulanty – Nasilenie możliwości wystąpienia miopatii, gdy są łączone ze statynami Dlatego zmniejszenie dawki statyn

47 Kwas nikotynowy

48 Hamuje lipolizę triglicerydów w tkance tłuszczowej i w ten sposób zmniejsza transport kwasów tłuszczowych do wątroby, gdzie są syntetyzowane triglicerydy

49 Kwas nikotynowy Działania niepożądane – Uderzenia gorąca – Osutka – Zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego – Dolegliwości żołądkowo-jelitowe i zaostrzenie choroby wrzodowej

50 Recepty Jaki lek/leki zapiszesz pacjentowi z bradykardią zatokową i dusznicą bolesną. Jakie leki i dlaczego będą przeciwwskazane? U pacjenta z dusznicą bolesną występują bloki przedsionkowo-komorowe. Jakie leki będą mogły być zastosowane w dusznicy bolesnej, a jakie (i dlaczego) nie?


Pobierz ppt "Choroba niedokrwienna serca. Dławica piersiowa stabilna To zespół kliniczny charakteryzujący się uczuciem bólu w klatce piersiowej z powodu niedokrwienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google