Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F INANSE PRYWATNE I PUBLICZNE. P LAN WYKŁADU : Finanse prywatne Finanse publiczne publiczne Podstawowe problemy w gospodarce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F INANSE PRYWATNE I PUBLICZNE. P LAN WYKŁADU : Finanse prywatne Finanse publiczne publiczne Podstawowe problemy w gospodarce."— Zapis prezentacji:

1 F INANSE PRYWATNE I PUBLICZNE

2 P LAN WYKŁADU : Finanse prywatne Finanse publiczne publiczne Podstawowe problemy w gospodarce

3 LITERATURA 1. Ekonomia - Paul a. Samuelson, William D. Nordhaus 2. Ekonomia - David R. Kamerschen, Richard B. Mckenzie, Clark Nardinelli 3.Ekonomia - David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch

4 M AKROEKONOMIA - WSTĘP Mikroekonomia Makroekonomia

5 Makroekonomia obejmuje decyzje wyboru między alternatywnymi podstawowymi celami. Żaden kraj nie może równocześnie utrzymywać wysokiej konsumpcji i wysokiej stopy wzrostu. Obniżenie wysokiej stopy inflacji wymaga albo okresu dużego bezrobocia i niskiej produkcji, albo ingerowania w funkcjonowanie wolnych rynków za pomocą narzędzi polityki płac i cen. Te trudne wybory są przykładem decyzji, jakie muszą podejmować twórcy polityki makrogospodarczej w każdym kraju.

6 P RZEDMIOT ZAINTERESOWANIA MAKROEKONOMII

7 CELE I NARZĘDZIA MAKROEKONOMII CELENARZĘDZIA PRODUKCJA: wysoki poziom wysoki poziom wysoka stopa wzrostu wysoka stopa wzrostu POLITYKA FISKALNA: wydatki publiczne wydatki publiczne podatki podatki ZATRUDNIENIE: wysoki poziom wysoki poziom niski poziom bezrobocia przymusowego niski poziom bezrobocia przymusowego POLITYKA MONETARNA: kontrola podaży pieniądza wywierająca wpływ na stopy procentowe kontrola podaży pieniądza wywierająca wpływ na stopy procentowe STABILNOŚĆ POZIOMU CEN: przy swobodnej grze sił rynkowych przy swobodnej grze sił rynkowych POLITYKA DOCHODOWA: od swobodnego kształtowania relacji płac i cen do środków kontroli od swobodnego kształtowania relacji płac i cen do środków kontroli BILANSE ZAGRANICZNE: równowaga eksportu i importu równowaga eksportu i importu stabilność kursu waluty stabilność kursu waluty STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: polityka handlu zagranicznego polityka handlu zagranicznego interwencjonizm w odniesieniu do kursów walutowych interwencjonizm w odniesieniu do kursów walutowych

8 PRODUKCJA Produkt narodowy brutto - PNB ( Gross National Product – GNP) – pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie. Nominalny produkt narodowy brutto – wyrażany w cenach bieżących. Realny produkt narodowy brutto (PNB) – jest miarą całkowitego dochodu gospodarki narodowej w cenach skorygowanych o poziom inflacji. PKB – Produkt krajowy brutto (ang. GDP – gross domestic product) jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

9 ZATRUDNIENIE Stopa bezrobocia - to odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy, Siła robocza - to liczba ludzi pracujących lub poszukujących pracy.

10 CENY I INFLACJA Cele: Zapewnienie stabilności cen przy zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych Stopa zmiany cen z okresu na okres powinna być bliska zeru. CPI – Consumer Price Index – Wskaźnik cen konsumpcyjnych – mierzy koszt ustalonego koszyka dóbr zawierającego pozycje takie jak: żywność, mieszkanie, odzież, opieka lekarska – nabywanego przez typowego konsumenta miejskiego. Ogólny poziom cen – P, stopa inflacji – to stopa wzrostu (lub spadku) poziomu cen, mierzona np. z jednego roku na drugi.

11 BILANSE ZAGRANICZNE CELE: równowaga eksportu i importu stabilność kursu waluty

12 POLITYKA FISKALNA Wydatki rządowe - oddziałują na relatywną wielkość konsumpcji zbiorowej i prywatnej Opodatkowanie – ściąga część dochodów i obniża wydatki prywatne, mogą wpływać na inwestycje i produkt potencjalny, oddziałuje na globalne wydatki i w ten sposób wywiera wpływ na faktyczny realny PNB i na inflację, przynajmniej w krótkim okresie.

13 POLITYKA MONETARNA Prowadzi ją Bank Centralny – określa podaż pieniądza. Zmiany podaży pieniądza wywołują ruch stóp procentowych w dół lub w górę i wywierają wpływ na wydatki dokonywane na pozycje takie jak Maszyny czy budynki. Wywiera istotny wpływ na faktyczny i potencjalny PNB.

14 POLITYKA DOCHODOWA Wyraża podejmowane przez rząd wysiłki, których celem jest hamowanie inflacji przez bezpośrednie oddziaływanie na ruch płac i cen.

15 POLITYKA STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z ZAGRANICĄ interweniowanie w kursy walutowe polityka handlowa również za pomocą polityki pieniężnej i fiskalnej – Państwo dąży do utrzymania równowagi na rynkach walutowych i do unikania nadmiernej rozpiętości pomiędzy importem a eksportem.

16 Szkoły w ekonomii Fizjokratyzm F. Quesnay 1759r. Merkantylizm XVII I początek XVIII w. A.Smith 1776r. Ekonomia klasyczna Szkoła historyczna XIX w. Instytucjonaliści XX w. D. Ricardo 1817r. Socjalizm K. Marks 1867r. W.I. Lenin 1914r. T.R. Malthus 1798r. J.S. Mill 1848r. J.M. Keynes 1936r. Ekonomia postkeynowska od lat pięćdziesiątych Nowa ekonomia Keynowska lat siedemdziesiątych J.B. Say 1803r. Ekonomia neoklasyczna L.M. Walras A. Marshall 1890r. Nowa ekonomia klasyczna lat osiemdziesiątych Monetaryzm M. Friedmana 1956r. Makroekonomiczna racjonalnych oczekiwań 1961r.

17 O BIEG OKRĘŻNY DÓBR, USŁUG I PŁATNOŚCI MIĘDZY GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI I PRZEDSIĘBIORSTWAMI

18 O BIEG OKRĘŻNY DÓBR, USŁUG I PŁATNOŚCI MIEDZY GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI I PAŃSTWEM


Pobierz ppt "F INANSE PRYWATNE I PUBLICZNE. P LAN WYKŁADU : Finanse prywatne Finanse publiczne publiczne Podstawowe problemy w gospodarce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google