Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea partnerstwa powinna być wiodącym przesłaniem na XXI wiek. Bez stworzenia silnego międzysektorowego partnerstwa na rzecz ekorozwoju wszystkie tworzone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea partnerstwa powinna być wiodącym przesłaniem na XXI wiek. Bez stworzenia silnego międzysektorowego partnerstwa na rzecz ekorozwoju wszystkie tworzone."— Zapis prezentacji:

1

2 Idea partnerstwa powinna być wiodącym przesłaniem na XXI wiek. Bez stworzenia silnego międzysektorowego partnerstwa na rzecz ekorozwoju wszystkie tworzone plany i programy działań proekologicznych mają znacznie mniejszą szansę realizacji. Prof. Tadeusz Borys Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3 Dostęp do informacji » partycypacja społeczna » współpraca » partnerstwo Zasada partnerstwa: Dążenie do uwzględniania (także zainteresowania) i zaangażowania w realizację zrównoważonego rozwoju optymalnej, z punktu widzenia wyznaczonych celów, liczby podmiotów organizacyjnych, zaliczanych do sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego, celem pozyskania komplementarnych względem siebie zasobów, kompetencji i możliwości zaangażowanych organizacji, potrzebnych do uzyskania odpowiedniej efektywności działania i osiągnięcia efektu synergii.

4 Koalicja osób lub organizacji, wywodzących się z sektora publicznego, prywatnego lub pozarządowego, stworzoną w celu podjęcia wspólnego działania dla osiągnięcia celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych na danym obszarze geograficznym. Partnerstwo lokalne jest wspólnotą interesu, którego podstawą jest wspólnie podejmowane przedsięwzięcie. (Biederman A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P., Building Partnerships. A Practical Manual, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2004). Regionalna koalicja trójsektorowa, która pozawala różnym sektorom życia publicznego (reprezentowanym przez samorząd, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły, uniwersytety, administracje lasów czy parków narodowych i krajobrazowych oraz mieszkańców) wspólnie rozwiązywać lokalne i regionalne problemy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju regionu. (definicja piątego Krajowego Spotkania Koordynatorów Grup Partnerskich Fundacji Partnerstwo dla Środowiska).

5 Współpraca partnerska polega na włączaniu w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz, jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych, najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. Podstawową korzyścią płynącą z partnerstwa jest bardziej efektywne działanie – płynące z łączenia sił i zasobów. Partnerstwo jest sposobem osiągania celów rozwojowych, których gmina nie osiągnie działając w pojedynkę. Można wyróżnić trzy modele współpracy partnerskiej: 1. Jednosektorowy (wewnątrzsektorowy) 2. Dwusektorowy (publiczno-prywatny i publiczno-społeczny) 3. Trójsektorowy (publiczno-prywatno-społeczny)

6 Podejmowanie współpracy partnerskiej przez jednostki samorządu gminnego ma dwa strategiczne cele Cele strategiczne współpracy partnerskiej Powiększenie zasobów i źródeł pozyskiwania informacji o uwarunkowaniach rozwoju lokalnego Zwiększenie skuteczności osiągania celów zrównoważonego rozwoju

7 Sektor społeczny Sektor publiczny Sektor prywatny Planowanie działań do realizacji w formule partnerskiej wymaga zidentyfikowania głównych interesariuszy, należących do sektora: A) Publicznego; B) Prywatnego; C) Społecznego.

8 Planowanie działań partnerskich identyfikacja interesariuszy sektora publicznego Interesariusze jednostek samorządu terytorialnego Regionalna (i Centralna) Dyrekcja Ochrony Środowiska Lasy Państwowe Parki Narodowe i Krajobrazowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwa (firmy), szczególnie tych których działalność powoduje znaczące oddziaływanie na środowisko Organizacje pracodawców i instytucje otoczenia biznesu, Pozarządowe organizacje ekologiczne, społeczne i konsumenckie, lokalne, regionalne i krajowe Biura planowania przestrzennego Uczelnie państwowe i instytucje badawcze Agencja Nieruchomości Rolnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Środowiska

9 Planowanie działań partnerskich interesariusze sektora prywatnego i społecznego sektor biznesowy (prywatny) sektor pozarządowy (społeczny) lokalne i regionalne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe stowarzyszenia gospodarcze szkoły prywatne ośrodki badawcze media prywatne (radio, prasa, telewizja) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarach: - ochrony przyrody i środowiska - turystyki, sportu, rekreacji - kultury i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - spraw społecznych - edukacji i rozwijania zainteresowań organizacje spółdzielcze

10 partnerstwo społeczne sektor publiczny partnerstwo publiczno-prawne partnerstwo biznesowe (prywatne) B2B sektor biznesowy (prywatny) sektor NGOs (społeczny) Partnerstwo jednosektorowe

11 partnerstwo publiczno-prywatne sektor publiczny partnerstwo publiczno-społeczne partnerstwo biznesowo-społeczne sektor biznesowy (prywatny) sektor NGOs (społeczny) partnerstwo trójsektorowe Partnerstwo wielosektorowe

12 – dotyczy współpracy na linii jednostki publiczne (samorządowe) – przedsiębiorstwa prywatne, – regulowane przepisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 19 poz. 100). o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

13 Rodzaje PPP: Kontraktacja usług Kontrakt menedżerski (management contracts) Dzierżawa (leasing) Koncesjonowanie Model BOT (Build – Oparate – Transfer) Obszary zastosowań PPP: Rozwój infrastruktury: środowiskowej (w tym gospodarki odpadami wodociągowej i zagospodarowania ścieków transportowej energetycznej a także w zakresie: komunikacji publicznej odbioru i utylizacji odpadów komunalnych ciepłownictwa więziennictwa Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) cd.

14 Partnerstwo publiczno-społeczne: – dotyczy współpracy na linii jednostki publiczne (samorządowe) – organizacje społeczne, – regulowane jest przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wraz z ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustawustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw - współpraca ta może przybierać formę finansową lub pozafinansową. - pozafinansowe formy współpracy publiczno-społecznej obejmują: 1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych; 3. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 4. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do organizacji wspólnych przedsięwzięć. Partnerstwo publiczno-społeczne – formy pozafinansowe

15 Współpraca o charakterze finansowym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi może przybierać formę zlecania tym organizacjom realizacji zadań w postaci: A) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji B) wspierania realizacji zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji Do sfery zadań publicznych, wymienionych w ustawie, które mogą i powinny być realizowane w formule partnerskiej i w których istotne znaczenie ma przepływ i wykorzystanie informacji przestrzennej oraz technologii z tym związanych należą: - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności; - nauka, edukacja, oświata i wychowanie; - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; - ochrona dóbr kultury i tradycji; - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Partnerstwo publiczno-społeczne - formy finansowe

16 niechęć części władz administracyjnych do współpracy, ujawniana w kontaktach NGOs, które traktuje się jako konkurencję na scenie politycznej. Wynika to z obawy przed poszerzeniem obszaru kontroli społecznej oraz utratą legitymacji do reprezentowania interesów obywateli w kolejnych kadencjach, w wyniku dzielenia się władzą; przewaga działań doraźnych nad profilaktyką i prewencją w sferze społecznej i ekologicznej; ograniczanie dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia celów statutowych organizacji społecznych; brak praktyki i mechanizmów ułatwiających dostęp do udziału w decyzjach i otwartym dialogu w kwestiach leżących w obszarze zainteresowań i interesów partnerów społecznych; niedoinformowanie i ignorancja, wynikająca z braku zobiektywizowanej wiedzy o partnerze społecznym, jego potencjale, walorach itp. w skrajnej postaci: asekuranctwo, dbałość o zachowanie status quo, biurokratyzacja i faworyzowanie określonych partnerów. Bariery współpracy publiczno-społecznej

17 Partnerstwo prywatno-społeczne – dotyczy współpracy na linii przedsiębiorstwa prywatne – organizacje pozarządowe, – podejmowane w ramach projektów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw CSR (ang. Corporate Social Responsibility), – zadaniem jednostek samorządowych w tym obszarze jest upowszechnianie koncepcji CSR jako nowoczesnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem oraz identyfikowanie i promowanie dobrych przykładów współpracy biznesu z organizacjami społecznymi, przynoszących korzyści społeczności lokalnej. Partnerstwo prywatno-społeczne

18 W Polsce wiele projektów rozwojowych realizowanych jest w formule trójsektorowej. Projekty te ukierunkowane są na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju w sferach: gospodarczej społecznej kulturowej ekologicznej Partnerstwo trójsektorowe (multisektorowe)

19 – Grupy Partnerskie (http://www.grupypartnerskie.pl/), wspierane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska;http://www.grupypartnerskie.pl/ – Centra Aktywności Lokalnej CAL, wspierane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej (http://www.stowarzyszenie.cal.org.pl/);http://www.stowarzyszenie.cal.org.pl/ – Lokalne Grupy Działania w Programie LEADER+ (http://www.fapa.com.pl/leaderplus/index.php)http://www.fapa.com.pl/leaderplus/index.php – Fundusze Grantowe i Fundusze Lokalne (http://www.funduszelokalne.pl/), wspierane przez Akademię Rozwoju Filantropii;http://www.funduszelokalne.pl/ – Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego, (http://www.partners.org.pl) wspierane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID;http://www.partners.org.pl – Partnerstwa na rzecz Rozwoju w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL (http://www.equal.org.pl)http://www.equal.org.pl Partnerstwo trójsektorowe (multisektorowe) przykłady projektów, programów, incjatyw

20 Lokalne partnerstwo określa się jako koalicję osób lub organizacji, wywodzących się z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego stworzoną w celu wspólnego osiągnięcia celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych na danym obszarze geograficznym. Partnerstwo lokalne jest wspólnotą interesu, którego podstawą jest wspólnie podejmowane przedsięwzięcie, pozwalające rozwiązywać lokalne i regionalne problemy i osiągnąć efekt synergii. Partnerstwo opiera się na zaufaniu oraz na – stosownym do możliwości i kompetencji – podziale odpowiedzialności, praw, obowiązków, rodzajów ryzyk i zadań, odpowiednio do specyfiki podejmowanej wspólnie inicjatywy. Partnerstwo trójsektorowe Sektor pozarządowy reprezentują organizacje społeczne i ekologiczne oraz mieszkańcy Sektor prywatny reprezentują przedsiębiorstwa lub ich zrzeszenia Sektor publiczny może reprezentować samorząd, administracja lasów czy parku krajobrazowego, Szkoły, ośrodki naukowe

21 Korzyści partnerstwa międzysektorowego tworzenie innowacyjnych, całościowych podejść do problemów i wyzwań rozwojowych dzielenie się kompetencjami i możliwościami organizacji sektorowych efektywniejsza realizacja celów dostęp do większej ilości zasobów, informacji i sieci powiązań lepsze, wzajemne zrozumienie natury poszczególnych sektorów unikanie dublowania wysiłków i lepsza koordynacja działań eliminacja cedowania błędów za nierozwiązane problemy na pozostałe sektory współodpowiedzialność za rozwój lokalny

22 Wkład sektorowy do partnerstw Aspekt Sektor publiczny (samorządowy) Sektor biznesu Sektor pozarządowy Zasoby wewnętrzne - zapewnienie zgodności programu i działania partnerstwa z regulacjami prawnymi i dokumentami strategicznymi - dążenie do efektywności ekonomicznej w działaniach partnerstwa - inspiracja, wizja, motywacja, - zaangażowanie i wiara w możliwość konstruktywnej prospołecznej i proekologicznej zmiany Zasoby ludzkie pracownicy jednostek administracji publicznej - profesjonalizm i doświadczenie - pracownicy wolontariusze Zasoby informacyjne dysponowanie bazą informacji geograficznej o uwarunkowaniach lokalnych (przestrzennych) dysponowanie informacją o uwarunkowaniach prowadzenia biznesu dysponowanie informacją o uwarunkowaniach społecznych i ekologicznych gminy Zasoby techniczne i organizacyjne - udostępnienie lokalu na spotkania, działalność lub biuro partnerstwa; - dostęp do decydentów; - znajomość procedur formalnych wkład: materialny, organizacyjny, techniczny, technologiczny, logistyczny wiedza w dziedzinie społecznej i ekologicznej Zasoby finansowe - informacja o możliwych źródłach pozyskania środków finansowych - współfinansowanie przedsięwzięć środki finansowe informacja o źródłach pozyskania środków finansowych Akceptacja opinii publicznej legitymizacja społecznadoświadczenie z zakresu public relations i marketingu zaufanie społeczne do trzeciego sektora; - poparcie i zaangażowanie wielu prestiżowych organizacji pozarządowych

23 Zasada jawności Zasada partnerstwa Zasada efektywności Zasada pomocniczości Zasada suwerenności stron Zasada uczciwej konkurencji Zasady współpracy partnerskiej

24 Organizacja partnerstwa 10 ważnych kroków 1.Określenie głównego celu do osiągnięcia, obszarów współpracy i zadań do realizacji w formule partnerskiej; 2. Identyfikacja potencjalnych partnerów i nawiązanie kontaktów; 3. Rozpoczęcie dialogu partnerskiego celem identyfikacji celów strategicznych i operacyjnych, dookreślenie zadań do realizacji w partnerstwie; 4. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z partnerami ze strony urzędu gminy;

25 Organizacja partnerstwa 10 ważnych kroków – cd. 5. Powołanie grupy roboczej oraz wyznaczenie sekretariatu partnerstwa (miejsca spotkań, biura), z określeniem harmonogramu spotkań, programu pracy i sposobu podejmowania decyzji; utworzenie (pod)strony internetowej partnerstwa; 6. Opracowanie strategii i programu działania partnerstwa, określenie podziału zadań, ryzyka, korzyści i kosztów administracyjnych i operacyjnych, określenie źródeł finansowania działań partnerskich; 7. Opracowanie umowy o współpracy partnerskiej i wybór formuły prawnej partnerstwa (spółka celowa, stowarzyszenie, fundacja);

26 Organizacja partnerstwa 10 ważnych kroków – cd. 8. Wybór koordynatora (managera, brokera) partnerstwa; 9. Zapewnienie struktur koordynacji, monitorowania i korygowania procesu realizacji strategii i programu partnerstwa; 10. Nawiązanie kontaktów z mediami i społecznością lokalną dla celów informacyjnych i public relations partnerstwa.

27 przejrzyste wyartykułowanie wkładu (oferty) partnerów i ich wzajemnych oczekiwań, równoprawne (partnerskie) traktowanie wszystkich uczestników partnerstwa, zapewnienie reprezentatywności uczestniczących organizacji, wspólne kształtowanie wizji, celów, strategii działania partnerstwa, możliwie najwcześniejsze rozpoznanie obszarów konfliktowych, tworzenie partnerskich struktur komunikacji z zewnętrzną publicznością, stała wola doskonalenia organizacji partnerstwa, systematyczny monitoring i ocena osiągnięć partnerstwa, okresowe i systematyczne formułowanie raportów z działalności partnerstwa. Efektywność organizacyjna partnerstwa warunki

28 Możliwe bariery współpracy partnerskiej Obszar występowania barier Przykład otoczenie społeczne przewaga postawy sceptycznej nieelastyczne postawy i uprzedzenia wobec sektorów/partnerów bezpodstawne/wygórowane oczekiwania negatywne obrazy sektorów sektor publiczny: zbiurokratyzowanie sektor biznesu: egoizm i rywalizacja NGOs: nastawienie na konfrontację ograniczenia personalne niewłaściwe umiejętności autorytarność zbyt wąsko określone funkcje brak wiary w skuteczność partnerstwa ograniczenia organizacyjne konflikt priorytetów konkurowanie (w ramach sektora) nietolerancja (wobec innych sektorów) inne ograniczenia zewnętrzne niesprzyjający lokalny klimat społeczny/ekonomiczny/polityczny skala wyzwań i tempo zmian niedostępność zewnętrznych zasobów

29 portal poświęcony dobrym praktykom współpracy partnerskiej portal poświęcony partnerstwom zrzeszonym w organizacji Grupy Partnerskie działającej w ramach Fundacji Partnerstwo dla Środowiska portal poświęcony wpieraniu przedsięwzięć partnerstwa publiczno- prywatnego portal Fundacji Partnerstwo dla Środowiska realizującej i wspierającej wiele inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem kooperacji partnerskiej portal Instytutu Spraw Publicznych, prowadzącego badania w zakresie partnerstwa międzysektorowego i potencjału sektora społecznego portal Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wspierającej inicjatywy partnerskie i przedsięwzięcia gospodarki społecznej portal Instytutu na rzecz Ekorozwoju, prowadzącego projekty badawcze i edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju portal stowarzyszenia Klon-Jawor poświęcony badaniom organizacji sektora pozarządowego - portal poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu, angażowaniu się firm w lokalne inicjatywy rozwojowe, współpracy biznesowo-społecznej Przydatne linki

30 1. Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, red. Rafała Serafina, Barbary Kazior i Anny Jarzębskiej, Kraków, 2005; 1. Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Klaudia Giordano, KUL, Lublin 2005; 2. Zarządzanie Środowiskiem, Bazyli Poskrobko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007; 3. Poradnik Partnerstwa, Ross, Tennyson, tł. Marta Serafin, Kraków, 2006; 4. Zielone szlaki - greenways. Praktyczny poradnik", red. Dominika Zaręba, Kraków-Brno 2007; 5. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przemyśl, Przygotuj, Przeprowadź, C.H. Beck 2009; 6. Grupy Partnerskie motorem przedsiębiorczości. Praktyczny poradnik, Jarzębska Anna, Brzeski Szczepan, Kraków, 2006; 7. Wyniki programu "Szkoły dla Ekorozwoju" - Lokalne Centra Aktywności Ekologicznej (Zrównoważonego Rozwoju), red. Małgorzata Łuszczek, Kraków 2005; 8. Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem gminy, Miłaszewski R., (red.), Białystok 2001; 9. Komunikacja i współpraca sektorów w gminie, Wiktorowska A. (red.), pr. zbior., Municipium, Warszawa 2001; 10. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Rymsza M., Frączak P, Skrzypiec R., Wejcman Z., Warszawa 2006; 11. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Borys T. (red.), wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa – Białystok 2005; 12. Jak budować program Ekorozwoju w gminie. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych. Borkowska-Domańska E., Jasinkiewicz M., Jelenia Góra-Warszawa-Kraków, 1998; 13. Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, Instytut Spraw Publicznych, Makowski G, Schimanek T. (red), listopad 2008; 14. Wytyczne, dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego (Guidelines for successful public-private partnership) Komisja Europejska, styczeń Przydatne publikacje z zakresu partnerstwa międzysektorowego

31 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do zadawania pytań autorowi wykładu! Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Pobierz ppt "Idea partnerstwa powinna być wiodącym przesłaniem na XXI wiek. Bez stworzenia silnego międzysektorowego partnerstwa na rzecz ekorozwoju wszystkie tworzone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google