Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;"— Zapis prezentacji:

1 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wprowadzenie Szkolenie nt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwiecień 2011 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

2 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Wykładowca Magdalena Bar radca prawny wspólnik w kancelarii JJB Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

3 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Kancelaria JJB Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy Prawo gospodarcze i ochrony środowiska Sp. z o.o. Pl. Solny 16, Wrocław Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

4 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Tematyka szkolenia Wprowadzenie Wymagania dyrektywy 85/337/EWG Rozporządzenie jako transpozycja dyrektywy Pojęcie przedsięwzięcia Rodzaje przedsięwzięć Zmiany w przedsięwzięciach Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

5 Materiały pomocnicze (1)
Wytyczne KE: Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (EIA Directive). Interpretation of definitions of certain project categories of annex I and II of the EIA Directive, European Communities, 2008 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ); Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

6 Materiały pomocnicze (2)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny. Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2010 (Wyd. 12)

7 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Rozporządzenie RM z dnia roku jako transpozycja dyrektywy 85/337/EWG Szkolenie nt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwiecień 2011 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

8 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) – weszło w życie r. Założenie: z uwzględnieniem kryteriów z art. 63 ustawy OOŚ Zastąpiło poprzednie rozporządzenie RM z wydane jeszcze na podstawie ustawy POŚ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięc do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

9 Rola rozporządzenia w transpozycji dyrektywy 85/337
Transpozycja aneksu I i II dyrektywy 85/337 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne Zgodnie z art. 4 dyrektywy 85/337: Przedsięwzięcie zaliczone do kategorii wymienionych w załączniku I – z założenia może znacząco oddziaływać na środowisko i dlatego zawsze podlega ocenie Przedsięwzięcie zaliczone do kategorii wymienionych w załączniku II – podlegają ocenie jeśli państwo, po przeprowadzeniu selekcji, uzna że może znacząco oddziaływać na środowisko Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

10 Selekcja wg dyrektywy (1)
Sposoby selekcji indywidualna progi/kryteria mieszana Kryteria selekcji (Załącznik III) cechy charakterystyczne przedsięwzięcia lokalizacja charakterystyka potencjalnego oddziaływania Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

11 Selekcja wg dyrektywy (2)
Selekcja przedsięwzięć z załącznika II: Obowiązek stosowania wszystkich kryteriów z załącznika III Nie tylko wielkość (KE vs Irlandia, sprawa C-392/96 i Crystal Palace/White City C 508/03) Obowiązek stosowania kryteriów z załącznika III zarówno w przypadku selekcji indywidualnej jak kategorycznej (Aiello, sprawa C-156/07) Państwo nie może wykluczać spod OOŚ całych grup przedsięwzięć z załącznika II w drodze selekcji kategorycznej (KE vs Belgia, sprawa C-133/94) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

12 Podejście do transpozycji załącznika II
Tzw. podejście świateł drogowych (traffic lights approach) do przedsięwzięć z aneksu II Przykład - transpozycja postanowień odnośnie oczyszczalni - aneks II pkt 11c) w relacji do aneksu I pkt 13: obowiązkowa ocena powyżej progu lub limitu (np. oczyszczalnie ścieków dla pow równoważnych mieszkańców) – w I grupie (§ 2 ust. 1 pkt 40) selekcja indywidualna pomiędzy progami/limitami (np. oczyszczalnie ścieków dla pow. 400 a poniżej równoważnych mieszkańców) – w II grupie (§ 3 ust. 1pkt 77) brak oceny poniżej progu lub limitu (np. oczyszczalnie ścieków dla poniżej 400 równoważnych mieszkańców) – tzw. przedsięwzięcia podprogowe Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

13 Rozporządzenie RM – sposoby określenia przedsięwzięć
Lista (patrz – Rodzaje przedsięwzięć) Sumowanie parametrów Zmiany (patrz – Zmiany przedsięwzięć) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

14 Rozporządzenie RM – lista
przedsięwzięcia I grupy (wymienione w § 2 ww. rozporządzenia) wszystkie przedsięwzięcia z aneksu I niektóre przedsięwzięcia z aneksu II przedsięwzięcia II grupy (wymienione w § 3 ww. rozporządzenia) powyżej limitu Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

15 Sumowanie parametrów – § 3 ust. 2 pkt 3
Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: 3) nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

16 Poprzednie rozporządzenie z 2004
Zarzut niezgodności z prawem UE (zarzuty Komisji Europejskiej) Główne kryterium – wielkość (mimo, że w dyrektywie obowiązek uwzględnienia wszystkich) Brak możliwości przeprowadzenia prawidłowej OOŚ (selekcji) dla podprogowych Stąd obecnie w art. 60 ustawy OOŚ odwołanie do kryteriów selekcji Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

17 Zakres rozporządzenia
§ 1. Rozporządzenie określa: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa) - zawsze wymagają oceny 2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa) – wymagają oceny, gdy organ w drodze postanowienia stwierdzi, iż mogą znacząco oddziaływać po przeprowadzeniu postępowania „kwalifikacyjnego” z art. 64 i 65 i biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

18 Dodatkowa rola rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć
Znaczenie nie tylko dla OOŚ Podział przedsięwzięć na grupę I (§ 2 rozporządzenia) i II (§ 3) – znaczenie dla podziału kompetencji między organami ochrony środowiska Np. prawo emisyjne (starosta – marszałek) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

19 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Przepisy przejściowe Do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 (decyzja środowiskowa) oraz art. 72 ust. 1 (decyzje. „następcze”) ustawy OOŚ wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

20 Pojęcie przedsięwzięcia
Szkolenie nt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwiecień 2011 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

21 Pojęcie przedsięwzięcia - wg dyrektywy 85/337
Art. 1 ust. 2 dyrektywy: wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów, inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie, włącznie z wydobywaniem zasobów mineralnych Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

22 Pojęcie przedsięwzięcia - wg ustawy OOS
Art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy OOS: zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; [usunięto ograniczenie: wymagająca decyzji, o której mowa w.., lub zgłoszenia, o którym mowa w ..] przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

23 Elementy definicji przedsięwzięcia wg ustawy (1)
„Zamierzenie budowlane” - działania, których zrealizowanie wymaga przeprowadzenia „robót budowlanych” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane („budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego”) „Wydobywanie kopalin” - działalność uregulowana w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

24 Elementy definicji przedsięwzięcia wg ustawy (2)
„Inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu” (wg dyrektywy: „inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie”) - problem z interpretacją W pol. definicji - nieujęte w dyrektywie - wskazanie, że owa ingerencja (czy interwencja) w środowisko polegać ma „na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu” czy nie zbytnie zawężenie? w każdym razie - potrzebna jest odpowiednia prowspólnotowa interpretacja definicji polskiej Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

25 „Inna ingerencja w środowisko...” (1)
Problemy (interpretacja niezgodna z dyrektywą) - m.in. w sytuacjach, gdy realizacja przedsięwzięcia nie wymaga robót budowlanych, ani - formalnie - zmiany sposobu wykorzystania terenu, np.: rozpoczęcie produkcji określonego rodzaju w istniejącej hali fabrycznej, położonej na terenie uznanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego za „przemysłowy” (wymaga tylko wstawienia i podłączenia maszyn, nie wymaga prac budowlanych) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

26 „Inna ingerencja w środowisko...” (2)
wyposażenie działającego zakładu w dodatkowe maszyny mające na celu rozszerzenie prowadzonej produkcji o nowe produkty albo zwiększenie czy unowocześnienie prowadzonej produkcji - przy czym nie są wymagane żadne prace budowlane intensyfikacja prowadzonej hodowli zwierząt - zwiększenie liczby zwierząt na farmie hodowlanej; nowe zwierzęta wprowadzane są do istniejących budynków (bez konieczności ich przebudowy) Tymczasem: są to „interwencje”, o których mowa w dyrektywie = są to przedsięwzięcia (odr. sprawa - czy wymagają OOŚ lub selekcji) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

27 Byt przedsięwzięcia a dec. z 72.1 ustawy OOŚ (1)
Z definicji przedsięwzięcia usunięto - w stosunku do ustawy POŚ - wskazanie, że dla uznania działania za przedsięwzięcie konieczne jest, aby wymagało ono jednej z wymienionych w ustawie decyzji Uzależnienie istnienia przeds od tego czy wymaga określonej dec. wg prawa krajowego - niezgodne z dyrektywą Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

28 Byt przedsięwzięcia a dec. z 72.1 ustawy OOŚ (2)
Obecnie nie ma znaczenia czy przedsięwzięcie wymaga którejś z dec. z art ustawy - jeśli jest przedsięwzięciem wymienionym w dyrektywie/rozporz. wymaga dec. środowiskowej Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

29 Przedsięwzięcia powiązane technolog. (1)
„Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty” Przepis ma zapobiec dzieleniu przedsięwzięcia, co mogłoby prowadzić do ominięcia lub złagodzenia wymagań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych fragmentów Przedsięwzięcia powiązane - objęte wspólną OOŚ lub selekcją Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

30 Przedsięwzięcia powiązane technolog. (2)
Problem: gdy różne podmioty - czy wspólna dec. środowiskowa? gdy wszyscy inwestorzy złożyli wnioski w tym samym czasie - możliwe zastosowanie art. 62 Kpa: „W sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony”. gdy poszczególne części realizowane odrębnie (niejednocześnie) - konieczne prowadzenie odrębnych postępowań i wydanie odrębnych decyzji (OOŚ lub selekcja ma obejmować całość przedsięwzięcia) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

31 Rozporządzenie a dyrektywa
Progi i kryteria selekcji – można dyskutować – założenie, że są zgodne Działania czy budowa? Załączniki dyrektywy wymieniają przedsięwzięcia jako działania Rozporządzenie skupione na procesie budowlanym Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

32 Działanie czy budowa (1)
Zał.II pkt 10 (l) dyrektywy: “groundwater abstraction and artificial groundwater recharge schemes not included in Annex I”, („ujęcia wód gruntowych i systemy sztucznego nawadniania niewymienione w załączniku I”) = przeds polegające na samym poborze (wydobyciu) wód podziemnych §3 ust. 1 pkt 70-71: „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

33 Działanie czy budowa (2)
Zał II pkt 10 (m) dyr.: „works for the transfer of water resources between river basins not included in Annex I” - „prace nad przetaczaniem zasobów wodnych między zlewiskami rzek niewymienione w załączniku I” § 3 ust. 1 pkt 72 rozp: „urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych...” Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

34 Rozporządzenie a dyrektywa (3)
Zał. I pkt 11: „Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where the annual volume of water abstracted or recharged is equivalent to or exceeds 10 millioncubic metres” – „Ujęcia wód gruntowych lub systeny sztucznego nawadniania..” § 2 pkt 37) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż m3 na godzinę; Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

35 Zakup maszyn a definicja przedsięwzięcia (1)
Projekty finansowane z RPO, gdzie środki są przeznaczane na zakup maszyn - nie polegają na samym zakupie, a na uruchomieniu ich w zakładzie (co nie musi wymagać prac budowlanych, ani skomplikowanych prac instalacyjnych - często tylko podłączenie do prądu) RPO nie finansuje zakupów maszyn, gdy Beneficjent nie gwarantuje, że będą używane (nie ma np. finansowania zakupu do odsprzedaży) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

36 Zakup maszyn a def. przeds. (2)
Planowane przez Beneficjenta działanie – trzeba rozpatrywać jako całość. O istocie projektu (i jego ewentualnego oddziaływania na środowisko) przesądza uruchomienie (używanie) maszyn, a nie sam akt zakupu. Argument, że projekt polega wyłącznie na zakupie urządzeń – jest nieprawdziwy Gdy zakład (rozpoczynana przez maszyny produkcja) jest wymieniona w rozporządzeniu/dyrektywie - wymaga decyzji środowiskowej Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

37 Mylący tytuł rozporządzenia
„…w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” Dyrektywa posługuje się tym pojęciem na określenie przedsięwzięć, które wymagają oceny Ustawa OOŚ – niejednoznacznie jako przedsięwzięcia, które wymagają oceny, czyli wszystkie z I grupy + oraz te z II grupy gdy organ postanowił, że ocena potrzebna ( art. 59 ust 1 ustawy OOS) jako wszystkie przedsięwzięcia z I i z II grupy (czyli wszystkie wymagające decyzji środowiskowej) Tendencja w ustawie – raczej tylko te, które wymagają OOŚ (= tak jak dyrektywa) Tytuł rozporządzenia – wskazuje, że wszystkie z I i II grupy Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

38 Rodzaje przedsięwzięć
Szkolenie nt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwiecień 2011 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

39 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ drogi (1) Drogi o nawierzchni twardej - art. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym: droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (inne drogi są drogami gruntowymi) Ale: nie tylko drogi publiczne (def. z Prawa o ruchu drogowym tylko pomocniczo - nie oznacza, że droga o nawierzchni twardej to tylko droga publiczna (choć Prawo o ruchu drogowym dot. dróg publicznych) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

40 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ drogi (2) o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km - tu: sumowanie parametrów, o których mowa w § 3.2.2 także obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej - doprecyzowanie; wynika to już z samej definicji drogi z ustawy o drogach publicznych Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

41 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ drogi (3) wyłączenia: przebudowa dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody już nie: ścieżki rowerowe, chodniki Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

42 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ rurociągi rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową - także w przypadku gdy jest to wodociąg z ujęcia wody do zakładu (bez odgałęzień) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

43 Kwalifikacja PKD a rodzaje przeds. z rozp. OOŚ
PKD (czy EKD) nie ma przełożenia na kwalifikację przedsięwzięć EKD i PKD - utworzone dla innych celów niż dyrektywa 85/337 (i rozporządzenie OOŚ); służą do celów statystyki publicznej, nie dla określenia potencjalnego wpływu lub braku wpływu na środowisko kategorie przedsięwzięć z załączników do dyrektywy 85/337 nie opierają się na kategoriach EKD, ale na rozważeniu faktycznego potencjalnego wpływu poszczególnych działań na środowisko Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

44 § 3.1.94 - wyroby cukiernicze (a PKD)
§ instalacje do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok; także produkcja ciastek mimo że to grupa: „Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych”, klasa: „Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek” a nie grupa: „Produkcja pozostałych artykułów spożywczych”, klasa: „Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych” Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

45 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ hotele (a PKD) Także: domy noclegowe, obiekty krótkotrwałego zakwaterowania, mimo, że to inna kwalifikacja PKD niż hotele Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

46 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ hotele, ośrodki wypoczynkowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą Należą tu także np. salony odnowy biologicznej, obiekty sportowe (boiska, sale gimnastyczne), sale rehalbilitacyjne zlokalizowane na terenie ośrodka (a nie tylko miejsca noclegowe) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

47 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
§ instalacje do wyrobów płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli Meble - czy tylko z ww. płyt lub sklejek? Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

48 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Linie kolejowe Dyrektywa (Zał I. pkt 7(a): „budowa dalekobieżnych linii ruchu kolejowego” w świetle wyroku ETS C-227/01 (KE vs Hiszpania): dobudowa 13,2km odcinka linii kolejowej do linii kolejowej o łącznej długości 251 km interpretacji Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo: każda dobudowa do linii kolejowej mającej połączenie z linia dalekobieżną może być traktowana jako „zmiana” lub „rozbudowa” takiej linii Rozporządzenie RM (§2.1 pkt 29): „linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości lub w skład transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, po których jest prowadzony ruch pociągów międzynarodowych…” Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

49 Intensywna hodowla ryb
Dyrektywa Załącznik II pkt 1 lit. f): „intensywna hodowla ryb” Rozporządzenie RM (§ 3 ust. 1 pkt 105): tylko „chów lub hodowla ryb w stawach typu: a) karpiowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 4 t z 1 ha powierzchni użytkowej stawu, b) pstrągowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 1 t przy poborze 1 l wody na sekundę w miejscu ujęcia wody” a hodowla w zamkniętych obiektach?

50 Zmiany w przedsięwzięciach
Szkolenie nt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwiecień 2011 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

51 Zmiany w istniejących przedsięwzięciach wg Dyrektywy (1)
Wg orzecznictwa ETS: modyfikacje przedsięwzięć wymienionych w załącznikach do dyrektywy 85/337 – należy traktować jak te przedsięwzięcia: sprawa C-142/07 (CODA), pkt 35-39 sprawa C-72/95 (Kraaijeveld) - wymienione w załączniku II „prace kanalizacyjne i przeciwpowodziowe” to nie tylko budowa nowej tamy, ale też jej modyfikacja, w tym zastąpienie nową tamą, niezależnie od tego, czy nowa tama będzie większa lub mocniejsza niż istniejąca (pkt 42 wyroku) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

52 Zmiany w istniejących przedsięwzięciach wg Dyrektywy (2)
Załącznik I pkt 22: „Jakakolwiek zmiana lub poszerzenie przedsięwzięć wymienionych w niniejszym Załączniku, gdy taka zmiana lub poszerzenie samo w sobie napotyka progi podane w niniejszym załączniku”

53 Zmiany w istniejących przedsięwzięciach (3)
Ppkt 13, tiret pierwsze załącznika II dyrektywy: „Wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne (zmiana lub rozciągnięcie niezawarte w załączniku I)” Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

54 Zmiana przeds wg Rozp. I grupa
§ 2.2. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w: 1) ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; 2) § 3 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

55 Zmiana przeds wg Rozp. II grupa
§3.2. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: 1) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2; 2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone; Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;


Pobierz ppt "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google