Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)"— Zapis prezentacji:

1 (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)
WARSZTATY 2: NOWA MATURA (cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony) Opracowała: Małgorzata Paszkiewicz Doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

2 NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
1. STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

3 MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY ZADANIE 1 ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO ZADANIE 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA

4 EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Opis/ prezentacja materiału stymulującego, Interpretacja zawartych w nim treści Wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA Prezentacja jednego z dwóch tematów (wieloaspektowa, ok..3 min.) Odpowiedzi na pytania egzaminatora (wyrażanie, uzasadnianie i obrona własnej opinii) hiperłącza

5 2. PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA

6 EGZAMIN USTNY albo (Informator Maturalny, str. 17-21)
POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Czas 15 minut (+ przygotowanie15 min.) PUNKTY TREŚĆ JĘZYK Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO * opis/prezentacja materiału stymulującego, interpretacja zawartych w nim treści; * wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii (4-5 pytań) 2 4 Zadanie 2. PREZENTACJA MATERIAŁU ORAZ DYSKUSJA Z EGZAMINUJĄCYM NA TEMAT PREZENTOWANYCH ZAGADNIEŃ * prezentacja tematu (wieloaspektowa) * odpowiedzi na pytania sprawdzające (wyrażanie, uzasadnianie i obrona własnej opinii związanej z tematem) 7 3 RAZEM 20 Czas 10 minut (+ przygotowanie 5 min.) PUNKTY TREŚĆ JĘZYK Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji 3 B: Relacjonowanie wydarzeń 5 C: Negocjowanie Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI (+ odpowiedzi na 2 pytania) 6 RAZEM 20 (Informator Maturalny, str )

7 3. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA (na poziomie rozszerzonym)
DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (na poziomie rozszerzonym)

8 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
WIADOMOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH MEDIACJA INTERAKCJA

9 1. KATALOG TEMATÓW: WIADOMOŚCI a/ człowiek b/ dom c/ szkoła d/ praca
życie rodzinne i towarzyskie f/ żywienie g/ zakupy i usługi h/ podróżowanie i turystyka i/ kultura j/ sport k/ zdrowie l/ nauka i technika m/ świat przyrody n/ państwo i społeczeństwo o/ elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany (Informator Maturalny str )

10 WIADOMOŚCI POZIOM ROZSZERZONY Zdający zna: 1.
różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym (zakres tematów – Informator Maturalny, str. 33, 34, zakres struktur gramatycznych - Informator Maturalny, str ); 2. zasady konstruowania różnych form wypowiedzi (ustnych i pisemnych); 3. realia socjokulturowe danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego; 4. normy socjokulturowe pomagające w funkcjonowaniu na rynku pracy. (Informator Maturalny, str. 33, 34)

11 RECEPCJA POZIOM ROZSZERZONY Zdający wykazuje się umiejętnością
odbioru tekstu w zakresie: 1. rozumienia ze słuchu tekstu bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych; 2. rozumienia tekstu czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych (Informator Maturalny, str. 35)

12 INTERAKCJA POZIOM ROZSZERZONY Zdający wykazuje się umiejętnością
reagowania językowego w zakresie: mówienia (np.. uczestniczenia w dyskusji, interpretowania i komentowania faktów itp..) 2. pisania wypowiedzi bogatej pod względem treści i o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycz- nym. (Informator Maturalny, str. 37)

13 MEDIACJA POZIOM ROZSZERZONY Zdający wykazuje się umiejętnością
przetwarzania tekstu w zakresie: mówienia (np.. relacjonowania, przetwarzania tekstów przeczytanych, stosowania zmiany rejestru, stylu itp.) pisania (w tym relacjonowania, przetwarzania tekstów, stosowania zmian struktur leksykalno-grama- tycznych). (Informator Maturalny, str. 37)

14 4. PRZYKŁADOWE ZESTAWY EGZAMINACYJNE

15 MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY ZADANIE 1 ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO ZADANIE 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA

16 MATERIAŁ STYMULUJĄCY:
ZADANIE 1 MATERIAŁ STYMULUJĄCY: zawiera co najmniej 3 elementy prezentujące co najmniej 2 kategorie np.. ilustracje, krótkie fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, diagramy, wykresy, tabele; wszystkie elementy materiału są logicznie podporządkowane głównemu problemowi, ukierunkowują w pewien sposób analizę materiału i dostarczają zdającemu argumentów w rozmowie; daje zdającym możliwość przedstawienia bogatego opisu, wykazania się umiejętnością wielostronnej interpretacji, formułowania opinii i jej uzasadniania; tekst obcojęzyczny (tytuł, nagłówek, cytat, opis diagramu) pełni podobną rolę , jak pozostałe elementy materiału, wprowadzając dodatkowo element realioznawczy.

17 MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO:
ZADANIE 1 PYTANIA DO MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO: każdemu materiałowi stymulującemu towarzyszy 4-5 pytań; każdy zestaw zawiera pytania pozwalające zdającemu na zaprezentowanie umiejętności: * opisywania, * interpretowania, * opiniowania. pytania odnoszą się bezpośrednio do materiału stymulującego (uzasadniają jego istnienie), pytania mogą czasami zakładać konieczność wykorzystania podstawowych wiadomości z zakresu realioznawstwa, lecz celem egzaminującego nie jest sprawdzenie wiadomości z tej dziedziny, pytania są sformułowane tak, aby zdający musiał na nie odpowiedzieć co najmniej jednym pełnym zdaniem (nie są pytaniami wymagającymi jedynie potwierdzenia lub zaprzeczenia postawionych w nim tez).

18 ZADANIE 1 PROPOZYCJE LISTY PYTAŃ: Prezentacja:
Z jakich elementów składa się ten materiał? Jak skomponowany jest ten dokument? Co widzisz na zdjęciach? Jaki element w tym materiale przyciąga uwagę i dlaczego? Co łączy zaprezentowane zdjęcia? W jaki sposób przedstawiono wizualnie problem … ? Interpretacja: Jaka jest tematyka tego materiału? Jaki problem zaprezentowano w tym materiale? Co wskazuje, że … ? W jaki sposób te zdjęcia się uzupełniają? W jaki sposób poszczególne elementy tego materiału podkreślają aspekt … ? Co kojarzy się bezpośrednio z … ? Co znaczy (oznacza) … ? Jakie rodzaje … (jakie emocje/ problemy) ukazują ilustracje? Wyrażanie opinii: Co, Twoim zdaniem, symbolizuje … ? Jak sądzisz, do kogo zaadresowany jest ten materiał (tekst w tym materiale)? Jak myślisz, dlaczego podkreślony jest aspekt … ? W jaki sposób podsumowałbyś przesłanie tego materiału? Jakie, Twoim zdaniem, są dobre i złe strony … ? ZADANIE 1

19 WYRAŻENIA PRZYDATNE PODCZAS OPISYWANIA ILUSTRACJI:

20 b/ inne przydatne słowa:
WYRAŻENIA PRZYDATNE PODCZAS INTERPRETOWANIA MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO: a/ wykresy bar chart pie chart b/ inne przydatne słowa: * headline(s) * (the) table (shows)/ data (in the table) * (the) numbers / figures (indicate)/ * statistics (provided in the table/ frame) * (the) results (of a survey) * extract (short passage from …) * quotation * expression * sign graph

21 c/ przykładowe zwroty stosowane podczas prezentacji tematu i dyskusji
Firstly, …/ First of all, …/ Secondly, …/ Thirdly, … / Finally, … The first advantage/ disadvantage/ drawback of … is that … One point in favour of … is that …/ The second argument against … is that … Another claim against … is that … It is frequently claimed/ suggested/ believed that It is widely argued that … Many people maintain/ suggest/ argue/ believe that … From a/ an psychological / religious/ economic/ moral point of view/ perspective, … In conclusion, …/ To sum up, …/ Taking everything into account/ consideration, …

22 MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
ZADANIE 1 ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO

23 Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - środowiska naturalnego i jego zagrożeń kroków podejmowanych w celu ochrony środowiska przez instytucje do tego powołane oraz przez ludzi indywidualnie

24 Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 1. Could you tell us what you see in the material? I can see four photographs showing problems concerning the protection of natural environment. Two of them are rather depressing. They depict: a few chimney stacks of an industrial plant, from which clouds on very dark smoke are being released into the atmosphere; part of a huge rubbish damp with a big truck just dumping some more waste. The other photos show what is done to help protect the natural environment: a number of windmills producing electricity which have been installed in a mountaineous area; a solar battery mounted near a building or on a top of it.

25 Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 2. What do you think is the meaning of the headlines? The titles refer to problems associated with the natural environment. „How green is your aerosol?” I think that the word „green” means „environmentally friendly”. The question asked refers to the destruction of the ozone layer, which is caused, among other factors, by gases used in various types of cans of aerosol and spray. „Giant trees found around Chernobyl” This title refers to the effects of the contamination of the natural environment with radio-active material after the explosion of the nuclear power station in Chernobyl, which happened some time ago. It said that many plants in the vicinity of the station have grown unnaturally big.

26 Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 3 . Why is the problem of recycling getting more and more important nowadays? Recycling: processing used materials or objects so that they can be used again natural resources are running out; more and more rubbish is produced- the problem of overpacking some materials, eg. paper, need a few years to rot away/ break down if dumped; some materials, eg. metals, plastics, glass may never rot away/ break down.

27 Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 4 . What measures, do you think, should be taken to reduce the damage caused to the natural environment? Environmental problems: *damage to the ozone layer *water/air/soil pollution *noise *the greenhouse effect-global warming * acid rain * deforestation * water shortage *food contamination * increasing amount of rubbish * toxic waste-the problem of storing nuclear waste materials * extinction of endangered species of animals * overpopulated cities-road congestion * overfishing

28 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 4 . cd What measures, do you think, should be taken to reduce the damage caused to the natural environment? (Przykładowe odpowiedzi) passing strict regulations to protect the natural environment by parliaments all over the world; inspecting industrial plants and vehicles; imposing heavy fines on offenders; fitting filters to chimney stacks; insulting buildings to save energy needed to heat them; constructing more and more sewage treatment plants; raising people’s awareness of the consequences of the degradation of the natural environment; planting forests where they have been destroyed (reforestation); setting up recycling spots; less rubbish is burnt; * protecting endangered species of plants and animals; using alternative sources of energy (hydropower, windmills, solar energy); producing biodegradable packaging; introducing park&ride schemes in cities.

29 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Przykład 12 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 5. What can individuals do to contribute to environmental protection? (Przykładowe odpowiedzi) segregate rubbish to enable recycling and not waste natural resources, conserve energy, i.e. turn off the light when it is not necessary and use energy-saving bulbs so as to reduce the amount of pollution produced by power plants, save water, i.e. repair dripping taps and running toilet flushes, take showers instead of baths so as not to waste the limited supplies of portable water, use unleaded petrol and catalytic converters se as to reduce the amount of harmful fumes, use CFC-free aerosols so as to slow down the destruction of the ozone layer, use cars less often to reduce air pollution and smog in the cities, reuse plastic shopping bags and glass containers.

30 Przykład 13 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: korzyści wynikających z uprawiania sportu, rosnącej popularności sportów ekstremalnych

31 Przykład 13 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 1 . What can you see in the photos? Each picture shows people doing a sport. a long jumper is shown as he has just taken off the ground, a rock climber is wearing a hard hat and carrying a big backpack, a group of swimmers who are starting a swim race and are just about to jump into the water, a person practising white-water canoeing and striving with a strong current.

32 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Przykład 13 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 2 . What similarities and differences can you see between the activities presented in the photos? Similarities: all the people shown in the pictures must be putting a lot of physical effort into what they are doing; they must be very concentrated too; long jump, swimming, and white-water canoeing are included in the world championships as well as the Olympic Games; it is relatively safe to practise long jump and swimming. Differences: white-water kayaking and rock climbing can be considered high risk or extreme sports; they are not as popular as the former two events; there are no recognized championships in climbing.

33 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Przykład 13 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 3 . Why can doing most sports be recommended? (Przykładowe odpowiedzi) pleasure and entertainment, a way of keeping fit and healthy, experiencing and learning what victory and defeat taste like, team sports develop a team spirit and corporate responsibility, training physical and psychological endurance, practising a sport can be a job, becoming popular, famous and rich.

34 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Przykład 13 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 4 . What high-risk activities some people do? (Przykładowe odpowiedzi) bungee-jumping base-jumping sky-diving hang-gliding abseiling zorbing mountain-bike riding mountaineering white-water rafting motor-racing motor-cross racing

35 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Przykład 13 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO PYTANIE 5 . Why are high-risk sports becoming some of the fastest growing leisure activities? (Przykładowe odpowiedzi) More and more people risk their lives in extreme sports and daring exploits, because they: want to escape from a dull life and everyday problems, look for thrill and adventure in order to reduce stress, feel a need to experience fear, want to overcome their fear of something, are simply curious what it feels like, want to test their endurance, skill, courage, want to something challenging, want to have a sense of achievement.

36 Ćwiczenie 23 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: czym jest sztuka i jakie są jej cele, roli, jaką odgrywają muzea i galerie sztuki.

37 Ćwiczenie 23 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przykładowe pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. Will you tell us what the photographs show, please? 2. What similarities and differences can you see between the objects depicted in the photos? 3. Do you think that a good work of art has to be beautiful? Why?/ Why not? 4. Do you think that public money should be spent on running art galleries and museums? Why?/ Why not? 5. Do you go to museums when visiting other cities? Why?/ Why not?

38 ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Ćwiczenie 24 Na podstawie „Nowa Matura z języka angielskiego” Testy Wyd. Longman Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał . Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - różnych form rozrywki, - roli telewizji.

39 ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Ćwiczenie 24 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Na podstawie „Nowa Matura z języka angielskiego” Testy Wyd. Longman Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What are the different forms of entertainment presented in the visuals? 2. Which ways of spending free time are most and least preferred? 3. What role does television play in people’s lives? 4. Which is the most popular form of spending free time among young people? Why? 5. Are you for or against spending free time actively?

40 Ćwiczenie 25 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - upływu czasu i starzenia się, ważnych wydarzeń na różnych etapach życia.

41 Ćwiczenie 25 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przykładowe pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What can you see in the material you have? 2. What important things can happen to people when they are as old as those shown in the photos? 3., How do you understand the following sentence: ”To be 70 years young is far more cheerful and hopeful than to be 30 years old”? 4. What did the world seem like when you were a child? 5. Being as young as you are, can you see any advantages of being old?

42 Ćwiczenie 26 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: powodów, dla których ludzie podróżują, zmian, jakie mogą zajść w dziedzinie transportu w przyszłości.

43 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Ćwiczenie 26 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przykładowe pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What is presented in the photographs? 2. How would you interpret the results of a survey presented in the material? 3. What reason(s) could you give for not using each means of transport shown in the pictures? 4. What is your favourite way of travelling and why? 5. How do you think transport will change in the future?

44 Ćwiczenie 27 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - zdrowego stylu życia, - troski o zdrowie.

45 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Ćwiczenie 27 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What are the people in the pictures doing? 2. What do the headlines and drawings warn us against? 3. How can unhealthy lifestyle affect your appearance? 4. What are the reasons that people don’t take enough exercise? 5. What advice would you give to a friend who is overworked?

46 ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO
Ćwiczenie 28 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał . Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - dzikich zwierząt i grożby, w obliczu której stoi fauna, - ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

47 Ćwiczenie 28 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What do you see in the pictures? 2. What information do the headings and the extract from Time provide? 3. Why are some animals in danger? 4. Should animals be kept in zoos? Why/Why not? 5. Would you consider becoming a member of an animal right group? Why/ Why not?

48 Ćwiczenie 29 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: zastosowania komputerów w życiu codziennym, niebezpieczeństwa uzależnienia od Internetu

49 Ćwiczenie 29 Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przykładowe pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What do the photographs shown have in common? 2. How do you understand the press headlines included in the material? 3. What are personal computers commonly used for nowadays? 4. How can using a computer sometimes turn out to be harmful? 5. Why is compulsive use of the Internet believed to be dangerous?

50 ZADANIE 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA

51 PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA
ZADANIE 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA 1. SPOSÓB KONSTRUOWANIA PREZENTACJI: wstęp (przedstawienie tematu i ew. uzasadnienie wyboru); rozwinięcie (ogólne ujęcie tematu i przedstawienie wybranych aspektów); zakończenie (podsumowanie i własne opinie na temat przedstawionych zagadnień, wnioski 2. ISTOTNE ELEMENTY PREZENTACJI: wielostronna prezentacja tematu; zachowanie wewnętrznej logiki wypowiedzi; zachowanie spójności wypowiedzi.

52 PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA
ZADANIE 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA WIELOASPEKTOWA WYPOWIEDŹ USTNA NA WYBRANY TEMAT: a/ Argumentacja i opiniowanie typu „za i przeciw” (przedstawienie równoważnych argumentów przemawiających za jednym i drugim poglądem zgodnie z tematem, podsumowanie obydwu punktów widzenia i wyciągnięcie wniosków); b/ Argumentacja i opiniowanie typu „tak lub nie” (zdający decyduje się do jakiego stopnia zgadza się z prezentowanym stwierdzeniem, a następnie odpowiednią argumentacja uzasadnia swą opinię); c/ Argumentacja i opiniowanie z wykorzystaniem tzw. „zegara punktów widzenia”.

53 PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA
ZADANIE 2.

54 ZADANIE 2. PROPOZYCJE PYTAŃ DO WYKORZYSTANIA W DYSKUSJI
ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PREZENTACJI: ZADANIE 2. Pytania dotyczące treści prezentacji: * W swojej prezentacji mówiłeś/aś o … Czy mógłbyś/ mogłabyś to rozwinąć? * To, co powiedziałeś/aś o … jest bardzo interesujące. Czy mógłbys/ mogłabyś to rozwinąć? * Nie zrozumiałem/am … Czy możesz to powiedzieć inaczej/ w prostszy sposób? * Co miałeś/aś na myśli mówiąc? 2. Pytania dotyczące konstrukcji prezentacji: * Dlaczego zdecydowałeś/aś się na wybór tego tematu prezentacji? * Dlaczego poruszyłeś/aś problem … jako pierwszy? * Spróbuj podsumować to, co powiedziałeś/aś. 3. Pytania dotyczące opiniowania-argumentowania: * Dlaczego twierdzisz, że … ? * Czy znane ci są jakieś inne opinie na ten temat? * Czy zgodzisz się z tezą (stwierdzeniem/ określeniem)…? * Nie przekonują mnie argumenty mówiące o …/ Ten argument jest mało przekonywujący. Czy możesz przytoczyć inne argumenty? * Czy zgodziłbyś/ zgodziłabyś się z … ? (egzaminujący przytacza argument przeciwny)

55 Przykład 14 Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA Zapoznaj się z podanymi tematami Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji i dyskusji z egzaminującym. 1. (a) People have always wanted to know what the future holds for them and have used various methods of predicting what is bound to happen. Do you believe that it is possible to predict future? Why? 2. (b) The rapid development of information technology is said to have been affecting our reading habits. Do you read as much as you used to a few years ago? Has anything changed in the way you read?

56 Przykład 14 (a) 1. People have always wanted to know what the future holds for them and have used various methods of predicting what is bound to happen. Do you believe that it is possible to predict future? Why? PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI: 1. What methods have been traditionally used to predict future for centuries? 2. Which of the superstitions have you heard about? 3. Do you know what things are done in order to ward back bad luck? 4. Do you think it is possible to know what a person is like, judging by the stars under which they were born? 5. Would you go to a fortune teller? Why?/ Why not?

57 Przykład 14 (b) 2. The rapid development of information technology is said to have been affecting our reading habits. Do you read as much as you used to a few years ago? Has anything changed in the way you read? PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI: 1. What kinds of books or types of texts do you read and why? 2. Which techniques do you use when read? 3. How do you choose the books you read? 4. In the last hundred years or so people have anticipated the imminent death of the book a few times. What have the threats been? 5. Books, dictionaries, encyclopaedias, phone directories, and atlases on CDs are getting more and more popular. Do you think that the printed word is likely to be superseded by e-books soon?

58 Przykład 15 Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA Zapoznaj się z podanymi tematami Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji i dyskusji z egzaminującym. 1. (a) „Necessity is the mother of invention.” How technology-minded are you? 2. (b) There is no better time to be happy than right now. What is the meaning of this statement? Do you agree with what it says?

59 Przykład 15 (a) 1. „Necessity is the mother of invention.” How technology-minded are you? PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI: 1. Which of the inventions and discoveries would you say are among humanity’s greatest? Why? 2. What modern technical devices do you use on an everyday basis? 3. Is there any modern invention without which you would find it difficult to live? Why? 4. Each technological advancement has brought indisputable benefits to us. But there have also been some drawbacks. Can you give a few examples of both? 5. What do you use your computer for? Could you imagine your life without a computer?

60 Przykład 15 (b) 2. There is no better time to be happy than right now. What is the meaning of this statement? Do you agree with what it says? PRZYKŁADOWE PYTANIA I ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI: 1. What does it mean to feel happy? 2. What makes people happy? 3. Does happiness depend on specific factors or on a person’s attitude to life and their attitude to other people? 4. What are the things in your daily life that bring you happiness? 5. Would you be happy living alone in a remote place without other people? Why? Why not?

61


Pobierz ppt "(cz. 2 - egzamin ustny poziom rozszerzony)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google