Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna pracownia jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej pkt. 8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna pracownia jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej pkt. 8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolna pracownia jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej pkt. 8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie

2 Wykorzystanie pracowni informatycznej
Po lekcjach … Wykorzystanie pracowni informatycznej Inne zajęcia pozalekcyjne Kółka informatyczne Kursy dla społeczności lokalnej BRD Dzieciaki Sieciaki Klub Europejski Kursy dla nauczycieli Koło Miłośników Książek Kółko informatyczne KL. IV-VI Szkolne Koło Fotograficzne Kursy dla społeczności lokalnej Kółko matematyczne Kl. IV Spotkania z komputerem Zespół wyrównawczy Kl. V Gazetka redakcyjna Zespół wyrównawczy Kl. VI Logopedia Koło Inform. Miłośników Biblioteki Kółko szachowe Kółko - język niemiecki

3 Program „Dzieciaki – Sieciaki”

4 Program ten opracowany jest z myślą
o dzieciach przebywających po lekcjach w świetlicy. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb grup świetlicowych i jest zgodna z rocznym planem pracy świetlicy. Zajęcia rozwijają aktywność intelektualną wychowanków, są ciekawą formą spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim szansą na wyrównanie zaległości dla tych, którzy nie posiadają komputera. Stosowanie komputera w procesie nauczana wzbogaca zajęcia o nowe rozwiązania, zachęca uczniów do wysiłku intelektualnego i wiary we własne siły.

5 E-learning www.dzieckowsieci.pl
Wielu uczniów przeszło pomyślnie wszystkie 7 stopni wtajemniczenia. Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia kursu oraz tytuł SIECIAKA. Nauczyciele po zrealizowaniu programu ze swoimi uczniami otrzymali CERTYFIKAT zaświadczający realizację zajęć.

6

7 Prace dzieci

8 Kółko komputerowe dla klas IV-VI
TEMATYKA  Internet Adres internetowy, adres e – mail Korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach WWW. Poczta elektroniczna. Zakładanie konta pocztowego. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się 1. Tworzenie słownika podstawowych pojęć multimedialnych. 2. Uruchamianie i obsługa programów dydaktycznych. 3. Wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów. 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych.  Strony WWW Sposoby tworzenia stron WWW. Kreator stron WWW i jego opcje. Projekt strony WWW. Tworzenie strony WWW. Udostępnianie strony WWW w sieci internetowej i lokalnej. Zagrożenia 1. Omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych. 2. Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych.

9 Postępy, osiągnięcia uczniów
Uczeń zna zasady poprawnej pracy z programami komputerowymi do tworzenia stron WWW, do obróbki grafiki, animacji, wprowadzania tekstów, uczeń umie zainstalować poprawnie program, uczeń potrafi zastosować podstawowe narzędzia w poznanych programach, umie korzystać z szablonów do wykonywania pracy, potrafi łączyć tekst, grafikę, animację, potrafi zapisywać pliki w wyznaczonym miejscu w sieci lokalnej, potrafi wykonać rysunek z zastosowaniem efektów, zmieniać atrybuty rysunku, potrafi zaprojektować prostą stronę WWW, wykonać prezentację multimedialną, wzbogacać utworzoną prezentację , wykonać animację grafiki lub tekstu, dokonać obróbki rysunku stosując ciekawe efekty, wyliczyć zagrożenia wynikające z Internetu i gier komputerowych, nazwać elementy adresu pocztowego, wymienić zasady funkcjonowania poczty elektronicznej, projektować dokumenty tekstowe uzupełnione grafiką, tabelami i polami tekstowymi, redagować, przesyłać i odbierać wiadomości elektroniczne, tworzyć dokumenty okazjonalne i użytkowe, potrafi korzystać z różnych wyszukiwarek w celu odszukania wybranych informacji, ocenić zagrożenia wynikające z Internetu i gier komputerowych, komunikować się przez Internet.

10 SUKCESY MARZEC MIESIĄCEM INFORMATYKI W SZKOLE.
Konkursy w naszej szkole: szkolny konkurs informatyczny Konkurs plastyczny „Komputer w moim życiu” V Powiatowy Konkurs Informatyczny (I miejsce SP 1 Czarnków, III miejsce SP 1 Czarnków) r. - VI Powiatowy Konkurs Informatyczny (II miejsce SP 1 Czarnków) r. – VII Powiatowy Konkurs Informatyczny (I i III miejsce SP 1 Czarnków)

11 Program „Spotkania z komputerem”

12 „Spotkania z komputerem”
To program adresowany dla uczniów klas młodszych realizujących program nauczania zintegrowanego w oparciu o podręczniki „Wesoła szkoła” wyd. WSiP. Jego głównym założeniem jest wzbogacanie nauki pracą z komputerem. Zakres materiału, problematyka dyktowane są możliwościami percepcyjnymi uczniów oraz są dostosowane do ośrodków tematycznych realizowanych na zajęciach nauczania zintegrowanego. W programie podkreślono konieczność stałego aktywizowania uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. edukacja polonistyczna – czytanie ze zrozumieniem, utrwalanie zasad i reguł ortografii, sięganie do różnych źródeł informacji, edukacja matematyczna – doskonalenie techniki rachunkowej; gry matematyczne, edukacja plastyczno-techniczna – tworzenie form plastycznych w edytorze graficznym, projektowanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi graficznych, operowanie kolorem, tekstura, poznanie różnych urządzeń, ich działania, oraz zasad bezpiecznego użytkowania, edukacja przyrodnicza – wykorzystanie programów multimedialnych, rysunków, zdjęć, prezentacji komputerowych, filmów do poznania okazów przyrodniczych, warunków ich życia, rozwoju, budowy, zależności występujących w przyrodzie. „Spotkania z komputerem”

13 „Spotkania z komputerem”
Uczniowie korzystają między innymi ze stron: Strona stworzona przez dzieci dla dzieci - gry i zabawy. dzieci.wp.pl  Dziecięcy kącik z licznymi grami i zabawami .  Strona dla dzieci: komiksy, gry i inne.  Baśniowa strona dla dzieci: Bajki, wiersze, piosenki, zabawy.  Gry i zabawy edukacyjne .  Kolorowanki dla grzecznych dzieci.  Malowanki, bajki, zabawa. polska.superhost.pl  Edukacja na wesoło. Wykorzystywane programy edukacyjne: „Komputerowe opowieści” (wyd. Czarny Kruk) „Klik uczy czytać„ „ABC z Reksiem” (Aidenmedia) „Wędrówki z Gadziem” (Longsoft Multimedia)

14 „Spotkania z komputerem”
Osiągnięcia uczniów: uczeń zna zasady prawidłowej i higienicznej pracy z komputerem, uczeń umie wymienić elementy zestawu komputerowego i zna ich zastosowanie, potrafi prawidłowo włączyć komputer i zakończyć pracę z komputerem, wie gdzie znajduje zastosowanie komputer w najbliższym otoczeniu, potrafi prawidłowo korzystać z myszki komputerowej, potrafi wyszukać i otworzyć program, potrafi prawidłowo otworzyć edytor grafiki w oprogramowaniu komputera, potrafi wykorzystać narzędzia edytora grafiki do rysowania, malowania, wypełniania kolorem, umie wykorzystać gotowe szablony do wykonania pracy, potrafi łączyć tekst z rysunkiem, potrafi założyć folder, umie zapisać plik do odpowiedniego folderu, umie dokonać zmian w zapisanym pliku, potrafi prawidłowo wydrukować wykonaną pracę, potrafi wykonać prezentacje multimedialną Power Point , potrafi współdziałać w grupie, chętnie pomaga osobom potrzebującym pomocy. Efektem pracy na tego typu zajęciach jest : umiejętne i celowe korzystanie przez dzieci z różnych źródeł informacji , umiejętne stosowania narzędzi informatycznych w innych przedmiotach nauczania , równe szanse edukacyjne dla uczniów , znajomość wpływu komputera i technologii informacyjnej na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa, rozpoznanie zastosowań komputerów i technologii informacyjnej.

15 E-learning

16

17 Prace dzieci

18 Gazetka szkolna – „Nowinki z Jedynki”

19 Zespół redakcyjny – „Nowinki z Jedynki”

20 Na zajęciach kółka informatycznego - Zespół redakcyjny „Nowinki z Jedynki”, uczniowie uczą się redagowania gazetki szkolnej, wyszukują informacje z Internetu, poszukują ciekawych tematów, które zainteresowałyby ich rówieśników, formatują tekst i obrazy, nadają gazetce odpowiedni wygląd. Uczniowie samodzielnie tworzą krzyżówki, dobierają odpowiednie obrazy do tekstu, formułują pytania do wywiadu z nauczycielami, tworzą i opracowują wyniki ankiet oraz opracowują skróty wydarzeń znajdujących się na szkolnych stronach internetowych. Członkowie zespołu redakcyjnego potrafią posługiwać się i stosują w swojej pracy pocztę elektroniczną.

21 KOŁO INFORMATYCZNE MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI
Biblioteka szkolna w obecnych czasach nie pełni już tylko i wyłącznie roli wypożyczalni, ale ma za zadanie wprowadzać ucznia w świat technologii informacyjnej. Biblioteka szkolna, została bogato wyposażona w sprzęt multimedialny, stała się dla wielu uczniów naszej szkoły atrakcyjnym miejscem do spędzenia wolnego czasu (także dla tych, którzy niechętnie sięgają po książkę). Pracownia multimedialna, jaka powstała w bibliotece szkolnej dzięki EFS cieszy się ogromną popularnością w społeczności uczniowskiej. Trzeba jednak przyznać, że nie wszyscy uczniowie potrafią w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje im szkolne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Większość uczniów młodszych klas nie potrafi posługiwać się komputerem, nie ma pomysłu, czego w nim szukać. Dzieci wykazują jednak chęć korzystania ze sprzętu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej szkolnej społeczności w bibliotece szkolnej w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło działalność KOŁO INFORMATYCZNE MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach (gr. 1 – 8 osób, gr. 2 – 12 osób) w bibliotece szkolnej. Opiekunem koła jest nauczyciel – bibliotekarz p. Monika Biskup.

22 KOŁO INFORMATYCZNE MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI
Dotychczas uczniowie podczas zajęć: poznali warunki pracy z komputerem, poznali elementy zestawu komputerowego i ich zastosowania, posługiwali się systemem operacyjnym Windows, poznali możliwości zapisywania, przechowywania, kopiowania, przenoszenia i usuwania plików, poznali zasady rysowania i malowania na ekranie - edytor graficzny Paint. Efekty podjętych działąń Uczniowie: rozwijają zainteresowania i samodzielność, ćwiczą pamięć i koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi, wyrabiają spostrzegawczość, uczą się miłej atmosferze poprzez zabawę, uczą się odpowiedzialności za sprzęt, na którym pracują. Szkoła: poszerza swoją ofertę w zakresie organizacji czasu wolnego uczniów, rozwija umiejętności uczniów, prezentuje prace dzieci, co daje satysfakcję im i ich rodzicom.

23 Prace dzieci

24 Szkolne Koło Fotograficzne „Obiektyw”

25

26 Galeria zdjęć młodych fotografów

27 Korzyści z działalności Szkolnego Kółka Fotograficznego
Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym. Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą. Nabycie umiejętności organizacji wystaw. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie. Poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć. Zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy. Stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem. Zajęcia w Szkolnym Kole Fotograficznym dają możliwość uczestniczyć uczniowie w procesie poznawczym jak i praktycznym stosowaniu wiedzy i umiejętności. Ma on wpływ na rezultaty swojej pracy. Uczeń ma przyjemność i satysfakcję płynącą z efektów własnej pracy, a wyrobione poczucie piękna i estetyki jest końcowym i oczekiwanym rezultatem. Dodatkową nagrodą jest umieszczanie zdjęć na wystawach, stronie internetowej oraz publikowanie artykułów i zdjęć wykonanych przez uczniów w lokalnych mediach.

28 Kółko matematyczne dla klas IV
Technologię informatyczną wykorzystywana jest na tych zajęciach w dwojaki sposób: Przy użyciu płyt CD, które są jednym z elementów obudowy programu „Matematyka 2001”. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia i poznawania matematyki podczas rozwiązywania zadań, gier, łamigłówek przedstawionych w ciekawej formie. Poprzez poznawanie zasobów „Serwisów dla ucznia”, szczególnie wydawnictwa WSiP (www.wsip.pl). W ciekawy, niekonwencjonalny i interaktywny sposób uczniowie rozwijają swoje umiejętności matematyczne. Efekty pracy: Zdobyte doświadczenie w pracy z komputerem, Internetem. Poznanie i przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej. Rozwijanie zainteresowań matematycznych. Korzystanie z różnych źródeł informacji. Kształcenie samodzielnej pracy uczniów. Rozwijanie twórczego myślenia. Integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej. Poparciem atrakcyjności zajęć koła matematycznego jest bardzo wysoka frekwencja uczestników, ich wzorowa postawa i zaangażowanie.

29 Kółko matematyczne – kl. IV

30 Kółko matematyczne oraz zespół wyrównawczy dla klas V
Wykorzystanie programu komputerowego dla klas 5 – Matematyka Wydawnictwo WSiP.

31 Zespół wyrównawczy z matematyki
dla klas VI Z myślą o grupie uczniów z klas VI prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki. Rekrutacja uczniów na zajęcia odbyła się poprzez konsultacje z nauczycielami matematyki, wychowawcami, pedagogiem i zainteresowanymi uczniami. Podczas zajęć pomaga się uczniom, którzy mają trudnościami w uczeniu się matematyki, bądź chcieliby poprawić swoje wyniki nauczania. Nauczyciele lepiej poznają wówczas uczniów, mają okazję docenić chęci i drobne osiągnięcia uczniów, daję szansę nadrobienia braków i poprawy. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sali komputerowej z użyciem pakietu kilkudziesięciu programów edukacyjnych ściśle skorelowanych z aktualnym materiałem Matematyka Programy komputerowe dla klasy 6. Pod koniec lekcji, jeśli zostanie trochę czasu uczniowie mogą zajrzeć na strony internetowe dotyczące matematyki, np. (można tu przećwiczyć tabliczkę mnożenia); (encyklopedia matematyczna) (Matematyka w szkole (maj-czerwiec 2006)) (zgodnie z art. Zainteresować tematem- J. Ostrowska) Obecnie zakupiona została tablica interaktywna, z którą mieli okazję zapoznać się uczniowie. Tego typu zajęcia owocują większym zainteresowaniem matematyką i lepszymi wynikami nie tylko na sprawdzianie.

32 Zespół wyrównawczy z matematyki
dla klas VI

33 Kółko szachowe W czarnkowskiej Jedynce od sześciu lat działa Kółko szachowe. Głównym celem działalności kółka jest nauka gry w szachy.  Cele operacyjne:. - Poznanie zasad gry w szachy. - Opanowanie podstawowych definicji. - Poznanie tajników taktyki i gry kombinacyjnej. - Analizowanie najprostszych końcówek. - Poznanie niektórych sposobów uzyskiwania przewagi w partii szachowej. - Poznanie zasad strategii. - Pogłębianie wiedzy o odkrywaniu słabości w pozycjach powstających na szachownicy. - Nauka kilku debiutów, w celu wyćwiczenia otwarcia, które będzie najbardziej odpowiadało graczowi. - Zdobywanie informacji o końcowej fazie gry.  Zamierzonym efektem tej działalności jest: - Zainteresowanie dzieci grę w szachy. - Uczestnictwo dzieci w turniejach szachowych (szkolnych, pozaszkolnych)   Instruktorzy: Beata Kwiczak – nauczyciel SP 1 Edward Kosicki – instruktor (praca społeczna)

34

35 OSIĄGNIĘCIA:  Uczestnicy kółka szachowego odnoszą obecnie wiele znaczących sukcesów. Reprezentują szkołę na imprezach środowiskowych. Należą do nich:  TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA 21 I 2006 DRUŻYNOWY TURNIEJ SZACHOWY – POWIATOWY – Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Rychliku – II miejsce drużynowo: POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY- INDYWIDUALNY: w Rychliku:   MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W SZACHACH DRUŻYNOWYCH w Zbąszyniu  SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY X 2006 uczestniczyli uczniowie z Kółka szachowego (org. n-l wych. fiz.) – II miejsce  2008/9 SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY I miejsce Powiatowy turniej szachowy: I miejsce , III miejsce  Mistrzostwa Wojewódzkie w szachach – uczestnictwo r. Turniej szachowy o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA - uczestnictwo

36 LOGOPEDIA W przypadku zaburzeń mowy – odpowiednio wcześnie podjęta terapia znacznie skraca jej czas, dlatego też w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie od kilku lat prowadzone są zajęcia logopedyczne. Trzech nauczycieli (Beata Kwiczak, Ewa Jasińska, Jolanta Jagiełka) ukończyło Studia Podyplomowe z Logopedii. Obecnie prowadzą terapię logopedyczną dla klas I – III, w kilkuosobowych zespołach dla wyznaczonych dzieci. Na początku roku szkolnego przeprowadzane jest badanie mowy, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację. Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych - prawidłowych; wyrównywanie opóźnień mowy; udzielanie porad i wskazówek. Efekty: Poprzez systematyczne ćwiczenia logopedyczne korygowane są wady wymowy uczniów klas I – III. W wyniku poczynionych działań i systematycznej pracy, w klasach starszych nie będzie przypadków dzieci z wadami wymowy.

37 Wykorzystanie komputera na zajęciach logopedycznych

38 KLUB EUROPEJSKI Szkolny Klub Europejski istnieje w naszej szkole od stycznia 2002 r. Zajęcia SKE odbywają się 2 razy w miesiącu, część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej. Łącznie w pracowni komputerowej odbyło się 26 zajęć, na których dzieci wykorzystywały komputery i Internet. Dzieci podczas zajęć korzystają głównie z Internetu, szukają informacji o krajach UE, procesach integracyjnych zachodzących w Europie, w ostatnich zaś latach głównie o krajach partnerskich współpracujących z naszą szkołą w ramach projektu Comenius. Członkowie SKE obejrzeli wiele prezentacji multimedialnych przygotowanych głównie przez opiekunów SKE: np. „Kraje UE”, „Kraje niemieckojęzyczne w UE”, „ Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w krajach UE”. Każdy członek zna stronę internetową SKE, dzieci regularnie ją odwiedzają, mogą też zamieścić na niej swoje relacje i sprawozdania z zajęć, spotkań czy wycieczek, które odbywają się w ramach SKE. Dzieci poznają adresy internetowe dzięki, którym mogą szukać informacji na temat UE, instytucji europejskich. W roku szkolnym 2007/08 Pani Maria Michałek odbyła w pracowni komputerowej 3 zajęcia poświęcone przygotowaniom uczniów do pierwszej edycji Konkursu Młody Europejczyk (www.ces.edu.pl/me). Dzieci rozwiązywały próbne testy konkursowe, odpowiedzi szukały w Internecie. Konkurs ten odbył się w dniu 17 marca 2008r. , wzięło w nim udział 9 uczniów naszej szkoły. I miejsce w naszej szkole, a XV miejsce w Polsce zdobył Łukasz Kaźmierczak z VI b. W pracowni komputerowej zainstalowane zostały programy ze strony internetowej „Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE” oraz „Ćwiczeniowy Atlas Historyczny UE- Schengen” Do szkoły zostały zakupiony w październiku 2008r. program multimedialny „Młody Europejczyk” –Inter Biznes składający się z 1 płyty PC i 4 płyt DVD zawierający filmy i prezentacje wszystkich 27 krajów UE oraz zestaw ćwiczeń utrwalających wiadomości o tych krajach.

39 SOCRATES COMENIUS Przedsięwzięcie realizowane w ramach działalności Klubu Europejskiego.

40 W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli, 98 uczniów.
Odbyły się 2 spotkania w Czarnkowie oraz 4 wyjazdy zagraniczne. Zakupiono mapy, słowniki, pomoce dydaktyczne, kamerę, laptop, projektor. Przeprowadzono kurs językowy dla nauczycieli. Wysłano dziesiątki listów oraz kilkanaście paczek Dzieci wykonały kilkanaście projektów w wersji angielskiej oraz prezentacje multimedialne dotyczące świąt i zwyczajów. Przeprowadzono konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Zakupiono projektor oraz laptop dla Szkolnego Klubu Europejskiego oraz słowniki do biblioteki Opublikowano reportaże Comeniusa w lokalnej prasie i stronie internetowej szkoły

41 Prace dzieci

42 Zajęcia w pracowni komputerowej

43 Koło Miłośników Książek
Od roku szkolnym 2006/2007 działa w bibliotece szkolnej Koło Miłośników Książek. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czytelni. Opiekunem koła jest nauczyciel-bibliotekarz p. E. Gołębiewska. Kółko ma swoje logo zaprojektowane przez jednego z członków. Celem zajęć jest: rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez dobór właściwej lektury dostosowanej do wieku czytelnika, doskonalenie umiejętności głośnego czytania, doskonalenie umiejętności recytatorskich i teatralnych poprzez przygotowanie krótkich inscenizacji dla uczniów klas młodszych, kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, wdrażanie do poszanowania oraz właściwego odbioru dóbr kultury, rozwijanie umiejętności organizatorskich, a także współdziałanie w grupie, poznanie bliżej warsztatu pracy biblioteki. Uczniowie podczas zajęć m. in. poszerzają swoje wiadomości na temat twórczości wybranych pisarzy, rozwijają umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach (Internet, encyklopedie, słowniki), opracowują recenzje nowości bibliotecznych, ćwiczą umiejętność głośnego czytania, recytacji a także pomagają w pracach bibliotecznych.

44 Dzieci przygotowują na kółku recenzje ciekawych książek korzystając z komputera z dostępem do Internetu, a także skanera. Poniżej slajdy z prezentacji w programie PowerPoint wykonane przez uczniów klasy czwartej.

45 Uczniowie podczas zajęć Koła Miłośników Książek

46 Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczestników. Aby to osiągnąć stosuję różne formy pracy nie tylko z książką, ale również z multimediami. Wytwory uczniów w postaci recenzji, prezentacji umieszczam na stronie internetowej biblioteki szkolnej. Efekty: Uczniowie: rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze; doskonalą umiejętność głośnego czytania; poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece; doskonalą umiejętność pracy z komputerem;

47 Prace dzieci

48 Kółko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także kształtowanie właściwych nawyków i postaw wobec siebie i innych. Jak również: Kształtowanie prawidłowych zachowań w ruchu drogowym i postaw szacunku dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Budzenie wśród uczniów potrzeby dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej i czasowej. Propagowanie wiedzy ekologicznej związanej z wpływem ruchu drogowego na zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Utrwalali przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów: włączanie się do ruchu, zmianę kierunku jazdy lub pasa ruchu, pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. Rozwiązywali testy utrwalające i sprawdzające zdobytą wiedzę. Uczyli się jak postępować w razie kolizji i wypadku drogowego. Analizowali przyczyny wypadków drogowych (m. in. zgubny wpływ alkoholu na organizm człowieka). Ćwiczyli jazdę po torze przeszkód. Zajęcia odbywały się również w sali komputerowej, gdzie uczniowie sprawdzali zdobytą wiedzę rozwiązując testy ze strony oraz oglądali film „Pamiętaj - masz jedno życie” dotyczący wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

49 SUKCESY Osiągnięcia: II miejsce SP1 w XXX Powiatowym
Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Czarnkowie ( ) Szkolny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ( ) XXXI POWIATOWY KONKURS BRD. Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie  ( r.). Drużynowo: I miejsce SP 1 Czarnków, Indywidualnie: I miejsce: Kamil Raczewski 5c, SP1 Czarnków; II miejsce: Wojciech Grześkiewicz 5d - SP1 Czarnków XXXI WOJEWÓDZKI KONKURS BRD KONIN. Organizator: WORD Konin. ( r.). IV MIEJSCE dla SP1 w Czarnkowie

50

51 Kółko języka niemieckiego
W ramach kółka języka niemieckiego w pracowni komputerowej w latach odbyło się cykl zajęć poświęconych utrwalaniu słownictwa i podstawowych zwrotów za pomocą programu komputerowego TALK NOW. Scenariusz zajęć korelacyjnych język niemiecki – informatyka Nauczyciele prowadzący zajęcia : nauczycielka języka niemieckiego - Maria Michałek , nauczycielka informatyki – Krystyna Jęśko Klasy- VI , Czas 2 godziny 45 min Cele lekcji : - zaznajomienie uczniów z możliwością zastosowania komputera do nauki języków obcych , - poznanie najbardziej popularnych istniejących na naszym rynku programów komputerowych do nauki języka niemieckiego : - INFO – DEUTSCH, ALBION, TALK NOW - zapoznanie uczniów z możliwościami programu komputerowego TALK NOW oraz jego praktyczne wykorzystanie na lekcji , wdrażanie do zgodnej współpracy w parach , umiejętność samooceny po zakończonych zajęciach . Metody : - pokaz – obserwacja, programowe z użyciem komputera, praktyczne ćwiczenia językowe wg metody komunikacyjnej Środki dydaktyczne: pracowania komputerowa wyposażona w odpowiednie oprogramowanie, prezentacja komputerowa, programy komputerowe, przykładowe dyplomy możliwe do zdobycia za określoną ilość punktów w programie TALK NOW ( medal : brązowy, srebrny, złoty ).

52 Kółko języka niemieckiego
PRZEBIEG LEKCJI : Pierwsza godzina lekcyjna 1. Czynności organizacyjne – uruchomianie programu oraz omówienie instrukcji obsługi programu TALK - NOW 2. Ogólny przegląd działów , które zawiera program oraz omówienie zasad pracy z komputerem : -przy każdym komputerze pracuje 2 uczniów, którzy sobie wzajemnie pomagają (uczeń działający i uczeń wspomagający). Każdy uczeń pracuje 15 minut jako działający a później jako wspomagający - podczas pracy uczniowie mogą korzystać z przygotowanych przez nauczycielkę języka niemieckiego pomocy : słowników j. niemieckiego m.in. obrazkowych i plansz 3. Wprowadzenie danych do programu: imienia, nazwiska i klasy jednego z uczniów pracujących w parze lub obu uczniów - do ustalenia z uczniami 4. Uczniowie sami wybierają dział, który ich zainteresował, bądź najlepiej opanowali i potrafią. Rozwiązują kolejne zadania polegające na wskazaniu właściwych nazw , bądź wpisaniu odpowiednich wyrazów z działów : Pierwsze słowa, Żywność, Kolory, Ciało, Liczby, Czas Zakupy, Kraje Zaliczając najpierw poziom łatwy a potem trudny : I poziom – łatwa gra II poziom – trudna gra Za każdą prawidłową odpowiedź zdobywają punkty , które komputer samoistnie zlicza pokazując poziom zdobytych punktów na specjalnym termometrze . Na zakończenie pierwszej godziny lekcyjnej podsumowanie wyników i wskazanie osób, które w I etapie zdobyły największą ilość punktów

53 Kółko języka niemieckiego
Druga godzina lekcyjna Mini-konkurs: „Mistrz programu TALK – NOW ” 1.Czynności organizacyjne - uruchomienie programu. 2. Przypomnienie zasad pracy z programem i rywalizacji par ( lub indywidualnie ). Uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów otrzymuję nagrodę w postaci dyplomu i oceny celującej z j. niemieckiego. 3. Wejście do „swojego konta ” programu TALK – NOW , rozwiązywanie kolejnych zadań i „zaliczanie” kolejnych etapów gry. Praca z komputerem jak poprzednio - każdy uczeń po 15 min uczeń działający i wspomagający. 4. Sprawdzenie ogólnej punktacji zdobytej podczas obu lekcji. 5. Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców. 6. Podsumowanie lekcji – ewaluacja. Zaznaczenie wybranych odpowiedzi na kartach ewaluacji. Głównym celem lekcji było zapoznanie dzieci z programem do nauki j. niemieckiego , pokazanie możliwości jakie stwarza w tym zakresie komputer .

54 Kursy dla nauczycieli ROK 2001
Kurs komputerowy dla nauczycieli ,,Obsługa komputerów IBM PC z zastosowaniem w dydaktyce'' w wymiarze 40 godzin. Organizator: ODN Piła . Prowadzący: n-l informatyki SP1 Czarnków - K. Jęśko. W kursie brały udział 3 grupy nauczycieli. ROK 2004 ( – ) przeprowadzenie kursu komputerowego dla nauczycieli „Obsługa komputerów IBM PC z zastosowaniem w dydaktyce” w wymiarze 40 godzin. Liczna uczestników 12 osób (n-le Czarnków, Lubasz, Miłkowo, Gębice). Organizator: ODN w Pile. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa. Prowadzący: n-l informatyki SP1 Czarnków - K. Jęśko ROK 2005 ( – ) Kurs dla 10 nauczycieli „Podstawowy kurs webmasterów. Tworzenie stron www”. Organizator: ODN w Pile. Prowadząca kurs K. Jęśko opracowała materiały ćwiczeniowe oraz autorski program zajęć. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa, liczba godzin - 40. ROK 2007 Tworzenie i wykorzystanie multimedialnych pomocy dydaktycznych. Kurs doskonalący. Wymiar godzin – 20. Organizator: ODN w Pile. Miejsce kursu SP1 w Czarnkowie.

55 Przykładowe programy

56

57 Kursy dla społeczności lokalnej
Kursy komputerowe organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w SP1 Czarnków. Koordynator kursów - p. Hanna Ćwiklińska z Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie. ROK 2004 Kurs dla bezrobotnych „Obsługa komputerów IBM PC”( ). Liczba uczestników – 20 osób. Liczba godzin h). Miejsce: SP 1 Czarnków. 2005 Kurs komputerowy rozszerzony dla pracujących „Kurs obsługi komputera” z EFS. 17 uczestników. Organizator UP w Czarnkowie. Czas trwania od do Liczba godzin - 80 h. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa. Prowadzący n-l informatyki SP1 - K. Jęśko Przeprowadzenie 40 godzinnego podstawowego kursu komputerowego dla bezrobotnych z EFS „Podstawowy kurs obsługi komputera” (14.09 – r.). Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa. Prowadzący n-l informatyki SP1 - K. Jęśko . Liczba uczestników Kurs komputerowy dla pracujących „Podstawowy kurs webmasterów. Tworzenie stron www”. Prowadząca kurs K. Jęśko opracowała materiały ćwiczeniowe oraz autorski program zajęć. Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa, termin: 4.04._ Liczba godzin: 40.

58 ROK 2006 Kurs dla bezrobotnych: „Praca-wracam”. Termin: 3 VII - 25 VIII 2006r. Czas realizacji: 102 godziny.  Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego. Był to Kurs komputerowo - kadrowo - płacowy. Ilość uczestników Kurs prowadziła A. Stróżyńska – n-l informatyki SP1 Czarnków. ROK 2007 Kurs komputerowy dla bezrobotnych z Modułu I „Przypomnienie wiadomości i umiejętności z obsługi komputera w zakresie prac biurowych” w ramach kursu „Kadry i płace” . Liczba godzin – 45. Czas trwania od do Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa 215. Prowadzący: n-l informatyki SP1 - K. Jęśko ROK 2008 Kurs komputerowy dla pracujących, „Podstawy obsługi komputera” zorganizowany przez UP w Czarnkowie z EFS. Termin: – Liczba godzin Miejsce: SP 1 Czarnków, sala komputerowa 215. Prowadzący: n-l informatyki SP1 - K. Jęśko . Obejmował zagadnienia z środowiska Windows, edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, grafiki i Internetu. Kurs zakończył się egzaminem. Kurs został zrealizowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie POKL /07 „WIEM – WIEDZA, Informacja, Edukacja Mieszkańców Gminy Czarnków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Szkolenia Kursowego „KLEMSZKOL” w Pile.

59

60

61


Pobierz ppt "Szkolna pracownia jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej pkt. 8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google