Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok

2 Lp.DziałWyszczególnienie Plan dochodów na 2009 r. % dochodów 1234 1758 Różne rozliczenia (subwencja ogólna,odsetki)29 851 15747,489% 2756 Dochody od osób prawnych i fizycznych13 841 48422,020% 3600 Transport i łączność10 202 18316,230% 4754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 718 7995,916% 5851 Ochrona zdrowia1 244 0001,979% 6700 Gospodarka mieszkaniowa910 1781,448% 7853 Pozostałe zadania w zakresie735 7221,170% 8921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego628 3551,000% 9801 Oświata i wychowanie498 5070,793% 10710 Działalność usługowa497 8100,792% 11750 Administracja publiczna267 0350,425% 12852 Pomoc społeczna261 7850,416% 13020 Leśnictwo99 0580,158% 14854 Edukacyjna opieka wychowawcza78 0650,124% 15010 Rolnictwo i łowiectwo24 0000,038% 752 Obrona narodowa1 4000,002% 16757 Obsługa długu publicznego 0,000% 17 polityki społecznej 0,000% 18926 Kultura fizyczna i sport 0,000% I. Razem:62 859 538100,000%

3 Lp.Wyszczególnienie Plan wydatków na 2009 r. % wydatków 1 Oświata i wychowanie22 387 34133,23% 2 Transport i łączność16 062 68323,84% 3 Administracja publiczna8 076 73411,99% 4Edukacyjna opieka wychowawcza4 206 7316,24% 5 Pomoc społeczna3 996 5875,93% 6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 718 7995,52% 7 Obsługa długu publicznego2 477 7883,68% 8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 868 2542,77% 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1 340 1581,99% 10 Ochrona zdrowia1 244 0001,85% 11 Działalność usługowa991 6951,47% 12 Różne rozliczenia699 0001,04% 13 Leśnictwo129 0580,19% 14 Gospodarka mieszkaniowa116 5100,17% 15 Kultura fizyczna i sport30 0000,04% 16 Rolnictwo i łowiectwo24 0000,04% 17 Obrona narodowa1 4000,002% I. Razem:67 370 738100,00%

4 Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. ogółemPowiatGminaRządUnia 267 Przebudowa chodników ul. Łasicka102 00051 000 Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Zygmunta Augusta, Łasicka, Parkowa 180 00090 000 Przebudowa ul.K.Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu * 1 888 733472 183 944 367 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" -Modłowa 1 500 000375 000 750 000 Razem3 670 733988 183 750 000944 367 Miasto Bolesławiec

5 Inwestycje drogowe w gminie miejskiej Bolesławiec 2009 r. 3 670 733 zł

6 Nazwa i lokalizacja zadania Wartość kosztorys / szacunk Planowane nakłady na 2009 r. og ó łem PowiatGminaRząd Przebudowa drogi powiatowej Nr 2294 D Suszki - Stare Jaroszowice na odcinku od skrzyżowania z drogą do kopalni w Starych Jaroszowicach 1 200 000800 000400 000 Przebudowa dr ó g powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dr ó g Lokalnych 2008 -2011" Bolesławiec-Kraśnik - Krzyżowa 2 188 000547 000 1 094 000 Razem 2 988 000947 000 1 094 000 Gmina wiejska Bolesławiec

7 Inwestycje drogowe w gminie wiejskiej Bolesławiec 2009 r 2 988 000 zł.

8 Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. og ó łem PowiatGminaRząd Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2279 D w Wykrotach 110 00055 000 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279 D od drogi krajowej Nr 4 w kierunku Nowogrodźca na odcinku 4,5 km w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dr ó g Lokalnych 2008- 2011" 2 200 000100 0001 000 0001 100 000 Przebudowa skrzyżowania dr ó g powiatowych Nr 2273 D i Nr 2496 D w Gościszowie 200 000100 000 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2496 D w Milikowie 190 00045 000145 000 Razem2 700 000300 0001 300 0001 100 000 Nowogrodziec

9 Inwestycje drogowe w gminie Nowogrodziec 2009 rok. 2 700 000 zł

10 Osiecznica Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. ogółemPowiatGminaRząd Przebudowa drogi powiatowej Nr 2281 D w Osieczowie 300 000150 000 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Przejęsławiu 150 00075 000 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2271 D w Świętoszowie 150 mb 35 00018 00017 000 Razem485 000243 000242 0000

11 Inwestycje drogowe w gminie Osiecznica 2009 rok 485 000 zł.

12 Warta Bolesławiecka Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. og ó łem PowiatGminaRząd Odnowa nawierzchni drogi 2275 D Tomasz ó w Bolesławiecki 2.100 mb 594 00072 000522 000 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2277 D Iwiny - Lubk ó w 100 000 Przebudowa dr ó g powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dr ó g Lokalnych 2008 -2011 Krzyżowa-Tomasz ó w 1 112 000278 000 556 000 Razem1 806 000350 000900 000556 000

13 Inwestycje drogowe w gminie Warta Bolesławiecka 2009 1 806 000 zł.

14 Gromadka Nazwa i lokalizacja zadania Planowane nakłady na 2009 r. ogółemPowiatGminaRząd Przebudowa dróg powiatowych Nr 2272 D i 2275 D stanowiących ciąg komunikacyjny w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011" Kraśnik-Krzyżowa- Tomaszów 1 200 000300 000 600 000

15 Inwestycje drogowe w gminie Gromadka 2009 rok 1 200 000 zł.

16 Inwestycje drogowe 2009 rok z udziałem środków rządowych ("Schetynówki") i unijnych (RPO - Karola Miarki, Żwirki i Wigury) 10 088 733 zł

17 Inwestycje drogowe w Powiecie Bolesławieckim 2009 r. 12 849733 zł.

18 Inwestycje drogowe 2009 rok środki gmin oraz powiatowe własne i pozyskane przez Powiat ("Schetynówki"i RPO Karola Miarki-Żwirki i Wigury 12 849 733 zł.

19 Powiatowe inwestycje drogowe 2009 r. 12 849 733 zł.

20 Wydatki budżetu powiatu bolesławieckiego Transport i łączność 16 062 683 zł

21 PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na 31 -12-2009 r. (bez poręczeń) Rodzaj zadłużenia CelPożyczkodawca Data zaciągnięcia zobowiązania Kwota na 01.01.2009 nowe pożyczki i kredyty spłata rat kapitało- wych Stan na 31.12.2009 123456789 1Kredyt Przebudowa drogi powiatowej Świętoszów - Rudawica BOŚ S.A. w Warszawie Oddział we Wrocławiu 07.09.2004 r. 149 0000 0 2Pożyczka Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 NFOŚiGW w Warszawie 03.11.2004 r. 599 9620100 000499 962 3Kredyt Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja NORDEA BANK POLSKA S.A. 15.11.2005 r.3 500 0000500 0003 000 000 4Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja Gmina Miejska Bolesławiec 30.11.2005 r.1 350 0000150 0001 200 000 5Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu WFOSiGW we Wrocławiu 14.11.2006 r.718 400089 800628 600 6KredytInwestycje drogowe- II półrocze 2009 r. 02 500 0000 Razem6 317 3622 500 000988 8007 828 562

22 PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów na 31 -12-2009 ze spłacanym poręczeniem Rodzaj zadłużenia Cel Data zaciągnięcia zobowiązania Kwota na 01.01.2009 r. nowe pożyczki i kredyty spłata rat kapitałowych Stan na 31.12.2009 2356789 Kredyt Przebudowa drogi powiatowej Świętoszów - Rudawica 07.09.2004 149 0000 0 Pożyczka Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 03.11.2004 599 9620100 000499 962 Kedyt Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja 15.11.2005.3 500 0000500 0003 000 000 Pożyczka Spłata zobowiązań SP ZOZ -restrukturyzacja - od gm.miejskiej 30.11.20051 350 0000150 0001 200 000 Pożyczka Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien II LO w Bolesławcu 14.11.2006718 400089 800628 600 Poręczenie SP ZOZ - 6 994 351zł- spłaca powiat 24.09.20033 436 940 781 4012 655 539 KredytInwestycje drogowe II półrocze 2009 02 500 0000 9 754 3022 500 0001 770 20110 484 101

23 Projekty współfinansowane ze środków unijnych 2 413 610 zł.

24 Kredyty i pożyczki SP ZOZ-u Rodzaj zadłużenia, cel rok Kwota Spłacone 31.12.2008 pozostaje do spłaty Data spłatyUwagi 2 689 NORDEA 2003 zobowiązania handlowe kapitał5 000 0002 205 8822 794 118 30-09-2013spłacany przez Powiat odsetki1 759 9651 351 530408 436 Ogółem6 759 9653 557 4123 202 553 NORDEA 2006 zobowiązania "13" kapitał5 000 000925 9264 074 074 30-04-2016 spłacany przez Szpital- poręcznie Powiat odsetki1 667 535694 174973 361 Ogółem5 773 2423 888 8505 047 435 NORDEA 2007 - SOR- inwestycyjny kapitał1 000 000145 833854 167 31-12-2012 spłacany przez Szpital- poręcznie Powiat odsetki 141 343 47 86893 475 Ogółem1 141 343193 701947 642 BGK pożyczka 27-07-2007 kapitał981 384 27-07-2015 spłacany przez Szpital- poręcznie Powiat odsetki229 27735 617193 660 Ogółem1 210 66135 6171 175 044 BGK pożyczka 17-08-2008 kapitał1 256 616 17-08-2015spłacany przez Powiat odsetki 250 067 Ogółem1 506 683 Razem kapitał13 238 0003 277 6419 960 359 4 709 236 Razem odsetki4 048 1862 129 1891 918 997 Ogółem17 286 1865 406 83011 879 356

25 Budżety (wykonanie) do wydatków majątkowych w latach 1999-2009

26 Kontrakty szpitala w latach 1999-2008

27 Zadłużenie szpitala w latach 1999-2008

28 Finansowanie inwestycji i restrukturyzacji lata 1999-2008


Pobierz ppt "Powiat Bolesławiecki Projekt Budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google