Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2. Badania sondażowe w socjologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2. Badania sondażowe w socjologii"— Zapis prezentacji:

1 2. Badania sondażowe w socjologii
Źródło: Chava Frankfort – Nachmias, David Nachmias, „Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s „Sondaż ankietowy”, [w:] „Badania empiryczne w socjologii”, T.II, Tyczyn 1997, s

2 Casus prof. Samuela Browna z Uniwersytetu w Fordham
1994 Wysłanie 150 e-m do mieszkańców miasteczka Abilene w Texasie Podawanie się za studenta i prośba o informacje do pracy seminaryjnej o miasteczku: Abilene jako miasteczko „idealne”. „Zwrot” , ale i zdemaskowanie badacza. „Brown ogłosił […] że ma zamiar namówić swoich studentów socjologii do przeprowadzenia owych badań sondażowych” (s. 241).

3 Początki socjologii sondażowej w Polsce A
Początki socjologii sondażowej w Polsce A.Sułek, „Ogród metodologii…”, Wyd. Scholar, W-a 2002, s Historia badań sondażowych w Polsce: XIX/XX w. : badanie życia seksualnego studentów warszawskich za pomocą ankiety (1000 ankiet, 140 zwrotów). XX-lecie międzywojenne: badania z zakresu polityki społecznej . „Za Niemca”: ankietowanie ówczesnej młodzieży (próba: 300 osób) na zlecenia Kwat. Głów. Szarych Szeregów. Po wojnie: Irena Hurwic – Nowakowska, wysłanie kilkunastu tys. ankiet (problem: więź społeczna i świadomość narodowa) do ocalałych Żydów, otrzymanie 817 zwrotów (I. Hurwic-Nowakowska, „Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej w Polsce powojennej”, IFiS PAN, W-a 1965.) Wśród zwrotów: „Na pewno jest to kawał jakiejś partii” „Roztworzyć jak najprędzej bramy do Palestyny. Dlaczego nie przysłano ankiety dla mojego męża?. Proszę o natychmiastowe przysłanie” „Nic wam ta ankieta nie da, szkoda czasu i papieru, lepiej wzięlibyście się do odbudowy Warszawy” (za Sułek: 29).

4 Początki socjologii sondażowej w Polsce A
Początki socjologii sondażowej w Polsce A.Sułek, „Ogród metodologii…”, Wyd. Scholar, W-a 2002, s II poł. l. 50. XX w - popularność ankiety i metod sondażowych. Dlaczego: zalety + pozytywistyczna wizja socjologii+ uzasadnienie polityczne („W sondażach widziano wówczas narzędzie demokracji i instrumenty wolności”, Sułek, s. 31). 1958 – Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Sukces badań sondażowych sprawia, że całość badań socjologicznych zaczyna być utożsamiana z sondażystyką: „ankieta, zdominowawszy socjologię, zaanektowała następnie znaczne obszary nauk ościennych: pedagogiki, politologii, empirycznych badań prawa” (Sułek, 32). II poł. l. 50- l. 70. XX wieku to tryumf metod sondażowych, bo: Postrzeganie społeczeństwa przez socjologię okresu stabilizacji jako AGREGATU INDYWIDUÓW. Badanie przez socjologów głównie ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ: wartości, postawy, opinie, aspiracje, wiedza, percepcja, oczekiwania, preferencje… ODWRÓCENIE SIĘ OD HISTORII: „[…] socjologowie zajęli się tylko ludźmi żyjącymi i badali ich na podstawie materiałów współczesnych” (Sułek, s. 33).

5 Początki socjologii sondażowej w Polsce A
Początki socjologii sondażowej w Polsce A.Sułek, „Ogród metodologii…”, Wyd. Scholar, W-a 2002, s l. 70. XX wieku: ZMIERZCH SOCJOLOGII SONDAŻOWEJ: zarzut sztuczności wykrywanie artefaktów niemożność uchwycenia rzeczywistości społ. w całej jej kolorystyce (wtłaczanie w sztywne kategorie, narzucanie języka wypowiedzi, nie pozwalają „odkrywać” czegoś nowego). Dlaczego: nowe prądy w socjologii światowej + powrót do zapomnianej tradycji F. Znanieckiego i innych przedstawicieli socjologii historycystycznej. Kryzys l. 80. XX wieku: badania sondażowe i ich odpowiedzi na kryzys „nie wprost”, ale „[…] socjologowie Sierpnia nie przewidzieli” (gwałtowna zmiana, złe konstrukcje narzędzi, brak zaufania społecznego, kłamstwa… Sułek, s. 37).

6 Badania sondażowe (ang. surveys)
Obejmujące część zbiorowości – sondaże reprezentatywne (ang.sample surveys) Obejmujące całą zbiorowość

7 SONDAŻ SONDAŻ – jest najczęściej stosowaną metodą badań ilościowych.
Ze zbiorowości będącej przedmiotem badania dobierana jest najczęściej próba osób. Próbę dobiera się w taki sposób, aby stanowiła „miniaturę” badanej zbiorowości. Do wybranych osób udają się ankieterzy, przeprowadzając rozmowę, według tego samego kwestionariusza. Uzyskane odpowiedzi są następnie zliczane – ich suma stanowi rezultat badania. „W metodach ilościowych abstrahuje się od motywów czy poglądów poszczególnych badanych. Wynikiem jest przeciętna poglądów i opinii badanych osób”. (Z. Sawiński, „Rynek badań”, [w:] „Fieldwork jest sztuką” pod red. P.B. Sztabińskiego, Z.Sawińskiego, F.Sztabińskiego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 19.

8 Geneza procedur sondaży („Sondaż ankietowy…”, s. 157)
Prowadzenie wywiadu: doświadczenia antropologów i psychologów, posługujących się wywiadem osobistym Techniki skalowania: socjologia i psychologia Dobór próby; ekonomia i rolnictwo Metody analizy treści: różne nauki, w tym nauki polityczne. Techniki statystyczne: wspólne wszystkim dziedzinom badań ilościowych w naukach społecznych.

9 Rodzaje badanych zbiorowości (s. 158-161)
Sondaże opinii publicznej (public opinion polls). USA: Instytut Gallupa, od Badania reprezentują najczęściej poglądy dorosłej części społeczeństwa. Inne badania: badania ludności prowadzone przez urzędy statystyczne. Najczęściej: cały kraj, rzadziej – region/stan, miasto; grupa zawodowa. USA w okresie II Wojny Światowej: badania w armii, dotyczące kwestii ubrania oraz zasad zwalniania z wojska; badania z robotnikami i kwestia dojazdów, zakwaterowania, absencji, morale. (s. 159). Badania populacji różniącej się od reszty określonym typem zachowania/ określonym przeżyciem (prenumeratorzy czasopism, pasażerowie kolejowi). Badania populacji na podstawie cech demograficznych: Murzynów do dyskryminacji rasowej, kobiet i kosmetyków – „Określenie charakteru zbiorowości zależy głownie od celów badań” (s. 160). „Dwukrotny dobór próby”: wyłonienie ze zbiorowości jakiejś grupy ramach badania selekcyjnego, przeprowadzenie faktycznego badania dopiero z populacją która nas interesuje. (s. 160). „Metody sondażu mogą być zastosowane do badania zarówno zbiorowości niewielkich, bardzo specjalnych, jak i też zbiorowości bardzo rozległych”.

10 Typy badań sondażowych („sondaż ankietowy…”, s. 161)
Sondaże jednorazowe na próbie nieważonej: Najczęstszy, najprostszy, jednorazowy. „Jest to najwłaściwsza metoda do określenia cechy pewnej populacji w określonym momencie czasowym” (s. 161). Jak: systematyczny dobór każdej n-tej karty/deklaracji/pracownika. Przykład: karty studentów dostarczają materiału do opisu grupy studentów, ze względu na płeć, osiągnięcia, wyniki egzaminów. Można określić korelacje pomiędzy ocenami w szkole średniej a ocenami na studiach – możliwość stwierdzenia związków przyczynowych. Przykład (Cartwright): II Wojna Światowa i zakup bonów wojennych (bezpośrednia namowa czy wiek/dochód/wykształcenie i miejsce zamieszkania?).

11 Typy badań sondażowych („Sondaż ankietowy…”, s. 161)
2) Sondaże jednorazowe na próbie ważonej . „Ważenie” oznacza świadome nadreprezentowanie pewnych grup badanej zbiorowości mających specjalne znacznie z punktu widzenia badania, lub też takich które stanowią niewielki odsetek całej populacji. Kiedy: sondaże badające problem podziału i wykorzystania dochodu oraz oszczędności. Niektóre osoby mają majątek zdecydowanie większy niż inne – ale w całej populacji gospodarstw domowych są one nieliczne. Aby grupę „bogaczy” uwzględnić w badaniu i umożliwić jej badanie nadreprezentuje się dzielnice w których owi mieszkają. (s. 162)

12 Typy badań sondażowych („Sondaż ankietowy…”, s. 161)
3) Sondaże na próbach kontrastowych Niekiedy jest bardziej korzystne dobranie do badania grup różniących się pewną istotną zmienną, niż badanie całej populacji. „Przesłanką doboru próby złożonej z grup kontrastowych jest przekonanie że skutki bądź korelaty pewnej zmiennej uznanej za ważną, mogą być stwierdzone najwyraźniej wtedy, kiedy badamy sytuacje różniącą się w sposób możliwie skrajny z punktu widzenia występowania owej zmiennej niezależnej” (s. 163). Przykład: badania R.C. Angella nad „moralną integracją miast”. Najpierw: przeanalizowanie różnych miast po kątem: odsetka zabójstw, datków na opiekę społeczną, itp. Wybór dwu skrajnych miast (najwyższa/ najniższa integracja moralna) oraz wywiady z mieszkańcami każdego z miast. Celem badań było stwierdzenia na ile/w jakim stopniu czynniki które rozróżniały między sobą te miasta odzwierciedlały się w ocenie miasta przez mieszkańców i w sposobie ich identyfikowania się ze zbiorowością.

13 Typy badań sondażowych („Sondaż ankietowy…”)
4) Sondaże powtarzane badania zmian wymagają dokonywania pomiaru w kolejnych odcinkach czasu. Sposoby: a) Dokonanie pomiaru przed i po zdarzeniu (obowiązywanie ustawy, interwencja społeczna). Przykład: 1946 rok i Bikini (atom): badanie przed próbami (czerwiec) i po nich (sierpień). b) Badanie trendów –przede wszystkim ważny jest czas, więcej niż dwa pomiary. Przykład: USA ( ): stopniowy wzrost uznania opinii publicznej dla konieczności pomocy Anglii i konieczności przeciwstawienia się agresji JAPONII. 5) Badania prowadzone kilkakrotnie z tymi samymi respondentami przerwanie wywiadu i „dokończenie” go po jakimś czasie (s. 165)

14 Rodzaje danych w badaniach sondażowych (s. 165-7).
Dane osobiste: płeć, wiek, zawód, wykształcenie, narodowość, wyznanie… „Celem tych pytań jest nie tyle ustalenie częstości występowania owych cech populacji co raczej umożliwienie badania zależności pomiędzy płcią, zawodem czy dochodem a innymi danymi uzyskanymi z sondaży”. Dane o środowisku respondenta – sąsiedzi, wyposażenie mieszkania, krewni. M.in.: badanie czytelnictwa – odległość bibliotek, religijności – kościołów; wypadków domowych – układu i „zawartości” mieszkania… Dane o zachowaniu - działania/ zachowania respondentów: słuchania radia, oglądania TV, korzystania z Netu…

15 Rodzaje danych w badaniach sondażowych (s. 165-7).
4) Dane dotyczące posiadanych informacji, opinii, postaw, motywów, oczekiwań ważne jest poinformowanie respondentów o czymś, dodatkowo nie zawsze coś jest interpretowane w ten sam sposób przez wszystkich badanych. Badanie motywów i oczekiwań jest jednym z najtrudniejszych zadań w badaniach sondażowych: to nie tylko odpo na pyt. „Dlaczego?”, ale i bardziej ogólne siły zmuszające respondenta do działania – perspektywy zachowań. (s. 167)

16 Rodzaje analizy („Sondaż ankietowy”, s. 67-9)
Badanie związków postaw z zachowaniami Niekiedy wyodrębnia się różne grupy różnie działające/mające różne postawy: analizuje się postawy „połączone” z konkretnymi zachowaniami. Przykład: robotnicy o wysokiej/niskiej wydajności i porównanie ich postaw. Przykład: czytelnicy bibliotek korzystający często/rzadko. b) Badania motywacji Pytanie respondentów o to, dlaczego podjęli jakieś działanie. Podejście korelacyjne – założenie że respondent ni do końca zdaje sobie sprawę z czynników które mają na niego wpływ. Przykład: obligacje wojenne i ich zakup (patriotyzm vs kontakt) , zakup samochodu i wzrost dochodu. c) Przewidywanie przyszłych zdarzeń i zachowań Wzrost dochodu a zakup trwałych dóbr: związek przyczynowy. Zadawanie pytań o plany i zamiary (deklaracyjność…)

17 Metody sondażowe Ch. Frankfort – Nachmias, D
Metody sondażowe Ch. Frankfort – Nachmias, D.Nachmias, „Metody badawcze w naukach społ.”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 241 1) Ankieta pocztowa 2) Wywiad bezpośredni 3) Wywiad telefoniczny 4) CAWI

18 1. Ankieta pocztowa Ch. Frankfort – Nachmias, D
1. Ankieta pocztowa Ch. Frankfort – Nachmias, D.Nachmias, „Metody badawcze w naukach społ.”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 242. Jest metodą zbierania danych bez pośrednictwa ankietera. Zalety: Niski koszt - koszty to dobór próby, powielanie, wysyłanie, dostarczanie kopert zwrotnych, przetwarzanie i analizowanie danych. Zaleta przy badaniu populacji rozproszonych. Obniżenie błędu stronniczości (czyli efektu ankieterskiego) Większa anonimowość respondenta – atrakcyjna przy kwestiach drażliwych (molestowanie, życie seksualne). Udzielanie przemyślanych odpowiedzi i możliwość konsultacji – odpo są przemyślane, respondent może się odwołać do dokumentów osobistych lub skonsultować. Dostępność – szeroki obszar geograficzny, badania rozproszone po terenie.

19 1. Ankieta pocztowa Ch. Frankfort – Nachmias, D
1. Ankieta pocztowa Ch. Frankfort – Nachmias, D.Nachmias, „Metody badawcze w naukach społ.”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 243. Wady: Wymóg prostych pytań oraz względnie klarownej instrukcji Brak możliwości sondowania – odpowiedzi muszą być traktowane jako ostateczne, nie ma możliwości wyjaśniania niejasnych odpowiedzi oraz oceny zachowań niewerbalnych. Utrata kontroli nad tym kto udziela odpowiedzi – ankietę może wypełnić ktoś inny niż planowany respondent. Niski odsetek odpowiedzi – osób które zwróciły ankiety. Typowy zwrot: 20-40%. Problem: osoby nie udzielające odpowiedzi są inne niż osoby które udzielają odpowiedzi (starsze? gorzej wykształcone? bardziej ruchliwe?)

20 2. Wywiad osobisty Ch. Frankfort – Nachmias, D
2. Wywiad osobisty Ch. Frankfort – Nachmias, D.Nachmias, „Metody badawcze w naukach społ.”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 254. Wywiad osobisty jest to sytuacja bezpośredniej relacji interpersonalnej, w której osoba przeprowadzająca wywiad zadaje respondentowi pytania opracowane w taki sposób, aby udzielone odpowiedzi pozostawały w związku z hipotezą badawczą. Pytania, sposób ich sformułowania i ich kolejność określa struktura kwestionariusza.

21 2. Wywiad osobisty Ch. Frankfort – Nachmias, D
2. Wywiad osobisty Ch. Frankfort – Nachmias, D.Nachmias, „Metody badawcze w naukach społ.”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 254. Zalety wywiadu ustrukturyzowanego Elastyczność - można wytłumaczyć niezrozumiały termin, wrócić do jakiegoś pytania. Kontrola sytuacji w której ma miejsce wywiad – „pilnowanie” odpowiedzi na pytania, można dokonać wcześniejszej standaryzacji warunków otocznia fizycznego (dom) i społecznego (sam respondent). Wysoki odsetek otrzymanych odpowiedzi – uczestniczą w badaniu ci którym „nie chce się” wypełniać ankiety, ci którzy ni mogą odczytać jej pytań … Zbieranie dodatkowych informacji – spontaniczne zachowania, ważne przy interpretacji wyników Wady: Wysokie koszty - dobór, ankieterzy, koszty dojazdów, czas… Stronniczość osoby prowadzącej wywiad – nawet przy homogenizacji narzędzia, warunków wywiadu (rasa, płeć). Brak anonimowości – ankieter zna nasze dane osobowe.

22 3. Wywiad telefoniczny Ch. Frankfort – Nachmias, D
3. Wywiad telefoniczny Ch. Frankfort – Nachmias, D.Nachmias, „Metody badawcze w naukach społ.”, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 260. Jest to paraosobista metoda zbierania danych. Jeszcze jakiś czas temu traktowany sceptycznie i bez zaufania, ze względu na stronnicza próbę. Możliwość konstrukcji próby za pomocą liczb losowych (RDD – random digit dialing). CATI – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (computer assisted telephone interviewing). Zalety: Przeciętne koszty Pozwala na dotarcie w krótkim czasie do dużej liczby respondentów Biorą w nim udział respondenci którzy nie biorą udziału w bad.ankiet/wyw.indywidualnych. Umieszczenie wszystkich osób realizujących badanie w jednym miejscu, pozwala na kontrolę ich pracy i poprawność rejestrowanych danych. Wady: Odmowy odpowiedzi przy drażliwych pytaniach „Przerywanie” wywiadu Mało informacji – brak dodatkowych informacji o respondencie i jego otoczeniu

23 CATI

24 4. Dodatkowo: CAWI CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www) – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Zalety: możliwość umieszczania w ankiecie nie tylko pytań tekstowych, ale również elementów graficznych i multimedialnych (filmy wideo, dźwięk, np. pytanie o opinię nt. reklamy w mediach) niski koszt metody (brak konieczności zatrudniania ankieterów) Szybki dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych. Wady: metoda może być stosowana tylko w odniesieniu do respondentów posiadających dostęp do internetu nigdy nie mamy do końca kontroli nad tym kto w rzeczywistości wypełnia ankietę

25 Ankiety online – przykłady Badanie zadowolenia klienta

26 Ankiety online – przykłady Rozwój miasta na przykładzie ankiety Urzędu Miasta Ełk

27 Konsumpcja pizzy


Pobierz ppt "2. Badania sondażowe w socjologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google