Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Świnoujście czerwiec 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Świnoujście czerwiec 2012"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Świnoujście czerwiec 2012
Zmiany systemu gospodarki odpadami w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miasta Świnoujście czerwiec 2012

2 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

3 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Składowisko odpadów w Świnoujściu

4 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Składowisko odpadów w Świnoujściu

5 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Składowisko odpadów w Świnoujściu

6 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Składowisko odpadów w Świnoujściu

7 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Składowisko odpadów w Świnoujściu

8 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Składowisko odpadów w Świnoujściu

9 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Za odpady powstające na nieruchomości odpowiada właściciel tej nieruchomości (zarządca, administrator, dzierżawca); Właściciel nieruchomości jest obowiązany do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego w gminie (do stycznia 2012 r. - przedsiębiorca miał obowiązek uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Umowa określa m.in. częstotliwość odbioru odpadów oraz opłatę za ich odbiór; Firmy odbierające odpady komunalne przekazują gminie sprawozdania kwartalne dotyczące gospodarowania odpadami (informacje m.in. o ilości odebranych odpadów, ich odzysku, unieszkodliwianiu oraz wykaz właścicieli nieruchomości z którymi zawarto bądź rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych); Odpady powstające na nieruchomości powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny;

10 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szczegółowe zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych określa gmina w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku; Istnieje kilka sposobów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: system kontenerowy, pojemnikowy, workowy; System kontenerowy – kolorowe kontenery do zbierania oddzielnie surowców: szkła, papieru, plastiku i metali (bądź wybranych z nich) lub do zbierania odpadów surowcowych łącznie; System pojemnikowy – także na terenach zabudowy jednorodzinnej; surowce zbiera się do odpowiednich pojemników; System workowy – spotykany najczęściej w zabudowie jednorodzinnej. Mieszkańcy otrzymują specjalne, różniące się kolorem, worki do których segregują surowce i wystawiają przed ogrodzenie posesji w wyznaczony dzień.

11 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na terenie Gminy Miasto Świnoujście usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych świadczą obecnie następujące firmy: REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., ul Żołnierska 56, Szczecin, Oddział w Świnoujściu, ul. Karsiborska 31, Świnoujście, SITA JANTRA Sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 11, Szczecin, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Gdańska 12 B, Szczecin, Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiada również: Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Grabowiecki, ul. Niekładzka 4, 4a, Gryfice (do dnia dzisiejszego nie rozpoczęła działalności).

12 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
I. Na terenie Miasta Świnoujście funkcjonuje zorganizowany system gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach o pojemności: 120 l, 240 l, 660 l, 1100l, kontenerach o pojemności: od 6 m3 do 12 m3. Osiedla domków jednorodzinnych wykorzystują głównie pojemniki 120 l i 240 l. Tereny zabudowy wielorodzinnej, domy wczasowe, centra usługowo-handlowe wyposażone są najczęściej w pojemniki 1100 l lub kontenery. Ilości odpadów komunalnych odebranych przez uprawnione firmy od właścicieli nieruchomości w Gminie Miasto Świnoujście w 2010 i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 18.173,87 19.062,64

13 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Selektywna zbiórka odpadów w Gminie Miasto Świnoujście. a) Selektywna zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych (PET), makulatury, szkła. Na terenie Miasta rozstawione są pojemniki do zbiórki selektywnej tworzyw sztucznych, makulatury i szkła, należące do firm obsługujących gospodarkę odpadami i do Miasta Świnoujście. Koszty selektywnej zbiórki ponoszą: Gmina Miasto Świnoujście, zarządcy nieruchomości oraz przedsiębiorcy. Firma REMONDIS (w 2011 również firma KOROS) wprowadziła nieodpłatną zbiórkę selektywnie zebranych odpadów (PET, makulatura, szkło) w systemie workowym.

14 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ilości odpadów zebranych w Mieście Świnoujście selektywnie w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Opakowania z papieru i tektury 498,15 529,54 Opakowania z tworzyw sztucznych 355,77 383,87 Opakowania ze szkła 135,18 156,38

15 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
b) Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji są odbierane przez firmę odbiorczą na indywidualne zlecenie osoby lub podmiotu wytwarzającego. Większość zleceń przypada na okres wiosenny oraz jesienny, kiedy to generowane są największe ilości ww. odpadów (trawa, liście). Ilości odpadów zebranych w Świnoujściu w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 241,78 224,15 Odpady ulegające biodegradacji 221,21 390,42

16 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Selektywna zbiórka przeterminowanych leków. W 2007 r. Miasto sfinansowało zakup specjalistycznych pojemników do zbiórki leków przeterminowanych pochodzących od mieszkańców. Zbiórka ww. odpadów prowadzona jest na koszt Miasta aktualnie w 8 aptekach, które wyraziły chęć przystąpienia do programu. Ilości odpadów zebranych w Świnoujściu w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Leki przeterminowane 1,14 1,36

17 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
d) Selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się poprzez ich nieodpłatny odbiór w siedzibie firmy REMONDIS przy ul. Karsiborskiej 31. Istnieje także możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu w placówkach handlu detalicznego i hurtowego, przy zakupie nowego sprzętu, jeżeli był on tego samego rodzaju i w tej samej ilości co zakupiony w danej placówce nowy sprzęt. Ilości odpadów zebranych w Świnoujściu w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Zużyte urządzenia (…) 8,78 9,63 3,1

18 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe odbierane są na nieodpłatnie od mieszkańców Miasta na terenie bazy firmy REMONDIS przy ul. Karsiborskiej 31. Dodatkowo firma REMONDIS odbiera raz w roku ww. odpady bezpośrednio z posesji od klientów posiadających podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Ilości odpadów zebranych w Świnoujściu w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Odpady wielkogabarytowe 346,78 396,37

19 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Selektywna zbiórka odpadów baterii i akumulatorów. Zużyte baterie są zbierane na terenie Miasta przez placówki oświatowe, firmy, instytucje oraz w siedzibie firmy REMONDIS przy ul. Karsiborskiej 31. Zbiórka baterii jest organizowana we współpracy z Organizacją Odzysku REBA S.A. Ilości odpadów zebranych w Świnoujściu w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Zużyte baterie i akumulatory 1,02 1,31

20 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Selektywna zbiórka odpadów budowlanych oraz gruzu. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na indywidualne zgłoszenie i koszt wytwarzających – mieszkańców i firm remontowo- budowlanych. Odpady odbierane są w kontenerach lub specjalistycznych workach. Ilości odpadów zebranych w Świnoujściu w 2010 r. i 2011 r. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilości zebrane w 2010 r. [Mg] Ilości zebrane w 2011 r. [Mg] Odpady betonu oraz gruz (…) 7.945,69 7.800,66 Gruz ceglany 48,39 58,53 Zmieszane odpady z betonu (…) 2.846,27 3.549,12 Materiały izolacyjne (…) 19,66 65,37 Odpadowa papa 32,92 91,77

21 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Łączna ilość odpadów odebranych w 2011 r.: 41.442,0 Mg Łączna ilość odpadów składowanych w 2011 r. na składowisku odpadów Świnoujście-Przytór: 20.527,9 Mg

22 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

23 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

24 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

25 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

26 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

27 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

28 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

29 OBECNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

30 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.) wprowadziła nowe uregulowania w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w myśl których to gminy przejmują w swoje obowiązki gospodarowanie tymi odpadami. Zgodnie z nową ustawą, gminy w przetargach wybiorą firmy, które będą odbierać odpady komunalne, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. Gminy muszą zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych a także osiągną odpowiednie poziomy recyklingu i ograniczą masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

31 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - SCHEMAT

32 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZADANIA
Najważniejsze zmiany: – „podatek śmieciowy” - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona przez Radę Gminy lub Zgromadzenie Związku Międzygminnego, – przetarg na wyłonienie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, – obowiązkowy wpis podmiotu odbierającego odpady do rejestru działalności regulowanej (rezygnacja z systemu zezwoleń), – obowiązek tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych, dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami,

33 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZADANIA c.d.
– obowiązkowa regionalizacja - przepływ (wybranych) odpadów tylko w ramach regionów określonych w WPGO, – rezygnacja z gminnych i powiatowych PGO, – wprowadzenie wszystkich elementów systemu od 1 lipca 2013 r., – przejęcie przez gminy odpowiedzialności za osiągnięcie określonych poziomów: – redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, – recyklingu i ponownego użycia odpadów,

34 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZADANIA c.d.
gminy muszą osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 1) poziom recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% odpadów wytworzonych; 2) poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% odpadów wytworzonych;

35 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZADANIA c.d.
gminy muszą ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania   - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

36 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZADANIA c.d.
W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. Gmina Miasto Świnoujście należy do Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, zrzeszającego 27 gmin w woj. zachodniopomorskim; (Uchwała Nr XXXIV/298/2008 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI).

37 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - WARIANTY OBJĘCIA NOWYM SYSTEMEM WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miasta może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

38 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - WARIANTY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do ponoszenia na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

39 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - WARIANTY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

40 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - WARIANTY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. 4. Rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Rada gminy musi określić niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

41 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - WARIANTY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. 5. Jak już wspomniano wcześniej Rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W takim przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to: liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości X stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - WARIANTY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. A co w sytuacji kiedy nieruchomość jest w części zamieszkała a w części niezamieszkała, a powstają na niej odpady komunalne? W takim przypadku - opłata stanowi sumę opłat dla ww. rodzajów nieruchomości (tj. zamieszkałych i niezamieszkałych).

43 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY
W przypadku nieruchomości zamieszkałej oraz niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne obowiązek opłaty powstaje za każdy miesiąc. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, prezydent wydaje decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dochodem gminy.

44 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY c.d.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.: 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługę administracyjną tego systemu.

45 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Właściciel nieruchomości winien: - złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. - złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Szczegółowy wzór deklaracji uchwali Rada Miasta.

46 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji prezydent określi w decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

47 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - PRZETARG NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Prezydent winien zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy /i od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Rada Miasta o liczbie ludności-ponad 10 000 może podjąć uchwałę o podziale obszaru miasta na sektory, w których gospodarka odpadami prowadzona będzie na podstawie odrębnych przetargów.

48 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - PRZETARG NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH c.d. Prezydent winien zawrzeć z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze w/w przetargu, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy prezydent winien zorganizować kolejny przetarg, w celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, miasto zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

49 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami 1. Wg liczby mieszkańców? – mieszkańców (stan na r., dane Urząd Miasta Świnoujście Wydział Spraw Obywatelskich). 2. Wg zużycia wody z danej nieruchomości? – gospodarstwa domowe: m³, – pozostali odbiorcy: m³, Razem: m³ - sprzedaż wody (2011 r., dane ZWiK Świnoujście). 3. Wg powierzchni lokalu mieszkalnego? – m² - powierzchnia użytkowa mieszkań (2010 r., dane statystyczne GUS). 4. Jedna stawka opłaty dla gospodarstwa domowego? – – liczba gospodarstw domowych w mieście (dane statystyczne GUS).

50 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Wybór metody - co powinno się wziąć pod uwagę wybierając metodę dla ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – posiadanie danych niezbędnych dla zastosowania danej metody, – nakład pracy w administracji, – wiarygodność, łatwość i skuteczność weryfikacji, – akceptacja społeczna, sprawiedliwość, – odzwierciedlenie sezonowych i krótkotrwałych zmian ilości wytwarzanych odpadów.

51 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Metoda wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Zalety: – prawdopodobnie najbardziej akceptowalna społecznie, – opłata dotyczy każdego mieszkańca w równym stopniu, – statystycznie przekłada się na ilość wytwarzanych odpadów. Wady: – najmniej wiarygodna, konieczność skomplikowanej weryfikacji, znaczne nakłady pracy administracji, – nie odzwierciedla zmian ilości mieszkańców w krótkim czasie, – nie uwzględnia zamożności mieszkańców, która odzwierciedla wielkość konsumpcji i pośrednio ilość wytwarzanych odpadów.

52 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Metoda wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości Zalety: – przekłada się na ilość osób mieszkających w danej nieruchomości, nawet w przypadku czasowych zmian ilości mieszkańców, – pośrednio uwzględnia zamożność mieszkańców, pośrednio odzwierciedla ilość wytwarzanych odpadów, – wskazuje zmiany ilości mieszkańców i czas w którym nieruchomości są zamieszkane czasowo, – prosta weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza, – wiarygodna na obszarach miejskich.

53 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Metoda wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości Wady: – niemożliwa do zastosowania w gminach lub związkach, w których 100% nieruchomości nie jest przyłączonych do sieci wodociągowej, – skuteczna możliwość ominięcia płacenia podatku śmieciowego w sytuacji posiadania dodatkowo własnych ujęć wody, – konieczne uwzględnianie uśrednionego lub deklarowanego zużycia (np. w ciągu roku) i weryfikacja (z dopłatą lub nadpłatą), w przeciwnym razie konieczne będzie składanie przez mieszkańców nowych deklaracji przy każdym odczycie ilości zużytej wody, a to z kolei może absorbować mieszkańców,

54 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Metoda wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości Wady c.d.: – najbardziej skomplikowana pod względem obliczenia i wypełnienia deklaracji, wymaga największych nakładów ludzkich do obsługi systemu, – wątpliwości prawne (przepisy tego nie wyjaśniają) - czy można wziąć pod uwagę jedynie wodę zużytą do celów czysto bytowych (z wyłączeniem np. wody zużytej do podlewania ogródka), czy można przyjąć wskaźniki zużycia wody dla nieruchomości niewyposażonej w licznik zużycia wody, - metoda niesprawiedliwa bowiem wiąże się z koniecznością „karania” właścicieli nieruchomości za konsumpcyjny sposób życia i „wyjątkową dbałość o higienę” a także każe właścicieli ogrodów za fakt ich podlewania.

55 Metoda wg powierzchni lokalu mieszkalnego
WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Metoda wg powierzchni lokalu mieszkalnego Zalety: – metoda wiarygodna, – łatwy dostęp do danych – łatwa weryfikacja danych, – statystycznie pośrednio przekłada się na ilość odpadów (głównie w miastach), bowiem powierzchnia lokalu mieszkalnego często wiąże się z zamożnością mieszkańców, która odzwierciedla wielkość konsumpcji, a więc i ilość wytwarzanych odpadów. Wady: – metoda niesprawiedliwa, wiąże się z koniecznością „karania” właścicieli nieruchomości o dużej powierzchni użytkowej i małej liczbie mieszkańców

56 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Jedna stawka od gospodarstwa domowego Zalety: – prosta weryfikacja danych, – metoda wiarygodna. Wady: – metoda niesprawiedliwa, w żaden sposób nie przekłada się na ilość wytwarzanych odpadów, wiąże się z koniecznością „karania” mieszkańców, u których liczba osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym jest mniejsza od średniej liczby mieszkańców statystycznego gospodarstwa domowego, – wątpliwości interpretacyjne co traktować jako gospodarstwo domowe.

57 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Rada Miasta w uchwale dokona wyboru jednej z ww. metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty między innymi biorąc pod uwagę: liczbę mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów, koszty systemu gospodarowania odpadami, sezonowość powstawania odpadów. W przypadku wykonywania zadań przez związek międzygminny gmin, uchwała Zgromadzenia Związku o wyborze jednej z metod ustalania opłaty obowiązywać będzie na terenie wszystkich gmin - uczestników związku. Brak jest podstaw do różnicowania na terenie gmin związku (lub w obrębie jednej gminy) metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rada gminy lub zgromadzenie związku wybrać może jedną metodę.

58 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – WYBÓR METODY DLA USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Wybór metody optymalnej dla nieruchomości zamieszkałych Sugerowana metoda dla związku międzygminnego: wg liczby mieszkańców lub wg powierzchni lokalu mieszkalnego Sugerowana metoda dla samych gmin turystycznych: przy 100% zwodociągowaniu: wg ilości zużytej wody przy braku 100% zwodociągowania: wg powierzchni lokalu mieszkalnego Sugerowana metoda dla pozostałych gmin: wg liczby mieszkańców

59 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – PREMIOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Premiowanie selektywnej zbiórki Zróżnicowanie podejścia w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: a) zabudowa jednorodzinna: – odpowiedzialność indywidualna, b) zabudowa wielorodzinna (spółdzielnie, wspólnoty itp.): – odpowiedzialność zbiorowa (bez znacznych zmian w systemie), – odpowiedzialność indywidualna (konieczność modyfikacji systemów, np. wprowadzenie oznakowania kodami paskowymi, rozbudowany i drogi system).

60 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – PREMIOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADAMI KOMUNALNYMI c.d. Kiedy odpady są segregowane w sposób selektywny? – sprawdzenie czy w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie znajdują się odpady które powinny być wysegregowane, lub/oraz – sprawdzenie czy zebrano odpowiednią (określoną) ilość odpadów selektywnie zbieranych Różnicowanie stawki w zależności od poziomu selekcji Rada Miasta określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Różnicowanie: – masowe (masa odpadów selektywnie zebranych), – ilościowe (ilości odbiorów - selektywnych i nieselektywnych).

61 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMIN
Gmina, która nie uzyskuje wskazanych poziomów efektów ekologicznych, wywiązuje się z tych obowiązków nierzetelnie lub nieterminowo podlega karom pieniężnym nakładanym przez WIOŚ. WIOŚ na wniosek prezydenta może zawiesić zapłaty kary pieniężnej: – na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych (max. 5 lat), – pod warunkiem udokumentowania podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyn nałożenia kary, – kara podlega umorzeniu po usunięciu przyczyn nałożenia kary, – kara podlega ściągnięciu w przypadku nieusunięcia przyczyn. W PRZYPADKU PRZEKAZANIA ZADAŃ ZWIĄZKOWI MIĘDZYGMINNEMU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EWENTUALNE KARY POZNOSI ZWIĄZEK.

62 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - TERMINY
Nowe przepisy ustawy weszły w życie 1 stycznia 2012 r. Nie zmuszają jednak gmin do natychmiastowego przejęcia kontroli nad odpadami komunalnymi. Gminy mają jeszcze na to 13 miesięcy. Z dniem 1 stycznia 2012 r. - zaczął działać rejestr działalności regulowanej, - od tego dnia gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy zamierzający prowadzić taką działalność składają do gminy wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność bez wpisu do rejestru w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru).

63 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
Do 30 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości byli zobowiązani złożyć pierwsze (kwartalne) sprawozdania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Do 1 lipca 2012 r. Sejmiki województw przyjmą uchwałę w sprawie: - aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz - wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, stanowiącą akt prawa miejscowego. (W związku z tym, iż regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie ma być dostosowany do WPGO, Rada gminy w terminie 6 miesięcy od uchwalenia WPGO ma przeprowadzić obowiązkową aktualizację regulaminu. Wprawdzie nie przewidziano dla gmin sankcji za opóźnienia w aktualizacji regulaminów, jednak obecnie obowiązujące regulaminy mają wygasać z mocy ustawy 31 grudnia 2012 r. ).

64 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
Do 1 stycznia 2013 r. Rady gminy są obowiązane podjąć uchwały: - w sprawie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe;

65 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującego objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera informację o terminach i miejscu składania deklaracji; uchwała wskazuje dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji – fakultatywnie; w uchwale Rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami;

66 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; jeżeli rada gminy (lub zgromadzenie związku) nie podejmie uchwał do końca 2012 r., wojewoda wzywa do podjęcia uchwał, a po upływie wskazanego przez siebie terminu wydaje zarządzenie zastępcze, wywołujące skutki prawne jak akt prawa miejscowego;

67 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach działali na podstawie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Od 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać zaktualizowane regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; - gminy powinny rozpocząć kampanię informacyjno-edukacyjną wśród swoich mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu.

68 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
Do 31 marca 2013 r. - prezydent miasta składa pierwsze sprawozdania do Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Do 30 czerwca 2013 r. - zachowują ważność zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami posiadającymi takie zezwolenia, - powinny być rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy gminy, - muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.

69 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TERMINY c.d.
Od 1 lipca 2013 r. - zaczyna w pełni funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy/związku międzygminnego: – wchodzą w życie uchwały rad gmin/związków międzygminnych i gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Daty podane w w/w harmonogramie są terminami ostatecznymi.

70 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
W styczniu br. CZG R-XXI rozpoczął budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w którym funkcjonować będą m.in.: instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych (o przepustowości Mg/rok), składająca się z: - uniwersalnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości Mg/rok, - instalacji kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o przepustowości ok Mg/rok; segment przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o przepustowości Mg, segment przetwarzania odpadów budowlanych o przepustowości ok Mg/rok, dwie nowe kwatery przeznaczone do składowania przetworzonych , balastowych odpadów, - obiekty infrastruktury ogólnozakładowej.

71 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA c.d.
Inwestycjami pomocniczymi, realizowanymi w celu zapewnienia efektywnego transportu odpadów na obszarze Związku są 3 stacje przeładunkowe: w Świnoujściu (przepustowość ok Mg/rok), Kamieniu Pomorskim (przepustowość ok Mg/rok) oraz w Mielenku Drawskim gmina Drawsko Pomorskie (przepustowość Mg/rok); - Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ,87 zł, w tym podatek VAT ,32 zł. - Związek uzyskał dofinansowanie na realizację Projektu z funduszy UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) w wysokości ,31 zł. - Do końca r. planowane jest zakończenie procesu inwestycyjnego (rozruch Zakładu począwszy od września br.); - Planowane zakończenie budowy stacji przeładunkowych – do końca czerwca br. - Aktualnie w Świnoujściu: zakończono prace związane z makroniwelacją terenu pod drogi i place. Wytyczono geodezyjnie teren pod budowę rampy przeładunkowej. Rozpoczęto prace zbrojarskie przy budowie ścian oporowych rampy przeładunkowej.

72 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA Plan Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

73 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

74 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

75 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA Budowa Stacji Przeładunkowej w Świnoujściu

76 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
W dniu 15 lutego 2012 Zarząd Celowego Związku Gmin R- XXI powołał Zarządzeniem Zarządu - Zespół Konsultacyjny ds. wdrażania systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin należących do Celowego Związku Gmin R - XXI z/s w Nowogardzie w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Na zlecenie Zespołu Konsultacyjnego Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna opracowało dokument: „Analiza możliwości rozdziału kompetencji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi pomiędzy Celowy Związek Gmin R-XXI, a gminy uczestniczące w Związku w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”:

77 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
Wariant I - przekazanie zadań i obowiązków związkowi międzygminnemu Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy, w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. Podkreślić należy, iż możliwość wykonywania zadań gmin przez związek międzygminny, warunkują zapisy statutu związku. W momencie ogłoszenia statutu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zadania i obowiązku w nim wskazane przejmuje związek. W przypadku przekazania kompetencji organów gmin odpowiednim organom związku międzygminnego, kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta przejmuje zarząd związku, kompetencje rad gmin i rad miejskich przejmuje zgromadzenie związku. Organy gmin tracą jednocześnie kompetencje przekazane organom związku. Rozdział kompetencji w wariancie I przedstawiono w tabeli nr 1.

78 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
Tabela 1. Rozdział kompetencji w przypadku przejęcia zadań i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez związek międzygminny Zadania wykonywane przez: związek międzygminny gminy tworzące związek 1. Odpowiedzialność za osiągnięcie poziomów ekologicznych (recyklingu, ponownego użycia, odzysku innymi metodami, ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji), Pełnienie funkcji pomocniczych: pomoc w oszacowaniu rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu na swoim terenie i opracowaniu modelu systemu na poziomie gminy uwzględniając warunki lokalne, 2. ustalenie kształtu systemu gospodarowania odpadami (przyjęcie wszystkich niezbędnych uchwał - m.in. o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o metodzie obliczania tej stawki, o wzorze deklaracji, o podziale związku na sektory), pomoc w trakcie funkcjonowania systemu, 3. administracja systemu (przyjmowanie i weryfikacja deklaracji, pobieranie opłat, wydawanie decyzji administracyjnych), uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.*

79 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
Tabela 1. Rozdział kompetencji w przypadku przejęcia zadań i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez związek międzygminny c.d. związek międzygminny gminy tworzące związek 4. przeprowadzenie przetargu, wyłonienie z podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i podpisanie z nim umowy, 5. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, 6. sprawozdawczość (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedkładanych przez podmiotu odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 7. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. * - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy poza zagadnieniami dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, porusza szereg szczegółowych kwestii związanych m.in. z gromadzeniem nieczystości ciekłych, obowiązkami osób utrzymujących zwierzęta domowe i czy zagadnienia związane z deratyzacją, przy czym część tych zagadnień związana jest ze specyfiką gminy i determinowana jest przez uwarunkowania lokalne, proponuje się więc ustalenie na poziomie związku jednolitych zasad i zapisów regulaminu tylko w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych.

80 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
Wariant II - pozostawienie zadań i obowiązków na poziomie gmin tworzących związek W tym wariancie związek uczestniczy w ustaleniu kształtu systemu gospodarowania odpadami, przygotowuje ramy i cele międzygminne, oparte o wspólną - regionalną - instalację przetwarzania odpadów. Przygotowywać może wzory dokumentów, aktów prawa miejscowego, regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi czy pomagać w wyborze rozwiązań informatycznych. Jednak to gminy poprzez swoje organy będą miały pełną kontrolę nad systemem i będą go mogły w dowolny sposób kształtować. Rozdział kompetencji w wariancie II przedstawiono w tabeli nr 2.

81 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
Tabela 2. Rozdział kompetencji w przypadku pozostawienia zadań i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin tworzących związek Zadania wykonywane przez: związek międzygminny gminy tworzące związek 1. Związek pełni funkcje pomocnicze w trakcie przygotowania systemu, a docelowo może pomagać w trakcie jego funkcjonowania, raczej na zasadach pomocy merytorycznej. Odpowiedzialność za osiągnięcie poziomów ekologicznych (recyklingu, ponownego użycia, odzysku innymi metodami, ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji), 2. ustalenie kształtu systemu gospodarowania odpadami (przyjęcie wszystkich niezbędnych uchwał - m.in. o wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o metodzie obliczania tej stawki, o wzorze deklaracji, o podziale gminy na sektory), 3. administracja systemu (przyjmowanie i weryfikacja deklaracji, pobieranie opłat, wydawanie decyzji administracyjnych),

82 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – AKTUALNE DZIAŁANIA
Tabela 2. Rozdział kompetencji w przypadku pozostawienia zadań i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin tworzących związek c.d. związek międzygminny gminy tworzące związek 4. przeprowadzenie przetargu, wyłonienie z podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i podpisanie z nim umowy, 5. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, 6. sprawozdawczość (przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedkładanych przez podmiotu odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 7. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

83 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – PODSUMOWANIE
Zdaniem firmy konsultingowej CODEX: Przekazanie zadań własnych związkowi międzygminnemu wiąże się przede wszystkim z faktycznym ujednoliceniem zasad we wszystkich gminach w nim uczestniczących. Uzyskuje się w ten sposób jednolity i spójny systemem, w którym wszyscy mieszkańcy związku podlegają tym samym zasadom. Wykonywanie zadań i prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez związek wiąże się także z obniżeniem kosztów administracyjnych i organizacyjnych, związanych z prowadzeniem tego systemu. W przypadku przekazania zadań związkowi, liczba etatów powinna wynieść szacunkowo od 40 do 50% mniej niż w przypadku wykonywania zadań samodzielnie przez gminy.

84 WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI – PODSUMOWANIE
Prowadzenie systemu przez związek wiąże się także z wyłączeniem poza urząd miasta (a więc i z kompetencji prezydenta miasta) działań „problemowych” i niepopularnych wśród mieszkańców, jak weryfikacja deklaracji, wydawanie decyzji o wyższej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami w przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji czy windykacja należności. Prowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami z poziomu związku międzygminnego jest więc racjonalne, uzasadnione i docelowo preferowane.

85 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Miasta Świnoujście czerwiec 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google