Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wygl ą da kultura ż ydowska? Projekt przygotowany pod kierunkiem Rafała Wiewióry przez: Michała Boczonia – kl. 4b, Gabriel ę Czajkowsk ą – kl. 5a,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wygl ą da kultura ż ydowska? Projekt przygotowany pod kierunkiem Rafała Wiewióry przez: Michała Boczonia – kl. 4b, Gabriel ę Czajkowsk ą – kl. 5a,"— Zapis prezentacji:

1 Jak wygl ą da kultura ż ydowska? Projekt przygotowany pod kierunkiem Rafała Wiewióry przez: Michała Boczonia – kl. 4b, Gabriel ę Czajkowsk ą – kl. 5a, Karola Gola ń skiego – kl. 4b, Pawła Króla – kl. 4b, Radka Marczenk ę – kl. 4b, Sebastiana Osmolak-Rogaluka – kl. 4b, King ę Sabatowicz – kl. 5a, Oskara Tracht ę - kl. 4b

2 Judaizm Judaizm był pierwsz ą religi ą monoteistyczn ą, wiar ą w S twórc ę, Boga Jedynego, Jahw ę. Z judaizmu powstały inne religie, m.in.: - chrze ś cija ń stwo, - islam.

3 J ę zyk hebrajski - Posługiwali si ę nim Ż ydzi od czasów niewoli egipskiej; - zapisane s ą w nim Tora i Talmud; - j ę zyk współczesnych Izraelczyków. W historii wyró ż nia si ę kilka okresów j ę zyka hebrajskiego: biblijny, za ś wiadczony w ksi ę gach Starego Testamentu; nowohebrajski, wyst ę puj ą cy w pierwszych stuleciach n.e., stosowany do dzisiaj jako urz ę dowy j ę zyk pa ń stwa Izrael. הבה נגילה Hawa nagila (Radujmy si ę ) הבה נגילה ונשמחה Hawa nagila wenis mecha (Radujmy si ę i cieszmy)

4 Kalendarz ż ydowski - Rok ż ydowski składa si ę z 12 miesi ę cy. - Nowy Rok ż ydowski rozpoczyna si ę jesieni ą (tisziri). - Siedmiodniowy tydzie ń zaczyna si ę w n iedzie- l ę,a ko ń czy Szabasem w sobot ę. - Dni tygodnia nie maj ą nazw, okre ś la si ę je kolejnymi cyframi. - Doba rozpoczyna si ę wieczorem i ko ń czy wraz ze zmierzchem dnia.

5 Ś wi ę ta Sze ść biblijnych ś wi ą t Izraela to: 1. Pesach ( Ś wi ę to Paschy) 2. Chag Hamacot ( Ś wi ę to Prz a ś - ni ków) 3. Szawuot ( Ś wi ę to Tygodni) 4. Rosz Ha-szana ( Ś wi ę to Tr ą bie- nia) 5. Jom Kippur (Dzie ń Pojedna- nia) 6. Sukkot ( Ś wi ę to Szałasów)

6 Szabat lub szabas, obchodzony jest w sobot ę – ju ż od ś witu. Jest to dzie ń, w którym zabrania si ę pracowa ć. Nie mo ż na tak ż e np. podró ż owa ć, zapala ć ognia, m.in. ś wiec, kuchenek gazowych; nie mo ż na pali ć papierosów. W czasie szabatu koniecznie spo ż ywa si ę uroczyste posiłki, modli. Konieczne jest przestrzeganie tradycji i ró ż nych obrz ę dów z ni ą zwi ą zanych. Szabat

7 Tora - Powszechnie znana jako Biblia. - Według ż ydowskiej tradycji jest ksi ę g ą objawion ą, Znakiem Przymierza Boga z Izraelem. - Została przekazana Moj ż eszowi na Górze Synaj. - Zawiera przesłanie Boga do człowieka. - W VII w. p.n.e. została spisana i do dzi ś stanowi kanon wiedzy i wiary.

8 Synagoga Synagoga– zgromadzenie, miejsce zebra ń " – ż ydowski dom modlitwy. - Powszechnie u ż ywane słowa w j ę zyku polskim odpowia- daj ą ce poj ę ciu synagogi to bo ż nica lub bó ż nica – czyli miej- sce po ś wi ę cone Bogu, dom modlitwy. Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

9 Tradycyjny strój modlitewny Ortodoksyjni Ż ydzi codzien- nie modl ą si ę w tałesie (szal modlitewny) - z przytwierdzonymi do ramienia i czoła filakteriami - z jarmułk ą (hebr. kipa) na głowie.

10 Tałes - szal modlitewny - na ka ż dym z czterech rogów tałesu znajduj ą si ę symboliczne fr ę dzle - jest zakładany podczas modlitw (Tora zaleca noszenie ubrania z fr ę dzlami przez cały dzie ń ).

11 Filakterie - Niewielkie skórzane pudełeczka w kształcie sze ś cianu, przywi ą zy - wane za pomoc ą czarnych rzemieni do lewego ramienia i czoła - Wewn ą trz pudełek umieszcza si ę wypisane na małej kartce perga- minu przykazania Tory.

12 Jarmułka (mycka) M ę skie nakrycie głowy, mała czapeczka zszyta z sze ś ciu klinów.

13 Menora - siedmioramienny ś wiecznik - ma symbolizowa ć naród Izraela, którego misj ą jest by ć ś wiatłem narodów.

14 Sławni przedstawiciele narodu ż ydowskiego o polskich korzeniach Artur Rubinstein ( ) - jeden z najwybitniejszych pianistów - juror konkursów szopenowskich

15 Janusz Korczak ( ) - Wła ś ciwie Henryk Goldszmit - Lekarz - Wybitny pedagog - Autor ksi ąż ek dla dzieci (m.in. Król Maciu ś Pierwszy) - Kierownik ż ydowskiego domu sierot w getcie warszawskim. Dobrowolnie poszedł z wychowan- kami na ś mier ć do obozu w Treblin- ce.

16 Bruno Schulz ( ) - pisarz - artysta plastyk - architekt - nauczyciel rysunku

17 Muzyka i taniec Muzyka i taniec to obok kuchni najwa ż niejsze elementy integracji, a cz ę sto i to ż samo ś ci Ż ydów. Rozproszenie członków narodu ż ydowskiego zwane diaspor ą spowodo- wało, ż e przez wieki Ż ydzi czerpali z ró ż nych kultur. Zachowuj ą c swoje tradycje i obrz ę dy, przyjmowali jednocze ś nie instrumentarium oraz układy choreografi- czne od narodów lub społeczno ś ci, w których ż yli. Nast ę pnie przetwarzali je, tworz ą c własn ą, oryginaln ą muzyk ę. Do dzi ś charakterystyczne dla muzyki ż ydow- skiej s ą skrzypce, klarnet, liry, harfy, kontrabas. W warstwie tekstowej cz ę sto autorzy odwołuj ą si ę do Psalmów zawartych w Torze. Ta ń ce izraelskie najcz ęś ciej ta ń czone s ą w kole.

18

19 Hava nagila Dlaczego okr ą g? W ta ń cach ż ydowskich wa ż na jest wi ęź. Naj- lepiej osi ą ga si ę j ą poprzez poruszanie si ę po okr ę gu symbolizuj ą - cym jedno ść ze wspólnot ą. Im bli ż ej do centrum, tym cia ś niej- szy okr ą g stworzymy - a ż nasze r ę ce si ę spotkaj ą. Im dalej do centrum, tym nam dalej do ludzi. Kr ą g mówi o naszej odpowie- dzialno ś ci za siebie nawzajem. W kr ę gu wszyscy jeste ś my rów- ni. I wszyscy te ż go tworzymy. Ka ż dy taniec ko ń czy gest unie- sionych r ą k ku górze – jest to uwielbienie dla Boga i wszyst - kich stworze ń na Ziemi – tak ż e nas, a mo ż e przede wszystkim nas, ludzi.

20

21

22

23 Łączy gusty kulinarne wielu krajów zamieszkiwanych przez Żydów Czystość potraw – najważniejsza zasada (koszer rytualnie czysty) Kaszrut - żydowskie reguły odżywiania, ustanowione na podstawie Tory Typowe potrawy: Kuchnia ż ydowska

24 Bajgle- precle Składniki Mąka g mąki Masło roślinne – 10 g Drożdże – 2 g Jako Sól gruboziarnista, olej Sposób przygotowania Drożdże rozprowadzić w wodzie, po czym wyrobić ciasto razem z drożdżami i zostawić masę na 30 minut – do wyrośnięcia. Podzielić ciasto na 8 kawałków i uformować wałeczki. Zwijać po dwa wałeczki i wkładać do wrzącej wody, a gdy wypłyną na wierzch, wyjąć łyżką cedzakową, wyłożyć na wysmarowaną olejem blachę, posypać grubą solą i wstawić do gorącego pieca. Po wystygnięciu bajgle – precelki są gotowe do jedzenia. Smacznego!

25 Ś led ź w majonezie jabłkowym Składniki Śledzie - 80 dag, Majonez - 25 dag Jabłka - 15 dag Cebula - 15 dag Ogórek kiszony - 15 dag Sól, cukier, pieprz - do smaku Sposób przygotowania Wymoczone i oprawione płaty śledziowe należy ułożyć na półmis- ku i pokryć masą majonezową. Masę majonezową przygotowuje- my, dodając do majonezu koszernego (gotowego lub przyrządzo- nego w domu) pokrojone w drobne kosteczki: surową cebulę, ogórki kiszone oraz (utarte na grubej tarce o grubych otworach) jabłka. Do wymieszanej masy dodajemy sól, cukier i pieprz do smaku. Smacznego!

26 Jajka siekane z cebul ą Składniki Jaja – 8 Cebula – 30 dag Olej słonecznikowy – 0,1 l Sól i pieprz – do smaku Sposób przygotowania Jaja ugotować na twardo, drobno posiekać, a następnie dodać równie drobno posiekaną surową cebulę oraz olej słoneczniko- wy, sól, pieprz do smaku. Całość dokładnie wymieszać. Smacznego!

27 Kreplach Składniki na ciasto Mąka - szklanka Jajko, sól Składniki na farsz Mięso mielone – szklanka Cebula posiekana – łyżka Sól, olej Sposób przygotowania Wyrobić dość miękkie ciasto - jeśli trzeba - dolać gorącej wody. Rozwałkować bardzo cienko i wykroić kwadraty lub kółka. Nakładać przygotowany farsz mięsny. Lepić pierożki i gotować albo smażyć w głębokim tłuszczu. Smacznego!

28 Bibliografia/Materiały pomocnicze

29 Podzi ę kowania Dzi ę kuj ą c za uwag ę, serdecznie dzi ę kujemy za pomoc w przygotowaniu prezentacji: - Ani Jarmo ń, - Kołu gitarowemu, - Pani Małgorzacie Król, - Pani Agacie Ptak.


Pobierz ppt "Jak wygl ą da kultura ż ydowska? Projekt przygotowany pod kierunkiem Rafała Wiewióry przez: Michała Boczonia – kl. 4b, Gabriel ę Czajkowsk ą – kl. 5a,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google