Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach (czytelnia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach (czytelnia)"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach (czytelnia)
„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.” Jan Paweł II

2 Czytelnię obsługują: Beata Kusiak Magdalena Staszewska

3 W 2005 roku biblioteka otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego cztery komputery z urządzeniem wielofunkcyjnym (skaner, drukarka, kopiarka). Sprzęt ten zapoczątkował tworzenie centrum multimedialnego. W 2007 lokal został dodatkowo wyposażony ze środków MEN. Zakupiono 5 komputerów (3 dla pracowników, 2 dla czytelników, 2 drukarki laserowe). Z PBW biblioteka otrzymała dodatkowo rzutnik medialny z ekranem i skaner.

4 Lokal (czytelnia)

5 Zasoby czytelni księgozbiór informacyjny:
bibliografie ogólne i szczegółowe, encyklopedie, leksykony, kompendia wiedzy, słowniki ogólne i tematyczne, słowniki językowe czasopisma pedagogiczne, ogólnospołeczne i literackie – bieżące i z lat poprzednich

6 Zasoby czytelni księgozbiór z zakresu nauk humanistycznych
ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, literatury pięknej i językoznawstwa, historii i geografii księgozbiór z zakresu nauk przyrodniczych

7 Zasoby czytelni książki rzadkie i poszukiwane

8 Zasoby czytelni kasety video z filmami edukacyjnymi
duży zbiór płyt CD i DVD zgromadzonych w ramach programu: „Nauczyciel i uczeń po lekcjach w nowoczesnej, medialnej bibliotece pedagogicznej” i innych do wykorzystania np. na lekcjach wychowawczych

9 Zasoby czytelni regionalia – wydawnictwa
dotyczące regionu świętokrzyskiego – powiatu starachowickiego w jego historycznych granicach

10 Warsztat informacyjny
Katalogi : alfabetyczny i przedmiotowy (według działów wiedzy). Rozbudowane kartoteki: zagadnieniowa z obszaru pedagogiki i nauk pokrewnych, problemów gospodarczych i politycznych, twórczości pisarzy polskich i obcych, postaci i motywów literackich, bibliotekoznawstwa, regionalna.

11 Warsztat informacyjny
W lipcu 2007 r. rozpoczęłyśmy prace nad tworzeniem baz komputerowych biblioteki przy pomocy programu MAK. Można wyszukiwać potrzebne książki, filmy i dokumenty elektroniczne, czasopisma i artykuły w (ciągle powiększającym się) katalogu komputerowym. Od marca 2008 nasze katalogi widoczne są (obok baz innych filii) na stronie PBW w Kielcach (www.pbw.kielce.pl).

12 Jak nas znaleźć w sieci? Np.: GOOGLE PBW Kielce mapa strony katalogi i bazy online filie Starachowice książki lub multimedia lub czasopisma lub kartoteka zagadnieniowa (Wyszukiwać można przez tytuł, autora, słowo w tytule, hasło przedmiotowe, rzeczowe, nazwy wydawców).

13 Co robimy? pomagamy w doborze literatury na określony temat;
prowadzimy lekcje biblioteczne i przedmiotowo-biblioteczne dla zainteresowanych uczniów szkół wszystkich typów; udostępniamy na miejscu wydawnictwa informacyjne, czasopisma; wykonujemy odbitki ksero; organizujemy wystawy (np:. Fryderyk Chopin; Maria Skłodowska-Curie ( ); Rok Czesława Miłosza; Współczesny język polski: język polityki, wulgaryzmy, zapożyczenia); wyszukujemy materiały na życzenie przez telefon; udzielamy pomocy przy obsłudze skanera i komputera (programy: WORD, Excel), nagrywaniu płyt, zakładaniu i przeglądaniu poczty elektronicznej, organizujemy spotkania i konferencje nauczycieli; przy komputerowej rekrutacji na studia; wyszukiwaniu informacji w Internecie; opracowujemy materiały biblioteczne w postaci broszur (bibliografie, biuletyny nowości); pomagamy w wyszukiwaniu materiałów w innych bibliotekach i w KARO (Rozproszonym Katalogu Bibliotek Polskich); opracowujemy zestawienia bibliograficzne (także na życzenie czytelników); współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic.

14 Tytuły zestawień bibliograficznych dostępnych w czytelni
Aborcja Czytelnictwo Grupy, klasa jako grupa. Integrowanie klasy Adaptacja dziecka do szkoły Dojrzałość szkolna Gry i zabawy Adopcja, rodziny zastępcze Demografia Harcerstwo, zuchy Agresja i przemoc Dwujęzyczność; nauczanie bilingwalne Hospitacja mobbing Dziecko, dzieciństwo In vitro program: „Zero tolerancji” Dziecko w świetle prawa Innowacje pedagogiczne terroryzm Edukacja ekologiczna Integracja społeczna niepełnosprawnych. Edukacja integracyjna molestowanie i przemoc seksualna; gwałt Edukacja europejska Integracja europejska okaleczanie i samouszkodzenia ciała Edukacja międzykulturowa europejskie programy i projekty edukacyjne AIDS/HIV Edukacja regionalna Internaty, bursy Andragogika Edukacja wczesnoszkolna Karol Wojtyła / Jan Paweł II: Jego nauki Asertywność Egzemplarz obowiązkowy i twórczość Aspiracje Emocje Kłamstwo Autoprezentacja Ewaluacja Kompetencje (umiejętności) społeczne Autorytet Ekologia Komunikacja międzyludzka Barwy; terapia kolorami. Barwy w literaturze Feminizm. Dyskryminacja kobiet. Różnice między płciami Konflikty i ich rozwiązywanie Baśnie Gazetka szkolna Konsumpcjonizm we współczesnym świecie Bezdomność Gerontologia. Geragogika. Człowiek stary Kultura; uczestnictwo w kulturze. Kultura popularna Bezrobocie choroba Alzheimera Biblioterapia Kwestionariusze badań; testy, ankiety Uniwersytety Trzeciego Wieku Bieda i ubóstwo socjometria Wady postawy; gimnastyka korekcyjna Ból Literatura science-fiction, fantasy, fantastyka Gimnazjum: rola i funkcjonowanie Ciało, wygląd Logopedia. Mowa dziecka Globalizacja. Szkolnictwo wobec globalizacji Czas wolny

15 Tytuły zestawień bibliograficznych dostępnych w czytelni (c. d.)
Maria Skłodowska-Curie ( ) wioski dziecięce edukacja osób niepełnosprawnych Media opieka nad dziećmi i młodzieżą za granicą postrzeganie osób niepełnosprawnych edukacja medialna Parki, rezerwaty, pomniki przyrody praca pedagoga specjalnego e-learnig, nauczanie na odległość Patologia społeczna olimpiady specjalne reklama ogólne wiadomości poszczególne zaburzenia prasa prostytucja autyzm Metody i techniki nauczania samobójstwa choroby i zaburzenia psychiczne Migracje zarobkowe pornografia zaburzenia integracji sensorycznej Młodzież pedofilia porażenie mózgowe młodzież - wartości Patriotyzm. Wychowanie patriotyczne zespół Aspergera Mniejszości narodowe Pedagogika specjalna, niepełnosprawność wiadomości ogólne zespół CHARGE Motywacja zespół Downa niewidomi, słabowidzący Nadpobudliwość psychoruchowa zespół Retta niesłyszący Nagroda i kara zespół Tourette`a upośledzenie umysłowe Nauczyciel zespół Turnera upośledzenie fizyczne głos w pracy nauczyciela niepełnosprawni za granicą niepełnosprawności sprzężone relacje nauczyciel – uczeń; postrzeganie szkoły przez uczniów praca niepełnosprawnych pedagogika specjalna - formy terapii „Nieprzetarty Szlak”, harcerstwo niepełnosprawnych Nauka czytania i pisania, czytanie dogoterapia ze zrozumieniem hipoterapia organizacje pozarządowe wobec problemów osób niepełnosprawnych dysleksja, dysortografia, dyskalkulia terapia przez kontakt ze zwierzętami twórczość niepełnosprawnych Ocenianie terapia zajęciowa usprawnianie – metody Odżywianie. Zaburzenia jedzenia sport i aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych Opieka nad dzieckiem, domy dziecka

16 Tytuły zestawień bibliograficznych dostępnych w czytelni (c. d.)
Pedagogika społeczna, praca socjalna Rodzice - dzieci Szkolnictwo na świecie hospicja Rodzina, pomoc rodzinie Szkoła w zmieniającej się rzeczywistości. Reforma edukacji wolontariat rodzina dysfunkcyjna, rodzina ryzyka Szkoła na wsi; środowisko wiejskie organizacje społeczne, pozarządowe samotne rodzicielstwo Szkolnictwo – historia polityka i pedagogika społeczna za granicą nietypowe związki; alternatywne formy życia małżeńskiego Szkoły prywatne; szkoły niepubliczne domy pomocy społecznej sieroctwo duchowe i społeczne Sztuka w życiu dziecka. Terapia przez sztukę emerytury i renty nieletnie matki (i ojcowie) mandale Pedagogika zabawy rozwód; wpływ rozbicia rodziny na dzieci Śmiech, optymizm, poczucie humoru Podstawa programowa rola ojca w rodzinie Śmierć, umieranie, żałoba Poradnictwo zawodowe rola dziadków w rodzinie eutanazja Praca pedagoga szkolnego rodzina a osiągnięcia szkolne dzieci kara śmierci Praca. Rola pracy w życiu człowieka Rynek pracy w Polsce i na świecie; edukacja Świetlice szkolne, środowiskowe rozwój zawodowy człowieka a rynek pracy i socjoterapeutyczne Praca z uczniem zdolnym Samoocena, poczucie wartości Teatr. Edukacja teatralna Prawa człowieka. Prawa dziecka Samorząd uczniowski Techniki relaksacyjne Prawo autorskie i ochrona danych osobowych Samotność i alienacja Telefon Zaufania Przedszkole; edukacja przedszkolna Sekty i ruchy religijne Terapia przedszkola na świecie Sport; fair play; doping w sporcie Przemoc w rodzinie Sporty walki Przemoc wobec dziecka Stereotypy, uprzedzenia, tolerancja Przemoc wobec ludzi starszych Stresy, lęki, nerwice, lęki szkolne, depresja Public relations Subkultury; grupy nieformalne Religia. Religia w szkole Sześciolatki w szkole

17 Tytuły zestawień bibliograficznych dostępnych w czytelni (c. d.)
Turystyka, wycieczki szkolne i „zielone szkoły” etyka zawodowa pracownika socjalnego osoby chore; choroby; szkoły przyszpitalne Twórczość dzieci i młodzieży; myślenie twórcze etyka zawodowa terapeuty zawód pielęgniarki Uzależnienia, profilaktyka (ogólnie) etyka zawodowa w poradnictwie zawodowym Zwyczaje, obyczaje, tradycja Uzależnienia (ogólnie, uzależnienia różne) etyka w nauce Zbigniew Herbert zestawienie bibliograficzne alkohol etyka w psychologii w wyborze alkohol a przemoc w rodzinie etyka dziennikarska Związek literatury ze sztuką. Adaptacje filmowe zespół FAS etyka pielęgniarska, etyka w medycynie alkohol za granicą Wsparcie społeczne ruchy trzeźwościowe; Anonimowi Alkoholicy Współczesny język polski Dorosłe Dzieci Alkoholików język polityki kobiety i alkohol wulgaryzmy narkomania zapożyczenia rośliny o właściwościach narkotyzujących Współpraca rodziców i nauczycieli. Postrzeganie szkoły przez rodziców „pigułki gwałtu” Wychowanie seksualne; zachowania seksualne młodzieży narkomania za granicą dopalacze odmienności seksualne, transseksualizm, tożsamość płciowa tytoń inne uzależnienia Wykluczenie i marginalizacja społeczna Wartości. Wartości w edukacji i szkole. Etyka. Moralność. Tolerancja Wypalenie zawodowe Wyrównywanie szans edukacyjnych etyka zawodowa Zarządzanie i kierowanie oświatą etyka w biznesie Zdrowie i choroba. Pacjenci i ich prawa etyka zawodowa nauczyciela i bibliotekarza edukacja zdrowotna etyka zawodowa pedagoga społecznego

18 Część z wymienionych zestawień można znaleźć na stronie PBW Kielce:
GOOGLE PBW Kielce mapa strony Biblioteczka cyfrowa

19 Oto sporządzone w formie broszury bibliografie

20 i wykazy nabytków:

21 Kilka opinii o czytelni (zawartych m. in. w ankiecie)
„Wg mnie bardzo dobrze funkcjonuje, pomoc pracowników na bardzo wysokim poziomie” „Personel profesjonalnie pomaga i zawsze jest przygotowany rzeczowo (zna nowości, szybko przygotowuje materiały)” „Miła, profesjonalna obsługa czytelnika” „Miła i kompetentna obsługa” „Szybka i sprawna obsługa” „Jeśli tu nie wyszukacie potrzebnych materiałów, to w żadnej bibliotece nic już nie będzie. Wy wszystko potraficie znaleźć. Przy Was Chuck Norris to pestka”.

22 Zapraszamy codziennie (oprócz czwartków) od godziny 9 -18
oraz w co drugą sobotę w godzinach

23 Zapraszamy

24 Oprac. Beata Kusiak Starachowice 2011


Pobierz ppt "Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach (czytelnia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google