Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki 2013/2014
Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi i Pawła Jerzego Matuszyka

2 Strumień i flaga Strumień – wprowadzanie i wyprowadzanie danych można potraktować jako strumień bajtów płynący od źródła do ujścia. Flaga – przechowuje informacje typu tak/nie.

3 Strumienie Wyprowadzanie i wprowadzanie informacji ze standardowych urządzeń we/wy (klawiatura/ekran) Biblioteka iostream Wyprowadzanie i wprowadzanie informacji z plików Biblioteka fstream Wyprowadzanie i wprowadzanie informacji z obiektów klasy string Biblioteka sstream

4 Operacje we/wy Przepływ informacji może odbywać się na dwa sposoby: Operacje we/wy bitowe Polega na tym, że określone bajty przesyłane są od źródła do ujścia, a strumień nie interesuje się znaczeniem tych bajtów. Stosujemy, gdy program ma komunikować się nie z człowiekiem, ale z innym programem albo urządzeniem.

5 Operacje we/wy Operacje we/wy tekstowe Polega na tym, że określone bajty przesyłane są od źródła do ujścia oraz ma jeszcze je interpretować (formatować). Stosujemy, gdy program ma komunikować się z człowiekiem. Wszystkie operacje we/wy wykonywane do tej pory były typu tekstowego.

6 Posługiwanie się strumieniem
Definiujemy w pamięci obiekt sterowania strumieniem. Wskazujemy jakim urządzeniem ma się zajmować. Przeprowadzamy wczytania (wypisania) informacji. Likwidujemy strumień.

7 Strumienie zdefiniowane standardowo
cout – standardowe urządzenie wyjścia cin – standardowe urządzenie wejścia cerr – standardowe urządzenie wyjścia, na które wypisujemy komunikaty o błędach (strumień niebuforowany) clog – standardowe urządzenie wyjścia, na które wypisujemy komunikaty o błędach (strumień buforowany) wcout wcin wcerr wclog

8 Operatory przesunięcia bitowego
Operatory << oraz >> zostały przeładowane w ten sposób, że odpowiadają za wstawianie i wyjmowanie ze strumienia. PRIORYTETY!!! bool a = true, b = false; cout << a && b;

9 Domniemania (cout) Typy przechowujące liczby całkowite są wypisywane w systemie dziesiętnym. Typy alfanumeryczne są wypisywane jako pojedyncze znaki ASCII Typy przechowujące liczby zmiennoprzecinkowe są wypisywane w postaci 6 cyfr. Wskaźniki (z wyjątkiem char*) są wypisywane w systemie heksadecymalnym.

10 Hello Adres w pamięci Domniemania (cout)
Wypisanie wskaźnika char* powoduje wypisanie C-stringu na który pokazuje, czyli: char *a="Hello"; cout << a << endl; cout << reinterpret_cast<void*>(a) << endl; Hello Adres w pamięci

11 Domniemania (cin) Wszystkie wczytywane typy mogą poprzedzać białe znaki, które są ignorowane. Przy wczytywaniu liczb całkowitych są traktowane jako wprowadzane w systemie dziesiętnym (nie można wprowadzać liczb pisząc np. 011, 0x11). Przy wczytywaniu liczb całkowitych po podaniu pierwszego znaku nie będącego cyfrą wprowadzanie zostaje zakończone. Wprowadzając liczby ujemne, pomiędzy znakiem minus a liczbą nie może być spacji.

12 Domniemania (cin) Wprowadzając liczbą zmiennoprzecinkową obowiązują zasady dotyczące liczb całkowitych, jednak w przypadku notacji wykładniczej (naukowej) może wystąpić drugi znak + lub – oraz litera oznaczająca wykładnik. Wewnątrz nie może być spacji. Przy wczytywaniu C-stringów oraz stringów wczytywanie rozpoczyna się po zignorowaniu białych znaków poprzedzających tekst i kończy się z napotkaniem pierwszego białego znaku.

13 Format state flags Zasady formatowania są zapisane w tak zwanych flagach stanu formatowania i znajdują się w klasie ios_base

14 Hierarchia klas

15 Flagi i maski Flagi: skipws ignoruj białe znaki left lewe justowanie right prawe justowanie internal „wewnętrzne” justowanie boolalpha używaj słów true/false dec konwersja decymalna oct konwersja oktalna hex konwersja heksadecymalna showbase pokaż podstawę konwersji showpoint pokaż kropkę dziesiętną

16 Flagi i maski uppercase wielkie litery (w liczbach) showpos pokaż znak + w liczbach R+ scientific notacja wykładnicza fixed notacja zwykła unitbuf nie buforuj strumienia Maski: adjustfield maska dla typu justowania basefield maska dla typu konwersji floatfield maska dla typu notacji

17 skipws Ustawienie tej flagi powoduję że strumień będzie ignorował białe znaki (spacje, tabulatory, znaki nowej linii), które poprzedzają znaki właściwe. string a; cin >> a; cout << a.length() << endl; //skasuj flagę skipws ___aaa 3 ___aaa

18 left right internal Wyjustowanie do lewej, prawej lub rozciągnięcie. int a=-12; //ustaw flagę left oraz ustal szerokość cout << a << endl; //ustaw flagę right oraz ustal szerokość //ustaw flagę internal oraz ustal szerokość

19 boolalpha Wartości zmiennych bool są wypisywane jako true / false. bool a=true,b=false; cout << a << endl; cout << b << endl; //ustaw flagę boolalpha 1 true false

20 dec hex oct Wypisywanie i wprowadzanie liczb w innych systemach liczbowych. int a=20; cout << a << endl; //ustaw flagę hex i skasuj oct i dec //ustaw flagę oct i skasuj hex i dec 20 14 24

21 showbase Decyduje czy wypisywać podstawę konwersji. int a=20; //ustwa flagę showbase cout << a << endl; //staw flagę hex i skasuj oct i dec //staw flagę oct i skasuj hex i dec 20 0x14 024

22 showpos Decyduje czy wypisywać znak + przed liczbami dodatnimi. int a=20; cout << a << endl; //ustaw flagę showpos 20 +20

23 uppercase Decyduje czy wypisywać duże litery zawarte w liczbach. double a=1e10; cout << a << endl; //ustaw flagę uppercase 1e+010 1E+010

24 showpoint Decyduje czy wypisywać kropkę dziesiętną. double a=1.23,b=4; cout << a << endl; cout << b << endl; //ustaw flagę showpoint 1.23 4

25 scientific, fixed Decyduje w jakiej notacji wypisywać liczby. double a= ; cout << a << endl; //ustaw flagę fixed //ustaw flagę scientific i skasuj flagę fixed e+002

26 Sposoby zmiany formatowania
Flagi można zmieniać za pomocą: elementarnych funkcji składowych klasy ios, funkcji składowych klasy ios, które nie zmieniają flag, ale zmieniają towarzyszące im parametry, manipulatorów

27 Elementarne funkcje składowe klasy ios
Do zmian flag służą funkcje: fmtflags flags() const; fmtflags flags(fmtflags); fmtflags setf(fmtflags); fmtflags setf(fmtflags, fmtflags); fmtflags unsetf(fmtflags); Typ fmtflags to inna nazwa typu int.

28 Przykład 1 int a=20; cout << a << endl; cout.setf(ios::showpos); cout.unsetf(ios::showpos); 20 +20 20

29 Przykład 2 double a=123; cout << a << endl; cout.setf(ios::showpoint | ios::fixed); 123

30 Przykład 3 int a=20; cout << a << endl; cout.setf(ios::hex,ios::basefield); 20 14

31 Przykład 4 int a=20; cout << a << endl; ios::fmtflags stare=cout.flags(); cout.setf(ios::hex,ios::basefield); cout.flags(stare); 20 14 20

32 Funkcje składowe klasy ios, które nie zmieniają flag
streamsize width() const; streamsize width(streamsize); streamsize precision() const; streamsize precision(streamsize); char fill() const; char fill(char); Typ streamsize to inna nazwa typu int.

33 Przykład 1 double a=1.0/3.0; cout << a << endl; cout.precision(10);

34 Przykład 2 int a=-12; cout.setf(ios::left,ios::adjustfield); cout.width(10); cout << a << endl; cout.setf(ios::right,ios::adjustfield); cout.setf(ios::internal,ios::adjustfield);

35 Przykład 3 int a=-12; cout.fill('.'); cout.setf(ios::left,ios::adjustfield); cout.width(10); cout << a << endl;

36 Manipulatory bezargumentowe
boolalpha – noboolalpha hex – dec – oct flush endl skipws – noskipws showpoint – noshowpoint showpos – noshowpos showbase – noshowbase uppercase – nouppercase fixed – scientific left – right - internal

37 Przykład 14 int a=12; cout << oct << a << endl << showbase << a << endl << uppercase << hex << a << endl; 014 0XC

38 Manipulatory parametryzowane
setw(int) setfill(char) setprecision(int) setbase(int) setiosflags(fmtflags) resetiosflags(fmtflags)

39 Przykład #include<iomanip> … double a=1.0/3.0; cout << a << endl << setprecision(10) << a << endl << setprecision(2) << a << endl;

40 Przykład int a=20; cout << a << endl << setiosflags(ios::showpos) << a << endl << setbase(8) << a << endl; 20 +20 24

41 Prezentacja udostępniona na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania autorów jako właścicieli praw do prezentacji oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny jest na stronie:


Pobierz ppt "Podstawy informatyki 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google