Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o schizofrenii, ale boicie się zapytać? Andrzej Czernikiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystko co chcielibyście wiedzieć o schizofrenii, ale boicie się zapytać? Andrzej Czernikiewicz."— Zapis prezentacji:

1

2 Wszystko co chcielibyście wiedzieć o schizofrenii, ale boicie się zapytać? Andrzej Czernikiewicz

3 2 Schizofrenia - podstawowe fakty Na schizofrenię choruje co setny człowiek typowy wiek zachorowania na schizofrenię to u mężczyzn 20-25 lat, u kobiet 26-35 lat 10% osób chorych na schizofrenię ginie śmiercią samobójczą koszty leczenia chorych na schizofrenię to ok.. 5% wszystkich kosztów opieki medycznej wg NIMH (1997)

4 3 czym jest schizofreniaczym nie jest schizofrenia trzecią pod względem częstości psychozą - 1% ludzi choruje na sch. bardzo rzadką chorobą psychiczną na sch. chorują ludzie ze wszystkich grup społecznych na sch. choruje tylko osoby zdolne i dużo się uczące u 1/3 chorych uzyskuje się długie remisje, kolejna 1/3 nieźle funkcjonuje sch. jest nieuleczalna większość chorych jest leczona ambulatoryjnie wszyscy chorzy na sch. wymagają długotrwałego leczenia szpitalnego

5 4 Schizofrenia - czynniki ryzyka to: mieć co najmniej jednego krewnego 1-o stopnia lub co najmniej dwu krewnych II-o stopnia ze schizofrenią być stanu wolnego być mieszkańcem dużego miasta lub obywatelem uprzemysłowionego państwa urodzić się w zimie być członkiem niższej klasy socjoekonomicznej mieć problemy zdrowotne w okresie prenatalnym doświadczyć w ostatnim okresie stresującego zdarzenia wg APA (1997)

6 Historia koncepcji Kraepelin (1896) Kraepelin (1896) dementia praecox dementia praecox Bleuler (1911) (grupa schizofrenii) Bleuler (1911) (grupa schizofrenii) schizofrenia = rozszczepienie umysłu schizofrenia = rozszczepienie umysłu 5

7 6 Schizofrenia - wybrane kryteria diagnostyczne wg DSM IV Dwa lub więcej objawy z listy podanej niżej, trwające co najmniej miesiąc (lub mniej jeżeli były efektywnie leczone): 1. Urojenia 2. Omamy 3. Zdezorganizowane wypowiedzi 4. Zdezorganizowane lub katatoniczne zachowanie 5. Objawy negatywne Znaczące pogorszenie funkcjonowania socjalnego lub zawodowego wg APA (1995)

8 7 Schizofrenia - objawowe kryteria diagnostyczne wg ICD 10 DCR wg WHO (1995) G1.(1) Co najmniej jeden z poniższych objawów w epizodzie psychozy (minimalny czas trwania - 1 miesiąc): a. Echo myśli b. Urojenia wpływu c. Omamy słuchowe o treściach dyskutujących lub komentujących d.Uporczywe urojenia Lub G1. (2) Co najmniej 2 z poniższych objawów w epizodzie psychotycznym (jeśli trwają co najmniej miesiąc i towarzyszą im urojenia bez treści afektywnej): a. Utrwalone omamy b. Niespójne lub zdezorganizowane wypowiedzi c. Zachowanie katatoniczne d. Objawy negatywne

9 Objawy kognitywne – zaburzenia treści myślenia urojenia urojenia charyzmatyczne charyzmatyczne kontroli kontroli prześladowcze prześladowcze odnoszące odnoszące 8

10 Formalne zaburzenia myślenia Luźne skojarzenia Luźne skojarzenia Zbaczanie Zbaczanie Ubóstwo treści Ubóstwo treści dźwięczenie dźwięczenie neologizmy neologizmy rozkojarzenie rozkojarzenie 9

11 Zaburzenia percepcji Zaburzona percepcja Zaburzona percepcja Omamy Omamy Słuchowe Słuchowe Wzrokowe Wzrokowe Dotykowe Dotykowe Pseudohalucynacje Pseudohalucynacje Halucynacje psychiczne Halucynacje psychiczne 10

12 Objawy emocjonalne Płaski afekt Płaski afekt Niedostosowanie afektywne Niedostosowanie afektywne Anhedonia Anhedonia 11

13 Objawy behawioralne Utrata motywacji Utrata motywacji Izolacja socjalna Izolacja socjalna 12

14 Objawy pozytywne i negatywne Objawy pozytywne Objawy pozytywne Widoczne, nieobecne u ludzi psychicznie zdrowych Widoczne, nieobecne u ludzi psychicznie zdrowych Objawy negatywne Objawy negatywne Nieobecne normalne zachowania Nieobecne normalne zachowania Złe przystosowanie przedchorobowe Złe przystosowanie przedchorobowe Gorsze rokowanie Gorsze rokowanie Brak redukcji po klasycznych LAP Brak redukcji po klasycznych LAP 13

15 14 w wymiarze pozytywno- negatywnym schizofrenii "positive" "...denotes those symptoms which are present and should be absent..."; "negative" those "...that are absent but should be present...."

16 15 Objawy pozytywne w Skali PANSS: P1. UROJENIA P2. FORMALNE ZABURZENIA MYŚLENIA P3. OMAMY P4. PODNIECENIE P5. POSTAWA WIELKOŚCIOWA P6. PODEJRZLIWOŚĆ I UROJENIA PRZEŚLADOWCZE P7. WROGOŚĆ

17 Objawy negatywne wg PANSS Stępienie afektywne Wycofanie emocjonalne Zubożenie kontaktu Apatia Zaburzenia myślenia abstrakcyjnego Brak spontaniczności i płynności konwersacji Stereotypia myślenia 16

18 Objawy osiowe wg Bleulera obecne u każdego chorego, w każdym okresie choroby Autyzm Ambiwalencja Zblednięcie Afektywne Zaburzenia Asocjacji 17

19 18 Schizofrenia - trzy zespoły Zespół błędnej oceny rzeczywistości (objawy pozytywne): urojenia i omamy Zespół objawów deficytowych (objawy negatywne): ubóstwo mowy, spłaszczenie afektu,zubożenie psychomotoryczne, spadek inicjatywy Zespół dezorganizacji: objawy dezorganizacji myślenia, zdezorganizowane zachowanie Liddle(1987) APA (1997) Czernikiewicz (1999)

20 19 Trzy syndromy – pięć wymiarów Zespół błędnej oceny rzeczywistości Zespół dezorganizacjiZespół zubożenia psychomotorycznego

21 20 Schizofrenia - fazy psychozy - fazy terapii Faza ostra (psychotyczna) Faza stabilizacji Faza stabilnego funkcjonowania (remisji) wg APA (1997)

22 21 Schizofrenia - faza ostra Jest to faza w której pacjent wykazuje wyraźne objawy psychotyczne. Cele terapii to zapobieganie przejawom zagrażającym pacjentowi i jego otoczeniu, uzyskanie kontroli nad zachowaniem, redukcja objawów, a w efekcie szybki powrót do normalnego poziomu funkcjonowania... Niebezpieczeństwa: 10% osób ze schizofrenią ginie śmiercią samobójczą, u 60% leczonych w tej fazie rozwijają się objawy pozapiramidowe. wg APA (1997)

23 22 Schizofrenia - faza stabilizacji Jest to faza obejmująca pierwszych 6 miesięcy (lub więcej) od początku epizodu psychotycznego, w czasie której dochodzi do stopniowej redukcji objawów ostrych. Cele terapii to wczesne zapobieganie nawrotowi psychozy, readaptacja pacjenta w jego środowisku, dalsza redukcja objawów, utrwalanie remisji... Niebezpieczeństwa: mechanizm drzwi obrotowychwg APA (1997)

24 23 Schizofrenia - faza remisji Jest to faza w której objawy psychotyczne są minimalne lub nieobecne. Cele terapii to poprawa funkcjonowania i minimalizacja ryzyka nawrotu psychozy i jego konsekwencji.... Niebezpieczeństwa: u 40-60% leczonych w okresie roku występuje nawrót psychozy. wg APA (1997)

25 Epidemiologia schizofrenii 0.2-2% populacji ogólnej (1%) 0.2-2% populacji ogólnej (1%) 19 tysięcy osób ze schizofrenią na Lubelszczyźnie 19 tysięcy osób ze schizofrenią na Lubelszczyźnie 40-60% przyjęć do szpitali psychiatrycznych 40-60% przyjęć do szpitali psychiatrycznych Początek zachorowania – typowy - trzecia dekada życia Początek zachorowania – typowy - trzecia dekada życia Kobiety = Mężczyźni Kobiety = Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Wcześniejsze zachorowanie Wcześniejsze zachorowanie Gorsze rokowanie Gorsze rokowanie Więcej objawów negatywnych Więcej objawów negatywnych 24

26 objawy fazy prodromalnej (lub rezydualnej) schizofrenii wg DSM III R: · społeczna izolacja · pogorszenie funkcjonowania w podstawowych rolach zawodowych i domowych · dziwne zachowania (zbieranie odpadków, mówienie do siebie) · pogorszenie w dbaniu o własną higienę · blady, niedostosowany afekt · dziwaczne wypowiedzi · dziwne przekonania (myślenie magiczne, "jasnowidzenie, szósty zmysł") · niezwykłe doswiadczenia zmysłowe (iluzje, świadomość działania obcych sił) · spadek inicjatywy, zainteresowań, energii 25

27 KIEDY PIERWSZA INTERWENCJA W SCHIZOFRENII? Prodrom czy okres-prepsychotyczny?

28 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ROKOWANIU W PSYCHOZIE Te na które mamy wpływ: o DUP o Wybór terapii Te na które nie mamy wpływu: o Wiek zachorowania o Postać kliniczna o Płeć o Funkcjonowanie przedchorobowe

29 CELE INTERWENCJI PRE-PSYCHOTYCZNEJ 1. Agerbo i in. 2003; 2. Sharma i Harvey 2006 Cel bezpośredni: o Terapia aktualnych problemów psychicznych 1 Cel pośredni 2 o Zapobieganie pierwszemu epizodowi (PEP) o Odraczanie PEP o Zmniejszanie nasilenia objawów PEP

30 KRYTERIA DLA GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA ROZWOJU PSYCHOZY (ULTRA HIGH RISK - UHR) 1 wiek 14-29 lat zgłoszony do specjalistycznej pomocy spełnia kryteria jednej z 3 grup sub- kryteriów 1. Yung i in. 2002

31 1 SŁABE OBJAWY PSYCHOTYCZNE (APS) Obecność co najmniej jednego z podanych niżej objawów Idee odnoszące Dziwne przekonania lub myślenie magiczne Zaburzenia postrzegania Ideacje paranoidalne Dziwne myśli, wypowiedzi, zachowania lub wygląd Częstotliwość objawów kilka razy w tygodniu Stwierdzenie objawów ostatni rok Czas trwania tydzień-5 lat

32 2 BRIEF LIMITED PSYCHOTIC SYMPTOMS (BLIPS) Przemijające objawy psychotyczne – obecność co najmniej jednego z następujących objawów Idee odnoszące Dziwne przekonania Myślenie magiczne Zaburzenia postrzegania Ideacje paranoidalne Dziwne myśli, wypowiedzi Czas trwania obecnego epizodu tydzień Częstotliwość objawów kilkakrotnie w ciągu tygodnia Objawy ustępują samoistnie Stwierdzenie objawów w ostatnim roku

33 3 CZYNNIKI RYZYKA TYPU STAN I CECHA Osobowość schizotypowa lub krewny pierwszego stopnia z psychozą Znaczące pogorszenie funkcjonowania psychicznego w okresie tydzień-5 lat Stwierdzenie pogorszenia funkcjonowania w ciągu ostatniego roku

34 COLOGNE EARLY RECOGNITION 1 BSABS 2 160 osób, badanie prospektywne Obserwacja średnio 9.6 lat Rozwój psychozy średnio po 1.9 roku Co najmniej 1 objaw z BSABS – 112 osób: przejście w psychozę 77 osób, brak przejścia w psychozę 35 osób Bez objawów BSABS – przejście w psychozę – 2 osoby, brak przejścia w psychozę 46 osób 1.Klosterkotter i in. 2001; 2. Klosterkotter i in. 1997

35 Najsilniejsze predyktory przejścia w psychozę 1. Ryzyko genetyczne zachorowania na schizofrenię i aktualne pogorszenie codziennego funkcjonowania 2. Niezwykłe treści myślenia 3. Podejrzliwość / nastawienia paranoiczne 4. Gorsze funkcjonowanie społeczne 5. Nadużywania SPA Nieistotne predyktory: anhedonia ; zaburzenia koncentracji PPP dla Pojedyncze predyktory – 43% (1,3)-52% (1) Współistnienie 2 predyktorów - 41% (1+5, 3+5) – 69% (1+2) Współistnienie 3 predyktorów – 46% (3+4+5) – 81% (1+2+3) Współistnienie 4 predyktorów – 55% (2-5) – 81% (1-4) Współistnienie 5 predyktorów – 78% Cannon i in. 2008

36 Craig i in. 2000 CZY DUP WPŁYWA NA JAKOŚĆ I DŁUGOŚĆ REMISJI PO PEP? 13 prac 10 prac – pozytywna korelacja: krótszy DUP lepsza remisja 3 prace – brak związku

37 OD SŁABYCH OBJAWÓW PSYCHOTYCZNYCH DO…

38 DEFINICJA POCZĄTKU PSYCHOZY Co najmniej jeden objaw psychotyczny Czas trwanie > 1 tydzień Częstotliwość objawów kilka razy w tygodniu

39 CHRONOLOGIA ROZWOJU SCHIZOFRENII 1 1. Huber i in. 1980 outpost syndrome obj. podstawowe 1 obj. podstawowe 2 początek psychozy 3.3 lat 10 lat

40 W KIERUNKU DIAGNOZY PRODROMU SCHIZOFRENII PROSPEKTYWNIE 1 at risk mental state (ARMS) Zespół czynników ryzyka dla rozwoju psychozy W bliskiej przyszłości 1. Yung i in. 1996

41 ARMS PSYCHOZA (PRZEBIEG PRAWDZIWIE POZYTYWNY) PEP ARMS próg psychozy nasilenie objawów czas

42 ARMS BRAK PSYCHOZY (PRZEBIEG FAŁSZYWIE POZYTYWNY) ARMS próg psychozy nasilenie objawów czas

43 ARMS BRAK PSYCHOZY W WYNIKU INTERWENCJI (PRZEBIEG FAŁSZYWIE, FAŁSZYWIE POZYTYWNY) nasilenie objawów próg psychozy czas

44 Pacjent o łagodnym przebiegu psychozy (stabilny): Ma niewielkie objawy psychozy w okresie poprawy (remisji) lub nie ma ich wtedy wcale Miał tylko jeden lub dwa epizody psychozy do 45 roku życia Systematycznie przyjmuje zalecone przez psychiatrę leki 43

45 Pacjent o średnim przebiegu psychozy (często stabilny): Miał kilka epizodów psychozy przed 45 rokiem życia, zwykle w okresie zwiększonego stresu Ma pewne, umiarkowane objawy pomiędzy epizodami (w okresie remisji) Rzadko zdarzają mu się okresy kiedy nie przyjmuje leków, lub przyjmuje je niesystematycznie 44

46 Pacjent z ciężkim przebiegiem psychozy (niestabilny): Nawroty występują często, nawet co kilka miesięcy W okresie remisji występują wyraźne objawy, które zakłócają codzienne funkcjonowanie Zwykle nie bierze zaleconych mu leków, sprzeciwia się dalszemu leczeniu Ma dodatkowe problemy psychiczne (np. nadużywanie alkoholu, czy narkotyków) lub somatyczne (dodatkowe choroby np. serca, czy nerek), które utrudniają mu powrót do zdrowia. 45

47 Rokowanie 10% prawie ciągłe hospitalizacje 10% prawie ciągłe hospitalizacje < 30% remisje – około 5 lat < 30% remisje – około 5 lat 60% przebieg epizodyczny 60% przebieg epizodyczny 46

48 Postacie schizofrenii Paranoidalna Paranoidalna Omamy i urojenia Omamy i urojenia Brak formalnych zaburzeń myślenia Brak formalnych zaburzeń myślenia Lepsze rokowanie Lepsze rokowanie Późniejszy początek Późniejszy początek 47

49 Postacie schizofrenii katatoniczna katatoniczna Zaburzenia zachowania ruchowego Zaburzenia zachowania ruchowego Postać hipokinetyczna Postać hipokinetyczna Postać hiperkinetyczna Postać hiperkinetyczna 48

50 Postacie schizofrenii Zdezorganizowana (hebefreniczna) Zdezorganizowana (hebefreniczna) Dezorganizacja myślenia, afektywna, zachowania Dezorganizacja myślenia, afektywna, zachowania Złe rokowanie Złe rokowanie Wczesny początek Wczesny początek 49

51 Schizofrenia prosta Tylko objawy osiowe (negatywne) Brak (epizodyczne) objawy dodatkowe (pozytywne) 50

52 Postacie schizofrenii niezróżnicowana niezróżnicowana Pacjent nie spełnia kryteriów pozostałych zaburzeń Pacjent nie spełnia kryteriów pozostałych zaburzeń 51

53 Kryteria diagnostyczne depresji w przebiegu schizofrenii Po-psychotyczne zaburzenie depresyjne w schizofrenii wg DSM-IV Spełnione są kryteria dużego epizodu depresyjnego Duży epizod depresyjny jest dominujący, w czasie jego trwania, nad objawami schizofrenii i występuje w czasie fazy rezydualnej schizofrenii Epizod depresyjny nie jest efektem nadużywania substancji psychoaktywnej lub schorzenia somatycznego Po-schizofreniczna depresja wg ICD-10 Obecność objawów schizofrenii w okresie ostatnich 12 miesięcy Pewne objawy schizofrenii są nadal obecne Depresyjne objawy są znaczące, spełniają kryteria epizodu depresyjnego i trwają co najmniej 2 tygodnie

54 kryteria diagnostyczne zaburzenia schizoafektywnego (wg DSM IV): · z typowymi objawami schizofrenii konkurują wyraźne objawy afektywne (manii lub depresji) · w przebiegu choroby był co najmniej 2- tygodniowy okres choroby, w którym objawy afektywne nie występowały · przebieg choroby jest zawsze epizodyczny 53

55 Etiologia schizofrenii

56 Czynniki biologiczne – ryzyko zachorowania schizofrenicznego probanda Populacja ogólna 1% Populacja ogólna 1% Ciotka 2% Ciotka 2% Rodzic 6% Rodzic 6% Rodzeństwo 9% Rodzeństwo 9% Dziecko dwu probandów46% Dziecko dwu probandów46% 55

57 Badania bliźniąt Gottesman (1991) przegląd 13 prac Gottesman (1991) przegląd 13 prac DZ = 17%MZ = 48% DZ = 17%MZ = 48% Torrey (1994) przegląd 8 prac Torrey (1994) przegląd 8 prac DZ = 6%MZ = 28% DZ = 6%MZ = 28% Wyższe ryzyko zachorowania, jeśli proband ma ciężki przebieg choroby Wyższe ryzyko zachorowania, jeśli proband ma ciężki przebieg choroby 56

58 Badania adopcyjne Większe ryzyko zachorowania na schizofrenię, jeśli na schizofrenię chorował krewny biologiczny – w porównaniu z chorym krewnym adopcyjnym Większe ryzyko zachorowania na schizofrenię, jeśli na schizofrenię chorował krewny biologiczny – w porównaniu z chorym krewnym adopcyjnym Kety (1968) Kety (1968) Biologiczni krewni probanda = 8.9% concordance Biologiczni krewni probanda = 8.9% concordance Adopcyjni krewni probanda = 1.9% concordance Adopcyjni krewni probanda = 1.9% concordance 57

59 58 geny kandydaci wg metaanalizy Badner u. Gershon, 2002; Segurado et al., in press ChADschizofrenia

60 59 Geny i białka synatetyzowane przez nie a schizofrenia i ChAD ChAD Dysbindin (6p) Neuregulin 1 COMT ? G72 COMT ? Schizophrenia

61 Konkluzje z badań nad dziedziczeniem schizofrenii Obecność czynnika rodzinnego w niektórych przypadkach Obecność czynnika rodzinnego w niektórych przypadkach Znaczenie czynnika dziedzicznego w 10% przypadków schizofrenii Znaczenie czynnika dziedzicznego w 10% przypadków schizofrenii Transmisja poligeniczna Transmisja poligeniczna Co jest dziedziczone? Co jest dziedziczone? 60

62 Czynniki etiologiczne schizofrenii Hipoteza dopaminowa Hipoteza dopaminowa Nadaktywność dopaminowa --> schizofrenia Nadaktywność dopaminowa --> schizofrenia Wysokie poziomy DA Wysokie poziomy DA Więcej receptorów DA Więcej receptorów DA Większa czułość receptorów DA Większa czułość receptorów DA 61

63 Dowody na słuszność hipotezy dopaminowej Leczenie Leczenie Neuroleptyki blokują receptory DA Neuroleptyki blokują receptory DA Redukcja objawów schizofrenii Redukcja objawów schizofrenii Amfetamina powoduje wzrost DA Amfetamina powoduje wzrost DA Nasilenie objawów psychotycznych Nasilenie objawów psychotycznych Psychozy eksperymentalne Psychozy eksperymentalne Psychozy po fenmetrazynie Psychozy po fenmetrazynie L-Dopa powoduje wzrost DA L-Dopa powoduje wzrost DA Objawy psychotyczne Objawy psychotyczne 62

64 W jaki sposób DA produkuje objawy? Układ limbiczny - emocje Układ limbiczny - emocje Płat czołowe – teoria hypofrontality Płat czołowe – teoria hypofrontality Płaty skroniowe – omamy słuchowe Płaty skroniowe – omamy słuchowe Zwoje podstawy – zaburzenia ruchowe Zwoje podstawy – zaburzenia ruchowe 63

65 64 Nadmiar podkorowej DA hyperstymulacja receptorów D 2 objawy pozytywne Deficyt prefrontalnej DA hipostymulacja receptorów D 1 objawy negatywne i kognitywne Dopamine pathways Schizofrenia Zaburzenia połączeń w PFC (hipofunkcja NMDA)

66 Czynniki etiologiczne w schizofrenii – koncepcje biologiczne c.d. Prenatalny uraz biologiczny Prenatalny uraz biologiczny 8% wzrost zachorowań u osób urodzonych w zimie 8% wzrost zachorowań u osób urodzonych w zimie Choroba defektu związanego z drugim trymestrem ciąży? Choroba defektu związanego z drugim trymestrem ciąży? Więcej objawów negatywnych Więcej objawów negatywnych 65

67 Czynniki biologiczne w etiologii schizofrenii Pre- i perinatalne urazy Pre- i perinatalne urazy anoksja --> strukturalne uszkodzenia mózgu anoksja --> strukturalne uszkodzenia mózgu Więcej objawów negatywnych Więcej objawów negatywnych Przewlekły przebieg Przewlekły przebieg Wśród schizofrenicznych probandów, pochodzących od rodziców ze schizofrenią – 2x większe obciążenie urazami pre- i perinatalnymi Wśród schizofrenicznych probandów, pochodzących od rodziców ze schizofrenią – 2x większe obciążenie urazami pre- i perinatalnymi 66

68 67 Motoryczne i językowe funkcjonowanie osób chorych na schizofrenią w okresie dziecięcym Mary Cannon i in., Arch Gen Psych, 2002, 59, 449-556 -4.0 -3.0 -2.0 0.0 1.0 2.0 Rozwój motoryczny Mowa Rozumienie mowy IQ

69 Czynniki biologiczne w etiologii schizofrenii Struktury mózgu Struktury mózgu Powiększenie komór Powiększenie komór 20-25% pacjentów ze schizofrenią 20-25% pacjentów ze schizofrenią Więcej objawów negatywnych, bardziej przewlekły przebieg Więcej objawów negatywnych, bardziej przewlekły przebieg Ale, powiększenie komór występuje w również w innych chorobach Ale, powiększenie komór występuje w również w innych chorobach 68

70 69 Redukcja objętości struktur mózgowych w schizofrenii

71 70 Zmiany w objętości istoty szarej w pierwszym roku PEP Objętość istoty szarej(cm 3 ) pacjenciGrupa kontrolna 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Cahn i in.. 2002

72 Mieszany model etiologii schizofrenii Biologiczna podatność na stres + stres Biologiczna podatność na stres + stres 71

73 Rodzina a schizofrenia 1950-schizofrenogenna matka 1950-schizofrenogenna matka Nadopiekuńczość i odrzucenie Nadopiekuńczość i odrzucenie 1970s-Podwójne związanie 1970s-Podwójne związanie Predyktor początku psychozy Predyktor początku psychozy 1980-2000 EE 1980-2000 EE Predyktor nawrotu Predyktor nawrotu 72

74 A Biosocial Model for Relapse in Schizophrenia stygmat izolacja pobudzenie rozproszenie Rodzinny model nawrotu Objawy i nawrót Negatywne emocje(EE)

75 Brady 2004 USA Życie w niepewności i niezrozumieniu Poświęcenie (matki) Poczucie straty Pogłębiająca deterioracja w obszarze spędzania wolnego czasu Poczucie dyskryminacji i dezintegracji społecznej Psychiatrzy identyfikowani jako źródło stygmatyzacji Typowe reakcje rodzin na schizofrenię Angermeyer i in. 2003 Niemcy

76 Espina i in. 2003 Hiszpania Małżeństwa ze schizofrenicznym dzieckiem – gorsze funkcjonowanie w związku Matki – wyższy poziom leku i depresji Zaburzenia zachowania, lęk i depresja u chorych jako źródło dystresu ich bliskich Boye i in. 2001 Norwegia

77 Znaczenie rodzinnej sieci Wielkość sieci rodzinnej Jest mniejsza w chwili pierwszego epizodu psychozy Zmniejsza się gwałtownie po pierwszym epizodzie Stopniowo zmniejsza się wraz z przewlekłością psychozy Sieć rodzinna Buforuje stresory Determinuje współpracę Jest predyktorem nawrotów Jest związana ze mechanizmami radzenia sobie

78 Dystres rodzinny i nasilenie psychozy Dystres rodzinny nasilenienasilenie Niski wysoki McFarlane i in. 2004

79 Czynniki socjoekonomiczne Niski status socjoekonomiczny Niski status socjoekonomiczny Teoria socjogenności Teoria socjogenności Teoria dryfu socjalnego Teoria dryfu socjalnego 78


Pobierz ppt "Wszystko co chcielibyście wiedzieć o schizofrenii, ale boicie się zapytać? Andrzej Czernikiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google